Zal nu de vorst het voetbalprogramma verstoren BR ABA lil r V. AREND L FOTOKOOPJES ItbreidirMvan haven in aass uis noodzake lij k Voorzitter v.stelt zich achter gemeente koopjes bij DE JAG E R or 3 en over evenwicht tussen de produktiviteits- en loonsti in Voorzitter Kamer v. oo ,Loon-explosie oed opgevangen SS PORT RAPPORT (Zli Schiedamse Meubel beurs 20% KORTING FLINKE JONGEMAN of MEISJE PROJ.-APPARATEN De 1 JONGE »AÜES ABC-tjes ZIE ETALAGE Veerboot te water bi Gusto HOOGSTRAAT 91 - TEL. 26 8814 „Schijnwinsten" Overzicht Voorzitter K.v.K. legt functie neer Bijna aanvaring tussen tanker en twee bokken ADVERTEER REGELMATIG iSGHIEDAMSE IZAAIERTJES! UITVERKOOP NOG STEEDS WASMACHINES TOT 30 KORTING NETTE VROUWELIJKE KRACHT Po*o Film FOTOTOESTELLEN FILMAPPARATEN DIA-PROJECTOREN FILMPROJECTOREN LIJSTEN ALBUMS SCHERMEN RUIMT OP IN Jl EN VELE ZIE DE ETALAGE Hans van Leeuwen ge?; afvoer HaT?a12êuwen. Scheidsrechters Juventus Henny Lubker PLAIDS en PLAIDHOEZEN as 3 a o TIJDELIJK OP ALLE CHEMISCH TE REINIGEN GOEDEREN FRIS EN HYGIËNISCH WILTON-FIJENOORD See" ««a hmm Ze zijn goed ipr VRIJE VOLK VRIJDAG 22 JANUARI 1865 PAGINA 7 HDV S bereidt Helmondia '55 warm onthaal (Van onze sportredactie) Voor de beide semsprof clubs In Schiedam staan voor zondag weer enkele moeilijke wedstrijden op het programma. Men kreeg er in verband met de afgelaste ontmoetingen van vorige week een verplichte rustdag by en dit betekent, dat Hermes- DVS zondag thuis speelt. Op het Harga-complex fungeert Helmondia 55 als tegenstan der, die met 27 punten de eerste plaats bezet van de ranglijst in de tweede divisie B, op de voet gevolgd door DFC. DFC kon Hermes-DVS slechts met veel moeite verslaan en wellicht verliest de lijstaanvoerder zondag in Schiedam in ieder geval zal Hermes dit sterke Helmondia '55 een warme ontvangst bereiden en het ziet er dan ook naar uit, dat het Helmondse team zich tot het uiterste zal moeten inspannen om een gelijk spel te behalen om maar niet te spreken van een overwinning. Advertentie I.M. TUINLAAN 98 - TEL 287464 SCHIEDAM (Van een onzer verslaggevers) Op de werf van Gust» te Schie dam wordt 2(( januari om drie uur, in aanwezigheid van de Britse am bassadeur kanaalveerboot '"ree Enterprise II te water gelaten. Deze wordt gebouwd door d« IHC, waar van Gusto vennoot is. Het schip zal door Twowsend Car Femes Ltd worden ingezet in de veerdienst tussen Dover en Calais. In ll>62 leverde de 'HC aan deself de reder de Free Enterprise I op, die sindsdien vele honderdduizenden vakantiegangers met auto's over Het Kanaal heeft vervoerd. De Free Enterprise n is 1,08 me te; lang en heeft een capaciteit voor 100C passagiers *:n 180 auto's. De snelheid is 19 mijl per uur. Het schip, waarvoor de kiel eind augustus 1964 verd gelegd, wordt in april opgeleverd. ZO op het eerste gezicht is er voor SVV „geen vuiltje aai de lucht." Immers, de club ran trainer Rlnus Gosens behoort tot de kop groep en de tegenstander van de Schiedammers, 't Gooi staat op één puntje na onderaan de ranglijst. Een gemakkelijk» uitwedstrijd voor Pim Visser c.s aldus concludeert d rasechte voetbalsupporter, maar zo is het niet. 't Gooi is juist op eigen terrein soms een ongenaakbare tegenstan der en cal zie bovendien as einde lek eens van de gevaarlijke .staart- groep" willen distantiëren. De Hil versumers hebben slechts één punt meer dan het Tilburg» Longa dat met zeven punten de laatste plaats bezet. Reserves Voor de SW-reeerves staat voor zaterdagmiddag een leuke maar ook moeilijke ontraoetinf >p het pro gramma. Fejjenoord 2 komt naar Bwg» en het tiet er naar uit, dat dit een nederlaag wordt voor de Schiedammers, ma ar wellicht spelen se het toch klaar de Rotterdammers te weerstaan. De wedstrijd zal zoals gewoonlijk wei -oor veel publiek worden ge speeld, want de naam van Feijen oord trekt de toeschouwers altijd. Bovendien zijn de ontmoetingen tus sen beide elftallen altijd van goed ge halte en aan spanning is er meest al geen gebrek en dat zal zaterdag ook wel het geval zijn. Hermes 2 heeft ook een thuiswed strijd. Het elftal voetbalt tegen RBC uit Roosendaal en ook deze wed strijd belooft een interessant duel te worden. De jeugdige spelers van heide ver enigingen laten Schiedam SVV gaat naar Tilburg om de jeugd van Willem H party te geven er* de tegen de club van die naam en bei de Schiedamse elftallen zullen het waarschijnlijk wel klaren. Amateurs Het regent niet, maar Koning Win ter heeft met zijn ijzige aden pias sen en vaarten met een steeds dik ke? wordende vlies overdekt en nu is het de vraag of de vorst het ama- teurvoetbalprogramma zal verstoren; bovendien zit er sneeuw in de lucht. Maar misschien kan er aog juist voordat we de gladde yzers weer onderbinden, worde; gevoetbald. In dat geval gaat Excelsior '20 naar „gold old". VOC in Rotterdam en ml zeker winnen. Voor SFC, dat Flak- Advertentie LM. kee op bezoek krijgt, durven we niet zonder meer een zege te voorspellen, maar voetbal is een grillig spel en SFC weet, dat het nog een kansje heeft. Immers, wanneer ,SFC wint en het Schiedamse DHS. dat naar EDS gaat, zou ook winnen, dat gaai de toekomst er voor SFC weer beter uitzien. Zover is het echter nog niet en men zal zich tot het uiterste die nen in te spannen In de vierde klasse zijn er twee thuiswedstrijden en een uitwedstrijd voor de Schiedamse clubs vastge steld, Martinit krijgt een op revan che belust Hardinxveld op bezoek en dat betekent oppassen! De Schie damse club ganer verzekerd van zijn, dat Hardinxvelds voorzitter er weer in slaagt zijn jongens" tot het uiterste geladen het veld in te Hermes-pupillen spelen in Haaxlem sturer. en het zou geen kwaad kun nen, dat ook bij Martinit een „don- derspeech" wordt gehouden. SVDI'U' speelt thuis tegen ASB en is zeker in staat deze ontmoeting te winnen. Demos verlaat Schiedam en gaat naar Wippolder en dit zov wel eens op een „Deiftse" nederlaag kunnen uitdraaien voor de Schie dammers. RVB-voetbal Vier Schiedamse verenigingen moeten zondag uitkomen in de RVB. Schiedam krijgt het Rotterdamse Swift Boys op bezoek er kan zich geer; verlies permitteren. Ook DRZ speelt thuis en ontmoet Groen Wit ten. Voor Schiedamse Boys met da thuiswedstrijd teger* Biydorp geen probleem zyn en ook voor Wilton, dat op bezoek gaai, bjj Hurricanes staat een overwinning vrijwel vast. Zaterdagvoetbal Zaterdagclubs sage; de laatste weken af en toe kans hun wedstrij den te spelen en misschien luk dit zaterdag weer. HBSS krijgt dan de niet gssnak- k ilijke taak am op Harga. Groote Lindt party te geven. PPSC kan zich vaster in de kop groep nestelen, wanneer het na de fraaie - verwinning op TSB het ster ke JAC verslaat. De titel ligt dan binnen bereik >*an de Schiedammers De beide afdelingsclubs spelen ook. GTB ontmoet thuis NBSVV en GSS gaat naar Sunlight. (Van een onzer verslaggevers; In zijn vanmiddag gchoude nieuwjaarsrede onderstreepte de voorzitter van de Kamer van Koophandel voor tb Beneden-Maas, de heet C. H. Huschmann, het streve van Maassluis naar een posi tieve uitspraak over de havenuitbreiding in deze gemeente. Hij herinnerde aan het binnenlopen van het duizendste schip in de Maassluise haven op 31 december jl. en releveerde hoe steeds grotere schepen deze haven aandoen voor het losses van vee en het laden van produkten uit het Westland. Daardoor komt Maassluis kaderuimte tekort. Uitbreiding van het havengebied noemde de kamervoorzitter voor de ze gemeente een dringend vereis te, zowel in het belang an de zee schepen als ln dat van het binnen scheep vaart verkeer. Over het scheepvaartverkeer op de Nieuwe Waterweg zei de heer Buschmann o m., dal dit opnieuw een aanmerkelijke stijging te zien heeft gegeven. Er kwamen meer dan 30.000 scheper de Nieuwe Waterweg binnen. In Vlaardingen en Maas sluis was een toename van het aantal Advertentie LM BROERSVELD 105 TELEFOON 26 97 03 (Van een onzer verslaggevers) De voorzitter van de Kamer van Koophandel en Fabrieken voor de Beneden-Maas, de heer C. H. Buschmann, maakt zich zorgen over het evenwicht tussen produktiviteits- en loonstij - ging. Hij wenst iedere werknemer graag een goed loon toe, maar 'macro-economisch bezien', moet er aan dat evenwicht worden gedacht. duur niet alleen catastrofaal z(jn voor de ondenwmingen, maai ook voor de fiscus, die bezig zou zijn de kip met de gouden eieren te slachten. En ócSk voor de werknemers, die het zo vervolgde de hee* Busch mann toch van een goedgaande, winst opleverende industrie moeten hebben. Een wanverhouding tussen Inko men en belasting demonstreert zich ook in de persoonlijke sfeer omdat de inkomens iioget worden zonder dat de koopkracht toeneemt. Door de sterke progressie worden steeds gro tere bedragen door de fiscus inge vorderd, zodat het reële inkomen na belastingbetaling voortdurend daalt," zc betoogde de heer Buschmann. H|j achtte het gelukkig, dat dit jaar een begin zal (vorder, gemaakt net het gedeeltelijk wegnemen van deze In dit verband ook achtte hjj het gelukkig, dat de in het begin van 1964 gekoesterde vrees voor een ongunstige uitwerking van de loon explosie' op het bedrijfsleven, voorbarig is gebleken. „Over het al gemeen heeft het bedrijfsleven deze slag goed opgevangen," aldus de heer Buschmann in zijn vanmiddag te Vlaardingen uitgesproken Nieuwjaarsrede. Naar zijn mening kan het afgelopen jaar in het algemeer als gunstig worden beschouwd. Hij waarschuwde echter voor het infla tiegevaar, dat naar zijn mening dreigt door een trappe arbeids markt, gepaard met grote loonstijgingen. De heer Buschmann wees met name op de gevolgen voor degenen, die niet meer aan het ar beidsproces deelnemen. H|j berekende, dat degenen, die leven moeten van de opbrengst van gespaard kapitaal of van een pen sioen hun koopkracht sinds 1959 met meer dan 15 percent zagen da len. Indien dit zo zou doorgaan, voorzag de kamervoorzitter, dat deze categorie over 10 jaar nog slechts over haai halve inkomen zal kunnen beschikken. „Hoewel de AOW-uitkerlng daar enigszins aan tegemoetkomt," aldus de heer Buschmann. Verder wees, hij erop, dat er een grens Is aan het vermogen van de industrie om steeds hogere lonen op te vangen en de export te handha ven. Hoewel de grote bedrijven hun winsten „nog wel aardig konden handhaven," vreesde y het ergste voor de kleinere bedrijven. Het zou de heer Buschmam: niet verwonde ren wanneer in de komende jaten een stijgend aantal faillissementen zal worden waargenomen. „Mis schien gepaard met enigi verrui ming van de arbeidsn larkt." Dat deze laatste het bedrijfsleven nog grote zorgen geeft, loonde hy nog eens met enkele cijfers aan. Een andere zorg vormen de belas tingen. Omdat op de bedryfsmidde- I'1!1. ftiiji) Wanneer SVV zondag in Hilver sum aantreedt om 't Gooi een zeer waarschijnlijke nederlaag toe te die nen, za een jongen, met meer dan gewone belangstelling de verrichtin gen van Pim Visser es gadeslaan. Die jongen is Hans van. Leeuwen uit Burgemeester Van Haaren- laan te Schiedam, een fervente SVY- supporter, die helaas al meer dan een naif jaar wordt verpleegd in de hemofiliekiiniek te Huizen Hans krijgt zondag de kans om zijn favo rieten te zien spelen, want het kuur oord is niet ver verwijderd var het voetbalterrein en het verplegend p- soneei heett er in toegestemd, dat Hans de wedstrijd bijwoont. Hiermee gaat een hartewens var- Hans in vervulling. Joa in jaar uit scond Hans lang: de UJn b|j SW, maar dit jaar heeft hij zijr, team neg met aan het ueik gezien. Zijn ouders zullen hem naar het veld van 't Gooi brengen en hem na de wed strijd weer terugrijden. Voor de wedstrijd wacht Hans overigens eert verrassing. Van „Het Vrije Volk" vernamen de SW- ooi-rit ter, de neer Klsmg en aan voerder I'im Visser, dal Hans in Kii'.ersum present zal zijn „Dat is erg fijn," aidus hun reactie, „we zijn liem zeker niet vergeten." Pim Visser was ai van plan het SW- supportertje namens zijn teamgeno ten een prachtige foto aan te bieden en dat zal nu zondag gebeuren. Nadat de spelers zich aar het Gooise publiek hebben voorgesteld, zullen ze naar Hans toegaan en tem iie foto persoonlijk overhandigen. Vast staat, dat het zondag een gro- De eerste Schiedams;* basketball vereniging Juventus heeft thans ook een damesteam. Zoal? bekend werd vorig jaar op initiatief van de vroe ger» SW-doelman, Diet van de eijden. eei- basketbaliclub in Schie dam opgericht. De vereniging bestaat nu hoofdza kelijk uit leerlingen van de middel bare scholen, maar men wil er toch een ;chte club van maken en met het formeren van een damesteam zet men al een stap in de goede rich ting. Enkel» maanden geleder tijdens de redstrijd tegen Hardinxveld. taakt de uitstekende linksbuiten van Martinit, Henny Lubker, gebles seerd. Henny Lubker liep destijds een Hesverwonding op, die hem en kele maanden vee het voetbalveld hield. Nu mag Lubker z ndag weer spt ien tegen.,. Hardlnr ld en bij Martinit Is men rg blij, dat hij weer van de partij is ofschoon zijn plaatsvervanger goed voldaan heeft. Wellicht viert Lubker zijn rentree met enkele doelpunten. De agenda van de Schiedamse Scheidsrechtersvereniging ziet er voor de .maand februari weer veel belovend uit. In zaal Marijke vieren de arbiters met hun vrouwen vanavond* het nieuwjaarsfeest. "Weliswaar een „la- tertje," maar het wordt weer .reu ze." Dp 4 februari is er een diseussie- avond en op II februari gaan de scheidsrechte» weer prater* over spelregels, Dat komt op 18 februari di voetbalvereniging PPSC op be zoek om enkele spelregeivras jes <ip te lossen, waarna men gaat kaarten en wellicht ook „nakaarten over de voetbaiproblemen.Bes. het ?ind van de maand houdt de hee* L. J. Bax een inleiding voor de arbiters. SW heeft van de voetbalvereniging Schiedam toezegging gekregen. dat de SS V-leden bij alle honkbalwed strijden gratis toegang hebben tot het terrein. Er bestaat dit jaar weinig belang stelling oor de traditionele junior spelregeltest, die sok door SVV wordt georganiseerd. Vroeger was er van de zijd, van de voetbalver enigingen vee! animo maar, it jaar vlot het met er het is p dit moment niet zeker of de wedstrii den sullen doorgaan. Dit Is jammer omdat iedere week opnieuw blijkt, dat het bij de voet ballers er. het 'publiek aan kennis van de spehesets mankeert, Ten slotte geldt ook hier: jong geleerd oud gedaan. B. v. B. len slechts mag worden afgeschre ven naar a&nsch&fwaarde erwyi de vervangingswaarde door de voort gaande Inflatie steeds stijgt, worden schijnwinsten belast, zo stelde spre ker. Naar z|Jn mening kan dit op de ..schrijnende onbiliykheid." Ie het vervolg van zijn rede gaf hij het gebruikelijke overzicht van enkele takken van het bedrijfsleven. Ook de kamervoorzitter noemde de moeilijkheden in de scheepsbouw als gevolg van o.m. de concurrentie van de Japanse werven. In de gedistilleerd-industrie zet te de stijgende tendens in de af zet op de binnenlandse markt zich voort, terwyi ook de axport zich voorspoedig ontwikkelde. In de haringvisserij waren de vangstresul tater in 1964 bevredigend. De vernieuwing van de vloot ging gestadig door. maar daarentegen werd een aantal oude drijfnetloggers afgestoter in bet kader van de slooppremieregeling van de rege ring. De hartnghandel gaf echter maar een matig tot ongunstig resultaat. Naar de voorzitter verder conclu deerde, heeft de middenstand in het algemeen rer goec* jaar achter de rug, waarbij de 5-daagse werkweek echter no gal wat jrofetemen opriep. Ook voor de middenstand waren ar naa zijn mening moeilijkheden ten gevol; van de sterk verhoogde lo nen dit lang niet altijd in Ie prij zen konden -orden doorberekend en ces het budget van de middenstan der extra belastten. binnengekomen schepen te constate ren, naar ln Schiedam daarentegen een lichte achteruitgang. B eneluxtunnel Sprekende over het verkeer kon ook de heer Juschmann nog eens verze keren, dat de Beneluxturmel ver moedelijk geheel volgens plan begin 1967 voor het verkeer opengesteld zal kunnen worden. Ook mag wor den verwacht, at de noordelijke verbindingen (rijksweg 2( met kla verblad) gereec zullen zijn, maar zuidelijk zal voorlopig volste n moe- te; worden met een verbrede Von- deiingenweg. Ernstige hinder biyfi het ver keer ondervinden van de stagna ties bU Botlekbrtï* «n Spijk rin ser bru- Ook de kamen unitter zag als enige oplossing tunnels, maar vreesde dat dezr oplossing nog wel nige tijd op zich zal la ter; wachten. Van de overheid vroeg hy met klem visie sp de toekomst en niet een zich beper ken tot het voorzien in sie behoef ten van tiet verkeer, nadat dit al etteiyke jaren compleet is vastge lopen. De voorzitter moest mededelen, min is de wens van het bedryfsle ven ln vervuiling gegaan om te ko men tot invoering van maandabon- nementen op het veer Rozenburg- Maassluis. De heer Buschmann. hoopte, dat hiermee nu rekening zal worden gehouden by de vaststelling van de nieuwe tarieven per 1 maart De heer C. H. Buschmann heeft het voornemen in de loop ran dit jaar zijn functie als voorzitter van de Kamer van Koophandel voor de Beneder-Maas neer te leggen. Hy deelde dit nog ee is mede in rijn vanmiddag in de Stadsgehoorzaal te Vlaardingen gehouden nieuwjaars rede. H hoopt evenwel het nieuwe gebouw van de Kamer, dat nu rijn v oltooiing nadert, ln mei of juni nog te helpen openen. Daarna wil hy zyn functie neerleggen. Ir het begin van zyn toespraak kon hy vele gasten, onder wie ook oud-leden van de Kamer, verwelko men. (Van eer* onzer verslaggevers» Bij tiet verhalen van de Britse tan ker laioja, van de Tweede Fetro- leumhaven naar de Botlek, is gister avond i>yn& een rampzalig ongeluk gebeurd. Het 13.000 tart. metende schip werd door vijl sleepboten ver- haald, toen het uit rijn roer liep. Het dreef in ie richting van drie bokken, die bezig waren het wrak vwo tie enige weken geleden gezon ken binnenvaarder Vulcaan 164 te lichten. De opvarenden van de bokken, twee van Van den Tak en een van Van den Akker, moesten ijlings de raeer- draden losgooien Be laioja schoof tussen de bokken en de wal door. De bokken raakten op drift, maar lie ren onbeschadigd. Wel werd het ber gingswerk uit: aard in de war ge stuurd. Was de Maloja op de drijvende bokken gebotst, dan waren de gevol gen niet te overzien geweest Korte Singeistraat ila-b Tel. 26 9628 - Schiedam U KIJKT U VERGELIJKT U KOOPT BIJ. Groenelaan 109 TeL 68894 ui m m e id Sa sa V) ui Ui Ui CHEMISCH GEWASSEN BETER GEWASSfjy 0 1 m Ui O Lange Haven Tel. 68611 95 Vlekkeloos schone en smetvrije kleding bevordert de hygiëne. Het is bekend, dat onze kleding dage lijks aan veie schadelijke invloeden bloei slaat Daarom is het noodzakelijk Uw kleding regelmatig chemisch te iaten reinigen. Het is niet alleen bevor- delljk voor de hygiëne, maar tevens het behoud van Uw garderobe. Ais nieuw komt het terug en et sens zo veel plezier draagt U het weer. Wendt U zich voorn! hit een vertrouwd-adres. O m 36 o» co m to m tri ra WESTMOLENSTR. SCHIEDAM TELEFOON 26 85 19 SCHIEDAM vraagt voor spoedige indiensttreding voor typewerk op da ofdeling Correspon dent! a. voor administratieve werkzaamheden op de afdelingen ëedrijFsboekhouding en Inkoop. (M.)U. L.O.-opleïding strekt tot aan beveling. OokindïertU nog weinig ervoring mocht hebben gelieve U te solliciteren, leeftijd tenminste 16 jaar. Sollicitaties te richten aan Wilton-Fijenoord, postbus 22, Schiedam. Voor toezending van een sollicitatieformulier kan men zich telefoni seh met ons i n verbi ndi ng ste I ien, telefoon (010) 269200 (toestel 3072} Jl GEMEENTE SCHIEDAM Op de Afdeling Interne Zake» dor Gemeentesecretarie kan binnenkort worden geplaatst een ten einde te worden belast met het zetten en serveren tan koffie en thee. Werkurer, les morgens van 9 tot 12 uur en des mid dags van 2 tot 4 uur Bezoldiging: al naar gelang leeftijd 1,17 tot 2.44 ï>er uur. Het maximumloon van 2,44 gelat voor hen, Se de leeftyd van 23 jaar hebben bereikt. De mogeiykheld tot toekenning van een huurcom- pensatie is voor bepaalde gevallen aanwezig. Vakantietoeslag 4 7* per jaar. Indiensttreding zal geschieden op arbeidsovereen komst. Schriftelijke of mondelinge sollicitaties by de Chef au bovengenoemde afdeling, Stadhuis, Grote Markt 1 te Schiedam, binnen 14 dagen na verschijning dezer advertentie. Te koop RENAULT 4 bj. '55. lg.stbenzine 1 op 17, 9 tand. verzekering, 575,—. Ussel- mondesesfc'r .at 15, Schiedam. Een goed geschenk oef\o»tt niet duur U «ft* m Af.-boekwinkel Gevraagd voor magazijn en pakhuiswerk Goed loon en sociale voorzieningen. A. H. WANDERS - distilleerderij Nieuwe Haven 3, Schiedam, Tel. 263311. DE POCKETS VAN DE ARBEIDERSPERS tedere boekwinkel heeft m f 1,75

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Het Vrije volk | 1965 | | pagina 1