Ineke de Bel: tiener-idolen fotograferen Groten van toen en nu rond Romeo en Julia artifoit meubelen rnwz met een veredeld boxje Jeugdige bromfietser j veroorzaakte ernstige i botsing in Schiedam Aannemer rijdt voor vierde maal te hard - maat is vol, boete f 150.- 194(1-1945 Expositie in het AP-gebouw Secretaresse met reputatie als fotografe Vrolijk toneel van meisjes-h.b.s. GelastenDat ivoord ken ik nietf zei de beroepschauffeur Overstekende door auto aangereden PvdA-forum voor vi*agen over gemeente Schiedam ÏSGWEDAMSE! IZAAIERTJES Mevr. Fortuin-BIitz hield lezing <o HET VRIJE VOLK DONDERDAG 21 JANUARI 1965 PAGINA 1 broersvest 64-66 - Schiedam Rob-fan - *'ii Advertentie LM. (Van een onzer verslaggeefsters? Grote figuren uit de geschiedenis van allerlei tijdperken hebben gister avond, broederlijk verenigd, geparadeerd over het toneel van gebouw Palace m Botterdam. De bond van leerlingen van de h.b.s voor meisjes. Vivat, hield daar de jaarlijkse feestavond, waarvan het programma ook dit jaar weer een toneelstuk vermeldde. In dit stuk. de komedie Romeo en Julta var. drs. P. H. M. S. Offer mans, treden als personen de Ro meinse Caesar, de Griekse Socrates, de Engelse Shakespeare en de Rus sische Peter de Groote naast elkaar op, en de sein-ijver heeft zich bij het schetsen van deze personen met la ten hinderen door historische feiten. Verder is er nog een aantal merk waardige personen, zoals Liz Sailor, VaJentina Spoetnika, professor Kein- stein. Zij allen scharen zich in het stuk rond Romeo en Julia, terwijl deze zich bezighouden met hun lief desgeschiedenis. Aanvankelijk werd dit vrolijke ge heel, speciaal geschreven voor school- opvoermgen, wat stijfjes vertolkt. Maar in het tweede en derde bedrijf werden de jeugdige actrices en ac teurs hun zenuwen de baas en ging alles soepeler. De meespelende meis jes waren allen leerlingen van klasse 5A 3, de meewerkende jongens kwa men van het Libanonlyceum en de ht.s. De heer A. Boekhorst, leraar aan de h.bs. voor meisjes, had het stuk met hen ingestudeerd Na de toneelopvoering volgde een bal, met medewerking van The Ri verside Jazzband. De feestavond mocht zich in een grote belangstelling verheugen- De zaal van Palace puilde uit van het publiek. (Van een onzer verslaggevers) In de Hoogstraat m Rotterdam ls dinsdagmiddag de 71-jarige C. Vlot, toen hij plotseling wilde oversteken, onder een personenauto gekomen. De heer Vlot, die in de Wijnhaven woont aan boord van het woonschip Johanna, moest met verwondingen aan achterhoofd en rechter been worden overgebracht naar het zie kenhuis Dykzigt. 1 exclusief dealer (Van een onzer verslaggevers) Een forum, samengesteld nit raadsleden van de Partij van de Ar beid te Schiedam zal vrijdag 22 ja nuari in het Volksgebouw aan de Tuinlaan 50 te Schiedam vragen be antwoorden over de gemeente Schie dam. Dit gebeurt op een ledenvergade ring, waar de voorzitter, tr. C. Boer man na zijn openingswoord de kan didaatstelling voor de Rijnmondraad aan de orde zal stellen, waarvoor men namen van kandidaten schrifte lijk kan opgeven bij het partij-se- cretariaat. Tijdens de vergadering zul len de eventueel ingediende namen worden bekendgemaakt. Vervolgens zal de fractievoorzitter van de Partij van de Arbeid in de gemeenteraad, mr. H. B. Engelsman over de gang van zaken in de raad verslag uitbrengen, Na de pauze is dan het woord aan het forum, dat bestaat uit mevr. W. R. Drukker-Brink, mevr. J. Krikke- Hein, mr. P. van Bochove, L. Kesse- nich en de heer J. H. Simons, die als vocrzitter zal fungeren. AHes op gemakkelijke beta ling vanaf f 1,— per week GOEDERENHANDEL Fa. A Schilperoord en Zn.. Tuin laan 40, Schiedam. Kapsalon Heiene, de salon voor de betere PERMANENT stroomloos voor ieder baar geschikt t i,50 Heiéne Méde permanent de meest ideale natuurlijke permanent f 10 Gratis balen en brengen per luxe auto voor permanent Kapsalon Héiene Rem- branrltlaan 22 Schiedam tel 267170 f 1 JU reductie op deze adv Laat Dw* overall CHEM. REINIGEN, beter dan was sen en niet duurder Wasserij C. J. Heinsbroek. Frans Hals plein 2, tel. 010-67090, 'Laat ik het niet meer zien, denk er om!' Een boze directeur van een Amsterdams theater zei dit eens tijdens een voorstel ling van de zanger Gert Timmerman tegen een meisje met een fototoestel. Uit de donkere zaal was de fotografe tot bij het fel verlichte podium geslopen en plotseling hanteerde ze trefzekr haar Agfa Clack met flits. Laconiek antwoordde ze de theaterdirecteur'Dat geeft niet, want ik heb hem er al op staan. Dit meisje is Ineke Bol van de Vlmrdtngerdtjk 278 te Schiedam, overdag secretaresse bij de Rotter damse Handelmaatschappij Pot Van Nes N.V. aan het Weena en des avonds een verwoede amateurfoto grafe van tieneridolen, zoals Rob de Nijs, Trea Dabbs, Anneke Gronloh, XVilleke Alberti en vele andere ster ren in de ivereld van de lichte muze. Ineke telt nauwelijks twintig len tes. maar heeft zich nu al een repu tatie verworven in de artiestenwe reld als fotografe, die geen voorstel ling overslaat en zelfs aanwezig was op het Grand Gala du Disque, waar ze de unieke kans kreeg om be roemdheden als Josephine Baker en Mariene Dietrich te vereeuwigen, die zij dan ook prompt benutte. Op TV-scherm Ineke, die in 1962 begon met deze hobby, heeft veel succes en daarom verschijnt ze vrijdag op het televisie scherm. Dan gaat namelijk het AVRO-programma Rooster de lucht in en in deze rubriek wordt aandacht geschonken aan Inekes hobby en de door haar gemaakte foto's van ar tiesten. Er zijn heel mooie bij; som mige zijn gemaakt achter de coulis sen, enkele tonen de artiesten ook in ongedwongen poses wanneer Ineke ze toevallig ergens ontmoette. Thuis bij haar ouders, op de tiende verdieping van de Wilheiminafiat met een prachtig uitzicht over de Maas, vertelt Ineke hoe het allemaal is begonnen. Rob de Nijs ('een fijne zanger,' al dus Ineke) gaf een show met Chubby Checker in Scheveningen. "Dat was in 1962. Toen maakte ik mijn eerste foto uit de zaal, want ik had toe vallig mijn toestel meegenomen. Meteen had Ineke, die eer: beetje dweept met Rob de Nijs ('hij is wel erg aardig') de smaak te pakken. Als lid van de Fanclub Rob de Nijs be zocht ze nog vele shows van deze populaire zanger en steeds opnieuw maakte ze foto's. Eerst nog vanuit de zaal, maar later gewoon bij het po dium. V .Het beviel me best" zegt ze lachend. Van lieverlee gag Ineke gewapend met haar onafscheidelijk fototoestel ook naar voorstellingen van andere artiesten, zoals de Blue Diamonds. Ze kreeg bekendheid bij de fans, die bjj haar foto's besteilen, maar ook de artiesten leerden dit bescheiden, vriendelijke meisje kennen en vroe gen haar om de „platen". Zo heeft Ineke meer dan honderd vijftig foto's gemaakt, met een heel gewoon toestel weliswaar, maar ze zijn van goede kwaliteit, getuige de vergrotingen, waarvan er enkele vrijdagavond voor de TV warden ge toomd. Reacties Ineke heeft in die anderhalf jaar vele leuke reacties gekregen. Op een keer fotografeerde se Willeke Alberti met een flesje limonade, waarvan De Nederlandse Rond voor Sexue- le Hervorming hield woensdagavond in het Wijkcentrum Nieuwiahd een lezing, waarvoor men de bekende Haagse sexnologe mevr. H. Fortuin- BIitz had uitgenodigd. Vooraf aan de lezing vertoonde men de voorlich tingsfilm Kringloop. Er was op deze avond een redelijk grote belangstelling van de zijde van het publiek waaronder zich veel jon geren bevonden. Met grote aandacht heeft het geluisterd naar hetgeen mevr. Fortuin-BIitz te vertellen had. Het hoofdthema van haar lezing was „de pil" waarover zij op beei- endi, voorlichtende én af en toe geestige wijze sprak en vele voorde len van dit voorbehoedsmiddel toe lichtte. Dat de aanwezigen de lezing met interesse gevolgd hebben, bleek uit het feit dat in de discussie na de lezing vele personen zich met een vraag tot mevr. Fortuin-BIitz wend den. die zij op deskundige wijze be antwoordde. het merk zo duidelijk zichtbaar was, dat ze de foto opstuurde naar de h- monadefabriek, waar men dit gebaar met een kist limonadeflesjes hono reerde „Ach", zegt ze haar schouders opha lend, „het is een hobby." Ik verdien er eigenlijk niet veel mee. Maar, voegt ze er nadrukkelijk aan toe, „ik ben vast van plan er mee door te gaan. Allereerst zou ik graag een donkere kamer en een vergrotingsap paraat willen hebben. Ineke zou ook graag journaliste willen worden, want al heeft ze het erg naar haar zm op kantoor, toch zou ze wel eens wat anders willen en schrijven lijkt haar erg prettig. Ze wil dan ook trachten om haar foto's, waarbij ze zelf een verhaaltje maakt, aan te bieden aan muziek bladen. Op politiebureau Ineke is niet voor een kleintje ver vaard. „Ze heeft pas nog een nacht op het politiebureau geslapen," ver telt haar moeder lachend. Verbaasd kijken we Ineke aan. Ze lacht hartelijk. „Dat gebeurde bjj het laatste Grand Gala du Disque. Ik zou de laatste trem nemen, die kwart voor twaalf vertrok; daarvoor kon ik om half twaalf een taxi nemen, maar juist op het moment, dat ik het per- ren oprende vertrok de trein Ineke is dus maar teruggegaan naar „Kras". „De portier herkende me nog, zodat ik er weer in mocht en ik ben maar tot het laatst gebleven, maar toen moest ik nog naar huis." Er was niemand, die richting Rot terdam moest met een auto. Wel was een van de bezoekers zo vriendelijk Ineke, die van schrik haar camera liet liggen, tot Voorburg mee te ne men. Ze werd afgezet bjj het politie bureau. Daar belde ze haar ouders, „Die vonden het nu niet bepaald leek", herinnert ze zich nog. De agenten boden haar voor die nacht een cei aan, waar ze, ver moeid van het feest, heeft gesla pen ais een roos. ,,'s Morgens wek ten ze me weer om zeven uur en toen ben ik zo vlug mogelijk op de trem gestapt." aïdus Ineke's re laas, waarnaar haar ouders nu lachend luisteren. Ineke heeft het druk en houdt zelfs een agenda bij van het optreden van de artiesten, waarvoor ze theaterbu reaus opbelt „Die vertellen me dan waar en hoe laat ze optreden en of ik gewoon een kaartje kan kopen De laatste show die Ineke bezocht was de nachtvoorstelling van Adamo in Luxor, met wie ze na het fotogra feren ook even praatte. Want daar gaat Ineke's hart naar uit: fotograferen en interviews met artiesten, waarover ze later, thuis of wellicht op een krant, kan schrijven. Advertentie I.M. SHOWROOMS- SCHIEDAM, Parkweg 201-205: VLAARDINGEN, Ged. Biersloot Tel. (010)-264500 (Van een onzer verslaggevers i „Het is vreselijk, vreselijk gevaarlijk, wat je gedaan hebt. Ik ge- J ioof, dat het beter is, dat je niet meer op een bromfiets rijdt." Dit zei de plaatsvervangend kantonrechter, mr, O. W. Sipkes woensdagmorgen ter zitting van het Schiedamse kantongerecht J tegen de 20-jarige drogistbediende H. L. van de W. uit Schiedam, die op 18 mei met zijn bromfiets een ernstige aanrijding had ver- oorzaakt op de Kerkweg te Schiedam. De jongen had niet rechts gehouden en reed plotseling schuin over de straat, miste op het nippertje een dame met een kind en botste vervolgens tegen een hem tegemoetkomende bromfietser, de heer De G., dié een gecompliceerde heup- en kaakfractuur opliep. J Verdachte was met een lichte hersenschudding naar het zieken- huis gebracht en had er blijvende hoofdpijn van overgehouden en werd zelfs afgekeurd voor militaire dienst. J Ter zitting zei hij, dat het hem destijds plotseling zwart voor de ogen was geworden en dat hy daardoor zjjn stuur niet had kunnen Houden, Maar zeker staat dat niet vast, want hij kon zich door de hersenschudding niets meer van het gebeurde herinneren; heel vaag weet Van de W. nog, dat hij omkeek „Nee", zei de kantonrechter, „het is helemaal geen mooie zaak." „Het is een vreemde geschiedenis," vond de officier van Justitie, J mr. G. G. Abelen, „je miste maar net die vrouw met dat kind Verdachte knikte en hoorde vervolgens een boete van 40,en drie maanden ontzegging van de rijbevoegdheid tegen zich eisen. J De kantonrechter sioot zich by de eis aan en vonniste conform. „Ik heb er niets op te zeggen," zei Van de W. nog. (Van een onzer verslaggevers) „De maat is nu vol!" zo sprak woensdagmorgen ter zitting van bet Schiedamse kantongerecht de offi cier van Justitie, mr. G. G. Abelen in de zaak tegen de 60-jarige aanne mer, de heer B. A, G,, die op 19 oktober van het vorige jaar voor de vierde achtereenvolgende maal was aangehouden, omdat hy zich niet aan de maximumsnelheid had ge houden. Het gebeurde onder Vlaardingen. De aannemer kwam van de rijks weg en wilde een auto passeren oir vervolgens linksaf te slaan; hij reed op dat moment binnen de bebouwde kom met een snelheid van zestig ki lometer per uur en juist tijdens de ze inhaalmanoeuvre klikte de Gat- someter van de Vlaardingse politie, die onfeilbaar zijn overtreding vast legde. „Ik heb niet te snel gereden," zo verklaarde de aannemer. „Ik moest die auto inhalen. Die agenten spron gen even later ineens voor mjjn wagen. „U bent al vier maal veroordeeld, constateerde de plaatsvervangend kantonrechter, mr. O. W. Sipkes. „Drie maal was er een transactie en één maal kreeg n een boete van 100. Normaal „Ja, ja." zei de aannemer, .maar wat ik gedaan heb was toch nor maal." „Dan zullen we u ook een normale veroordeling geven," ripos teerde de officier. „Die boetes wa ren in 1961, twee maal achter el kaar, in 1963 en In oktober bent u ook al beboet. Mr. Abelen eiste vervolgens een boete van 150 en een voorwaarde lijke ontzegging van de rijbevoegd heid voor vier maanden rnet een proeftijd "an twee jaar. „Dat noem ik een zware aanty- pertlaan-Waranda omstreeks vijf uur een auto rechts hebben ingehaald, waarvan hij meende, dat deze links af zou siaan. De wagen reed echter door, de beroepschauffeur werd prompt bekeurd door de 23-jarige agent, de heer H. F. D, van L., die duidelijk constateerde, dat de chauf feur rechts inhaalde. „Moet u eens luisteren," zo ver- ii ging," verweerde verdachte zich. Ik kon niet anders; ik moest me er toch een keer van losscheuren Mr. Sipkes was het niet met hem eens en volgde de eis van de offi cier. Met een boete van 150 en een voorwaardelijke intrekking van het rijbewys voor drie maanden. „Ik vind het heel hoog," sputterde de aannemer. „Ik deed het niet op zettelijk," voegde hij er nog aan toe, maar moest er toch genoegen mee nemen. Hij ging niet in hoger beroep en verliet zichtbaar onder de indruk de rechtszaal. Hoger beroep De Schiedamse chauffeur IL S„ die even later voor het hekje stond, ging wel in hoger beroep. Op 8 november 1964 zou hy by het kruispunt Burgemeester Knap- il weerde de chauffeur zich woensdag morgen. „ik passeerde hem rechts, omdat hy wel degelijk een teken voor linksaf had gegeven. Anders moet ik op mijn remmen gaan staan en het is juist onze bedoeling in beweging te blijven zodat er geen stagnaties ontstaan Gelasten Ter zitting toonde de chauffeur zich nog verontwaardigd over het gedrag van de agent, die hem een teken had gegeven, wat hy niet on middellijk had opgevolgd. Volgens de chauffeur zou de agent toen het woord „gelasten" hebben gebruikt, waarover de chauffeur zich hevig had opgewonden. Ook ter zit ting werd hy er weer kwaad over. „Gelasten, dat woord ken ik niet," zei hij evenals hij destijds tegen de agent had geroepen. De officier achtte een en ander toch bewezen en eiste een boete van 35. „Ik heb juist een aanryding wil len voorkomen." verweerde verdach te zich „Toch acht ik u strafbaar," zei de kantonrechter en veroordeel de de chauffeur tot een boete van ƒ25. „U kunt afstand doen of in hoger beroep gaan," stelde de kantonrech ter de heer S. voor. „Ik ga liever in hoger beroep," zei deze en ging on middellijk naar de griffie om beroep aan te tekenen. Hoe kwam dat? „Hoe kwam dat?" vroeg de kan tonrechter even later aan de 22-ja- rige Schiedamse kok, de heer A. de W„ die op 9 september was aange houden op de Marathonweg, omdat hij zonder rijbewijs een scooter be stuurde. „Die scooter heb ik cadeau ge kregen van myn vader en toen wil de ik hem proberen. „Proberen?" vroeg mr. Sipkes verbaasd. ..Hebt u ies gehad?" „Nee." vertelde ver dachte schoorvoetend. Het bleek verder, dat het verhikel f 200 had gekost. ,.U bent een gevaar voor uw me demensen." zei de otticier en eiste een boete van f 75 en verbeurdver klaring van de scooter. De kantonrechter vonaiete con form. {Van een onzer verslaggevers) „Vooral in de oorlogsjaren werd de produktie voor een groot deel op gang gehouden met gevangenen. Het „Reichssicher- heitshauptamt" dat onder leiding stond van Heinrich Himmler maakt in 1942 de volgende rentabiliteitsberekening Inkomsten per dag per gevangene 8.00 RM Uitgaven voor voeding 0,60 RM Uitgaven voor kleding en dekking0,10 RM Restant inkomsten per gevangene per dag 5.30 RM Behalve de produktie-opbrengst brachten de miljoenen ge vangenen in de concentratiekampen meer dan voldoende op om het gehele SS-terreurapparaat, de basis van het zg. Duizendjarige Rijk te helpen financieren. Het is de grote verdienste van het verzet geweest bij te hebben bedragen aan de nederlaag van de SA, de SS en hun wegbereiders in Europa de Duitse Wehrmacht. Hierdoor is de opgroeiende generatie behoed voor een tyrannie zoals de wereld niet eerder heeft aanschouwd. De doorsnee levensduur der gevangenen werd geschat op 9 maanden. De totale inkomsten per gevangene waren dus: 270 X 5.30 1431 RM Daarbij komt een gemiddelde van 200 RM inkomsten aan bezittingen van de overledenen als gouden tanden, kleding, geld en andere waardevoorwerpen. Na aftrek van 2 RM aan verbrandingskosten bleef dan over een bedrag van 1529 RM per gevangene. Ook de beenderen en de as werden verkocht." Bovenstaande gruwelijke gegevens, in nuchtere bewoordin gen vervat, treft men aan op een bord dat centraal staat op de expositie, die vanavond in het gebouw van De Arbeiders pers op de Slaak geopend wordt. De tentoonstelling is getiteld „Homo Homini Lupus" (De mens is voor de andere mens een wolf) en geeft een beeld van de Duitse onderdrukking en het verzet, dat dit opriep. Een zeer overzichtelijke tentoonstelling, die diepe indruk maakt. En tentoonstelling, die de bezoeker ook schokt. De heer W. Langerak, die een toelichting geeft en die zelf tweeëneen half jaar heeft doorgebracht in het concentratiekamp Buchen- wald, zegt daarover: „Niet wij, die de tentoonstelling organi seren, shockeren, maar zij, de Nazi's shockeren!" De expositie is ter gelegenheid van de twintigste bevrijdings dag van Auschwitz (27 januari) georganiseerd door het Sachsenhausencomité in samenwerking met het Rijksinstituut voor Oorlogsdocumentatie. Ze bevat foto's, documenten, teke ningen, sculpturen en kleine gebruiksvoorwerpen, die men de „stille getuigen" van de terreurjaren kan noemen; eigenge maakte veiligheidsspelden uit de concentratiekampen, een naaidoosje, een scheerdoos met roestige spiegel, een primitief gemaakt armbandje.En ook hangt op de expositie het met vele stoplappen verstelde, gestreepte pak van gevangene H-100247 Belangrijk is ook de collectie tekeningen en plastieken, die in en na de oorlog vervaardigd werd, tekeningen uit de con centratiekampen en fragmenten en studies van na de oorlog opgerichte monumenten. Men vindt werk van o.a. Andriessen, Raedecker, Couzijn en Krop. Foto'sde hartverscheurende beelden uit het ghetto van Warschau, de misselijk makende taferelen uit Auschwitz en Sachsenhausen. Foto's van kinderen met hongeroedeem, maar ook een foto van de gezwoilen met HITLERDECORATIES be hangen borst van een broeder van een „Deutsche Schutzen- verein" Deze foto werd gemaakt in 1963. De tentoonstelling Homo Homini Lupus is een waarschuwing.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Het Vrije volk | 1965 | | pagina 1