Afbouw van wie erbaan laat nog op zich wachten Inbraak in schaftwagen Van Munster ziet vormen in basa t emeentewerken ,in vogelvlucht "ary 6 meet zich met heren in 't vak chipper maakte van chiedam een groene stad PERSER L TAXI EUROTAX 26 94 60 Man aan oo<r geraakt door hard voorwerp Grond blijft zakken Wielrijdster jrewond bij val Zware schade bij autobotsing Nieuws uit Schiedam in het kort PLASTIEKEN IN GALERIE CCC HET VRIJE VOLK DINSDAG 26 JANUARI 19G5 tAUINA 7 w i 4 De nieuue r.-k. St.-Jnan de Doper aan de Mgr. Piolenslaan te Schiedam, KN j| t Iv J rvn real ie van de Rotterdamse architect BXA, de heer J. A. Lelieveldtis bijna voltooid. Er resten nog slechts enkele werkzaamheden en dan kan de kerk, die een fraaie af dinting vormt van deze nieiine wijk, in gebruik u orden genomen. De ruim dertig meter hoge toren, die onlangs gereedknam, is een modern sieraad voor zijn omgeving. Hoog steekt het fraaie bouwwerk boten de omliggende juinden uit; hoe goed het geheel in het Schiedamse stadsbeeld past, toont deze foto. Rerhts ontdekt men de gehoon en aan de Burg. Honnerlage Greihelaan. C CHR KOC WEL Alk rtrtokrlhg '■thieCan'. VVerkavehd 30 uur straks Anjerfonds Burgerlijke Stand Kok valt van een vier nieter hoge trap Afscheid chef Plantsoenendienst Veel veranderd r JANUARIMAAND KOOPJESMAAXD Mevr. W. v. d. BURG Voor de Afdeling CHEMISCH REINIGEN vragen wij een bekwaam Wij betalen zeer goed en bieden goede sociale voorzieningen. X.V. STOOM- CHEMISCHE WASSERIJ NICO NIJMAN STADHOUDERSLAAN 1-9 - SCHIEDAM V- flrahlRUifla flftmae gviiHnuv uamca C1 (Van een onzer sertlacgeiersi Op «Je Nieuwe Damlaan I* <rh'e- dsu ter hmsgte ran enkele in *an- bm» lijnde .inden aan de Bnrs HiMtnerfcage Grethriaan fs tnaaadas- mtdd&g omstreek* half tier de ü-jj- rtgr heer J. 11 Gaat ah Schiedam ernstig ais rijn linkeroog gew ond. t«ien hij plotseling werd getroffen door een onbekend hard voorwerp. Tr» allerijl werd de heer rd Gaag nar een occarte ceb'acht me hem de eert'e hulp verleende in hoeverre het oog beschadigd werd is tot nu toe niet Gekend Waar het voorwerp vandaan kwam t* n<*e een raadsel Wel verklaarde tie heer vd Gaas: dat hij il] het bouwwerk aan de t Patr Honrerlace G»e.heiain twee r* ""-en rag weva „.xc a h er ec, in u:;,» De politie stelt een onderzoek in. (Van een onzer verslaggevers) Het wil met de wielerbaan in Schiedam nog niet erg vlotten Deze batn. waarvan de aarden wallen al weer enkele jaren liggen ..in te da timen", wordt 250 meter lang en krijgt een wegdek van cement. Dat het zo lang gaat duren komt omdat de aarden ondergrond waar op de cementen bovenlaag moet komen nog steeds zakt. Nou blijft de grond altijd wel vakken, maar deze week hoorden wij. dat door de bomr van de Benelnxtmmel. er een onderbemallng plaats vindt, waardoor het takken vu de grond een langdurige geschieden» gaat wor den. Van een onze- vcrdai zevers) De it--ar.ze H—m v Aren e—u Pn----c.au Is maand ictruad s toen r.i n.c haar fje- oo cr Ge-rif Ver- bn '-ras! Ur.ksxf de larzre N tu«- v rat' w.ide ;n n f ,..v - reroa-d cersat* in he- -uur van e<"* b-c«•- b» --.i':rd c - de her G i J v s ai' Si ha-dam. d.e jp'i t Bit. ha.«» loieed i Het ii".' v:tl en een h' h*r h'-M" v-u -z i> e'1 - üvvrn aan het ger cht Z j kin e. -m ge- j leser-heid naar hut- teruzkeum Van een onzer verslaggevers' Ti der» het afgelopen weekeinde 'tbi* i oc«.e den alle vuren tnse- '.-ge Wt tri haft wagen van NV a i e— - oedri f Oowerwij) utn laan van Bolnes te Schiedam K( 'he*1 tV een :n de nabhheid staande n de daders c Xv'e oe- rectvhap *e i ook spoten zij een vet- - a i -.«-„en de wand van de u- te' r.e \an de daders ontbreekt tot nu e.k spoor Het natuurding, bet szqgcshcte %!t.k steen of uat dan ook. hot intent het ons A- n icnocn'.a mag brengen, wordt niet tot de lunst gerekend Er «f rit zo'rt sis k stern door de creatine geesj ra de mem, op tcelke u •j:e don ook te-anderd is. kan tiet tot kunst ieerden De Jonge Gorkuuse beeldhouwer Jan van Mun -er l.va- i <le v- ne CCC plastieken zien d.e ogen- nMFfcf j*k«» v«n Srt u .1- ding te onderscheiden rijn He' run vli, r uaar w>liekn.riee kieSr st- ken bazait bonken baralt, met het rart» .utid im even r'art ce-lcj. n ai de slijpende strootr van het water ln de loop van ontelbare eeuwen dat doet. BkuvopfP PAbSAufc let »a. ï?J» woens- üa» De o-unioaicn «14 jaar» Da t-rek*» i en uur. /«u-rdag en ro:batg 2. is 1 en 9 IS uur MONUl-VJLil Gucrttbas trgen de rappen il4 iaari W oensaM uur Re-.ak de rrotl <H jaar» WtHt*s- <U« usaunte 2 uur. DINSDAG Dlvmen- VOLKSGEBOUW NIVON. film avond. 20 uur MONOfOLï- h.edatn filmkrtng en K >n Vei Uutl en VN eat f.Unavutnl 20 uur CHR OC REL Staa'k Oer Far- HJ VersaUetuut. 30 <r WOENSDAG PASSAGE Toonkunst ran het Rot- ^%Sk»*Ö4Mlt«cil C*<atAt*4Èft, 30 uur DONDERDAG CHR «OC BEL.: Cu» Jeugdver .Paspoort". BeaptPkingaavond, 20 uur In die bazaltblokken ontdekt Van Munster vortneleir.en'en die om vcrlo vine om een aanvulling «chtj- nen te vragen er hem creatief aan het werk zetten Daa.-nt ts er een opgaan in het bewerkt* t<«zi mo- geltlk d.e anders gericht is. die «sn andere inhoud heeft, dan door het c -«-aan ln het natuurding wordt vrr- krégen Er 1» nu in het natuurding sets omwikkeld dat er voordien niet «as Het hangt van het Indrtngings- ven-.iwten en het normbesef vsn de beschouwer af hoe hy dat aan het natuurding toegevoetde element zal ondergaan en waarderen en zelfs of Ut) liet wei zal ervaren Het kan zijn da? het accepteren van hei ding beperkt zal blijven tot het zich verlustigen in de. m hijn- baar absoluut natuurlijke vormen »n het edclg!an_rnde uateriaai. Het kan ook zijn. dat hij. evenals Ik. u de plastieken van \an Mun ster svmbolen van groeikracht, zelfs van overstelpend» groeikracht e v.vart Alovf het «tuk tMzalt door de scheppende hand vats de kunste naar schijnt uit te wUlrn botten •chtjnt deel te willen nemen aan het leven Er et;n ook kleine bronzen geés pKwrn' die near vorm en inhoud soortgelijke suggesties oproepen als de bmaltplastieken Zi rullen tiet aanvoelen, het doorgronden van die plastieken doordat rij zich niet kun- iWï» «m» IlZTslJksïllTi&Zi** kunnen inh-iden Jan v.m Munster over wiens werk wu reeds ei'l e malen met grote waardering hebben geechrevei: la een intelligent beeldhouwer met een opvallend natuurlijk talent. PIET BEGEER. Bij de RC Schiedam zit men te po pelen om d» baan m eet)ruik t" kun nen nemen De tekenuig van de kan tine is al weer e-n ppar jaar m het beat van het bestuur van de RC Sch-.-dam en ss al goedgekeurd De vergunnme voor de bouw an de kan tine heeft het bestuur ook al en deze zelfs moeten laten verlengen Enkele maanden r-rieden heeft de voorzitter van de RC Schiedam aan de heer Schipper gevraagd hoe het met de haan zat maar deze kon al leen maar antwooroen dat de baan n< steeds b'ijft zakken Het bestuu- van Sch.edani zou zo graag veel willen doen maar kan met Advertentie IJL •dire (ii of T E L 6.F O.Q N veel activiteiten organiseren Nog niemand wrl er geld in steken als men niet weet wanneer het geheel gereed zal zyru Men heeft al 1 1000 van het An jerfonds gekregen en nu heeft het bestuur van Schiedam formulieren gekregen van de Nederlandse Sport Federatie Op deze formulieren moet worden Ingerold wat een en ander gaat kosten, hoeveel de vereniging moet bijdragen, wat de gemeente be taalt en nog veel meer vragen In Breda is men van alle proble men van de grondverzakking - ..ingaat afgestapt en heeft men de snoep re*ctlBut doorgehakt en een houten ïelerbaan gekozen boven een van het Ijrpe zoals er een in Schiedam zal komen. Men beeft in Breda niet het nsico willen loper dat, wanneer de baan klaar n en Jee met cement is be kleed. bij eventuele verzakking deze cement gaat scheuren met alle ge volgen en bijkomende onkosten van dien. De houten baan *n Breda gaat 230 000 gulden kosten en biedt plaats san ruim 7000 toeschouwers die al len een zitplaats hebber Het bestuur van de RC Schiedam vraagt ach af of het nog lang kan duren -er aj aan het werk kunnen gaan Graas rou men weten hoelang zo n verzakkingsproces m de regel kan duren Want ze popelen van on geduld om aan het werk te gaan voor hun wielerbaan SCHIEDAM Geboren Philippus J x v P J van Son en A M v d Heuvel Johannes s vj v d Reep en P van Meeferen, Swans d v J de Meer enj J Schaalt, Frank z VA Bleecke en W A Olczak. (Van een onzer verslaggevers Onder grote belangstelling hee;t. mr H Bat mek, uethouder 'tan Open bare Werken, de tentoonstelling 'ln Vogelt lucht geopend In enkele be- iioordmgen schetste htj het grote nut ic n de:e expositie 'Het ionen ran nat Gemeentewer ken allemaal doet is van grote bete kenis toor hen, die in de >feer ian Gemeenten erken werkzaam zvn Men knjgt nu een tn.tcht tn de fataliteit de onderlinge ierstandhouding zal gTurue-i, en men zal beseffen, net men etgenhik samen presteert.' zei hij Wethouder Bartnck vond de ten toonstelling tan nog meer belang root de buitenstaander 'Gemeente eerken staat taak aan teel krttiek bloc" en men krijgt soms een rer- keerdt indruk ran nat deze dienst lemcht Langs deze neg wordt nu t-oor iedereen duidelijk hoe massaal gewerkt uxirdt Mr Baiinck besloot zijn openings rede met het uitspreken ian ae hoop, dat telen er gebruik tan zullen ma ken en kennis zcl worden terrvkt Teloren had ir J A C. Tillema hoofddirecteur tart Gemeentewerken zich nogal bescheiden over de expo sitie uitgedrukt Het is zeer eenvou dig gelaten en 't is geen uitputtend verhaal tan icat Gemeentewerken allemaal uitvoert.' zte hij Hierna bekeek het gezelschap m de nieuwe kantine tan her Stadstim- merhuis deze expositie Hierop knjqt mn niet alleen te zien uat door zijn functie m de samenleving toch al de aandacht trekt zoals nieuwe bedrijfs gebouwen en bruggen, maar ook het werk waarmee de dienst minder aan de neg timmert omdat hef zich bin nenskamers of ondergronds afspeelt Alle afdelingen t an Gemeentewer ken hebben tn de iorm ran tekenin gen, foto's en maquettes hun bijdrage aan deze expositie geleverd Uiter aard zijn de grote maquettes ihet nieuue u atermnu erk op de Beren plaat. het helaas nog met gereali seerde stationsgebouw op de lucht balen, de nooluaterzuiieringsinstal- latie tn Capclle aan den Usselhier ae blikt angers ÏVaÈ er verder is ten- too-grt'rld is echte- s'elpg - iet -ne der de moede u aerd omdat het m zijn teelzijdighad zouel een beeld geeft ian uat Gemeentewerken pres teert als tan het profitt dat de ge meenschap i an die werkzaamheid trekt De kantine zelf zal de volgende it ten. door tr J A C Tillema hoofd directeur t art Gemeentewerken, of ficieel worden geopend Op het kruispunt Burg Prulssln- gcl-Maassluiseöijk in Vlaai-dingen verleende de 42-jarige autobestuur der A V uit Noord wijk aan Zee maandagavond geen voorrang aan een personenauto, die op de Pruls singel reed Er volgde een aanrijding, waarbij beide autos zware schade opliepen Er waren geen persoonlijke ongelukken. (Van een onzer verslaggevers) Het ls de gewoonste zaak van de wereld als de vrouwelijke haartooi onder herenhanden magnifieke vormen aanneemt, maar waarom zou het ook zo met eens kunnen? De 16-jange Cary van Schoone- veld uit Rotterdam doet niet onder voor haar mannelijke collega's als het erop aankomt een herenhoofd van een charmant kapsel te voorzien. 'Ze doet dat zelfs op concoursen, zoals gistermiddag in Ame- ncaln te Dordrecht. Opmerkelijker nog tras hier dat ftreê rijen verder vader J. (Jacques i Schooneveld ingespannen icedstnjd- kapie en tuenjen naar 4e andere. -tide soon J Jacquesi Schooitevcld. Wat hun betref, was deze eerste ronde tn het district voor de lands kampioenschappen een familie-aan gelegenheid. Vader, toon en dochter Schoov - veld fVcUenhovenstraat waren drie van de veertig kappers die hier hun best deden on zich te klasseren voor de volgende ronde tin de zaak van J-hoonevelc sr werken zij resp als patroon, bediende en junior. Het concours tn dne catego rieën was weer georganiseerd door de Bond van Technische Clubs voor het Kappersbedrijf, n de namiddag kwamen de herenkappers aan de beurt, s avonds was er f tamelijk! ruim baan voor de dameskapper.:. Een deskundig» jury bekeek de isultaten en gaf daar punten voor Om m een volgende ronde uit te kannen komen moeten de deelne mers 85 percent van het aantal punten dat kan worden toegekend behalen 'Er wordt ieuk gewerkt.' zei een der heren, die op het jx- diuin de zaal nauwlettend in het oog hield 4) De afdeling Schiedam van d- Ko ninklijk: Nederland»* 8|a»fschappij voor Tuinbouw en Plantkunde lKNMTP) organiseer? op zaterdag ZO februari voor haar trden een bus tocht naar de NVestfnese Flora eer tentoonstelling van de iocmente-lt en bijgoed an Noord-Holland die van 16 tot 21 februari wordt gehou den te Bovenkarspel. De kosten voor deze re:s waar oor men 's morgens orr half atht cr- trekt vanat' het St -Liduimptótt worden geschat op f 12 50 p en omvatte n busreis, kof Bemaalt., d en entree Eventuele deelnemers ml*H" n zich voor 10 februari opgeven bij de KNMTP-secretans 'St -Lidiunaplr n 4> Deelnemers uit het Centrum wor den afgehaald aan het Broersvest: om. acht uur 's avonds is men weer terug in Schiedam. Op 3 december 1939 werd ln Schiedam opgericht het St -Francis- cus Liefdewerk Het 25-jarlg bestaan van deze r-k instelling wordt op vrudag 2» januari gevierd met een feestelijke receptie In Musis Sacrum aan de Lange Haven 115, waar Cva van Boort met haar poppenspel het feest zal opluisteren De receptie be gint om acht uur. In Galerie Punt 4 aan de Baiten- navenweg 176-6 wordt tot a feoruari een expositie gehouden van gouaches en lithos. vervaardigd door Pieter Staats. De galena is geopend op werkdagen van zeven tot negen uur savonds, op zaterdaen zondag kan men de tentoonstelling van twee tot vijf uur bezichtigen. Cary van Schooneveld <16' uit Rotterdam is een van de ••-einige kapsters in Nederland die het op concoursen durft op te i-enten tegen een soms weerbarstige mannelijke haar dos. Zij komt uit by de jun.o- ren Gisteren m Dordrecht stond zij tegelijkertijd met va der ec broer in de arena der Figaro's (Van een onzer vers! age evers» Bij het verlaten van en woning in de Schepenstraat te VTaardmger. kwam de 53-jange kok K S maan dagavond ten val Hij viel van een vier meter hoge trap en moest voor onderzoek worden overgebracht naar het Holy ziekenhuis. - Radio-Havana heeft maandag bekendgemaakt, dat men ln het ge bied van Baracoa ln het oosten van Cub; de verbannen tegenstander van Castro. Eloy Gutierrc Menoyo ge- varuren heeft genomen- Hu zou kort geleden met een kleine groep volge lingen op Cuba zijn geland 'Van een onzer verslaggevers» De ik-jange chef tttn de Plantsoenendienst, de heer J J. Schipper, die per l februari is benoemd tot directeur van de Dienst van te Hout plantsoenen tn -begraafplaatsen te Haarlem, m een man. waar op nooit -ergerts beroep wordt gedaan. Vele Schiedammers zier, deze geboren Zaankant er, die m 1946 aD tuinarchitect werd terbonden aas de Gemeentelijke Diensten ran Schiedam, met spijt vertrekken Hoezeer men het vele werk. dat drzc bescheiden man voor Schie dam heeft gedaan, sp prijs stelt bleek, maandagmiddag op ren feestelijke afscheidsreceptie, «y* **rd gehouden in de vergaderzaal van Gemeentewerken aan de Kor te Haven 27 Daar v rd hij achtereenvolgens toegesproken door de wethoud-n van Gemeentewerken en Grond bedryf. de heer NV van Schoon- vrld. .ie wethouder va» Finan ciën Personeelszaken en Sport za ken en Havendienst, mx van Ik* hoie en de directeur van Ge meen'ew erken Ir J C Broei rr .BIJ de aanleg van sportterrei nen" zo zei mr Van Boe hove mi dst diens ambtgenoot de .ln t- dende tuinarchitect dank had -e- brazht toor hetgeen deze gedu rende 19 jaren had gedaan „bent U j*o LauuOAZwwh-surkd <4 tot een deskundige op dit" gebied w eas expertmen'en overal in Ne- derHnd de aandicht trokken Vooral de fnsie begroeting trok de aandicht aldus de rthc.s* dei. die nog ei en schertsend op merkte. dat de heer Schipper door zijn vertrek naar Haarlem de be stedingsbeperking: in Schiedam ontloopt tr Br oer er memoreerde, dat er «tnds de komst van de heer Schipper op IS januari 1946 veel is veranderd cr rt; tn Schiedam niet minder dan ISO hectare groen bijgekomen. De groene .u«rde! werd aange legd. tiet Bn rixplantsorn en de .inderboerdery kwamen er de Heem tuin. d> oude stadskwekeru aan de Nassaulaan maakte plaats v >r een modern geoutilleerd se- dryr aan de A Fokkerstraat en «te heer Schipper deed ook vee! voor de vogels ln de plantsoenen met name het JuUanapark. Ook wees Ir. Broevrr nog eens op het grote aandeel dat de tuin architect had ln de totstand- kiming van sportvelden. Aan het slot van :jn oespraak overhan digde de directeur een groot boek werk .De wereld der planten" en mevrouw Schipper ontving een boeket, bloemen Van de SBLO ontving de heer Schipper een geschenkbon «n de Sportraad gaf een plaid Namens de personeelsvereniging van Ge meentewerken sprak ir L M van Damme, die lachend opmerkte lat de heer Schipper vaak op feestavonden ontbrak maar nooit verzuimde om de zaal met bloe nen te laten opvrolijken De heer Van Damme bood -en platenbon aan en huldigde de echtgenote van de heer Schipper me bloe men. S»di de administrateur de heer M. P. Kloosterman enkele afscheidswoorden had gesproken, was het coord aan de heer Schipper. „Ik prij* me gelukkig," 10 «loogde de ntroerde tuin architect. „dat ik heb kunnen meewerken om Schiedam een groene stad te maken.*" Ik heb hier prettte gewerkt Nooit was er zoicel te doen ah juist. In de naoorlogse Jaren, maar." .setoogde hy het ge- meentebestuur had oog voor de noodzakelijkheid van groen ln de stmd en het heelt mij tsi; mijn arbeli steeds de vrije hand ge- laten Na afloop van d't off'r'e'e ge deelte van de re*rptie namen ve len afscheid van ne n'euwe direc teur van de Haarlemmerhout Damesjaponnen, Deux- Pteces Blouses, Rokken enz in diverse modellen, stoffen, kwaliteiten en tinten. Lange Kerkstraat 19 Schiedam - TeL 26 61 35 Alles op gemakkelijke beta- ling vanaf f 1,— per week. i GOED HANDEL Fa. A. Peh'Ip-roord en Zs... Tci';:- laan 40, Schiedam Kap&aion Heien*, ee satoa voor de betere PERMANENT stroomloos voor leder naar g'üsehikt f JJSO Héléne tiece permanent, de meest Me. natuurlijke permanent f 10. Gratis halen en brengen per luxe auto toopermanent. Kapsalon Heiene item orandtlaaa 22 Schiedam teL 267170. f 1 jOO reductie op deze adv. IUMv>TF\BimK TV. KïSTFR i.iag* sour tic avonduren 1 H 17 45 22 00 uut 'r''"' 'u «f titerajde ian de fabriek GROF B \AN si I j 1F DAM

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Het Vrije volk | 1965 | | pagina 1