ei upers is heengegaan ardnekkif e brand op oor met copra in de Waalhaven r. Leiker - leprakenner - vindt nieuwe huidziekte SILVER Gillette' album sigaren 'Wij hadden Kupers zo graag nog eens van onze waarder ng willen getuigen' MEER KEREN SUBLIEM SCHEREN DAN MET WELK ANDER MESJE OOK! dat is pas écht scheren! IVKnister Luns - bezorgd - terug uit VS chvveitzer-prijzen in Amsterdam uitgereikt reinverkeer gestagneerd Strijdt verder mor ontvoogding van de arbeidersklasse "Huln \oor West- Irian liever van Nederland' anker aan de grond met zware averif Rcizijrer Aruliilorl Voorhees (5J6) overltnlen ,TH" VRIJE vor K MAANDAG 25 JANUARI 1965 PAGINA f (Yen arise ao?u*4-t«©n^r,:?5»He SUPERS ean kierrmakcrshulp lot NW-roor- 117 ***5 "\d?J,MUOT< '«ven pioniers heengegaan .♦.u u /n ,C «'dersemancipatie het ware UJfelHk walt* beeft gekregen. rusteloze leven van deze Reboren leider omspant de epi sode tus )3 949 1903: het Jaar van de «poorwegsta- - le stryd van de arbeiders effectief begon; 1949* de t«d waarin de vakbeweging definitief een nieuwe ral ging spe len n het sociaal-economische leven. Sdirijwr Aan deze eigenschap ont leende hij het overwicht dat nodig Is om een functie als de zyne te vervullen, en de inner lijke harmonie die hem op gjjn pott 21 lange jaren heeft doen volharden zonder van zijn i;uk gebracht te worden il Eeri op- euekt samenrvi in het Concertgebouw, waar zaterdag de Albert Schweitzer Prezen h t'Jen uitgereikt. Afcjd Pierre en nevrouu dr. Kurt {uitteren geamuseerd naar de vrouw tan ür Lctker (Van een onzer verslaggevers) Koningin Juliana heeft taterdag In de Kleine Zaal van het Arasterdan zaeertgehenwr de uitreiking bijgewoond van de twee Albert osbureitxer Prijzen IHS aan mevrouw dr. Gertrud Ken uit Ben» en de arts dr. I. Leiker. ZAAIERS plaats tu... hm Storing bij Brnthrlen tn M* tukk. ar., t>« unthJ- lerb d'e hei misrtj uillt van de «ltd« iWtt.s. ey TlaMO d* M-jarig; biephra Fran- is I edehee*. la iMm*« faa New «veHedau. ■k Boeiend met prtchtigg 3/gertnbendjes Het KW h»d gehoopt Evert Kupers op zijn tacbtlgj'-e verjaardag op 9 Januari 11. nog een* t« getuigen, hoe teer vry hem nis oudere vrtend en bouwer vnn het KW waarde ren. Het beeft r.let ao mogen tyr. Aan de vooravond werd hy getroffen door een die rtjn einde sou betekenen. dom ft Roemert WIJS >IF-NS t e verliest een i n gro e bouwers ROTTERDAM (ANP, D« Neder land** tanker Tndmkt' taa 4» rederij Fb. na Ommervi te Ketter- «tam keelt «f de Kt» d» te Mala in Artettlin» doer neg eahekrade aer- «aak s Marker po een ernstig* krenk gekregen, De -Pendreebt' la tri Ie grond (ttrL De bemanning. die ongedeerd Meet. kon aan boord billeen Men te begonnen de lading olie naar- *an met ieel verloren u gegaan over te pompen m ander» umkscfce Mn die lan*stii xi-n teko.t-.c i Kupm» U nes kberaukrrv- seeaMüt Groolngvn. Het stempel dat i Gr Mtgv-tU pleegt tn drnkkrn «P Iemands karakter »n iemands taak kerft lm nlntnrr mbtra Hü "Tas laar torn ln,. met al leen lager» »chool-op>'<i:ng m e- 'Van een onzer verslaggevers» De kopr ïrand aan boon! Tan het Noor* vrachtschip Tobon in de Rotterdamse H aalhaven is Mvmimi. Vanmorgen is de fading 'vergeheveld in «whakken. Be brandweerlieden, dl voor alle zeker heid met gereedliggende slangen de wacht hielden, behoefden niet In actie te komen. kleermakerij van ayn teder ..tan het srerk toog Op lg-farlc* ieeftyd wem hy lid Tan de .joeialirtlacbt- jewfd- organts»»*» et» niet 18 laar Ut. 1901 I'd ran de k!e*rrrakeTT*<er« ligln* tuvi.UiiJ c'»-r Broederschap tr Gr**r,:v«.>i en I.d ten de 3DAT Op i n l"dr 3*- werd hij secreten* an de G:ró»*nger leemt *ker*bon., »n e- t~ later »s c--i* secrcta ris van he' :3-f*r\'k hncf itestuttr D» »..r. re» schroten t» p- fct'r» tr\1 a l door tj.es-out: -b o*es cc "r>cdcï va- d- S L. Ms-ihoit H v i -eet Itrv-Off" e'ke «eek m etc- c? a V* K -i ""t-». we.*- u *- •"»-#•* k ,';v 'tf ee*s'e verk.e- r i. .-t-o-t...i. xaakl» p*r>- p i ra .v.» t v: Ce r *,;*-»• er f so."« r* De A\''ta Via de hlevrtnakerthaiid kwam ht, ta» hef Ml terecht Hi, aai nag «naar 34 Jaar twa kH M VW-se- 'rr'vnv seed benoemd. Ja» Oade- geest, veamtt'r. Jia van «Se Teaa- eet. aetreUm m vaa Zatpheo. "»Me«i be»tujr*l»i, weides teen Urn naaste rotlega a In 1538 oifde Kopers Rod Stee lt vis op tb vaar® «er HU heeft, hei aangebrachte COJ-insteUetie var. het «hip adf spoot de ruisen toI Luiken open In de loop van laterdagmorzen j erden de luiken opengeewdd Men probeerde de copr» met ni'pe-s te kween maar srotnpt alocgen de vlammen metershoog boven het schip wtt. begeleid door «en enorme rook fsntwlkkelK;-,.;; De ruimen werden eoigwpoten i sfrrarrnd hoe Ar senrase Ti met r%ur. met aovvel water dat j nanetèb eriiw. .taarin de Verenigd» j het Noorse hip slagap ging maken j Nalles tfcrb hes inden rel *fv»pei. H «n gedeeltelijk aan de grond aak te 'mbdaler tem» -.aawkmd «tt Xew Het gehele weekeinde U echter f Verk op $rhtpbel teraggekeerd. noch voor achip noch too: beman- nirg groot gevaar geweest Toen ik vertrok wts* men nog Zcr,dsgmidrf*g tumém de ruimen niet hoe liet me' art. 1$. waar is vervat. -Het siet I SCHIPHOL. AVP f. Zkh Zaterdag en aor.dag echte; ttln in totaal meer dan hoaderd spuitgasten per Kavepdien&tbuot aan boord de op stroom hggtnde Not* lebracht. Zy hebber en a ring snel brandende eopraschepen. rnsar deee brand was we! erg hardnekkig Het vuur heeft hter nïet kannen doordiinsec i« de machinekamer, sodal, een herhaling van wat de In donesische H.OS TKdcroamimta v©~ rig Jaar ostober in Amsterdam over- kwmcR achterw e b'eef <D» even» eens met zeer brandbare copra rol- ge-.touwde Indonesjer was Had WS. op «Ifn eerste reis naar Nederland, al een keer muurvast op de Noorder- pier b:.» Hoe!- van Holland geSoï.stt. De ruim OOP on metendie Noor Tobon voer *r lazna-ht de Rotter- Ji*®-*; |>ven 'r.! -n Kapitein Thor- I res en seven nog zover «nder wster, t-3 de ccntrtbuüerectUng mf Hora. S' .terdag jarig wat.dat een aantal brandweerlieden met ms>1 'dtoper' ao «cl hij _«wï «r har= gemeld, da; er broes ra' ït deeen roeiirotw ent konden varen can iechte- naar ah dat de Ramen lading copra De fobon kreeg lig- dichter by de vuurhaard te -mwi'iwi ccmpromts-vwratcl wihenaan- p aanteweten in de Waalhaven m om een lei brandend hoatcn tus-'aarden Het ia the» uttgeslwen dat i aan boei t« srtuchot te verwijderen. eer. ttuatir ral ontstaan waarbij Ou» een w ot twee - toen pomp - »*f landen de betaUna op Ota ten uur of twee 't nacht* boten faarickMb el wewr heei w«i 1 VTi,vrim«e bax ward» geschoeid. 5 werden öe tem* braadweerheden ivrate Kwtudevd leek bK. hetgem natuuru«k eet» verzwakking i aan bcord g-'iracht Zi} rtchtten i|r**ar bezwureu. Tm r*iasorgen. **r. de VN nou betekenen meer dan twintig poor blusbotentcets mn voor de tweede iter t*" j Naar btw-no n>n tm Rutland en i -s ten op de gloeiend d» taming begon, hebben brandweer- FrankrPk die de Jgcloptar. 2! heet geworden laiken van de rul-f heden aan b;:"rd mes. bïuibotcn in de hcuoc: geweigerd hun cor.tri- cs_tt sta «tt sgtct. De van btmuz»stabijheid js oog tn het teil gehoa- «öf te vgkdecn. 1 den Ais het op «en ammmiag «ver! In ren grewt drol van 4e stad hing art 19 aoa «ankomen. daa valt te f rocea. zaterdag «en afschwrelykwMtw»jnr;en of Amerika «kar ren stank twee-Serd tncordrrheW soa worden I Am j, f seweund. ki. rnt de huidige regeiiiM, f. i r: r lach riti bunaen handhaven, dan! - - f 7." b^S" Jtl Met zijn Amertkur.e roClege f lce*'Aa<S ^iDean Rtdk had muitsiet Luns c\. de problemen rond de MLF bespro- tdutk en schtp4 ken. Sa- tnre-v*oord.« aNF Allan- eigendoK an de rederij Flint ut »:c V» Ivor Fr r<-r,w.!t i-ccemi Bergen) «M nog nieta teseggea. |De VB blijven bun hoop op do»' AXF gevestigd houden. voortitterzchap byiojdet lang \er- *s3É ws, te engebiBd taetósi»" tam »w» en«.t. tniisswi iVlooahetd, poti- heke malaise, oorlogedreigtag en A«m slotte 'xeic;. Tt-iwi» de besetting leidde U «en nogal avontuur lijk onderdulkvrsbe- staan Twee maal belandde hü a» Dultae tv ngenschap de eerst* keer tn 1541 in verband met de te- bnjsrtstaking. de tweede keer tn maart 1H5 omdat men hem ervan vew rht de spoorwegstaking te hel pen finaaciwwft. Vanaf 1»« hield hij als "vwHso- per van 'KhitlMyki- curzumen tn bijvssteelt' tn meet dan 100 plaat sen contact met NWsrs om c« •vwantsatie voor fe* bereiden op de herrycr.g na de oorlog Saasec "<t w D- tnpko Stikker, de. vtere tn'r..;ter en rcretans. eene - van de NAVO legde ny te i grord-lsg loer de JUvht.ng van de ArVC. 1 T'iiw. 1445 e: l.D het .'aar »*n ivn at - h» *«»ens p-v.s'or.e- mr -- ktvr h. KW otxler tijr. - a M.r- le.c.rc tji hu dige «estal- er. i» .r» de ^r-mwerkirx G«- ere s< e- ra.r» -vds; K .pe-v J.. -, tele:.—'el'in* over he "erste. vt e. de oude d-edel rg had cverwotined 1» f» laatste Jaren aa sbn NV V- twnitlHKksi serd hÜ Zeer ia fce- »iag genanten deer de moeilijk bnirn Ni iet VgereMrerbend vaa Xakeer- rtiigingen Hl) *s« een tan degenen die het tmad lieten maakomrsst ep e< n brerk met de ommaniMen en 41» de giwgut-br legden vooe het In- letnatianwal Verbamd vwa Vrös Vak- verenigingen, r De sell-made-man Kupers «tas zeer •s«m«d Ry n twee -.aal in Indooe- sse geweest De eerste keet wist hy 1 bil tie gc-w erneus -geseraal de voor- t tudig» vryiaüng te bewerkstelligen vaa een poht.ee peeangeo*. f 00 genaamd. I> landen ea Noord- ea Zujd-Amer»a warert even min onbekende getaiedm voor hera 1 Toch was hu reea e-cht* rvjcrrr yrtenden van hca weten te ver.el- len dat hy na toen tallen beweken aay Pary* na 4 t stad naeweiyk» medr ketide dan de weg luwen sta- toe coefermueaaul er, hotel.. Van do* man. met n.n wym pret- ogem achter ghnstereade hrdieel#. wet, ringen rast. gezag en kracht cut in «'- knnren waar by *»r««fce Met ay'n nuchter* ir.trihgerise liad htf mensen, setcatiea er; draagstuk ken ocsmidd-nyk a-*»? Vm geif vaa «iUw»l glag i he» X .V.-veecrr», lata Kagen i I TIKHT «AXV» Ten gevelgi mengen redalyk. r»a Ueriag m eet% snwiswUr VS Itevwkelen H vanerhtenk IsM w-ace aa. 'tU'ertwf luws R*|tet4sa m iBdndsis en I Uwhl en Ver.ter- «Ui genume tod ge-tagneevd ge- scsl S Vocral fu-*:.- werd 1 ertloor retrvffe.; Ree' sa' werk- kwamen een nor of meer t* laas op iiu.n wer» te A"„sterdam Two* Teir.—s ti.' re- b' krepfïs W respect eveirk 45 m-nuten tertra- e.rk en twee saber* tremen uit s V"ech' bereis:-- Aa-itendam son- öer roe-xruwaardige vertraging via IJ..» -r-.-.:r Tussen Kotterbsm en .Cimaterdam i -1 »*-. u.t en drie sndm »-»f»- iwa- e-. e' verder dan V. verder mpe-, het elsje SmMm 1 H-' ven auger, sa:, de defrtte wtsael- i i aal i van ■iê ut vldtw DJtKVRT* «SM»* Trutmn«UT etentje.» o-*w kkei.ng*htilp Wf-lrsn lever ree) fes Neserlard or.svargen dan vla 'rrr.xdr Na-es aa heeft brigade- s«e, «awdicaior wv.ruarx» taken. satersSss t> vssfa verklss-d Wst We»*.Unabe*reft Rjep >P«o iwseft thdUMOUi met ir S ie xaker, Soept..pto te. ebt naar sanl«idl9g va.-, Nedersasdse pemberxhiae dat Ce Nederlandse regvruw dertig md- ■er. dr."sr had be**em« troM de oM* .strung van Wewt-lna». Da gen»- rs*:. merst» op dat "aan eventoel» h jltner rr rg geen Voorwaarden ver-oor.;».-, oiogrr. s-s' Voort*; m stamde tdt een aonpror- kahjk Nedsrtands geslacht tl»n voorouder* waren tn 10» m Hwok- ivn xrrkomen al* Nederlandse ii»mi*ro»iten iiwjw» y.-f* «te aastal bauw- -ifworprn voor e* New- V<wkj* ereidtentoonvtettlng ven js» 40 Hy eat*te.p enkele um. rrsiuutai*) swen to do Vmmugde «tuten. tot et fc-wd - rdi .r rrr<t*r. ec*t si* betdris cn siteKtcatrotvfa la tut N %*.V. tn ie: «;a c*ite atjkïet*. mtv >d hy eeve». .art-, had .sur •erkb .De greeu «atat, d* gy mij k«r,s fee«-..»*«" tt: 'xt. ^s be* «tr* voor Cr co rc.-*tór ie arbrdvicawe voert te se.*m* Osto 4 spp.*.* tr-watmt me- cw« K..X-ÏV te: jxxbras Z:j frheteert Oa»,ert.a «n cwihaEd#:; ;*a «en tos coke aryers. Tsr. Hs"«~t «vcrr'arts vsn de a*..teacrtcrrjca-i. sicst Oiittr. r.is-s siaterj a.% sjtr««lot»?s erf*. n a m»« es ge^nbid» tesbsaag. e.» rs graeeatn t ,1'f. rt ettovmtcw* n r -*ko nwfc it. c.r *-* r f - Kr—- 'f drosten Wee» wee i «*n tm j» Ide ï»,s «e tatgasfiir a, t *~--»«cr t!M$S lit t^é'OXWCSVÊ 4ACfO JKi1* *_*.4Caif ifiiaSv *3£~*e velt»». HnWWh OwluMh «slat »w sen «tos iissi-t», re Item dr iwnSimkiair, Ss 'UJ r» saig Jaar grhsseewM had. D» aakerv issès vaa heem ■tsaklM- dht~! tadrak. .«nedrifc (Mwksb*. ssi Uit ten „I te» te)*. «4)1 aa* te de caab ta dst J» Het tas vaar ha» «mi, dal de j zonsde Kerk naar ïfteuwG -an sttehtteg Albert hehavttser Pba werd gestuurd aaarvai te Xeategta taarhsemvnus- Met name tn de Wandan-vbtsi t ven yroa eefceffite aan *«'-i l,y ermee gec.uHroi.teeMt. Et-, WiMhate. i ZM&g grewpje van psumtes n. .„I.. {op stkrr* hoogte gestcleerd, srodrr -.» in en-'; I stadjum terutod voorzitter an t sUchttngstomsuur <Sa*r* Kï"-r": -- Leiker. prof dr C Moniueh. Redat tbM Wem ot* Poftja «en isumak hadZoniler builcef f^fcoüdpti ovft dt btrsfcsiue vu ten interoatMmaH prya voor menslievend Zonder buduet 4 letter »r werk. aac hei «erk Men i.v.tr»v Mevrouw dr Kurt kreeg de iwi}» f*'*7 ^RU£.a ,k',na" fil om haar te huhhg« '«««aa haar De-krr Sn da. heef. h.j r. de cw o vele humamtalr» arbsid' volceofe jaren dsitrbe. en dssrv ter- Prof dr. L. van Oer Horst reik te sn«terd. 4» pftjs voor de MMotiakis ut "V«. leerde k a du» de reed ate- mrrrouw M P. Leiker-Pranchtoor.t .sr.; ,tr. k r 1-5) ur. c- aw i tel NVT sere ree» eï r.o* |eut t,-feri*n daxreu leora Aal c« omne :ak.*»-eu-*jf aas *eOe» te keet irssat aeni tarv mJaecwuetne e: is»rs%-f ce at«.'fMte rs tue gtlM taaa op «Kb nauwe. Het «es het Jt W V. tvmem, dat bet de arzeMerunaase vre itotehu* ham J k»Bt si*" Mtm «wi>»i«Miw.u *-swane tal «rretswe dst er «en iwoteüe f te te eriset^ivv) haaSi-c*,te«r r^sis g-Aa; O msterse postte ts V s*- «ret; :-V.W er dsan-a» (te I t s*«»sea,se erh-ntat tvpsare De snede. K een wcwasrcCr »-aats- W.f«»r ee*-««en «a e 6* *,M |»öroken sas «SpplsssJ O J S-.rVf: »:e» f t;ne~» d» .♦•f*»c4toihwt«3rt«s Dv nfimet'e »'a»5 cp dt «-»;••. vaa tare c*ur» bas. mgt hij. la ga ixtv; wt tel dr v*rkSï*ig vsn Oetffft-x.- :itsj sa raar «EST vsa'e eteriBJtrr df «an. «Se te sjernst tusm, gcans-w. y.» r.. fu »ad- re.» we ce te; sort We gagaee» teg! VetfiX' fca ter vswse «jn «o- 'wpl)» at Kj aai vaa tan I sxjixm kW ren toeei toss vmra u isilta ea dat u ejdg, rea it"w Srr-a -c-Xi j» rr» ba.-. Cm - «C. Hrearik Orrurhcj co ce* kan te wkesre' «Laid t* plaati Hy releveerde éi pot» vervheasten1 ma dr Leiker met .-sm als lepra- bestryder Dr leiker ts «p het «tenbl.k de mee jvememesitaaru voor .»p-s i No Pi: f c C«,rrr.-v* en öe kan» krprf .ra «••■li.rrevr. naar <-• F., .anc Sea* Ci»e«L«Ms 'e ra»ten In .'f4 weid dr Le fcer hoofd *«n de |r-s- twvtn'dxs Tan de icir.f v, ra gal hes» de kttu sneer caderr»»-*^ rei te dcw'i e„ as» er «e-i se inaaca van öe prrven* »ve art» a 'Dit acderturk heet; he. rx.-h' a de eptdeir.icingi# fan lepra e» ,9 verder t*0r»ch' Ver. ras-t. -. r.i te rerklarea. De lepraöeetrl'ds-g a n Xv«4Ni|tr.r. «en geaed. dat h. boexhd r» r.t door hes grote ma ter? si cp lepra -gebsed HU ts 4» Ut ua Jsrrateage eederieeategra in dr trvpea xrr Mreviv hwtiai..:ste «Mérkte, dx m> «g «eb er tevred «end «teorep'atkkr.- - lepe* WMb da» ha térrdra gevaÜM) dr I'-k— r-.f k ism) lunailSs itrrvk ,.-r' Dr Leiter vond 'i'detu ):;n cod-r- lepra s<jB hehaedrkd. De atohte hkrektaetrutm c.k tv% .tjtl ons va »f-:ts «eet lefvw Ie aaakra te hrhaau.aantal sjabl ka' e» van ryn bevndn- Dv belangsudltng van de na *i- f«J tel!}* «wen Ht; prvbeerd» a jarig» ér. Laskar v er de Itgwosekw«ie afge.upej» jaren vergeefs ?<*»4*-a gewekt toen fcy ia 1»4» *U «m- 1 nichten ons «en trz.n:ngv en re- ésnc'Sjta vaa da Nederland» Her- i »earchc»ntram te k'fsner rzple *rt-i A«t»wo»u» Utt. «OMN TUtPtN f «sak 35a ;i PAOOfSTOtlfN U*~v isa 19 Vee» ie «wdare* k Krar» Ikegetv met *l«jd e» leemde-agre hH N» l« de Jsdfsev «ra» J reed* em leiHMh, WJ «Ja levve 4 sa het "rrtlg* vulieaé)* mlsw v waa "««•ht» «ra. taadman. toto «wtirg» •we» warm WJ dja aterlMMl aaa het NVV Ca owh aa» tapers M l*w *»n de li d e het UVV iigut ud vat: wt dageojk* f.-.Kaof. «aarran ïl sa vcsöz.if.ef 'Dm reeerc m. jm v-wit «wer wreden «evnaard Kt- tehroed» op ll-jari*» >#JtiK» 4 het g.r*t~c*cditte tot val» Cr D te «r-krfstend 'Ün Ce oivng vsn hr*. NVV maler. M;-n eerst» - es r.g ma; f'vr" K ;j«*» n '"b tn* f' uvdra teXMl hue c# rm «**-&»*.« ve-gsdr-jBt n Haat.rm a de xal»- •sfra na lea, o-'n -tr.v od.gr vtr- .*Ce-.b« Vr.r «rnsra vsrvi wam *-n aas itedt nvt *ot red».:*»* •te.d De common «sten satrn e; jvr» liet «»t.ng aeassri var. K ;j— *•-.tn oi »n prne*» J--i..st.* «te* *rt «rt Ma«' Kap»"» *.«xï in e - »»r*TMS»r ng i.i ren ma .n dv nrwd.-g re- ra*rfJaard..*er»kiX4( ,r n -. Mt N vt ,te** R j-i.-.r «s n «irg» v-i - u»t »*Mt» r ö-V- hs' het NVV toaava de k ppva C sét yUa vtrtiretst vtewttee al oei n wsto vs» »pscn:ng af Ovrr lijn v.*-:f»!,«r*. ft-rphö* pen C» M»r. rf»r. „ng »- -»c.) *j- «m A vr--.*rv- ewViin hvn a's ven U .ar- r —i*r «rfrn i.- öe».-! ais v»*> c «v *:ivt fan .rtu 'Cr-fn vs-schi'n.lj* Rad l van '•«Jen if s l>.» w-uiai'.r n»s rifvnsehaBpen maakt* hrm toch t-^ «rt) v*— K«p»ra Méde hel NVV townUi nssUgvr vaaiwalev. Pviav* tsvvd lat «ehi* «a« het NVV ujévM «eee* stiteverhs» «eheaM d«wv rr*te,r Hvi ivzendvel van wn fantast. RuaL*. küai en bvkwaam. Oo* inter- tiaikmaa' aa Kaper» eva groot man. lm lewaakanstvtsaar Oodanka zijn «turvkk'g» oplr^iag wia« hij ixh .a v-»ch:'.*ad talm vcwr.rvffeüj* -J wav.-nv Bij oa-iehtJsg vaa hvt :r«vn«twed'de IV VV href; hy err, tïw.v re* grsp-vut Rog al-Ijs t» hy ons» frvRjrn dc bvkvndate vua na hei NVV. Ca vaak heeft hu na 1949. h»=. jaar van tun afirvdet tvd lateraalkmaJe klim*» veer het VV VV" teller hees |f (M 1» ssteiilj te ujd» hired hij h<l ea» Slrt teel saedsrh» «oav I-der o—saewliih 14*»< n «srra ie» hrm haal toe» «eet aesia hij tescfel tg aeggrn 1 vtrvuM. I» Nede'tobd war hy sa 1H9 de e leider tandde «ie «n n«» natuï# t*:ir ti *«4 ctn-truvrvv t— sr-lrg sa* fu> vsn er v»a Cr 5 cl) r.g »*n «jr A-te." Hij öra* vsn e-*. x— -*.« h**Ii hy a.« teir.st. Ooa poe*a« >t f i»« net toessataiw Eephvxirvsscfafj-ï.ii misluk*» Aciv tenf r* ikkig Het mtt -mar Kup»'» A '«Sesirvr.Unfm «*««**•- Os» na «jn altreden b'.evf Cvr-t Kupers grot» beiaagate. .np :ar.-a voor he* wel ra wee vaa het '30 b« angrygetoeurtetuseea «e «rak hy nooit, fe, tso««w, -uil eis daarbij de openmg vtn het »i*a naam draeand» vakantie- en stad-** oord. bei Cvers Kuaws-ored Ammfoun. Ku per» -sas me» «Usen ven wiN r.*>rr er. hl» *t ren *:;s ood- vssMiiiter. Bijna ld jaar j> hij fifr r**rv'*!»r gr «vee? Al'Bd ea» f"3 »-*•-<! rr rrn van aaan-.esi.* rt nao,; as ts betrrpeX'te nrss .f** krtark. Ca leeft tvert Kimt, veert veer da tifim at:.- t» taal» atnjdev, vee» de Jengtrrre .Us he cvtad at ma» vau he» NW. Mlja grdaehtea p« all waar at Ja reeuw, «et arte W| :i; Jas* gvtrewwd ts gew< <f,l ,-f.I» m 4 1 dmm XÏZZZZ 1 i" W«4» des» wtysbeld kW de «ehenhen vsa de d*nkbs«rt<-<c «IJ relt ra vei» -"krdevbiod»» •«-«* UI tvert gepen Inpn

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Het Vrije volk | 1965 | | pagina 2