Aantal buitenlanders (1146) neemt steeds toe Een koninkrijk voor 'n schutter bij DHS voor de litierechter Het bekijken waard. Burgerlijke Stand r i GARAGE LANDMAN I Noten lezen i hoeft niet; zingen gaat vanzelf... n D.A.F.- en PEUGEOTSERVICE VV V-directeur H v. d. Meer neemt ontslag Nieuws uit Schiedam in het kort Vijfdaagse ook voor bakkers Schoenmakerij in brand Ds Moderne Medische Encyclopedie in zes delen is uit MANPOWER MANPOWER Nieuiv zangkoor voor bejaarden Filmavond Vegla in Irene Veemarkt Rotterdam Weer aanrijding bij SneUerbrug Eén band aan stuur: gewond door val Kinderen op zebra aangereden ADVERTEER REGELMATIG 8 HET VRIJE VOLK MAANDAG 25 JANUARI 1965 PAGINA 7 (Van een onzer verslaggevers) Het aantal vreemdelingen in Schiedam neemt van Jaar tot jaar toe. Dit blükt uit het verslag van de afdeling -Vreemdelingendienst' bij de Schiedamse politie, die vroeger bestond uit een enkele ambte naar maar thans wordt vertegenwoordigd door twee volwaardige krachten, die aan de administratie, waarmee de vestiging van vreemdelingen in ons land gepaard gaat, een volledige dartaak heb ben. Uit het verslag blijkt, dat in Schiedam op 1 januari van het vorige jaar 61 vreemdelingen stonden ingeschreven en dat dit aantal in de loop van 1964 met 285 toenam. Deze stijging is het gevolg van een toenemende behoefte aan bui tenlandse arbeidskrachten in Schiedam en omliggende plaatsen, zo als Vlaardingen en Hoogvliet. Ongewenst Heterogeen .-•"TIK Geen richting Grijze dievegge .Ubent toch niet zo jong meer." zo sprak tnr. Heynsiu* haar toe „Utrekt al lam van Drees Het Is toch wel erg dat een vrouw met grijze haren rich zo gedraagt." Baas zei: doorrijden V-"*. ■y «■*- Directeur Vlug op feestavond: De Alledagkerk aan het Am- L)raa«tl0O$ gebed sterdamse Begijnhof beschikt met over een eigen klok. Om de diensten met gelui op te luiste ren, diende de koster zijn collega ran de naburige katholieke kerk te zvaarschuwen, die op zijn beurt het klokketouiv vatte en de diensten tan de hervormde buurkerk geheel volgens het principe van de oecumene uitluidde. Hoe goed deze burenhulp ook functioneerde, ds W. Foeyen van de Alledagkerk is zeer verheugd met de nieuwe methode van communicatie tussen beide kerken. Allesverkoper Lou Lap, in de hoofdstad minstens even bekend als de kerk aan het Be gijnhof, schoot te hulp en leverde een complete walkie-talkie installatie. Voortaan gaat er onder het Onze Vader van ds. Focyen draadloos een seintje naar de overkant. En daar verstaat men zijn plicht. Nu ls de Moderne Medische Encyclopedie ln haar ■es Juwelen-van-boekdelen volledig verschenen. Het hele werk kan dus door wie het rich aan schaft meteen geconsulteerd worden. En dank zij het gezag van de hooggeleerde hoofdredactie, het Internationale documentatiecentrum Excerpt* R'edica en de gespecialiseerde medewerkers, kar» dit met het volste vertrouwen gebeuren. Vraagt het prospectus aan bij de AP Boekhandel, Slaak 34. Rotterdam. N.l.V.O.N. SCHIEDAM «TUSSEN CAMPERDUIN EN KAAP GRIS NEZ" ACCU SERVICE NOORDMOLENSTRAAT 17 - SCHIEDAM - TEL. 266233 en 265607 mm mm mm mm w» mm mm am mm i i (Van een onzer verslag gevers „Wees niet bang ais u geen noten kunt lezen, want dat kunnen vele zangers niet, ter wijl ze toch hun liedje kunnen zingen. Men leert het als het ware spelenderwijs Dit schrijft het bestuur van 't Koninklijk Schiedams Man nenkoor "Orpheus' in een brief aan de Schiedam» bejaarden, die belangstelling hebben ge toond om samen met leeftijd genoten te zingen in een zo genaamd 'Senectute-tooor'. Dit koor, dat uitsluitend uit bejaarden bestaat, begint op woensdag 7 februari 's middags om twee uur met de repetities in Gebouw Arcade aan de Lan ge Haven 71 te Schiedam. Daar zal om. worden be paald of er in de komende maanden altijd op woensdag middag zal worden gerepeteerd of dat de repetitie naar een andere dag moet worden ver zet, zodat men meer leden bij elkaar kan krijgen. „Als u andere belangstellen den kent," zo heet het in de brief, „die mee willen doen of eerst eens willen luisteren, brengt u ze maar mee. Natuurlijk, aldus het bestuur, bestaat *t koor voor een groot deel uit bejaarden, maar men hoeft niet bepaald bejaard te zyn om mee te mogen zingen. Het koor Is bedoeld voor hen, die liever niet s avonds zin gen, omdat zy dan naar de televisie willen kyken, met de straat op willen of wat dies i meer zy Het bestuur richt zich vooral 1 tot de eenzame bejaarde, j „Wellicht", zo schryft men. .vindt men by het nieuw op te richten koor kennissen en i dient het koor dus als een punt van kennismaking, waar men elkaar iedere week weer ontmoet en waar men tot el- kaar komt en nieuwe vrienden maakt De Vreemdelingendienst schreef het afgelopen jaar 667 vreemdelingen ia en 382 werden er afgeschreven: voor een kort verblijf in Schiedam schreef men 270 buitenlanders in. Hoe omvangrijk de administratie in de laatste jaren werd, wordt nog eens aangetoond door de „stukken", die men bij de politie behandelde. In 1962 waren er 728 dossiers, in 1963 had men 1912 bescheiden en In 1964 zelfs 30S7. De vestiging van deze vreemdelin gen gaat nog wel. eens gepaard met enkele moeilijkheden, die door de po litie moeten worden opgelost, Vorig jaax hield men tien buitenlanders aan, die na cafébezoek op straat ver nielingen aanrichtten; na regeling van ae schade werden zy terugge bracht naar hun schip of over de grens gezet. Uuk waren er In 1964 tien gedroste zeelieden, waaronder vier Engelsen, een Belg, een Griek, een Lusitser. een Noor, sen Oostenrijker en een Zweed, die gerepatrieerd werden. Hetzelfde gebeurde met zestien on gewenste vreemdelingen, die Neder land illegaal waren binnengekomen en Schiedam als hun standplaats had den uitgekozen. Drankmisbruik was er ook de oor zaak van, dat dertig vreemdelingen werden aangehouden verdacht van scooters en rijwielen. Vijf buitenlan ders werden aangehouden onder ver- denking van inbraak en een, omdat hij Iemand met een mes zou hebben bedreigd. Aan boord van de schepen, die Schiedam in 1964 aandeden, bevon den zich vier verstekelingen, waar onder twee Marokkanen en twee be woners van de nieuwe Afrikaanse staat Tanganjika; zij werden alle ge repatrieerd De vreemdelingen vormen een he terogene groep, wat hun nationali teit betreft. Aan het eind van 1964 waren er in Schiedam 31 Amerika nen, 7 Australiërs, 10 Chinezen, 1 Cu baan, 29 Grieken, 81 Indonesiërs, 53 Italianen, 5 japanners, 2 Mexicanen 2 Russen, 206 Spanjaarden, 112 Sta- tenlozen en 165 Turken. Zoals bekend maakt vooral de ver enigde Glasfabrieken gebruik van buitenlandse arbeidskrachten Men huurde onlangs het schip „Rotter dam" voor de huisvesting van Tur ken. De personeelsvereniging v an de Verenigde Glasfabrieken Vegla heeft zaterdagavond in gebouw Irene, in een redelijk bezette zaal een film avond gehouden. Als hoofdfilm vertoonde men Het Rijk van de Zon' van Erico Gras. Deze film gaf een interessante kijk op de Inca-indianenstam in Peru en het maakte de toeschouwers bekend met de primitieve leefwijze en on derlinge spelregels in de Indianen stammen. Voorafgaande aan deze film ver toonde men enige documentaires, waaronder een natuurfilm en een film die een terugblik gaf op Ce jongste Olympische Speien. In zijn openingswoord voor deze filmavond zei de voorzitter van de Veg la - personeelsvereniging, de heer J. «ie Pater, dat men over enige tyd zal gaan starten met het uitgeven van een personeelsblad waarin men de leden op de hoogte zal houden van de activiteiten die er voor het personeel georganiseerd zullen wor den. De heer De Pater deelde tevens mee dat op zaterdagavond 6 februari de film "Wilde aardbeien' van de Zweedse regisseur Ingmar Bergman vertoond zal worden. kwam DHS aan de leiding, toen na een aanval de bal bij Van Bock- kum kwam, die resoluut de bal ach ter doelman De Bie knalde. Iedereen dacht, dat na deze tref fer de Schiedammers regelrecht op diefstal van bromfietsen, auto's, een grote zege zouden afgaan. Het (Van onze sportredactte) De regenval beeft op het laatste moment een grote hap uit bet voetbalprogramma genomer.. Van de Schiedamse clubs kwam alleen DHS maar In het veld. Het Rotterdamse EDS was de tegenstander. Deze wedstrijd, in Rotterdam gespeeld, werd door DHS onverdiend verloren. Onverdiend, omdat de Schiedammers het beste van het spel hadden en het grootste deel van de wedstrijd op de helft van de Rotterdammers hebben geopereerd. Als DHS de beschikking had gehad over een goede schutter, dan had de overwinning zonder twijfel mee naar Schiedam gegaan. Nu vertoonde het spel van de voorhoede duidelijk een gebrek aan af werking. In de vierde minuut van de strijd middenveld was ln handen van »*5 .1 V I *1» (Van een onzer verslaggevers) De directeur van het Schiedamse VW-kantoor, de heer H- van der Meer, die sinds 1 maart 1962 deze functie heeft bekleed, gaai Schiedam verlaten. Met ingang van 1 april is hij benoemd tot directeur van de Streek-WV Zuid-West-Veluwe, dat de plaatsen Ede, Lanteren. Otterio en Rennekom omvat. De heer Van der Meer zal de heer B. J. tVelslng opvolgen. In de periode, dat hü aan de Schie damse VVV was verbonden heeft de heer Van der Meer veel gedaan om oe toenst attent te maken op de re- creatlemogeiykheden in Schiedam en de historische waarde van de bin nenstad. Zo gaf de VW op zijn Initiatief fraaie brochures uit, waarin vooral het Beatrixpark onder de aandacht van de toeristen werd gebracht. Ook maakte de heer Van de Meer wan delroutes door de stad en heeft hij rich ingespannen om de Schiedamse bejaarden voor een gering bedrag toch uitstekende bustochten te laten maken DHS en in het Rotterdamse straf schopgebied doken steeds weer de Schiedamse aanvallers op. Maar het beslissende schot ontbrak EDS putte hieruit de moed om. terug te gaan slaan en probeerde het spel te verleggen naar' de andere kant van het véld. Dat lukte langzaam maar zeker. Het resultaat was een tref fer ln de 43ste minuut van de eerste helft. Een diepte pass van De Bruin deed de bal bij middenvoor De Hol lander belanden die raak schoot. Na de hervatting nam DHS met een de draad weer op en, bestookte het doel van EDS met schoten en schuivers, die echter alle zonder resultaat bleven daar deze alle rich ting misten. In de 25ste minuut leek het erop dat DHS de leiding zou gaan ne men. toen de scheidsrechter de Schie dammers een strafschop toewees. Roozen, anders een schutter met een enorm hard schot, nam de straf schop met hard genoeg, waardoor de bal in de handen van De Bie kwam. Dit gaf de EDS'ere zoveel moed, dat zij een kort maar fel offensief ontplooiden, met een doelpunt als resultaat. Weer uit een pass van De Bruin scoorde nu Hubrechts de tweede Rotterdamse treffer In de nog res terende speeltyd heeft DHS nog ge probeerd de score een ander aan zien te geven, echter zonder resul taat. (Van een onzer verslaggevers) «Hij zegt dat hij wel heeft be taald, maar dat hij zo dwaas is geweest de bonnetjes niet te be waren." Idus vertaalde een vrien delijke vrouwelijke tolk de ver klaring van een 33-jarige Spaan se arbeiders, die vanochtend bij de politierechter op het matje moest komen omdat hij in twee grote Rotterdamse warenhuizen zijn vingers niet thuis zou hebben kunnen honden. „Ik geloof er geen steek van re pliceerde mr Heynslus, „hij heeft trouwens tegenover de politie toege geven dat hy al die spullen gastolen heeft Het was niet zo'n beetje ook, by elkaar meer dan vijftig gulden De Spanjaard liet zzich met zo gauw uit het veld slaan. In rad Spaans kwam er uit dat ze hem op het politiebureau vier dagen hadden verhoord en dat hy daarom ten slot te maar had bekend „Och. och, wat verkoopt die nian zijn nummer slecht," luchtte mr Heynsius zijn gemoed „Zegt u hem maar ttot de tolk) dat de Neder landse rechter er niet is om zich leu gens op de mouw te laten spelden Ze hebben duidelijk en met hun «gen ogen gezien hoe hy het spul heeft weggenomen Het werd allemaal vlot vertaald, maar het bracht de Spanjaard met op andere gedachten Hli bleef hardnekkig volhouden dat hij met had gestolen. De officier kwam er niet van on der de indruk. „Ze hebben hem in de Bijenkorf met een niet ingepakte grammofoonplaat, verstapt ln een bundel wasgoed, de kassa voorbij zifn lopen." to vertelde hij. „en toen hij die plaat sticktm In rijn jas had laten glijden, ging hij terug om een tweede te stelen. Zu'k optreden kun nen we ook van eea Buitenlander niet dulden." De eis was een maand ge vangenisstraf en een bevel tot on middellijke gevangenneming. „Als ik zo'n zware straf krijg om dat ik die diefstal niet toegeef," over woog de Spanjaard, „wil Ik we! be kennen." Die bekentenis haaide wemig uit. want mr. Heynsius legde hem de ge- eiste straf op en Het de man door twee geüniformeerden wegvoeren .Zegt u hem er nog maar by." had hy de tolk r.og laten vertaler „dat we zulke vreemde'meen m Neder- Dat vond dj zelf ook. maar dat schuldbesef kon de officier niet ver murwen Hy rveende dat haar acht tien dagen gevangenisstraf, waarvan vier voorwaardelijk, moest worden i opgelegd j Prompt brak het vrouwtje in snik ken uit. „Strijk u alstublieft uw band over uw hart edelachtbare," vroeg zü de politierechter. Mr. Heynsius vond het een moei lijk geval. „Een geldboete kan je toch niet betalen en er zit dus eigen tijk niet veel anders op dan dat we je maar hier honden en je tanden- borsteldtje en een koffertje laten komen. Want eigenlijk ben je toch maar een lelijk diefje, zo oud en zo grijs als je bent." „Als het een boete wordt, kan ik het wel ergens lenen," zei het oudje nog „Nou dat moet dan maar." zei mr Hevnsius in eet! weke bul. Het werd vijfentwintig gulden boete of vijf dagen en veertien dagen voor waardelijk met een proeftijd van twee jaar Maar pas op als het weer gebeurt," dreigde hy de nog nasnikkende verdachte Ik had willen stoppen.' ver klaarde een 26-jange chauffeur uit Dordrecht, die niet gestopt had na dat hij op de Stad >nweg een licht mast had - "-ramd. maar mijn baas zat bU me ln de bestelwagen en die riep .Doorrijden'" Nnu dat heb Ut toen gedaan .Het was een knots san een aan rijding" constateerde dc officier, „en zulke dingen kunnen we niet laten passeren Hondenyftig gulden boete of dertig dagen en vier innam'.'-:) oaiteggh-# !>an et ,e baas die boete maar betalen „Dat doet-le toch met." meende de chauffeur en die ontzegging kost my myrt bo'erham Mr Hctiisius bleek begrip te heb ben tooi de situatie Hij legde de man Hif'ig gulden of tien dagen op en liet de ontzegging acnterwege pr AANDACHT KIJKT GINA LOLLOBR1GIDA naar het juweel dat zij Inde hand houdt en dat het bekijken dubbel en dicars waard is: het lx een 70 karaatt blauw-mtte diamant ter waarde van ongeveer 3JS miljoen gulden, te bezichtigen op een juwelententoonsteUing in Rome De Vrouwengroep van de Partij van de Arbeid, afdeling Schiedam, belegt op woensdag 27 januari een huiskamerbyeenkomxt ten huize van mevr. A. Smolders in de Simon Ste- vinstraat 22b. Een deskundige van de Algemene Spaarbank voor Neder land houdt dan een inleiding over Sparen en beleggingen. De bijeen komst begint om acht uur. ROTTERDAM Maandag 25-1 '65 Vette koeien en ossen 1218. varkens 536 Totale aanvoer 1754 dieren. Sl3chtrunderen extra 420440, 1 kw 380—415. 2 kw 34—370, 3 fcw 310— 335 in centen p. kg. Stieren 1 kw 4 425 p. .kg; worstkoeien 2 kw 33,15 p. kg. Varkens (levend gew.) 1 kw 1.98, 2 kw 1,96, 3 kw 1,92; slachtzeu- gen 2 kw 1.50—1,60: zware varkens 2 kw 1,75—1,80 p, kg. Siachtrunderen aanvoer sets korter, handel tamelijk, prijzen afloop stroef Kalf- ger ln prijs: Varkens aanvoer kleine handel tamelijk, prijzen ruim sprijs- houdendLopers, prijzen prima vlees varkens: Biggen prijzen boven note ring. De personeelsvereniging van de brood- en banketbakkerij Vlug heeft zaterdagavond In Musis Sacrum een grote feestavond georganiseerd, waaraan door vele artiesten is me degewerkt. In een uitermate gezeüig inge richte zaal hebben de broodbakkers en bezorgers, alsmede het admini stratief personeel kunnen genieten van een alleraardigst cabaret- rieteprogramma. „Het is weer tijd voor Gezelligheid" getiteld. Het programma werd door de conferencier Tonny Leerink ge opend, die enkele geestige maar he- laas oude mopjes vertelde en die hierna de microfoon afstond aan het accordeonduo Jane John, dat op een ieuke en vlotte wijze een pot pourri ten gehore gebracht. De cabaretière Atl van Faare. zong hierna enige liedjes, maar haar optreden werd geen succes. Een succes was wél het optreden van de Imitator Dick Sngelbracht, die het publiek verbaas!, heeft laten staan dooi de prachtige wijze, waarop hij bekende radio- en TV- personen imiteerde. Zoals op haast elke feestavond, waarop het zangduo „De Spelbre kers" optreedt, was ook op deze keer dis duo het succes van de avond. Met hun genoeglijk repertoi re wisten zij het publiek in een ge zellig onder-ons stemming te bren gen. Na het laatste programma-onder deel voor de pauze kwam de direc teur va» het rood- en banketbak kersbedrijf de heer M. Vlug aan het woord om enkele jubilarissen in het bedrijf toe te spreken en te huldi gen. I.v.m. hun staat van dienst werd aan de jubilarissen het diplo ma van de Nederlandse Vereniging van Werkgevers, alsmede een zilve ren medaille uitgereikt. In zijn toe spraak deelde de heer Vlug mede, dat er belangrijke verbeteringen voor de broodbezorgers op komst zijn. Binnen afzienbare tijd tal er ook een vijfdaagse werkweek voor de bezorger ingesteld worden en al le broodbezorgers zullen met een elektro-kar uitgerust worden, waar door de overbekende bakkerewagens zullen verdwijnen, N» het tweede deel van het c» baret-variétéprogramma was er een gezellig bal, waarbij lustig werd ge foxtrot en getwist op muziek van het dansorkest „The Ballroom Specials" oJ.v. H, Vrljenhoek. WOERDEN Voor de zoveelste maal gebeurde er zaterdagmorgen een aanrijding by de SneUerbrug in Woerden omdat het verkeer vanaf de Stationsweg geen voorrang verleende. De 28-jarige H. G. S. uit Woerden kwam met zyn personenauto van de SneUerbrug en wilde imksa ie Utrechtsestraatweg opryden. HU werd daarbij aangereden door een van de Stationsweg komende vracht auto, bestuurd door de 19-jarige A. B. uit Veenendaaï De auto van S werd aan de voorzijde zwaar beschadigd en moest worden weggesleept. Nie mand werd gewond. REEUWIJK Een vonk uit de kachel was er waarschijnlijk de oor zaak van dat zaterdagmorgen de schoenmakerij van de heer H. Balle ring aan het Kaagjesland in brand kwam te staan. De man had de ka chel ln zijn werkplaats aangemaakt en was daarna nog even naar zijn woning gegaan. Toen hy na ongeveer een kwartier terug kwam om zpin werkzaamheden te beginnen, zag hy dikke rookwol ken uit een kier boven de deur van zijn werkplaats komen. Hy trok de deur op- i en zag tot zijn grote schrik zyn werkplaats vol met een dikke rookmassa i?n oplaaiende vlam. men Inmiddels kwamen enkele bu ren aansnellen en met emmers water heeft men het vuur ,b1 was het met grote moeite, kunnen blussen Enkele platen leder en een schooltas zijn verbrand. De 18-jarige elektricien H. S M. Stoetman bestuurde zaterdagmiddag zyn brommer met één hand. toen hy met een vaart van 30 kn. per uur over de Kon Wilhelminaweg te Gou- c4r* racft TVwr Ondertrouwd P ABaartmans 27 jaar en M J M Spaans 22 jr; A H Rons 20 jr en J M J&gi 19 Jr, A Donker 24 jr en M Been 24 jr: J W van Egmund 38 jr en E J MKou- wenhoven 31 jr; A H van Krieken 26 jr en A Rasker 25 jr: P Marma nnen 25 jr en E G M Haasbroek 22 jr; P Meyer 26 jr en J Zyistra 20 jr; B van der Noll 24 jr en M L Palandt 17 jr; J tie Pater 24 jr en E P Markesteyn 19 Jr: C Slootma- ker 2" jr en J Ster ér. burg 18 jr; E Smid 53 jr en C Tan Neck 42 jr: H J M Vlei 22 jr en W M .Suyker 18 jr; C P van Woerkom 26 jr en C Eikenboom 21 jr. Getrouwd: C C Ptaa 23 jr en A J van Weert 21 jr: H J A BroJcling 24 jr en S J Cmwerkerk 23 jr. J J Christen 20 jr en C Verwlel 18: F C K M van Dorp 23 jr en L M C van Tiener, 20 jr; F de Ronde 21 Jr en L B Kkaapenhouwer 17 jr: H F Heesbeen 23 jr en C J M Vermeu len 23 jr. Geboren- Dirk J z vL dumont en A M Buckers, Irene B d v H J C van Noort en M B van Kessel: Volande J A d v B Kampers en J G van Ry: -Jane d v S Roos en K A van Est; Jenneke Adv C Boerman en E C Dekker; Jan W z v C J de Koning en W A M W Wittenberg: Mana E d v S P Trouwborst en A C Swartjes: Marij ke d vC Herwig en A A Zweers Monique d vL Pruysen en C M E van der Zouwen: Cornelia J d v A van Heusden en C J den Otter. Eli sabeth F d v H P Etman en F A weg verloor hy zyn macht over het stuur en kwam te vallen Met enig letsel aan zyn hoofd werd hy met een politieauto naar het ziekenhuis vervoerd. WOERDEN Voor haar ogen zag mevrouw Suikers uit de Leliestraat te Woerden zaterdagmorgen dat haar vijfjarig dochtertje Jenny en haar even oude vriendinnetje Sonja v. d. Brink op een zebrapad werden aan gereden door een scooter. Het onge luk gebeurde op Oostdam. op het ze brapad voor het stadhuis. Om de kinderen en de daar achter met de fiets aan de hand lopende mevrouw Sulkers te laten oversteken stopten verschillends w>-ggeb ruikers Een naderende scooterryder, de 54- jarige fabrieksarbeider H. W IJ. uit Woerden zag de kinderen echter te laat Volgens rijn verklaring tegen over de politie, moest .lij plotseling uitwyken voor ren wielrUder. die on verwacht naar links kwam. Daardoor was zijn aandacht afgeleid en zag hy de kinderen te laait. HU remde nog wek maar reed slippend tegen de overstekende meisje®. Gelukkig vielen de gevolgen mee Nadat dokter Van der Leeden eerste hulp had verleend werf! Jenny Sul- net ten litt-tc fit .„„li uU.l uig en enkele schaaf vonden per taxi naar de ouderlijke woning vervoerd Het andere meisje had haar linker schouder bezeerd, maar mocht ook naar huis. Roos. Remko z vG Goudriaan en T Jeremlasse: Mlrjan d vC A Melie- gers en P J van Andel: Johannes P J v J JA van Winden en W C P ran Mü: Karin vj van der Hul en E Klompe, Johanna W G d v C L NAarnout en J W Weeber Casper A z vA S TKruyf en A P A Hut: Maria C d H Bezemer en M F Ups: Anna M R d v B H Ronde en A de Valck; Robert J t i J P A Quadt en L M T Snoek; Hedy I d v J L Jongejan en S M van Beers. Edwin z vT C Eichels- heim en A van der Meer. Overleden- C P Schouwenburg 68 jaar: G Koops 87 jr; P Zoutendijk 84 jr echtg Pots; A Vryenhoefc 60 (aar; A G de Wit 46 Jr echtg Kete laar J J van Troost 69 jr wed Koot; C M Sehilperoort 85 jr D van Katwyk 53 jr; A var den Hsnrel 75 jr; C 3 JJanse jr vraagt voor directe uit zending. (Steno)-typistes Ponstypistes (IBM Facturistes Boekboud(st)ers Afwisselend werk op da gen dat het t' schikt - tegen hoge tarieven. Komt U eens praten by- BOTTERDAM N.V. SneUiussingel 44 A 2e etage Telefoon 26 44 34 Het bureau aldaar is ge opend' maandag, dinsdag, woensdag en vrydag tan 9 00-12 00 uur. maandag, dmsdag en woensdag van 14 00-16 00 uur en maan dag en woensdag van 19002130 uur. LEZING MET FILM OVER DE VOGELTREK door de ornitholoog J IVANH t»1 Op DINSDAG 26 JANUARI as in zaal 8 van het VOLKSGEBOUW, Tumlaan 50, aanvang 8 uur. Kntreekaarten 5 50 cent verttrygbaar bij het secreta riaat van h« NIVON. Rotterdamaedyk 24c en des avonds aan de zaai k »r*n. 6*0r« uumt |t TEL. *7S*7 Accus voor alle typen auto's, scooters en rnotorrywielen Ruiidynamo's en starters voor Volkswagen e a Anker* ui! voorraad leverbaar Automaterialen w. ELSHOirr, Dam 29 Tel 64051-63908

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Het Vrije volk | 1965 | | pagina 1