SPORT RAPPORT i li Vele botsingen ontstaan door onachtzaam! eid Huim Bpabaiit SVV moet oppassen voor sterk NO AD BP® LAATSTE KOOPJESDAG v. d. AREND NIEUW SCHIEDAM •m mmirnrnsmwimm Aantal verkeersongelukken neemt steeds toe RET maandag ook duurder voor kinderen £StS»i .1 CAMERA'S - PROJ.-APPARATEN EN VELE FOTOKOOPJES I Wout, Paul en het duifje mm HET VRIJE VOLK VRIJDAG 29 JANUARI 1965 SCHIE DAMS Hard fietsen Gediplomeerd Zwem-vierkamp sags A.s. zaterdag OP HET GEBIED VAN HOOGSTRAAT 91 TELEFOON 26 8814 ZIE DE ETALAGE. Actie-Pyjama Slechte beurt Overal wordt gebouwd om straks huisvesting te kunnen bieden aan de talloze werkers, die iedere dag opnieuw uitzwermen over het Rijnmondgebied met zijn fabrieken, raffinaderijen en kantoren. Rijnmond, het gebied aan tveerszijden van de slagader van Europa, wordt nog steeds uitgebreid; wijk na wijk verrijst in de steden aan de Waterweg. Hoe snel het gaat blijkt in Schiedam. Waar nog maar enkele jaren geleden de polder begon staan nu nieuwe flats en bedrijven, die een schril contrast vormen met de oude binnenstad, waarin ze plotseling overgaan. Staande op iiet dak van een moderne flat keek de fotograaf over Schiedam in de richting van de wereldhaven. Zijn blik gleed over de fabrieksschoorstenen en hijskranen, die in de verte als stalen vingers de lucht in priemen, reikte tot de beide oude molens en de St.-Janskerk en bleef ten slotte rusten op de nieuwe wijk, waar mensen iconen in moderne flats. IS'og is niet alles voltooid, maar straks zullen ook deze iconingen zijn ingebouwd en zullen zij met de vele andere ivoonkernen één grote stad vormen in een dynamisch gebied. Onvoorzichtig oversteken Oversteekplaatsen cbiedammers r elkaar onder v"""foto Film Een gewaarschuwd elftal telt voor 22... Burgerlijke Stand TOimimimmmiiitfimiiiiiaiïnifHiiifiimiJiKiiiiiiHiiiiBiiuiBitimHmiutjwfmfiiimniBiiimiWiBiiHifiiBiniiiiHniiiiöiiBflifiiMiuiBiiiiiiimiiiHimiiiiiïiinmtmiiiMJKiiuRiiniiftflauFiauiiiiainüiiHiHmnintniHiitm mmmd'.l Amateurs RVB-voelbal Zaterdagvoetbal Reserves en jeugd De profronde van Schiedam zal ook dit jaar weer plaatsvinden. Dit jaarlijks wielerevenement trekt ieder jaar meer liefhebbers naar Schie dam. Een blik op de wiel er kalender zei ons dat de ronde van 1965 „an ders dan anders" zal worden. Het parcours blijft aan de Lange Nieuw- straat-Tuinlaar., maar de datum is veranderd. Het was andere jaren gebruikelijk dat de ronde van Schiedam werd ge houden tijdens de Schiedamse vakan tieweek. Dit jaar zal dat niet zo zijn. De 22ste ronde, waaraan voor de vijfde keer profrenners deelne men. wordt nu gehouden op 19 juni. Dat is aanmerkelijk vroeger dan de jaren daarvoor. Het kan echter niet anders omdat de kalender wordt samengesteld door de mensen van cle wielerbond en zij alleen kunnen, aan de hand van an dere wedstrijden, beoordelen of de spoeling niet te dun wordt, üit de zelfde wielerkalender bleek dat Schiedam en Zuidiand, de enige plaatsen in Zuid-Holland zijn die een profronde organiseren. Hopelijk ge lukt het de bestuurders van de r.c. Schiedam, de heren Letterman en Breur om ook dit keer weer voor een groot en goed rennersveld te zorgen. Het korps gediplomeerde jeugd leiders by Hermes-DVS is weer met vier vermeerderd. Elk jaar nemen enkele leiders deel aan de door de afdeling Rotterdam van de KNVB georganiseerde jeugdleiderscursus. Deze cursus, die wordt besloten met een examen, leverde voor Hermes- DVS vier nieuwe leiders op. Het wa ren de heren Van Balveren, Van de Loo, Schriemer en Zwanenburg. De Schiedamse zwemclub SZC or ganiseert zaterdagavond in het Sport- fondsenbad een zwemvierkamp. De ze vierkamp is er een van een serie van vier. Elk der deelnemende ver enigingen zal er een organiseren, SZC zal het spits afbijten zaterdag' avond om half acht. De deelnemende verenigingen zijn DVZ uit Den Haag, Merwede uit Dordrecht VZC uit Vlaardingen en natuurlijk SZC uit Schiedam. De an dere ontmoetingen worden gehouden in februari, maart en apriL Er zal een secondenpuntentelling plaatsvin den en na de vier te houden wed strijden zal de wisselbeker definitief aan de winnaar worden overgedra gen. SZC heeft met Pauline van der Wildt en Rob Zijlstra een paar goe de ijzers in het vuur. Ook zit het er in dat de heren van SZC het kringrecord zullen breken. Een zwemfestijn dus waar ieder zwem' liefhebber naar toe moet gaan. Advertentie III. Het officieel orgaan van de Schie damse handbalvereniging DWS „Kontakt", is een van die bladen die zijn teruggebracht tot weekbrief. Toch ziet de redactie van „Kon - takt" iedere keer weer kans om. al is het dan maar een weekbrief, de ze toch lezenswaardig te houden. Er is altijd wel iemand die iets be leeft b'j de grote DWS-famflie en ais dat grappig is of vermeldenswaard dan staat het in „Kontakt". Ook de ze weck weer iets. wat we u niet wilden onthouden. Wij lezen op de eerste pagina het volgende: „Zcals enige ingewijden weten, heeft de trainer van DWS een tweetal oefenwedstrijden georgani seerd voor het dames- en herenteam in R'a&m-Zuid. Deze konden door het slechte weer geen doorgang vin den en daarom was de afspraak ge maakt: bij niet doorgaan zcu een training worden georganiseerd in het KraJing&e Bos en wel op de bijzonder mooie tijd van 9 uur in de morgen. De echte natuurliefhebbers weten, dat op deze tijd de natuur op zijn mooist is en daarom was dit afge sproken. Dit lokte vreselijke bezwa ren uit, daar het te vroeg was, maar er werd toch doorgezet. Wel lever de een en ander gemene gezichten op, maar daar werd totaal niet op gelet. Wat hadden de heren nu afgespro ken, zonder dat ik er enige notie van had? Om mij in pyjama op te komen halen en my zodoende een beetje vóór schut te zetten, met on der andere de opmerkingen: „Hé kom je nog" en „Kan je je bed wel uit", enz. enz. Onderweg hadden de heren zich in pyjama gestoken en alszo uitgedost, stonden zy om 8.4U uur voor myn deur. De „Heer" van Harmeien, be ter bekend als Kees. belde aan. Mijn vrouw deed, heel voorzichtig, vanwege het vroege uur, de deur open, want je leest van die gekke verhalen in de krant tegenwoordig. Tot haar grote ver basing s harden daar enige knapen in pyjama voor de deur en de voorste legde omslachtig zijn vingers op ae lippen en zei zacht: „Dag mevrouw, roept u Ge rard even". Tot hun stomme verbazing hoorden zij. dat de trainer al lang weg was en a! haast een werkdag achter de rug haa. net schaamrood stond op hun gezichten en wakkere buren, die dit vreemde schouwspel hebben gadegeslagen, weten te vertellen, dat enige jongens hun pyjamas op de galerij stonden uit te trekken en als gtsiMgen hondjes aiuropen. Nee. he ren, i het vervolg vroeger opstaan!! Vr. Groeten, Gerard H." Zoiets kan ubeen bij DWS. De oproep van dc Scniedamse sche.orreciitersvei eniguig, gericht aan de Schiedamse voetbalclubs, waarin werd verzoent een team van junioren samen te steden voor de jaarlijkse spelregeltest. heeft maar vier aanmeldingen opgeieverd. Dat is bedroevend weinig, Kennen aüe Stiuêoainse junioien de spelregels al uit nun hoofd? Wij geloven daar niet in. Yvy geioven eeruer, dat men bij ae voetbalclubs de waarde van zul ke ^peuegeiweastryden niet voldoen de onderkent. De ner clubs, die wei een team heobea samengesteld, willen wij hier in het sporwapport noemen. Dat be spaart ons het noemen van die die veizimnaeu nun jumoten ie,s te iaten leien, wat bij het voet- ua.„pel hard nod.is: de kennis van ne spelregels. SVV. SEC Excelsior 20 en Scniedam begrepen het beter. De Schiedamse scheidsrechters heb ben besioten ook voor deze kleine groep een normale wedstryd tehou- ucn. De voetbalvereniging Schiedam heeft de kantine beschikbaar gesteld voor deze onderlinge wedstrijd. De C-junioren komen 9 februari in het strijdperk, de B-junioren 23 fe bruari en de A-junioren strijde" «Un strijd op 9 maart. Wij wensen de heren scheidsrechters veel succes met hun werk. B. van B. (Van een onzer verslaggevers) Geen voorrang verlenen aan het van rechts komende verkeer en het te dicht achter elkaar rijden in files vormden in de meeste ge vallen de oorzaak van de ongelukken, die tijdens het afgelopen jaar ontstonden in Schiedam. Nog te vaak gebeurt het, dat gewone onop lettendheid daarbij een rol speelt. Dit blijkt uit het verslag van de Schiedamse verkeerspolitie, die in 1964 voor 2248 ongevallen, waarvan 7 met dodelijke afloop, moest uit rukken; voor 1963 zijn deze cijfers resp. 2245 en 5. In 1962 noteerde men 2193 ongevallen. De meeste aanrijdingen ontstonden op de grote verkeerswegen, die Bot terdam via Schiedam met Vlaardin gen verbinden en de weg van het Centrum naar het station. In 1964 waren het er 1.276 en 906 in 1963. Deze ongelukken deden zich voor op de Rotterdamsedyk (194 en 140), Koem&rktpleiij (115 en 95), Gerrit Verboonstrant '68 en 33). Oranje straat '24 en 20), Nieuwe Haven '146 en 115). Burg. Knappertlaan '248 en 208), Vïaardingerdijk (133 en 107), Singel (66 en 36). Broersvest (150 en 132), Burg. Van Haarenlaan 100 )vo- rig jaar geen telling». Bi) de aanrijdingen waren betrok ken 2.375 '2.110) auto's, 138 (143 mo torrijwielen (scooters etc.), 106 (111) autobussen, 256 (326) bestelauto's. 555 (485) vrachtauto's, 101 (107) vrachtauto's met aanhangwagen, 684 (485) bromfietsen, 22 (21) carriers. 201 (167) wielrijders ouder dan 15 jaar, 115 (90) wielrijders jonger dan 15 Jaar, 94 (89) voetgangers ouder dan 15 jaar en 86 (83) voetgangers jonger dan 15 jaar. Naast de dodelijke ongelukken wa ren er 405 342) gevallen, waarbü personen boven de 15 jaar lichtge waad raakten, 8? (76) werden in de ze categorie zwaargewond en 5 (4) werden gedood. Bij de kinderen beneden de 15 jaar waren er 107 (107) lichtgewonden, 29 (15) zwaargewonden en 2 (1) werden gedood. Geen voorrang verlenen gebeurde 446 (418) maal. 270 (223) maal reden de auto's te dicht achter elkaar en slippen was 170 (228) maal de oor zaak. Voetgangers steken vaak onvoor zichtig over; in Schiedam gebeurde dat vorig jaar 119 maal (120 in 1963); onvoorzichtig achteruitrijden 168 150 onvoorzichtig wegrijden 80 (56), on voorzichtig keren 41 (43) en het ope nen van het portier zonder acht te slaan op het naderende verkeer had 15 maal (12) een aanrijding tot ge volg. iDe tussen haakjes geplaatste cijfers hebben betrekking op 1963, reöaciie HVV). Andere oorzaken waren technische gebreken aan de voertuigen »35 en 28), dronkenschap van de bestuur der (27 en 13). dronkenschap van voetgangers (5 en 3), onvoorzichtig parkeren (162 en 141», het zogenaam de „snijden" (20 en 24» en spelen op de rijbaan '11 en 8). Het is gebleken, dat het te dicht achter elkaar rijden in files fatale gevolgen heeft, wanneer men een oversteekplaats nadert. Dan moet er een automobilist plotseling stoppen voor voetgangers met het gevolg, dat de achter hem rijdende wagens niet tijdig tot stilstand kunnen ko men. Dat ook de voetgangers hier bij een rol spelen is duidelijk. Het verkeer op de grote verkeers wegen neemt ook in Schiedam voort durend toe. getuige de tellingen, die de verkeerspolitie in november tus sen tien en twaalf uur hield op de Gerrit Verboonstraat. In beide rich tingen kwam men tot een gezamen lijk getal van 3.965 auto's tegen 2.560 in 1963. rijwielen (850 en 849). Tussen vier uur en ze uur telde men 4.460 '4.131) auto's en 3.835 (3.470) rijwielen. Ook hield men in de Gerrit Ver boonstraat op een dag in november 1964 gedurende 24 nur een mecha nische telling, wat een totaal aantal motorvoertuigen van 31.950 oplever de. Vele auto's hebben technische ge breken. By een zogenaamde .staan de controle" kregen in 1964 van de 353 (262) bestuurders van auto's er 111 (88) een bekeuring, omdat de autc. niet in orde was. 'Is dat hier op zijn plaats.' vroeg vanmorgen een ijverige postbesteller in de Passage aan 'n winkelierter wijl hij nadrukkelijk op een groot pakket wees. De winkelier keek eens. Ik zou het maar naar Zicijndrecht brengen, zei hij laconiek tencijl hij lachend op de plaatsnaam wees. De postbesteller schrok. 'Daar loop ik me nu alsmaar naar dat nummer in de Passage te zoe ken. Bedankt, ik zal het gauw weg brengen,' zei hij. En liep weer naar zijn bestelauto. Advertentie IJVI. TLINLAAN 98 TEL. 26 74 64 MGR. NOLEXSLAAN 688 TELEFOON 26 20 76 (Van onze sportredactie) Op het voor zondag ingelaste inhaalprogramma staan voor de Schiedamse clubs nog vrij veel wedstrijden. Vooral in de amateur sector is dat het geval en daarom zal het noodzakelijk zijn dat er nog eens wordt „ingehaald". De beide betaalde clubs in Schiedam komen ook in het veld. Her mes-DVS krijgt thuis bezoek van HVC en SVV gaat naar Tilburg om het op te nemen tegen NOAD. Voor Hermes-DVS moet het mo gelijk zijn om van HVC te winnen. De Amersfoorters, die aan het begin van het seizoen grote verwachtingen hadden, zijn bitter te gengevallen. De oud-oefenmeester van SW, Hans Croon, is trainer van HVC en ook voor hem zal het een tegenvaller zijn dat zijn pu pillen zo teleurstellend voor de dag zijn gekomen. SCHIEDAM Ondertrouwd: W Doomink 21 en H M van Geerenstein 22; J van Eek 27 en H L ten Brink 18; H Gommel 21 en J B van Pelt 20; M Gijsen 20 en E J Wessel 21; C de Haan 23 en J M A de Reuver 21 A Holleman 21 en S Oostveen 18; C C M Kalmeijer 21 en P M T Lans bergen 19; C Kerkhof 24 en G Put ters 23: T de Kok 23 en A J Plak 21; van Leeuwen 19 en C J Albers 19; 9A Limburg 24 en C E Vrauw- deunt 20: L P Lobrij 26 en A C M Westerman 21; N van der Plas 25 en M J A Engering 29; T J Reigers berg 25 en A Rademaker 21; J Snep 26 en A J Oostveen 26; J Veldman 21 en M T Schuilink 20; J J de Vreugd 23 en C Preellng 23: A J van Vugt 23 en G E L M Nefkens 23: E Wester- veid 25 en B van der Heiden 23. Geboren: Willem z v B Mulder en A Weeda; Marcel P G z v G H Löke en J L Verwijs. Overleden: W P Oodde. 71 jr. Getrouwd; A Tinkelenberg 24 en L M Mantz 24; H Overgaauw 25 en J E van RU 22; J T H Egging 24 en A M C van der Graaf 20; H T l Coster 24 en R D Overweel 22; J M Binneveld 24 en C de Jong 18: G P Nieuwenhuize 28 en A Kapoen 23: H van der Lugt 26 en C M van Slobbe 24 jr. Ge borer!: René z v A A Brand en T J de Jager: Yvonne d v W P Krab bendam en P J van Munster; Diana d v P 't Hart en M van Vliet; Brenda C d v L A Romijn en C C A Prein: WiUibrordus A J t v T H P Mounts ch M E A van der Burg; Monique J H d v C J H Hutskens en H H M Schoof; Astrid L d v A L Pronk en W 8 Boon. Overleden; W Versteeg 74 jr. 4.000 bouwvakarbeiders op de raketbfcsis Cape Kennedy in Florida hebben donderdagavond onverwachts het werk neergelegd, waardoor vrij wel alle bouwactiviteiten op de ba sis tot stilstand Is gekomen. 'Van een onzer verslaggevers) Een duif, die met haar pootjes verstrikt was geraakt !n een stukje touw, heeft donderdag middag omstreeks half vijf voor een klein drama gezorgd, dat zich afspeelde in de tuinen van de wo ningen aan de Warande-hoek Burgemeester Knappertlaan te Schiedam. Vergeefs had het dier getracht zich te bevrijden van het touwtje, dat zich diep in haar pootje had gekerfd; haar wilde gefladder had tot gevolg, dat het touwtje zich tot overmaat van ramp om een tak van een boom wikkelde. Uitgeput zat de duif ten slotte ineengedoken In de boom. Ze zou er waarschijnlijk zijn gestorven, als ze niet was opge merkt door twee Schiedamse jon gens. de 14-jarige Wout van der Schalie en de 15-jarige Paul NIjs uit de Thomas a Kempiastrsat. „We halen die duif eruit," be sloten de twee vriendjes. Ze zagen, dat de duif vastgebonden zat aan een tak en leenden een zaag. „Als we de tak afzagen," dachten ze. „kunnen we de duif op de grond wel bevrijden." Wout deed het zware werk. Heel voorzichtig klom hij onder grote belangstelling van voorbijgangers naar boven en het gelukte hem zowaar de duif te bereiken, maar 4in opzet mislukte. .Bijna had den we hem te pakken," verklaar de hij later, „maar opeens kwam ze los en vloog weg naar een' andere boom." Die andere boom staat In de (uln van mevrouw A. van Velzen- Zoetmulder van de Warande 171. Een beetje besluiteloos keken uê jSugSiü iÜMtf tie duif, die up. nieuw verward was geraakt In de takken. Wout hakte de knoop door en belde aan bij mevrouw Van Velzen. die inmiddels ook de politie had gewaarschuwd. Wout mocht weer in de boom klimmen, daarbij geassisteerd door twee politieagenten, die een lad der tegen de boom plaatsten. Ademloos keken TVouis vriendjes toe hoe hij via het laddertje op een dikke tak stapte. „Voor zichtig. niet op die dunne tak gaan staan," waarschuwde een van de agenten. Wout hoorde het nauwelijks. Voorzichtig rekte hij zich uit. „Bijna," riepen de jongens be neden. „Voorzichtig, denk erom, niet te ver omhoog," zeiden de agenten. Wout antwoordde niet. Voetje voor voetje waagde hij zich nog een stapje verder en opeens had hij de duif („een echte houtduif") te pakken, maakte het touwtje los van de tak en bracht de vogel omlaag. Daar kreeg hü een klopje op zijn schou ders van de agenten, die hem hielpen hij het losmaken van het touwtje, dat om het pootje zat. Eindelijk was het los en toen wierp Wout de duif lachend in de lucht, die nagestaard door vele jongensogen, als een pijl uit de boog wegvloog. Dit werd de duif fataal. Ze was nauwelijks losgelaten of ze vloog met een harde klap tegen een ruit op de eerste verdieping van het huis van tandarts G. M. Schuurman aan de overkant van de Warande. Rinkelend ging de ruit aan scherven, maar de duif •loog, weliswaar versuft, verder. Zo fel was de klap, dat mt- rouw Schuurman naar buiten 'twam. „Ik dacht dat ik de deur boorde dichtslaan," zei ze. Met verbazing keken de Schiedamse „lieverdjes" naar de gebroken ruit. „Hoe kan dat nou, waar is die duif gebleven?" vroegen ze. Wout en Paul vatten het laconiek op „Kom," zei Wout, wiens wangen vuil geworden waren van al het geklauter, „ik ga mijn huiswerk eens maken...." Door afgelastingen is Hermes af gelopen zondag opnieuw vrij ge weest en het wordt daarom weer eens tijd dat de blauwwttten kunnen laten zien wat zij in hun mars heb ben. HVC lijkt een goede tegenstan der om te tonen dat het Hermes ernst is uit de onderste regionen van de ranglijst te verdwijnen. Gezien het vertoonde spel horen zij daar niet. thuis; ze verdienen een berere plaats. Zondag tegen HVC krijgen zij de kans om dit te bewij zen. Het kan een goede, spannende wedstrijd worden op Harga. Voor SW is het oppassen geboden tegen NOAD. De Tiiburgers zijn voor SVV altijd al een lastige tegenstan der geweest en menigmaal lieten zij de Schiedammers in het zand bijten. Een gewaarschuwd elftal telt voor tweeëntwintig zouden we met een variant op een gezegde willen zeg gen. Voor de amateurs in de KNVB zijn er drie inhaalwedstrijden vastgesteld waarby Schiedamse clubs in het strijdperk moeten treden. Excelsior krijgt bezoek van Wilhelmus en zal moeten bewijzen goed te hebben overwinterd. Het bijzonder goed ge klasseerd staande Wilhelmus zal er alles aan doen om Excelsior te ver slaan. DHS. dat zondag zo teleurstellend van EDS verloor, krijg; het zwaar tegen koploper R.VC. Misschien telt voor DHS het feit dat men het voor deel van eigen terrein heeft. Als Cock van der Tuyn kans ziet een afwerker aan zijn voorhoede toe te voege zal het misschien wel lukken. De enige vierdeklasser, die in het veld komt is Martinit. dat het tegen Belvédère niet gemakkelijk zal krij gen. Ook voor Martinit wordt het tijd wat punten te verzamelen om niet in de gevaarlijke hoek te komen. De vijf Schiedamse RVB-clubs ko men, mits het weer wil meewerken, alle in het veld. De gedwongen win terslaap heeft nu lang genoeg ge duurd, ondanks het feit, dat de clubs die tUd niet onbenut hebben ge laten. Er is flink getraind in die periode. Schiedam, dat op bezoek gaat bij Dirksland. gaat daar een zware strijd tegemoet. Om de goede plaats op de ranglijst te behouden moet Schiedam winnen. DRZ gaat naar Vlaardingen om het op te nemen tegen De Hollan- diaan. Dat zal geen gemakkelijke opgave worden, Ursus zal van Hel- ievoetsluis moeten winnen om een rol te blijven spelen. De Schiedam mers zullen op Harga hun huid zo duur mogelijk verkopen. Schiedamse Boys krijgt bezoek van SV Hoogvliet en zal de winst wel in huis houden, dat geldt ook voor Wilton, dat naar AVS gaat HBSS krijgt het zaterdag bijzonder moeilijk tegen het op bezoek komen de Excelsior M. De Maasluizen staan bovenaan de ranglijst en wil len dit jaar wel een stapje hoger op de voetbaHadder. PPSC gaat naar Bodegraven om er te spelen tegen de club van die naam. De Schiedam mers mogen geen misstap doen en de mooie positie te verliezen. GTB, ten slotte, gaat naar Rot terdam om er zonder meer van Ege lantier Boys te winnen. De reserves van SW krijgen be zoek van Heracles en gezien net ver toonde spel tegen Feijenoard. 2 mogen wij veronderstellen dat de volle winst In Schiedam blijft. Heel wat moeilijker krijgt Hermea- DVS 2 het bij Ellnkwljk. Deze wed strijd is nog niet gewonnen door de Schiedammers. Als zij met een ge lijk spel naar huis komen Is dat al een prestatie. De jeugd van Hermee gaat naar PC. Zaanstreek en wan neer het elftal goed op gang is kan dit een zege worden voor dë Schie dammers. (Van een onzer verslaggevers) HET LAATSTE MOOTJE van de tariefsverhogingen bij bus en tram in Rotterdam staat op het punt te worden gerealiseerd: maandag 1 februari worden de prijzen van de kinderkaartjes opgetrokken. Ook de schoolabonnementen komen die dag op hoogte. KINDERKAARTJES gaan 15 cent kosten (nu nog 13). Op bijzondere lijnen moet 15 of 25 cent worden neergeteld. DE PRIJZEN van de schoolabonne menten worden als volgt: Eén stadslijn 6,25, twee stadslfjnen 7.50. drie stadslynen f 8,75, bij zondere autobuslijn 6,25 of 7,50, voor twee of drie lynen respectie velijk 135 of 2,50 meer. EEN SCHOOLABONNEMENT dat is uitgegeven voor een bepaalde lijn, is ook geldig op andere lijnen die hetzelfde trajectgedeelte berijden. De lijnen moeten dan wel van de zelfde tariefsgroep zijn. HET NIEUWE schoolabonnement ls een toonkaart, die dus niet meer geknipt of gestempeld behoeft te worden. Bij de nieuwste wagens op de tramlijnen 3, 22 en 2 kan men ermee instappen by de bestuurder. DE BET HEEFT het hoe en wat van de nieuwe kinderkaartjes en school abonnementen toegelicht In een foldertje en dit bij bosjes opge hangen in trams en busset). Bioscopen: Passage: tel. 289563. Woensdag avond geen voorstelling. Donderdag tm. woensdag: Love in Las Vegas (14 Jaar). Dagelijks 2 en 8.15 uur; zaterdag en zondag 2. 4.15, 7, 9.15 u. Monopote, tel. 268808: Woensdag 9 uur: Guerrillas tegen de Jappen (14 jaar). VRIJDAG Wijkcentrum: Alg. Ned. Bedr. Bond: Vergadering. 20 uur. Musis Sacrum: SS.-Franciscua Liefdewerk: Receptie en cabaret, 20 uur, ZATERDAG Tivoli: SJS Guillaume: Dansavond 20 uur. Arcade: R.-k. harm.ork. St-Am brosias: Bijeenkomst, 15 uur. Wijkcentrum: Samenwerkende Ge- rep.: Feestavond, 20 uur. Musis Sacrum: St.-Franciscu* Liefdewerk: Tienershow, 14.30 uur. Musis Sacrum: St.-Franciscus liefdewerk: 4-zalenbal. 20 uur. CJV-Gebouw: Soc. Passé Partout: Soosavond, 19.30 uur. ROTTERDAM, 28 Jan. Aan de Visafslag alhier werden van IJraui- den en eiders 225 kisten verse zeevis en 260 kg spiering aangevoerd. De prijzen waren: schol kl 3539; schar 25—27: zeebot 2022: schelvis TOidd 58—63. id, kl 3537i «eh-lyl* B 45—49. td. tnidd 43-47, ld. kl 25— 27; wijting 28—30; verse haring 33— 36. alles per kist. Kuit 0,65—0,85; spiering 1,05—1,10 per kg. ZONDAG Wijkcentrum: R.-k. Instuif: Dans avond, 20 uur. Arcade: The Tremble Tone#: Dansavond. 20 uur. CJV-Gebouw: Soe. Passé Partout: Ihtéréssègt'öépéü, 19.30 uur. Tentoonstellingen Galerie Honger: van 22 jan.28 febr.: Rotaprinten van Aat Veld hoen. Geopend werkdagen van 19 21 uur, zat. en zondag 1417 uur. Galerie Wiegman: Werken van Nico van Bekkum. Galerie 4: Werken van Leslie Ga- briëlse. Stedelijk Museum: Werken van Frits Klein. Galerie 4: Pi eter Staats exposeert zijn gouaches en litho's. OPENINGSTIJDEN Openbare leesbibliotheek GEMEENTEBIBLIOTHEEK Cen trale Lange Haven: di 930-4.30, 7- 8.30; wo 930-430; do 930-1230; vr 930-430. 7-830 en za 9.30-430. JEUGDBIBLIOTHEEK Centrale Westmolenstraat 26: dl 330-5; wo 2- 5; vr 3.30-5, 7-8: za 1-4. R.-K. OPENB. BIBLIOTHEEK Centrale Dam 8: ma 7-9; dl 10-12, 2-5; wo 10-12. 2-5, 7-9; do 10-12; vr 2-5. 7-9; sa 10-12, 2-5. JEUGDBEBLOTHEEK Centrale Dam 8: dl 2-4: wo 2-5; za 1-4. JEUGDLEESZAAL Centrale Dam 8: ma. 4-5: di. 4-5: wo 2-3; vr 4-5. FILIALEN van de Gemeentelijke en RK. Openbare Bibliotheken; Vol waseen afdeling; Lorentzlaan 6: ma. 130-430; di 130-430; wo 7-9; vr 1- 430, 7-9 uur. Jeugdafdeling Kohnstammsch. Fah- renheitstraat 4: ma 330-5; vr. 330-5. Jeugdafdeling St.-Rosaschool In gang Archimedesstr. Volwassen Parkweg 71: dL 2-5; WO 7-9; vr 2-4, 7-9: za 10-12. Jeugdafdeling Parkweg 71: wo 2-4; vr 4-6. Volwaasenen Dr. Wibautplein 120: ma 7-9; di 1-430; wo 7-9; do 930-12; vr 7-9. Jeugdafdeling Dr. Wibautplein 120 di 1-430: wo 3-4; vr 7-8. Volwassenen Leliestraat 10: ma 630-8.30; wo 1-5, 630-830; za 10-330 Jeugdafdeling: uzzclmcutissestzaat 29: di. 4-6; wo 1-5: vr 630-830. Volwassenen Schiedamseweg 29, Kethcl: di. 2-5, 6.30-830; vr 2-5. Jeugdafdeling Schiedamseweg 28. Kethel: di 2-5: vr 2-5.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Het Vrije volk | 1965 | | pagina 1