A. INPAKKER R. AFTEKENAAR C. SNIJDER WERKSTERS Fa. Riesmeijer chauffeur /verkoper Begin liet nieuwe jaar met een interessante baan nagelbranders, klinkers, aanhouders, kokers, hulpen constructiewerkers eonstructiebankwerkers ASS. CONTROLEUR met l.t.s.-opleiding ENKELE MEISJES LEERLING-TEKENAAR 16 jaar ELEKTROMONTEURS nette jongens Klopcon N.V. FLINKE KRACHT MEISJE VRL. HULP ZIE VOOR VERVOL® ZAAIERTJES j ELDERS IN DIT BLAD AANKOMENDE BANKWERKERS ENIGE VROUWELIJKE KANTINEBEDIENDEN NETTE WERKSTER flinke zelfstandige huishoudelijke hulp Brouwerij Piedhoeuf N.V. AGENT-DEPOTHOUDER machinebankwerkers en transporteurs TIMMERLIEDEN Vroom Dreesmann Rotterdam N.V. MODINETTES LEERLIN G-MOD1NETTES AUTOMONTEURS HULPMONTEURS ACCURATE JONGEDAME Leeftijd 17 tot 20 jaar HOOG LOON Firma Wolf Gevr. ijzerwerkers METSELAARS en OPPERLIEDEN 2 ervaren zelfstandige gehuwde RIJNSCHIPPERS Bakkerij Van Gooi NETTE VERKOOPSTER JONGSTE BEDIENDE B. Visscher Zonen LEERLING-ELEKTRICIEN Firma Crescendo PIENTERE JONGEDAME HET VïUJE 'VOLK DONDERDAG 21 JANUARI 1965 «f 0 0 0 0 0 0 0 Annonce van particuliere aard: 15 woorden ƒ2,— 20 woorden 2,50 Annonce van zakelijke aard: 15 woorden 20 woorden ƒ3,75 ƒ4,75 Voor plaatsing uitsluitend in Vlaardingen of Schiedam: Particulieren en zaken 15 w. 1,05, 20 w, 1,30, Telefoonno. Rotterdam 11.10.30, Schiedam 68798 Vlaardingen (1898)-2070 Vormist Personeel b.z.a. Aan elke kiosk kunt u uw Zaaiertje opgeven Jongeman, 31 j., bekend met woninginrichting zoek een hem passende functie Personeel gevraagd CO-OP NEDERLAND b. banketbakker 2e bediende a. banketbakker le bediende en verkoopster min. leeftijd 18 jaar Croosivijkseweg 69, tel. 139939-129098 N.V. NELLEN-S KRAANBOUW N.V. Lederwareiifabriek Virtus ÏUv.ls:ELLEN-S "kRAANBÖÜW VAN DAM N.V. ijzerwerker-afsebrijvers elektrisch lassers machinebramler radiaalboorder en machinezager Hoog loon Vrije bedrijfskleding en vervoer Brood- en banketbakkerij FA. AUG. SCHENK Jufferstraat 9-11 ENQUETEURS ea ENQUETRICES Brielse Brasem Hoofdkantoor Erres Stokvis Jiipille (Luik) Enig kapitaal gewenst beton- en af timmerwerk een jonge assistent, leeftijd =fc 18 jaar all-round timmerlieden Wij bieden een zelfstandige werkkring met goede salariëring 10% KORTING Enkele „VELO" wascombinaties met 100,tot 200,korting Meubelen, huisraad, enz. DE SNELLE VISSER Handelszaken groentezaak met woning Te koop gevraagd Te koop aangeboden Kleding en schoeisel Radio, tv en grammofoons Kennismaking en huwelijk Mnxiek- i lustrum en lun Dieren en planten GEBÜBBICEERDE ADVERTENTIES HET VRIJE VOLK- HOOFDEDITIE GROOT-ROTTERDAM iiTM - Wis helpt onze W VM)KI,WA GEN' terug te vinden» Die op 13 Jsn. per abuis bij Oal-rtes Mtderiias Is meegsnomen Her- ksnbaar aan tas bij 't achter wiel, kleur blauw-geruit. T b t b Tel 180059. KOOI! KREET! Weggelopen 16 Jan. '65, grote zwarte HOND met grote snuit, 11 Jaar, korte staart. Zeer aan gehecht Naam Jerrie. T b.t b. Van Creveld, Runlehweg 5b, tel. 131555. Jonre vrouw b 3 a. voor THUISWERK. Br, nr. BA 1335 bvdbl. Bza, VERPLEEGSTER. 8 Jr er varing met kraamopleiding. Alleen voor overdag, tel. 010- 258672. Jong meisje, diploma typen, wil avonduren produkUef maken door THUISWERK, 1 b v. eigen machine. MeJ, A. Kind. Jan Vnjlandtslngel 36. K'dam. 2 Ervaren WONINGSTOFFEER DERS bieden zich aan voor avondwerk in losse öinest. BIJ voldoende werk eventueel ooit overdag. Br. nr. 7561 bvdbl. TIMMERMAN724 J7 met dlplo- ma, i b v. rijbewijs BE. ziet zich saarne geplaatst in gelijkwaar dige lunette, Br. nr 7542 bvdbl. zoals stoJfeenverk. verkoop, msatnemen en calculatie Ibv. texMelbrevet. tnidd. dipl., typen en rijbewijs omgeving Rotterdam. Empress N.VKomroiezenlaan 1» Schiedam» Spaansepolder» vraagt: Met het vak bekend of iemand die voor een dezer functies opgeleid wenst te worden. Goede kracht prima vooruitzichten. Goede sociale voorzieningen. Aanm. of schriftelijke sollicitaties aan bovenstaand adres. Voor Het schoonhouden van onze moderne kantoorruimten in het westen van Rotterdam, zoeken wij enkele Loon ƒ2,41 per uur bruto. Goede sociale voorzieningen. Aanmelden: Dagelijks (behalve 'szaterdags) tussen 9 en 16 uur aan ons adres Vierhavensstraat 40. Rotterdam-W. Voor direct gevraagd. Brood- en Banketbakkerij Joh Huygen, Parallelstr. 1, tel. 01397- 2256, Rboon. Groothandel in koffie, thee, tabak vraagt voor direct: Leeftijd -± 25 jaar. 5-daagse werkweek. Aanmelden: Vrijdag as. van 5 tot 6 uur DAGBLAD „HET VRIJE VOLK" vraasrt EEN KWIEK MEISJE 16 4 17 Jaar met ulo-opleiding als Jongste bediende op do advertentie-afdeling. Wil hJbbea afwisselend werk op een niet te grote. levendigs afdeling. Bel 1110 30, toes'et 62. of schrijf een brief aan de rayondirectie: SLAAK 34 ROTTERDAM. Firma Roodenburg en Van Offeren vraagt voor direct en voor karweiwerk buiten Rotterdam, eind febr. te beginnen Aanm. Tetse :estr 76, tel. 274126, kantoor tel. 178173. vraagt: Sollicitaties: Sluisjesdijk 20, Botterdam. Year de verras'dising vin de b^^nde Virtns~damest;fts*cen is nog plaats voor Aftrm NV .Ttns, Roentgenstraat 82, Rotterdam-Z. (Dus geen h:ur e vraagt; die tevens belast zal worden met de bediening van onze lichtdrukmachine. Sollicitaties: Sluisjesdijk 20, Rotterdam. Ge*. ractgd i v or karweiwerk Hoog loon. Goede sociale voorzieningen. A «.n melden: Sneilemanetraat 31, telef. 240312, b g g. 239566 of 398727. Met&alwarcniabriek MAL vraagt van 15 Jaar en ouder om te worden opgeleid tot me*aaIke^|£ker en ft?vol verdraaier Hoog loon. Aanm na 7 uur telefoon 19 28 10 vraagt Aanmalden: Strlckledeweg 24, Spaanse polder, Rotterdam Telef IS 20 83 rat 15 46 52. Na kantoortijd telefoon 24 67 19 of 19 87 27. Gvvr. MEISJES en vrouwen voor hels of halve dagen. Oo«l loon. schoon en droos werk. Wasseri) WUlccna. Achoerhaven. 10. R'dam 6. Govt, op klein teenager] apon- ncnatieUor MODINETTE en leer- ling-modinette. Dabo na 18 u. Bonaventuntstnuit 77b, R'dam. ZuM. Tel. 174326, Feenstra Textiel vraast voor de filialen Schledamsewet en Frnn- selaiui LEERL.- en AANK, VER KOOPSTERS. 5-doanxse werk week. Aanm. Schiedamseweg 87. tel. 232556. Na 18 00 uur teil ei. 253625. Nette KANTOORWERKSTERS gevraagd voor de avonduren tod 6 tot 9 uur (centrum). Telef. 284492-231308. Fa. Riesmeijer. Groothandel in koffie, thee. tabak, vraait voor direct nette WERKSTER voor 2 dagen per week. Aanm. Croos- wijkoeweg 69. Gevraagd een M vrtlüOS op Rij ni-Kem'edcanaaiüCliip. Go.ü iocn. goede won.* A. Po**. RoeirrJomplaafii 3, R dam. Teief. 276965. WERKSTER gevraagd voc-r en kele halve of hele dagen per week. Mevr. Kramt.rs, Charlotte de Bourbonlaan 63 Tel 137545 Zelfstandige VRL, KANTOOR BEDIENDE gevraagd M\Uo SuTt-kt- tct aanbevekr^ Bakkerij A. A. den Boer, Machencsserdijk 329 Telefoon 2335S7 INTERNATIONAAL transportbedrijf G P. KLOOS K.v. zoekt voor haar b-rukgoedloods te Rotterdam. bekend met douane doe urnen - ten. De werkzaamheden omvat ten o a. het ontvangen en af leveren van goederen, alsmede het bijhouden van een eenvou dige loodsadministratie. Sollici taties na telef. afspraak aan ons adres- Van Vollenhovenetr. 56a, tel. 116665. Gevraagd nette SLAGERS LEERLING. Fa. P. van den En- de, Jonker Fransstraat 39, telef. 134344 Na 6 uur bovenhuis Gevraagd accurate JONGEDA ME voor lichte kanitoorwerk.- zaamheden, leeftijd ca. 17 jaar. Geboden goed salaris en prettig werk. Sollicitaties: Dun Breadstreet N V.. Schiekade 189 of telef. 120029. Gevraagd CHAUFFEUSES voor vrachtvervoer en leerlingen en hulpmouteurs. Automobiel- en Transportbedrijf Van Domaurg1, Mod-anwaterweg 2325, telefoon 24090-4-286275. Gevraagd, flinke WERKSTER van half negen, tot 1 uur. 20 voor 2 ochtenden p. w. Te ver voegen Maaskade 78. Reproduktlebedrijf D E. Oos ters N.VGroenendal! 39, vraagt LICHTDRUKKER en leerl -lichtdrukkers. Hoog loon. Aanmelden, tel. 115461. Teke mna; er uu* e nh and el D. F. Oosters N.V., Hoogs waart 14. te-1. 115461, vraagt nette WERK STER voor Kocht end per weck. GevmasV BROMFIET SMOK TEER. Bromfiets- en Garage bedrijf G. v. Corschot, Goude- stein 65, R'dam-Zuidwijk. Tel. ~T813, na 6 uur 271214. leerling-dames kapper of -kapster gevraagd Salon. Hoog- huis. Peppclweg 66. tel. 18671Ö. SL.\G£RSBEDIENDE gevraagd, ca. 20 jaar. Slagerij W. v. Am- melroöij, Bergs&laan 239a, Rot terdam. Grvr. een nette "WINKELJUF FROUW of leerling voor slage rij. Serkedijk 34, R'dam-26. Tel. 195767 Bar-Dniiclnc Extase vraaet too? direct BUFFETJUFFROUW. Aanmelden na 20 uur. Nwe Bln- nenwes 182, tel. 252S55. Gevraagd MODINETTES en leerl. It. Mesander, Maurltsstr. 774 tel* 134464, na 6 uur Jeru- zalemstr. 58c. tel. 141736. A. van Creveld's Winkelbedrij ven N.V vraagt voor haar sla gerijen flinke HALFWAS-SLA GERS. Hoog Joon. vljftlaagbe werkweek Aanmelden na tel. afspraak. (010) 124148, na 18 uur 136733 WJJ hebben plaaits voor een NETTE BAKKER-BEZORGER. Goede wijk aanw. Hoog loon. N V. Verhey'a Bakkerijen, Schle- ckuneeweg 4. R'dam. Tel. 233501. Gevr* Ie VERKOOPSTER of ver koopster voor hele dagen, voor onze zaak Zwaanshals 251 en een verkoopster voor de middag voor onze zaak Schlodamseweg 134. S&akes Banketbakkerijen. Telefoon 230396 TEL 11 91 50 - ROTTERDAM, vraagt voor lichte kan»toorwerkzaam- heden 5-dao.gse werkweek. Tevens gevraagd in broöd-expca.ti* Leeftijd ca. 13 jaur. Gevraagd AUTO GEEN-LAS SER, koelmonteur, plaatwerker, fijn bankwerker voor werkplaats Goudsorlj weg of bul/tendienst. Kolff en Co. N.V., Goudsesingel 226 Tel. 120424. na 7 uur tel. 125074 Gevraagd .MODINETTES en leerlingen. C. en G. Pors, 1ste Balsemlenstraat 19, Rotterdam- Zuid, tel. 010-173964. M e taal tech n i ek A Da raagt voor direct MONTAGEWERKERS, contructiebankwerkers, clektro- montcurs. lassers en branders. Aanm. Jaffa 29-10, Kralingen, tel. 134308 of 226070. A\ Uj'b Slagerij en. Bergse Dorps- stui.it 41a vragen nette WIN KELJUFFR. Prettige werkkring. Hoogloon. Aanm aan genoemd filiaal of kantoor, Overschiese Dorpsstraat 61. tel. 247624, na 6 uur tel 289396 Govt, r.eote WERKSTERS, Cen trum. 's morgen» 612 uur, 's avonds 57.30 uur Bruto loon 100,41. Platostr. 296, telef. 190339 2e KIPSTER, prima watergol ven, en 1 eerling-kapster of per man en trice Steenbergen. Schle- damseweg 149, tel. 251399. WERKSTER gevraagd, mevr. M*ustboom, Statenweg 104a, tel. 243347. Gevr. WERKSTER voor 2 hele of 4 halve dagen p week. Rott. Rijweg 50. tel 212361. In ons bedrijf kunnen BROOD- VERKOPERS geplaatst worden, in gehele of gedeeltelijke dlenet. Hoog loon. Aanm.: Wlilebror- duspleln 19, R'dam Van der Meer en Schoep BIJVERDIENSTEN. Net be trouwbaar persoon, voor het maandelijks innen van een aan tel kwitanties in Schiedam, tel. 010-863485 Gevr een eerste, tweede en der de BEDIENDE. Voor goede krachten hoog loon. Moderne werkplaats. Saakes Banketbak- k -Urn Te-1. 239396. Gevraagd op klein kantoor JONGEDAME, leeft. 25 tot 16 jaar, voor eenvoudige werkzh. Tel. aanm. 's avonds na 6 uur 133007. wntKSiTKS. Naar de Bijen korf '6 Avonds van 6-10 uur, z.^-erdags 6-3 uur of maandag morgen van 7-12 uur. Bruto loon 2,07 per uur. platostraat 298 Tei'Sfoon 190339. Nette FIETSJONGEN gevraagd voor delicatessehandel. W. F. Dupont v. Oldenbameveltstr. 4 tel 137988. Gevraagd KAPSTER, voor Ie kracht goed loon. P. J. v. d. Berghe, Saenredamplein 13, tel. 153431. Verz.ikerinigsmij. in centrum Rot-t??rdam kan direct een ARCHIEFBEDIENDE plaatsen» Telefonische inl. 111720, toestel 110. Gevraagd nette WERKSTER voor het schoonhouden van modern ingerichte kantoren. Aanm. D v. sijn Zn, Schie- kade 42, tel. 287111. Gevr. WINKELJUFFROUW, be kend met slagerij, loon j 100.- per week, s-daagse werkweek. Schmidt, Meyersplcin 29, na 6 uur no. 9, tel. 1828S7. Isolatlebedr. Ropcr, vraagt PLAATWERKERS en aank. plaatwerkers. Aanm. Aelbrechts- kade 159a of tel. 25S020. Gevraagd SLAGERSBEDIENDE, 5-daagse werkweek. Schmidt, Meyersplein 29, na 6 uur no. 9. tel. 182337. Schoonmaakbedrijf Arenco vraagt voor direct enige goede TRAPPENHUISWERKSTERS. Werktijden van maandag tn. vrijdag van 84 uur. Aanm. Karei Doommanstraat 145c tel. 126380 Dam e ska ps al on Henny vraagt voor haar 6alons nette LEE RL.- KAPSTERS. Aanm tel. 176333, na 18 uur tel. 162053. Gevraagd op klein confectie- a teil er gerout. MACHINE5TIK- STERS en enige leerlingen. Prettig werk. Hoog loon. Aanm. Gebr. Dekkers, Goudsesingel 106, Industriegebouw, 2e etage, tel. 113671 en 131145. WASMEISJES gevraagd bij Kapsalon B. J. v. d. L&ngkruis» IVal-enburgerweg nr. 4, telefoon 242678, na 18 uur tel. 241723. Gevraagd een net MEISJE voor de h uisnouding van maandag t.m. vrijdag van 9 tot 12 uur. Tel. 123332 Verzekeringsmaatschappij td centrum Rotterdam, zoekt MEDEWERKERS met MulO- dipl. en 20 tot 22 jaar oud* voor diverse afdelingen. Telef. inl.: 010-111720, toestel 110, tus sen 7 en 8 uur, "s avonds 010- 240670 Yerzekeringsrrüj in centrum R'dam kan direct plaatcen enige TYPISTES en Jongste be dienden. Telef aanm. 111720, toestel 110. i Zeer aantrekkelijk loon verdie nen MEISJES van 15 Jaar. die zich voor opleiding tot volsla gen mudlnette melden bij: La- gemann en Schoitens, Oostzee dijk 2J2d (3e etage). Dameskapsalon Henny vraagt voor haar salon aan de Dordtse- laan le KAPSTERS. Aanm. tel. 176333, na 13 00 uur tel. 162053. Loodgieter^ogdriji vraagt half was en JONGEN voor burger- Werk. Aanm. na 6 uur: C M. r. d. Lmdcn, Snellfockstraat 21. j Gevraagd: BETAALDR VRIJETIJDS BESTEDING 3IJ HET NIPO Het, Nederlands Insutuuu loor publieke Opinie vraagt: om als regel maandas avond *n hun gemeente meu vragen lijsten te enquetereu. Vergoe ding op basis van gewerkte uren. Minimum leeftijd 21 jr. Vraag lal. by het NIPO, Ba- rentszpletn 7, A'dam. Vermeldt op uw brief letter AM Gevr. WINKELJUFFROUW, be kend met slagerij. Loon 100 per week. 5-dgse w.w. Schmidt, Meijersplein 29, na 6 uur no 9. Tel. 182837. Verenfabriek Averon Bormssestraat 19, Rotterdam, Spaansepolder, tel. 152604 Specialiteitenrestaurant Veerhoofd, Brielle, vraagt aank. kok-chef de party, tevens huis tuinknecht en afwasvrouw. Tel. 01386-2928 of 010-249214. Wij vragen KAMERS voor da mes, heren en echtparen. Gaar ne inlichtingen. Bur. Euro-Tip, tel. 247406. Dagelijks van 13 18 30 uur. Gevr. HUISHOUDSTER r.-k. in jong moederloos gezin. Voor dag 1 of aag en nacht. Br. ond. no B 7545 bvdbl. Gevr. in banketbakkerij, aan komend en LEERL.-VERKOOP- STER, H. Rijssemus, Rotter- damserijweg 44, Overschie. Voor direct gevraagd ELEKTR. L\SSER en PIJFflTTEK. Dijks- hoorn, tol. 175516 R'dam Voor onze kantine-exploitatie van: Heiman Dullaertplein 30. Rotterdam vragen wij voor direct of op korte termijn Leeftijd 17 22 jaar. Het weik bestaat uit koffieservering en schoonhouden van ser vies en buffetten* Verder: Voornamelijk voor spoelwerk. Leeftijd tot rt 45 jaar. Goede voorwaarden, afwisselend werk. Soli, en inl bij de kantinebeheerder ter plaatse of kantoor Volksbond, Oppert 21, Rotterdam, tel. 117575. Gevr. nette LEERL.-Iv\PSTER om in het vak te worden opge leid, Aanm. H. Laakes, Spoor- singel 7. tel. 245030. N.V. Aann bedr. Bruins vraag; een GRAAFMACHINE-MACHI NIST, Aanm. maandag t m. vrijdag van 95 uur, Ant. Fok- kerwes 69, R'dam-Z. Gevr. nette WERKSTER voor enkele halve dagen per week. Brood- en Banketbakken) Fa. Aug. Schenk, Jufferstraat 9-11, tel. 113150. Hunter Douglas raagt voor cli- rect WERKSTERS. Aanmelden dagelijks. Piekstraat 2. B'dam-Z. Gevr. een nette WERKSTER, voor de avonduren. NTI-drnk- kerlj, Goudsesingel 68. tel. 111195. MEISJE gevr. voor lichte huish. bezigheden in gezin met 3 kin deren. Mevr. J, v. Dijk, Fricse- straat 15b, (R*dam-2>. Telefoon 195845. Wij vragen voor ons atelier MODINETTES en leerlingen. Aanv. salaris ƒ35 p, w. Aanm. tussen 8—5 uur. v. Benten Co. Lambertusstraat 80 Gevr. nette WERKSTER, 's avonds van 6-9 30 uur. Bruto loon ƒ2,07 per uur. platostraat 298, tel. 190339. BIJRIJDER gevr. door Groot handel in levensmiddelen. Leef tijd tot 19 jr. Fa. Mapo, Laag- Jesweg 52, Lombard!jen (Naast nieuwbouw Six>oraiakerK Banketbakkerij Maison van Wijk, Rotterdamsedijk 419. Schiedam vraagt le of aank. le BEDIENDE. 5-daagse werfcw. Hoog loon. Tel. 267704, na 7 uur, tel. 269506. Gevr. LEERL.-GLASZETTER Glaszettersbedrijf T. v. d. Pol der, Feijenoorddijk 97, R'dam, *s avonds na 18 uur Gevr. flinke WERKSTER \an 7 30 tot 14.30 Cafe-Rest. De Piasmolens, Piaszoom. 354, tel 133743 WINKELJUFFR. 15 tot 20 jr, liefst met vak bekend. Bosma. zelfbediening. Van Beethoven- slngel 42. tel. 1859S0-144739 Gevr voor de zonda;cu van 11 tot 20 uur een BUFFET-AF LOS SER, Café-Rest. De Pias molens, Plaszoom 354, tel. 138743 Gevr. een MNL. of VUL. HULP 20 uur. Cafe-Eest. De Plasmo- voor de spoelkeuken, van 17 lens. Plas/oom 354. tel. 138743. Nette WERKSTER gevr. voor schoonhouden van moderne k»ntr>Arniimt«»n V avond si van 18 tot 20.30 uur. Aanm tot 21 uur, Nwe Binnenweg 165, tel. 259803. Wegens ziekte der huisvrouw gevraagd: 3 x per week, 's morgens van 9 tot 12 uur op flat. Gezin zonder kinderen. Aanm. gaarne tussen 7 30 en 8 30 uur n m. mevr. Geus, Mari- niersveg 13b, Rotteidam. zoekt een Liefst met magazijnruimte. Voor Rotterdam en omgeving. Brieven onder no B7548 b.v.dbl. Gevraagd voor direct bekwame J. M. Kok, Hogenbanweg 411» Schiedam, tel. 151263 Gevraagd: Bouwbedrijf v d. Heuvel en Blom Melden na 6 uur, tel. 273004, heeft op hoar confectie-atelior plaats voor die reeds beschikken over een behoorlijke vaardigheid en ervaring. Tevens hebben wij plaats voor die belangstelling hebben voor het maïen van modieuze Kleding en die door ons in het vak worden opgeleid. Gelegenheid tot solliciteren dagelijks (ook zaterdags) tussen 9 12 uur en van 14 3018 uur bi) onze personeelsdienst Hoogstraat- ingang Leeuwenstraat. Gevraagd ervaren en enkele Pietüge werkkring - Goed salails Aanm Garagebedrijf v. Wunnlk, Maashaven 41 N z. Eventueel 's avonds Beljerland^elaan 155, Rotterdam-Z. Gevraagd: voor eenvoudig type- en adnrinistratief werk. Afwisselend werk. Aanmelden van 917 uur, 's zaterdags tot 11 30 uur: Automaterialen. Goudsesingel 2b-27. Rotterdam, te!, 123627 Moeten van tekening kunnen werken. Hoog loon - Goede sociale voczleningan - Vrij vervoer Aanm. B. J Daleman, Heer Danielstr. 88, Rotterdam, donderdag avond na 19 uur. Chicago-Bridge (Nederland NV.) Van Riemsdijkweg 20, R'dam-Z. zoekt voor haar administratie Mulo-opleiding en in bezit van of studerend voor praktykdipl. boekhouden. Soil, schriftelijk aan ons adres. Gevraagd: H. Messemaker, De Slinge 224, tel. 177336 Gevraagd met goede referenties, op 2 sleepschepen 1050 en 1285 ton. Mooie woning, voorlopig flat en ligwerk binnenland. Loon nader overeen te komen. H. Wouters, Straatweg 89, R'dam-13. tel. 010-182486 Scheepstimmerbednjf De Maas N.V. Burg. Hazenberglaan 247, Rotterdam, vraagt: Melden tel. 010-195975, na 6 uur bij de bedrijfsl. p. v. Wijn gaarden 010-179838. vraagt een 5-daagse werkweek. Josephstraat 61a, tel. 234586 gevraagd voor magazijn en winkelwerk. *s Zaterdags vnj. le Middellandstraat 99-101 gevraagd. Aanmelden elke avond na 17 uur bij Hyacinthstraat 29, Rotterdam. Zwarte Engelse KINDERWAGEN t e a b Te bevragen bij K. de Graaff, v. Speykstraat 123b. Koue witte BRUIDSJAPON m. 4*1-44 7 50.-. Mevr. Stolk, Blaar- dorpstiaat 15b, R'dam-16. KINDERWAGEN ook te gebrui ken als reiswieg, t.e a b. Vreden- oordlaan 48a. Rotterdam. Tc KOOP KINDERWAGEN met bljbehoren, zg.a.n. Prijs ƒ60,-. 'a Avonds na 7 uur tel. 240950. BANDUEC ORDER Philips, 4 sporen en accordeon piano klavier, 120 bassen, tegen bil lijk bod. Rullen voor brbmear- eier of tandem mogelijk. Hans som, Eline Verestraat 40, Hoog vliet. Opruiming: DECOUPEERZAAG 'Weller* 220 v. van 137,50 voor 106,-. Handcirkelzagen passend op elke boortol nu 19,-. poelie- trekkers ƒ2,75. De Jong, Haven straat 130. Opruiming* 'Surform' SCHAVEN van ƒ12,93 voor ƒ9,50 Div. boren en draacisnijgereedschap- pen halve prijzen, en nog veel meer! De Jong, Havenstraat 130, tel. 250362 Opruiming* SCHl'UKM VFIIINE 'Weller* 220 v. \nn 112 50 voor ƒ87.-. Stalen srhmfmatcn nu 2,50 Klauwhamers *pai kin* v. 5.95 voor 3,15. De Jong, Ha- venstraat 130. Opruiming: Elektr SOLDEER- BOUTEN van f 7,25 voor 3,65, Booromslagen met ratel nu 4 35. Buigzame assen van 19,50 voor j 9,50. De Jong, Ha venstraat 130 Te koop IIANDNAAIMACHINE in prima staat 22,50 Boude- wijnstraat 95b. R'dam-Zulci. Te koop zagn. Rlemersma KINDERWAGEN, donkerblauw, met ruit, model 1964. Vaste pr. 100,-. Witjes, Bloemfontein- straat 48b. By ons hoeft u geen lid te zijn, u krijgt toch een krediet van 5000, o a. haarden, kachels, TV's, radio, wascombmeubelen, wo ningtextiel, kleding enz. Uitstekende servicedienst en 32 toon zalen. Eventueel gemakk. betaling. Schrijf een briefkaartje aan Postbus 6075, Rotterdam. met lichte lakbeschadiging worden opgeruimd „VELO" Wasmachinemij., Jonker Fransstraat 24c Groene Hilledijk 231b GELD NODIG voor meuDelea. TV enz. le Jaar rentevrij. Ge heimhouding verzekerd Postbus 1446 tel 248384. R'dam KOSITA-TAPIJT, 17.50 p. m. 200 breed, is veel mooier. Gratis gelegd. C. R v. Kooy, L. HUle- weg 9. tel 276902 Zaterdag ge sloten FABRIKANT OVERTREKT NU UW BANKSTEL voor bijzonder lage prijsI Vraag vrijblijvend huisbezoek. Telef. 253111, RuU uw uude MEUBELEN in bij aankoop van nieuwe. Vraag vrij blij vend taxatie. Cor Rob, Meubelen, OostzeedJjk 344364, hoek Qostpleln. Tel. 133744. ALLES DUURDER. Onze vloer bedekking (nog) niet. Bestel tij dig bij Edelman, Beukendaal 58 (bij Breepleln). Tel. 190427. VEEL GELD voor uw gebruik te meubelen bij aankoop nieu we. Rechtstreeks van fabriek, Enorme keuze, elke prijsklasse, eerste klas afwerking. Betaling in. 6 maanden rentevrij. Vraagt vrijblijvend catalogus. Postbus 538, Den Haag BERGMEUBELS, de nieuwste modellen '65, met vitrine en bar mpt ingebouwde spiegel, 165, 195. 275, 310, 325, 370. Meubelmagazijn De Rode Pui, St.-Marl&stra&t 120 (bij Nieuwe Binnenweg). Tel. 239364. Te koop LEDIKANT met spi raal en bed, iz.get., 25,-. C. Berg, Wil-deveenstraat 35a, Rot te rdam-16. GAAT V TROUWEN of heelt u een nieuwe woning? Krediet voor ledereen tot 5000 voor aanschaf meubilair, woningtex tiel. Vraagt gratia folder, dan krijgt u algehele inlichtingen. Postbus 1371. R'dam. Te koop aangeb. prima, zwarte KOLENHAARD. Brandend te zien. T.e.a b. Heer Hugost-raat 20b, R'dam, na 6 uur. Te koop 4 STOELEN, plus uit schuif tafel, 50. Te-1. 193902. Van der Velde, Burg. v. SHjpe- !aan 83a. Gevraagd op ons klein kantoer te Rotterdam voor spoedige indiensttreding een van ca. 18 jaar, die van zelfst. werken houdt. Zij dient goed tc kunnen telefoneren en een eenvoudige administratie secuur te kunnen bijhouden. Wij bieden haar een goed salaris, 4 va kantiegeld en een vnje zaterdag. Gaarne aanmelden vrijdag tus sen 16 en 18.30 uur bij Schiekade 10S, Rotterdam Z g.a n. WINKEL INVENTARIS te koop bestaande uit weeg schaal. kaas- en snijmachine, vitrines, etc. tel, 129220, liefst na 6 uur. WINKEL- of BEDRIJFSRUIMTE ter overname gevraagd. Inven taris wordt overgenomen. Tel. 284347. Ter overname: In Rotterdam-Zuid. Drukke winkelstraat. Billijke regeling. Brieven B7560 b.v.dbl. Handelaar in postzegels ■vraagt LANDEN VERZAMELING EN te koop. Alleen per briefkaart. J. Lonjn, Jacommastraat 14, Rot terdam. HALLO, HIER OVERKLEEFTi Voor zolder-, kelder- en fa- brieksoprulmingen, meubilair, inboedels, antiek. Ook lompen en metalen. Loofdakstraat 16, tel. 240666. IL'ib XL KÖ OP? Vai,j Aop„n z g a n TV's, radio's, bandre corders. naaimach., bromia rs Bel 194S39 en wij komen. DE HOOGSTE PRIJS voor Zg. a.n TV. radio, bandrecorders, snelbroznmers. sporrfietsen, meubelen, geeft C, Gils, Jan van A venness trant 53c, telefoon 237757 en 253351. WESTER M ET AAL II AND KL geeft hoge prijzen voor kranten en tijdschriften. Het adres voor verenigingen. Wordt, afge haald. Watergeusstraat 86a, tei. 233032 na 6 uur 234473 Wij geven de hoogste prijs voor OUD GOUD, briljant, zilver en sieraden Horlogerie Delmonte, Nieuwe Binnenweg 286. Rotter dam Lips vraagt ROODKOPER» 2,- per kilo en andere diverse me talen. Tel. 125849, R'dam. Ook na 6 uur. Wordt afgehaald. WASCOMBINATIES yan t S9S voor 349. schoonheidsfoutjes; wasmachines t 109; centrifuges 119, wasautomaten 595. N. W. F. Stolk en Zonen, Stadhou- dersWeg 51c. tel. 285574 NOOIT vertoond. Grote cen trifuges, 4 kg inhoud, voor wollen dekens, van 203,- voor ƒ118,-. G. Waanders, Piete-r de Raudtstrast 19, Rotterdam. Tel. 234329 (ook wasautomaten) Nwe National elektr. ZIG-ZAG- N VAIMACIIINES v. slechts 260 Slechts enkele stuks. Maakt knoopsgaten, werkt af. stopt, borduurt. Groen N.V Vieram- bachtsstr. 114 (bij Matfcenesser- pleih) Tel. 236553 STOFZUIGER-ONDERDELEN, Alles voor de stofzuiger. Van Zegveld (Easyhuls) Van Citters- straat 70a, bij Mathenesserplein. Tel. 231530. Stofzuigerspeciaal zaak. De fijnste Jus krijgt an PAARDEVLEES. Bran' an va. 120 per »/a kg L ak als ooter zo zacht, ha.i r u oy C Verzijden, Maurltsstraat 125 (bij Binnenweg), 1 MODERNE BEHANGSELS. Excl. dessins. Vraagt staaiooeken. F Huntenburg N.V., Jonker Frans- stx. 31, tel. 143993, Karei Door- manstr. 151, tel. 115102; Beijer- landselaan 159, tel. 279355; Pep- pelweg 17-19, tel. 185924. Vlaar dingen: Korte Hoogstr. 25, telef. 01898-9282 Schiedam: Hoogstr. 45, tel. 262341 SPECIALE AANBIEDING! Bus sen hoogglan6lak 235 ct, 5-kilo- bus 13 50; dubbele bussen Ja- panlak en plasriclak 380 ct.; 5- jiuo-ous g-rutouius: 3, *dwasb. muurverf, die wit blijft, 5-kilo- bus f 1150 en 12 50. Lijnolie verf, zijdeglanslak enz. „De Re genboog", Eendrachtsstraat 143, tel. 124342. Van 200 tot G00 terug voor uw oude WASMACHINE bij aanschaf van een volautoma tische wasmachine, o a. MIele, Rondo, English Slectnc, Libe rator enz. G. Waanders, alleen gevestigd Ruilstraat 4-6-8. Tel. 255826. Belt u eens voor een af spraak' Vanaf heden de nieuwste WAS- SPOEL-DROOGCOMBINATIES, vanaf t 295. Ook kredietservice. "Waanders, alleen gevestigd Ruilstraat 4 en 8. tel. 255826. OVERALLS met ritssluiting, khaki en blauw, ƒ20,50. En nog 10korting op alle artikelen. Fa. F. Röt-tgering, Nwe. Binnen weg 79, Beijerlandselaan 107-109, Woihpacrtsbocht 232, Goudse singel 67. WERKHEMDEN, krlmpvrij en kleurecht, grys, khaki, lever, petrol, ook voorradig in no. 8, 8.95. En nog 10% korting ,op alie artikelen. Fa. F. Rbttgertng, Nwe. Binnen weg 79, Beijerlandselaan 107-109, Woihpaertsbocht 232, Goudse singel 67. RU1THEMDEN, fraaie dessins, alle mahsmaten 6.75. En nog 10% korting op alle artikelen. Fa. F. Röttgerimg, Nwe. Binnen weg 79. Beijerlandselaan 107-109. Wolhpaertsbocht 232, Goudse singel 67. ZUIVER WOLLEN TRUIEN met rits, 23,50. Engelse truien 34. Swcu-tars 3C.5Ó. En nog 10% korting op alle artikelen. Fa. F. Eottgertoig, Nwe. Binnen weg 79, Beajerlandselaan 107-109, Wolhpaertsoocht 232, Goudse singel 67. GEITENHAAR. Noorse import. Sokken 3,95. Kousen 5,45. Wanten vanaf ƒ3,75. Per knot (100 gram) ƒ1,75. En nog 10% korting op alle artikelen. Fa. F. RÖttgenmg, Nwe. Binnen weg 79, Beijerlandselaan 107-109, Woihpaerts'DOcht 232, Goudse singel 67. LENDENGORDELS, zuiver wol, 5,95. En nog 10% korting op alle artikelen. Fa. F. ROttgertng, Nwe. Binnen weg 7*>, B^jer'ardselsan 107-109, Wolhpacrtsbocht 232, Goudse singel 67. DAMESJASSEN, wit en gekleurd de allernieuwste modellen, ook nylon vanaf 12 85. Ea nog 10% korting op alle artikelen. Fa. F. Rottgering, Nwe. Binnen weg 79, Beijerlandselaan 107-109, Wolphaertsbocht 232, Goudse singel 67. WASMACHINES. De UiCUWe langzaamwassers, het bekende vol-ollebadsysteem, v.a. 165. Ook Miele. Voll. gar. Waanders. allen gevestigd Ruilstraat 4 en 8 tel. 255826. WILD EN GEVOGELTE. Bestelt uw wild en gevogelte bij Bik ker, Tide manstraat 80, R'dam. Bel op 233375. Druk zelf uw formulier of mededelingen d m.v. VLOEI- STOF-DUPLICATOR. Nog enke le stuks vanaf 75. „Blco", Jan Son j estreat 41, R'dam. Elektr boormachines BLACK EN DECKER zaagm., schuurm en hulpstukken t.75 p week zonder vooruitbetaling Compl hobby-uitrusting, incl 8 mm- boorraachtne en handcirkelzaag 1 2.75 p week Verzending door geheel Nederland. Vraagt folder en bet cond Resseler, Bilder- dijkstraat 207-209, A'dam. telef 020-8'123 Te koop WASMACHINE Erres Combo, inet thermostaat en spoeicentrlfuge. verwarming. In staat van nieuw. Joh. Postlaan 15, Heerjansdam, tel 01857-558. GESTAALBROOD blijft lang vers, Gestaalbrood bevordert uw gezondheid. Vraag het uw bak ker. Te koop 2-persoons G PK LAP- BED (Au ping) met ombouw 25.-. Tel. 154731 Te koop zaan KlNDCliWA- gen, apart model en box met vlonder. A. Geluk, Klosstraat 32, le etage. Machinisten, schilders, stuka doors. Ongebleekte witte OVER ALLS, 10,90. Gebleekto witte overalls 13 95. En nog 10% korting op alle artikelen. Fa. F. Róttg-ering, Nwe. Binnen weg 79, Beijerlandselaan 107-109, Wolhpacrtsbocht 232, Goudse singel 67. VERPLEEGSTERS SCHORTEN 8,05. Verpleegsters!apon, don kerblauw, 16.95 Verpleegsters- Japon, lichtblauw, ƒ17,50. Ver pleegstersjapon, wilt, 16,95. Terlenka japon, wit-blauw, ƒ22,75. En nog 10% korting op alle artikelen. Fa. F, Röttgeitog, Nwe. Binnen weg 79, Beijerlandselaan 107-109, Wolhpaertsbocht 232, Goudse singel 67. IIARTSLOVEN voor elk doel, wit ƒ3,95. Ongebleekt met zak f 5,25. Blauw melt zak 5,15. Bruin 6,95. En nog 10% kor ting op alle artikelen. Fa. F, Rottgertng. Nwe. Binnen weg 79, Beijerlandselaan 107-109, Wompa ertsbocht 232, Goudse- stngel 67. Te koop korte kanten satijnen BRUIDSJ \PON, maat 40-42. f 80. Mevr. Vos, Banierstr. 41b. Te koop compleet BRUIDSTOI LET, lang, maat 40. K. Pijl, Oranjeboomsrraat 315. Te koop een gemoderniseerde witte PIANO, Mozart, kruissna- rig, 300,-. Tel. 195467. Te koop Eranse viool, merk Charotte Millot. Tel. 248004. Na 6 uur. Te koop TËÏSCÜ VERSTERKER 45 watt, met speakers. Vaste pr. 500,-. Tel. van 9 tot 18 uur 134476. ACCORDEON met koffer n t.reg. en 5 b.reg., 4-korlg. Nooit bespeeld, f 47d. Visser, Olde- gaarde 566a, R'dam-23. Te koop Hofner BASGITAAR. t7 v. d. Meer, SUenestraat 26c R'dam, tel. 228189 tussen 7 en fl uur. HUUR UW TV met recht van koop voor t 25 p. nrnd. Alle mer ken. Radio-Tas, Middeliand- pieta 16. Rotterdam. Telef. 010- 237119. Huur met recht van koop Philips of Artstona 4-sporen BANDRECORDER vanaf ƒ25,— p. mnd. zonder eerste annbet. Fa. J. van Urk, Nwe Binnen weg 339, Rotterdam. Telefoon 010-234322. TV NIET UK? WJJ repareren werkelijk aan huis. Egeter, 5 jr, TV-techn, Philips. Showroom: Dleselstr. 98, tel. 150651. Radio. rv-REPARATIES SSn huis. Ook dee avnnda AJiea met garantie Radio v cl Sluis, Vrljenbansestraat 42. tel 285142. GRATIS ANTENNE voor le "en 2e programma bij aankoop van televisie type 19S5 Volledige garantie. Gemakkelijke beta ling. J. M. v. Geet, Zwaanshals 206. tel. 245180, Zwart Jan straat 21, tel. 284055. KOOP HET NU!» 43 cm TV: Philips, Grundig e.a. Goede merken m. volle garantie. I 193. Met- 2e progr. 295, S3 cm 295, f 395 enz., ook met 2e pro:.-:. Onze naam Is onze garantie. Von Burg, Noordmolenstraat 45, Noord: St.-Andriesstr. 18, Zuid. Tel. 170939, na 7 uur: 174436, Vrijdagavond 8-10 Uur demoa- stratle. m "Ï.OPIK- EN UHF-ANTENJ NE plaatsen wij vakkundig voor u. Prima service en de beste materialen. Techn. Bedrijf Soek. tel. 247252. Televisie MODEL ig65, nieuw, f 645, 59 cm. Alle bekends mer ken. Ook moderne occasions. ..Correct", Zaagmolenstraat 102- 106. tel. 248239. UW OUDE TV f§ GELD WAARD. Ongezien. 250, la mindering bij aanschaf van de nieuwste Schaub of Nordmende XV, 59 cm beeld, of bij fmaac. geen eerste aar-betaling. Tegtko Hoogstraat 26, R'dam. Telefoon 121575 Te koop TV 53 cm merk Cuba, 3 Jaar oud. Spelend te zien In ruil bandrecorder mogeliik. J. Blonk, Bloemkwekers». 32, teL 254448. Werkman. 40 jr., flinik postuur, eigen weminsr. zonder kinderen, 2 k.m. VROUW, z. k., tot 40 J- Br. me*t foto o e.r.» ond. nr. V 63. Kiosk Randweg. Jongs vrouw, 36 jaar, met twee kinderen en. gezellig huis zoekt langs deze weg kennismaking het nette jonge MAN. Br. nr. AZ-768 bvdb. Jongedame, 26 jaar, zoekt nette VRIENDIN voor weekends en. vakantie. Brieven nr. A, Kiosk Pleinweg. le stuurman (Duitser), 38 j„ schip ligt in R'dam, auto voor- hande* zkm. net MEISJE. Br. BA 1333 bvdb. Heer, 32 jaar, vrolijk karakter, 2oefct langs deze weg kennism. met MEISJE of jonge vrouw. Kind geen bezwaar. Br. met opgave van leeftijd nr. 7340 bvdb. Vrouw, 40 jaar, HUISHOUD STER b.z a. bij heer met goede positie. Leeftijd ca. 55 Jaar. Br. S 1967, HVV, Passage 20, Schie dam. Nette weduwe, 68 j„ wdt-m. nette HEER, leeftijd 60-70 j. Br* nr. b 62, Klcsk Randweg. Weduwnaar, 54 jaar, vervroegd pension, zoekt net KOSTHUIS, liefst bij weduwe of alleenst. VROUW. Klein, gebrek geen be zwaar. Liefst Crooswijk of Noorden. Br. 7544 bvdb. Man met 4 zoons van 11 tot 19 jaar zoekt HUISHOUDSTER, eventueel 1 kind geen bezwaar. Br. nr B 7557 bvdb. Dame vraagt nette VRIENDIN, plm. 65 Jaar, omg. Pleinweg. Br. B 7555 bvdb. Welke nette WEDUWNAAR met huis wil nette weduwe, 75 J, om samen verder door 't leven te gaan. Uw adres goed opge ven. Ik schrijf u terug. Br. nr. B 7549 bvdb. Net meisje, 22 jaar, zsJt. met HEER tot 35 jaar, i b.v. auto. Br. met foto o e.r. onder no. B 7559 bv.dbl. Nette werkman 54 jaar, zsk. met een gezelligeVRoUWfwed) 5055 jr.. alleen of 1 kind geen bezw. Voor een gezellig leven. Oost of West Rotterdam. Br. no. ba 1337 b.v.d.bl. Nette werkman zoekt kennis making met WEDUWE of ge- schelden vrouw, dz 40 jaar. Ned. hervkinderen geen bezwaar. Br. no. 827 Boekh. De Knijff, Mathenesserweg 141a. PIANO'S, kruissnarig v.a. 525, met garantie. Speciale aanbie dingen nieuwe kleine piano's Financ.. event, zonder vooruit betaling. W Wegman Jr.. Berg weg 7Gb. tel 246587-188436 Een DRUMSTEL Tryxon. zo eood aLs nhuw all® tr**- behcren. 2 elsktr gitaren, één Hofner en een Eko. Alles z.g. an. Tel. 242665. KAMERVOLIERE 40 x 95 X 72 met 6 parkieten. T e a b. I* Tangelder, Noorderha ve nkade 78c. Voor liefhebber; 21 KANARIES, poppen en mannen, met keur- lljst, broed- en zang kooi en. J. D. Noor!ander. VlleUaan 60a* Dui's'' HERDER te koop. Prijs f 71 Ja ïcrstrsa* 69 U)l \BJf7\t OO xr «O .IA trier vis en toebehoren; vollere en IS tropische vogels. W. Vos, SteinweT3traat 25.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Het Vrije volk | 1965 | | pagina 2