Owat gebeurt hier in deze bijzondere tempel? artifort meubelen mws Pietje... Expositie Aat Veldhoen geopend Aan trekkelijker voor de liiierechter Nederland opent poort voor Fred Klein I 20% KORTING 1 1 Aderverkalking eist meeste slachtoffers Auto te water: chauffeur weet zich te redden mmmm PvdA kiest kandidaten voor Rij nmondraad Nieuwe c.a.o.'s H.M.C.A. Staal verhuist naar Oosterbeek Isghiedamse! s s cbiedammers onder elkaar WISSELKOERSEN BRIL Eedsaflegging bij mariniers Dronken man uit trein gehaald ORANJESTRAAT 9 Telefoon 266431 VISAFSLAG Fidele Boer in Schouwburg-Zuid ZAAIERTJES EDELWEIS HET VRIJE VOLK ZATERDAG 23 JANUARI 1; ö5 PAGINA 7 Advertentie LM. I MUt broersvest 64*66 - «chledam BUI „O, wat gebeurt hier, wat gebeurt hier in deze bijzondere tempel MET EEN ARBEIDERSPERS Bedroevend Ben boek met dit merk is een waardevol werk ar at ui w at m 8 TIJDELIJK OP ALLE CHEMISCH TE REINIGEN GOEDEREN MODERNE KLEDiNGHYGIENE T>. C n u» m m s O WESTMOLENSTR. 16 SCHIEDAM TELEFOON 26 85 IS Piet was altijd een onaanzienlijk in feite ziekelijk ventje geweest. Zo'n knaapje waarvan moederlijke dames bezorgd zouden wagen of hij wel genoeg melk te drinken kreeg.' Eigenlijk was het de schuld van zijn ouders, die Pietje 's avonds buiten lieten lopen op een tijdstip, waarop jongens van zijn leeftijd reeds lang van ongehoorde prestaties op voet balgebied lagen te dromen. Tot zeer laat hoorde men de 'gil kreetjes' van Piet nog. We waren eigenlijk helemaal niet jaloers op hem. dat hij nog zo laat op mocht blijven, maar spanden altijd, enigs zins tegen hem samen met opmerkin gen zoals 'Hoorde je Piet nog schreeuwen gisteravond. Man, ik was al in slaap gevallen toen ik hem plotseling iets hoorde roepen.' Ja Pietje was een 'latertje'. Op school ook, want zijn toch al niet zo'n intelligent breintje kwam steeds slaap te kort en daarom was hij op zijn veertiende jaar nog leerling van de lagere school en later, toen hij de ambachtsschool bezocht, was het al niet anders. Maar één ding kon Piet erg goed: dat was meubels maken. In de jaren, dat hij bij een 'baas' ging werken 'beunaaide" hij erop los. 'Een tafeltje voor tante, een bureau voor een broer, een stoel voor de buurvrouw en noem maar op.' Tja die Piet. Wanneer we hem nog eens vroegen of het nu eigenlijk niet verstandig zou zijn, dat hij eens een diploma ging halen met het oog op 'slechte tijden' wanneer eerst 't on geschoold personeel wordt ontslagen, haalde hij zijn schouders op. Diploma'sIk kijk wel uit. Je denkt toch zeker niet, dat ik des avonds nog eens naar school ga. Nee hoor, die heb ik niet nodig, ze zit ten om me te springen. Piet had de 'hoogconjunctuur' pp zijn juiste waarde geschat en ging van de ene baas naar de andere, die meer betaalde. Hij was een hopeloos geval,' zeiden, we onder elkaar. Hope loos? Onlangs zag ik hem uit een nieuwe wagen stappen. Met een non chalant gebaar, geroutineerde auto bezitters eigen, sloeg hij het portier dicht en kwam doelbewust op me af. 'Hallo, hoe gaat het?' vroeg hij spontaan. Ik zette hem op bescheiden wijze mijn levensomstandigheden uit een. 'Zo, zo.' zei hij nadenkend. 'Het gaat goed, hè.' zei ik om hem aan te moedigen, met een gebaar naar zijn 'bezit', dat in de zon stond te glan zen. 'Nou en of man. Ik zit teegnwaor- dig niet meer in de meubelmakerij; nee scheepsbouw, dat is het wel hoor. Hele maand in Zaltbommel ge weest en daarna naar Rozenburg,' vervolgde hij vaag. 'Ja mooi leven.' zei ik om mee te praten, want ik had geen flauw be nul van het 'interessante leven', dat Pietje leidde. 'Ben je al met vakantie geweest?' vroeg ik om het gesprek gaande te houden, want Piet is niet zo'n pra- terd. Ja.' zei hij enthousiast, 'even naar de Rivicra geweest, daar is ten slotte zon nietwaar? Piet zag er dan ook wel naar uit. Een gebronsd gezicht met een opge ruimde blik in zijn ogen, die vroeger zo fiets stonden. Kortom. Piet had ervan geprofiteerd en maakte alle schampere opmerkingen van vroeger tot nietszeggende uitdrukkingen. 'Nou, ik ga er weer eens vandoor.' zei hij. toen ice een kivartiertje moei zaam hadden staan praten. 'Ja,' zei ik opgelucht, 'tot kijk maar weer.' 'Nou tot ziens hè.' zei hij en met zelfbewuste passen liep 'het onaan zienlijk ventje van vroeger1 naar zijn produkt van de hoogconjunctuur, keek me nog eens lachend aan, start te vlot en reed toen weg met onbe kende bestemming. 'Tja, die Pietje. NIJMEGEN <ANP> Aderverkalking maakt meer slachtoffers dan welke andere ziekte ook. Er sterven meer mrnsen aan dan aan alle kwaadaar dige gezwellen samen. Een lichtpunt is. dat bij het weten schappelijk onderzoek op dit gebied de laatste jaren belangrijke vorderin gen zijn gemaakt. Nederland neemt daa-bij een vooraanstaande plaats in. Dit vertelde prof. H. G. J. Weyers bij zijn afscheid als hoogleraar in de pathologische anatomie aan de Katho lieke Universiteit in Nijmegen. (Van een oneer verslaggevers! 1 ,.0. wat gebeurt bier. o wat ge beurt hier in deze bijzondere tem pel!!" Met deze woorden, op opgewon den toon uitgesproken, opende de Amsterdamse anti-rookmagiër, Ro bert Jasper Grootveld, vrijdag avond omstreeks half negen in Gale- He „Honger" aan de Idenburgstraat 1» Schiedam, een tentoonstelling van dertig rotaprenten van de veel besproken kunstenaar Aat Veldhoen. Hefc gebeurde In aanwezigheid van véle jonge Schiedamse kunstenaars en andere jonge mensen, die eerst enigszins verbaasd maar even later geboeid de ietwat op gezwollen toon uitgesproken rede van Grootveld volgden. Lopend door het zaaltje, dat nau welijks dertig vierkante meter groot is, vervolgde de anti-rook-magiër zijn toespraak. „Er heerst hier een merkwaar dige steriele sfeer. We zijn met de prenten van Veldhoen op toernee geweest, overal hebben ze gehan gen. in sigarenwinkels, marine werven en by de „misselijk ma kende middenstand.maar ner gens kwamen ze zo goed tot hun recht." Heftig gebarend en in een kleine kring door het volle zaaltje heen en weer lopend zei Grootveld: „Aat Veldhoen kon alles verkopen wat hij maakte, maar het stond hem tegen, want hij zag, dat zijn werk in de pot kwam bij de „heilige koeien" van de kunstwereld." Er is by het publiek een drempel vrees, betoogde de anti-rookmagiër, die helemaal in vervoering raakte. Daarom was de rota-prentmachine een uitkomst. Weer rondlopend en heftig geba rend bleef Grootveld doorpraten, het klonk allemaal zeer verward, wat hy 'zei Termen als „God Jan Publiek" en de „afschuweiyke plasticmens" waren het meest duidelijk te ver staan. Ineens weer terugkomend óp de 30-jarige Aat Veldhoen, die zelf niet bü de opening was, zei Grootveld: „Hy kan het niet goed uitpraten, waarom hy deze methode ge bruikt. Zichzelf onderbrekend zei hij plot seling: „O, wat heb ik een dorst. Dit was het sein voor de 21-jarige eigenaar van de tot galerie omge bouwde garage, Cees Bouw, om en kele flesjes bier te halen, waarna Grootveld nog iets vertelde over de prenten. „Ach", verklaarde hy in eens, „dit is zo maar een beet.ie demagogie, waarmee het einde kwam van zyn „show". Wat de sfeer in het zaaltje be treft heeft Grootveld geiyk. Het is sober maar doeltreffend ingericht. Cees Bouw, die drie maanden gele- den startte met Galerie „Honger" (een toepasseiyke naam), heeft de prenten achter glazen platen ge klemd, waardoor ze inderdaad goed tot hun recht komen. Bijna alle prenten stellen de coitus of een onderdeel daarvan voor. De prenten zyn destijds in Amsterdam •in beslag genomen, omdat een poli tieagent ze aanstootgevend vond. Ook zyn er nog enkele andere on derwerpen, zoals byvoorbeeld de te kening van twee nonnetjes, die in een treincoupé druk met elkaar pra ten of het meisje achter de naaima chine. De expositie duurt van 22 januari tot 28 februari. De galerie is ge opend op werkdagen van 7 tot 9 uur; zaterdags en zondags van 2 tot vijf uur. WOERDEN De 47-jarige aan nemer F. H. T. uit Zeist is vrydag met zyn personenauto in de Singel gracht gereden. Het ongeluk gebeur de, doordat T. met zijn auto in een bocht by de Vhr. Nijverheidsschool slipte op het met sneeuw bedekte wegdek. Hy kon de wagen niet hou den en die schoot zo het vrij steile talud af, het water in. Doordat de auto met een matige snelheid reed, kon de bestuurder nog tijdig uit de auto springen. Hy kwam echter wel in het water terecht en werd door omwonenden weer op het droge geholpen. Daar werd hy ook van droge kleren voorzien. Advertentie LM. (Van een onzer verslaggevers) De afdeling Schiedam van de Par tij van de Arbeid heeft vrydagavond op de in het Volksgebouw aan de Tuiniaan te Schiedam gehouden le denvergadering drie leden kandidaat gesteld voor de Rijnmondraad, Het zijn de PvdA-wethouder van Finan ciën, Personeels- en Sportzaken en Havendienst, mr. P. van Bochove, de voorzitter van de PvdA-fractie in de gemeenteraad, mr. H. B. Engelsman en de directeur van het Gewestelijk Arbeidsbureau, de heer J. J. Hoog- earspel. Overigens duurde het byna twee uur voordat men het er over eens was wie voor kandidaatstelling in aanmerking kwam, omdat men er zeker van wilde zijn, dat de geko zenen ervaring hebben in bestuurs- werk. Een en ander was er de oorzaak van dat het meest interessante punt van de agenda kwam te vervallen. Een forum, samengesteld uit raadsle den van de Party van de Arbeid, waar onder, mr. P. van Bochove, mevr. W. R. Drukker-Brink, mevr. J. Krikke- Hein, de heren L. Kessenich en de hr. J. H. Simons, zou na de pauze vra gen beantwoorden over de gemeente Schiedam. Dit zal op de eerstvolgende verga dering gebeuren. Ook kwam op deze ledenvergadering de gang van zaken in de gemeenteraad ter sprake. Mr. H, B. Engelsman legde namens de PvdA-raadsleden verantwoording af voor de beslissingen, die by Schie damse bestuurkwesties ook namens de Party van de Arbeid zyn geno men. Het werd een opsomming van feiten, die in 1964 aan de orde zyn gekomen: omstreeks half elf werd de bUeenkomst beëindigd. Engels pond Amerik. dollar Franse frank Belgische frank Zwitserse frank Zweedse kroon Duitse mark Deense kroon Noorse kroon Canada Italiaanse lire Oostenr. schilling 10,22110,221 3,5913,593 73,30 —73,35 7,2317,248 82,11 —83,16 69,93 —69,98 9026 —90,31 51,89 —51,94 50,19150,24* 3.454— 3,343 57,471—57,524 13,901—13,911 Advertentie LM. (Van een onzer verslaggevers) Luitenant-kolenel der mariniers C. C. Schcenzetter, waarnemend com mandant van de Van Ghentkazerne, nam gistermiddag in deze kazerne aan het Toepad de officierseed op het korpsvaandel af van de luitenant ter zee van devakdiensten 2e klas se, de heer A Warnaar uit Schie dam. De heer Warnaar, die reeds een langdurige loopbaan bij het korps mariniers achter de rug heeft (hij doorliep alle onderofficiersrangen) werd per 1 januari j.l. als zodanig benoemd. Na afloop van de beëdiging vond een défilé plaats op de muziek van de Marinierskapel der Koninklijke Marine o.l.v. kapitein directeur J, P. Laro. WOERDEN Op verzoek van het spoorwegpersoneel heeft de Woer- dense politie een beschonken 52-jari ge inwoner van Ede uit de trein ge» haald De man was op weg naar huls, maar betoogde bU hoog en bij laag tegen de politie dat hy niet in Arnhem wenste te blijven en met de trein naar huls wilde Hy werd ter ontnuchtering Inge sloten. Koop 'a boek bij de UTRECHT (ANP) Overeenstem ming is bereikt over een nieuwe c.a.o. voor de expartslachterijen. De basisuurlonen worden met vijf per cent verhoogd, het minimum-loon wordt vastgesteld op 110,- per week. Ook werd overeenstemming bereikt over allerlei toeslagregelingen. Jon geren tot en met 18 jaar krijgen drie extra vakantiedagen en wie 25 o£ meer dienstjaren, heeft krijgt vijf dagen extra. De bonden in de voedings- 'en ge- nootsmiddeiensector hebben voorts met de werkgevers in het banket bakkersbedrijf overeenstemming be reikt over de nieuwe c.a.o. De loonsverhoging zal vijf percent be dragen en voor werknemers van 24 jaar en ouder zal het minimum-loon 110,- bedragen. Dezelfde overeen komst werd bereikt voor de werk nemers in de suikerverwerkende In dustrie Advertentie LM. ROTTERDAM, 22 januari He den kwam aan de Visafslag alhier een vaartuig en werden van IJmui- den en elders 120 kisten verse zeevis en 30 kg spiering aangevoerd. De pry zen waren: Tong midd 7.30 tot 7,70; Tong klein 7,30 tot 7.40; Tong slips 8,30 tot ƒ8,35; Tarbot gr 6,25 tot 6,30; Tarbot klein ƒ2,tot 2,65 per kg. Schol gr 37 tot 40; Schol midd 47 tot 50; Schol klein 49 tot 52; Zeebot 25 tot 27; Kabel jauw gr 75 tot 81; Kabeljauw midd 52 tot f 56; Kabeljauw klein 36 tot 40; wyting 35 tot ƒ45; Haring verse 30 tot 32 per stuk. Lever 1,10 tot 1,15; Spiering 1,20 tot 1,25 per kg. (Van een onzer verslaggevers) Voor de echtgenote van dr. P. Santbrink uit de Van Heu- ven Goedhartstraat te Schie dam, die hier lachend een hei machine bedient, was dit een groot moment. Zeven jaar wachtten zy en haar man, die zyn praktyk uitoefent in twee fiats, op de toewyzing van een stukje grand op de hoek van de Burg. Van Haarenlaan en de Jan van Zutphenstraat en op een bouwvergunning. Eind december was het daa zover. Toen vernam dr. Sant brink, dat het Bouwbedrijf Kraan op dit stukje grond kon gaan bouwen in de par ticuliere sector en dat hy een van de acht villa's kon be trekken, die hier binnen af zienbare tyd zullen verrijzen. Gelukkig lachend sloeg dr. Santbrink vrijdagmiddag om ■vier uur de moeiiyke han delingen van zijn vrouw- gade, die het heiblok met en kele forse klappen de houten paal met betonnen oplanger tie grond in liet verdwijnen Het wordt een prachtige villa waarin een uitstékend ge- butalleerde praktijkruimte is gepland. Want daar gaat het dr. Santbrink om. „De mensen vinden het niet prettig om een dokter te bezoeken, die In een fiat woont", aldus deze jonge arts. (Van een onzer verslaggevers) Bij elke koe, die op de veemarkt wordt verhandeld, hoort een pa pier waarin staat dat het rund niet besmet is met t.b.c., mond- en-kiauwzeer ot abortus-Bang, en een schets die de voornaamste kentekenen van het beest ver meldt. Die schets is, naar we vrij dag bij de Rotterdamse politie rechter vernamen, het persoons bewijs van de koe, even betrouw- als een vingerafdruk. Een 33-jarige Haastrechtse veehan delaar is onlangs de documenten van een zyner koeien kwytgeraakt. Hy heeft dit probleem op een heel ver keerde manier opgelost. Toen hy de koe aan een veehouder verkocht, beloofde hy de vereiste papieren te zullen toesturen. Dat deed hij een poosje later ook, maar het waren een gezondheids verklaring en een schets die by een vroegtydig gestorven rund hadden ge hoord. En de schets die zo betrouw baar als een vingerafdruk dient te zijn, had hy vervalst om het te doen voorkomen, dat het een schets van de verkochte en nog levende koe was. „Ja. ik ben helemaal fout geweest, edelachtbare," bekende de man ter zitting, „maar dat het beest met abortus-Bang besmet was, nee dat wist ik heus niet, anders had ik het stellig niet verkocht." De nieuwe eigenaar had de melk van de koe laten onderzoeken. Re sultaat: zwaar besmet met abortus- Bang, een ziekte die ook voor de mens gevaariyk kan zijn. De boer moest zijn hele veestapel (45 stuks rundvee) tegen abortus-Bang laten inspuiten. De besmette koe werd afgemaakt. „Ik ben zelf naar de boer toege gaan om hem alles te bekennen," vertelde verdachte. „Hij bood me een kop thee aan, maar ik zei: „Nee, man, ik durf jouw thee niet te drinken voordat ik je heb gezegd wat er aan de hand is. Nou, hy vond het sportief van me dat ik alles eeriyk opbiechtte. En daarna heb ben we samen thee gedronken." De veehandelaar had de schade vergoed: 725,— voor de afgemaakte koe en ƒ250,— „spuitgeld". Ook alle eventuele verdere schade wou hy graag betalen. Een ambtenaar van de algemene inspectiedienst van het Ministerie van Landbouw verklaarde als ge- tuige-deskundige, dat het knoeien met zulke documenten buitengewoon ernstige gevolgen kan hebben. Het heeft honderden miljoenen gekost om de Nederlandse veestapel ziekte- vry te maken. Abortus-Bang is een erg besmettelijke ziekte. De officier van Justitie zei. dat een veehandelaar heel goed weet, waaraan hij zich heeft te houden. Verdachte heeft uit eigen belang hoogst onverantwoordelijk gehan deld. Door zulke praktijken brengt men de goede naam van onze vee stapel in gevaar. Hier moet een zware boete worden opgelegd: ƒ600,- of een maand hechtenis. Verdachte had er weinig op te zeggen: ,,'t Is veel geld, maar ik voel me strafbaar." „U hebt hier een gunstige houding aangenomen, anders had ik u ge vangenisstraf gegeven," zei mr. Heynsius. Hij veroordeelde de vee handelaar overeenkomstig de eis. „Een paar biertjes had ik wel ge dronken. Acht of negen pilsjes, zo precies weet ik 't niet meer," hoor den we van een 22-jarige Gouds» ijzervlechter. De jongeman stond wegens dronken rijden op een brom fiets terecht. Hij was de Hoogstraat in Gouda opzettelijk in de verboden richting opgereden om zijn kornuiten te laten zien, dat hij dat wel durfde. De officier sprak over een typisch welvaartsversclïynsel. Zo'n knaap als deze verdachte besteedt zijn vrije tijd met biertjes drinken en het rossen op een peperdure brom fiets (ƒ850,-), die nog niet is afbe taald. 't Is bedroevend en 't is een schande! Vijf dagen gevangenisstraf. Mr. Heynsius vond het de juiste straf. (Van een onzer verslaggevers) Een bos rode tulpen... Dat bood de directeur van het Stedelijk Mu seum, de heer J. Paalman,' vrijdag avond de echtgenote van de Neder landse kunstenaar Fred Klein aan, die tot 15 februari in het museum exposeert. Fred Klein, geboren op Java en later naar Nederland verhuisd, heeft zich thans in Parijs gevestigd. Te zamen met zijn. landgenoten Kees van Donk en Conrad Kiekert behoort Klein tot de elite van de Parijse schilderswereld. Het werk, dat ook in Parijs, Nice, Amsterdam, Den Haag, Leeuwar den, Londen en Tokio werd geëxpo seerd, toont duidelijk Kleins gebon denheid aan het Oosterse. Rose. lichtgroene en violette kleurschakeringen geven zijn schil derijen een sprookjesachtig effect. Het werkt roept als het ware een droomwereld op, waaruit men zich maar met moeite kan losmaken. De heer Paalman schetste tijdens zijn openingstoespraak de essenties van Kleins creaties, waarbij hij als voorbeeld een doek uit de land schappenserie nam. Vervolgens richtte hij zich in het Frans tot de heer en mevrouw Klein en enkele Franse toehoorders waarna hij het woord gaf aan de kunstcriticus Hans Radeker. „Fred Klein draagt het verre Oosten met zich mee in zijn sensua liteit en intense gevoeligheid,zei deze. Volgens de heer Redeker stond achter de grote namen in de schil- derswereld van nu, de naam van Fred Klein, de man die door alles heen zuiver is gebleven, en dat ook zo duidelijk laat uitkomen in zijn aquarellen en peintures. Ondanks alle goede eigenschappen is Klein toch een van de onderschatte figu ren uit het kunstenaarsleven. Men denkt veel te veel in begrippen en richtingen en Klein is niet onder een begrip of richting te vatten. Toch is hij een van de interessant ste schilders van onze tijd. en te vens een schilder uit ons land, een land dat hem lang niet aanvaard heeft, maar dat nu na jaren en. ja ren eindelijk zijn poorten heeft ge opend. Schiedam is de teerste stad, die Fred Klein mag ontvangen, een feit waar conservator Paalman te recht trots op kan zijn. (Van een enzer verslaggevers) In een voile zaal van de Groote Schouwburg Zuid heeft het Rotter dams Operette Gezelschap gister avond een vlotte opvoering gegeven van de operette 'De fidele boer'. Na een wat moeilijk begin, bleek het gezelschap op uitstekende wijze overweg te kunnen met dit werkstuk van Leo Fall. Octave van Aerschot, als de ryke boer Lindo Berer, en Gerrit van Kley als Mattheus de slaapmutsboer, staken minder om hun zangkust maar meer om hun wyze van acteren met kop en schou ders bovende anderen uit. Van de rest van de medespelers kon alleen Bep van Rooi nog imponeren, zy bleek over een fijne stem te beschik ken. Het Entr'Act-ensemble zorgde onder leiding van Paul Vugfcs voor een gewaardeerde muzikale begelei ding. Het operettegezelschap geeft van avond nogmaals een voorstelling in de Groote Schouwbrug Zuid. (Van een onzer verslaggevers) De heer H. M ,C. A. Staal, oud hoofdcommissaris van politie te Rot terdam. gaat de Maasstad verlaten. Maandag zal hjj verhuizen naar het mooie Oosterbeek by Arnhem. De heer Staal woont sinds 1917 in Rotterdam. Waarom hy gaat ver trekken? „Ach, 't is hier zo onrus tig. Slecht water Luchtverontreini ging", zo zei hy ons. Bioscopen: PASSAGE, tel. 269563, tm. woensdag: De ontembaren (14 jaar). Dageiyks 2 en 8.15 uur. zaterdag en zondag 2, 4.15, 7 en 9.15 uur. MONOPOLE: Guerrillas tegen de Jappen (14 jaar). Donderdag 2 en 8 uur, vrtidag en zaterdag 2. 7 en 9.15 uur, zondag 7 en 9.15 uur, dins dag 2 uur. woensdag 8 uur. Revak de rebel (14 jaar)Zondag matinee 2 en 4.15 uur, woensdag ma^nee 2 uur. Gevaarlyke zomernachten (18 jaar). Zaterdagnacht 12 uur. Diversen: ZATERDAG TTVOLI: SJS Guiliaume. dansavond, 20 uur. MUSIS SACRUM: Pers.ver. Vlug, cabaret - dansen, 20 uur. IRENE: Pers.ver. Vegla, filmverto ning, 20 uur. ARCADE: The Dynamite Strings: dansavond, 20 uur. MAANDAG VOLKSGEBOUW: NIVON, film avond, 20 uur MONOPOLE: Schied. Filmkring en Kon. Ver. Oost en West, filmavond, 20 uur. DINSDAG PASSAGE: Toonkunst, concert van het Rotterdams Philharmonisch Orkest, 20 uur. CHR. SOC. BEL.; Alg. Fotokring Schiedam, werkavond. 20 uur. WOENSDAG CHR. SOC. BEL.: Cult. Jeugd Ver. .Paspoort", besprekingsavond, 20 uur. Tentoonstellingen GALERIE HONGER: Van 22 jan. 28 febr.: Rotaprenten van Aat Veldhoen, geopend werkdagen van 1921 uur, zaterdag en zondag van 1417 uur. GALERIE WIEGMAN: Werken van Nico van Bekkum. GALERIE 4: Werken van Leslie Ga- briëise. STEDELIJK MUSEUM: Werken "an Frits Klein. Alles op gemakkeiyke beta ling vanaf 1,— per week. GOEDERENHANDEL Fa. A. Schilperoord en Zn., Tuin iaan 40. Schiedam. Zoekt U een MONDORGEL, gitaar of slagwerk? v. Krog- ten levert uw merk. Rotter- damsedyk 148. Tel. 67026. Zoekt U TROMPET, sax of klarinet? Van Krogten heeft het. Rotterdamsedyk 148. Tel. 67026. Voor uw PASFOTO'S na tuurlijk naar fotohandel K. v Vuuren Hoogstraat 106, Schiedam In spoedgevallen desgewenst in 1 uur klaar Kapsalon Heiene, de salon voor de betere PERMANENT stroomloos voor ieder haar geschikt f 7,50 Heléne tlède permanent, de meest ideale natuurlijke permanent 10 Gratis halen en brengen per luxe auto voor permanent Kapsalon Hêiene. Rem- orandtlaan 22. Schiedam, tel 267170 f 1,00 reductie op deze adv Te koop z,g.a.n, hoge Engelse KINDERWAGEN, Mutsaerts, kleur l.blauw met wit. 90,-. Stalen kinderstoel 45,P, de Jong. De Brauwweg, Sa lonwagen 9, Schiedam, Ui Ui (3 Ui Ui Ui Ui <9 CHEMISCH GEWASSEN BETER GEWASSq^ Het reinigen, het ontvlekken en appreteren van Uw garderobe behoort tot de moderne kledfnghygfëne. U kunt er niet buiten en het betekent daarenboven het behoud van Uw kleding. Zorg daarom voor een regelmatig onderhoud. Het chemische relnlgingspro- cédé heeft een hoge graad van technische perfektie bereikt. Uw suèdejasje. Uw cocktailjaponnetje, Uw gehele garderobe en die van Uw gezin zijn bij ons In de allerbeste handen. X 0 A

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Het Vrije volk | 1965 | | pagina 1