Stef./I feeder (29)wil culturele Vir uoos' bespeelt in Schiedamse oonzaa hetarie-orgel WALDO N.V. Oude en -post brandt aan [aashaven Meten met twee maten bii de we«;enbelastin« Pechdag... RUIMTEGEBREK AANBIEDING KOLEN- en OLIEHAARDEN 5 TOT 30 KORTING Oi ha pen rtig PADMOS SCHIEDAM M 0 N O P OLE /tefomobielbedrijf rouw bekoopt haa>l met boete van «ruiden Drie exposities in dc A isbank Over 15 mar komt t iveer goedVi Korte slakinjr bij Cincinnati Sirene zwijgt na half uur ASSISTENTE Sleeswijk-revue komt in Luxor \Is^\islv(; Orge en zang in Laurenskerk Gitroëa-agent Indiaas cadeau voor museum Het Vi-Üe oils >CKi£DAMSE ZAAIERTJES HET VRIJE VOLK WOENSDAG 10 FEBRUARI 1085 PAGINA 7 (Van een onzer verslaggevers) <?e A&cÊ tan het Ëroef.ncnt cn de Burq tan Haarenlaan te Schiedam, waar onlang* de Mutit-ilat gereedkiiatn en en kele nteutcc winkela cn bedrijven iterden geopend, hoort men ir\jicct iedere dag af en toe de r.achte u ellutdende klanken van een orge Het geluid komt uit een prachtige modern ingerichte toonzaal, waar de handen t an een i irtuooi fraaie orgel* be speel!. Grote kans Advertenu» IM. Bokelweg 88-90 Schiedam Telefoon 153655 Furore Stef Meeder bespeelt het „Parie"-orgel Van een onzer verslaggevers» chicdammers Plannen lïiirlomrx In iiiniM pami aan tit' liaan Kronlal»* ln)bin^ an auto en fictK-r Bur«r«»rIijlvo Slatnl OM RUIMTE TE MAKEN BEGINNEN WIJ MORGEN TE VFRKOPEN ONZE MODERNE. GLOEDNIEUWE V KOOPT BfNEDKN INKtXAPSPRIJS i.g; u zich dfze kans niet ontgaan \l - F.rre* Bovendien Aftrle - Dru Fd» - Arme WASMACHINES WASCOMBINATIES WASAUTOMATEN tie cru» e.j :euA' hu.s betrekken 1> reserveren txperk' moKe.ijk Betaling in «verleg »A 1NHF 1.4 I.MRl'AI Alf.R. NOLF.NSEAAN Tl LEF WIN 36 11 99 Dc J't Dubbelman en (IC alt au uteres Wiiheknu'e Mat the ga ven maandag pt» concert m de Lau- rcaskerk de Utrechtse grachten Nog steeds m dienst van N V Joh Die virtuoos is de 29-.:.arige Stef die door Meedcr Uit Schiedam die enkele voer jaren geleden bekend werd toen hu samen met mensen als de roe ge re redacteur van Het Vree Volk. Willem Duys en diens cotle- ea Leo Nelissen m de Plantage meewerkte aan de door de Schie- damse Gemeenschap georgani- V °*r i. Mreder zijn «ro- seerde zomerfeesten en 'open-e,, n m ^oUersian een or- luchtconce rten'. iRelbo-uwer enn Haagde een nieuw. Eoeakoper orgel te maken dat niet Stef Meeder werkte na wjn ™d"dWl, '°°r hFt VPrfijnd' Hsm" schooljaren bij de Schiedamse dorgn Koffertto-re.ee d„f0n Fane siste nt-vi rl oper bij de -.ende j hnu-ide een orgel haart an Het Vrve Rotterdamse monekinstnunen- 1 t'off in i%3 whree .Wet >,*hu!p ran trnhand* Joh. de Heer aan de '-tenue automatiM he er. halt-auto- Oostieedijfc Daar leerde 'SteP or- I mattnhe math net kunnen er der na gels bespelen en zag hij de mo- I nrie!*^prr rek rn honderd per gelijkheden van zijn meest gelief- 0'rfr" jfncardiod Ze zijn b»«at» in. roor.U't ten ro'erende foowsthrt-en koovle_ instrument. In die tijd toonofnekkmg tan he* :aarxe- hu wel tan stunts ïk t oegel gc*<hiedt door -orerende toon- speelde in het .umiere-theater, j tchijien. die door een *vnchronisator ging mee et bloemencorso's en speelde zelfs orgel op ern boot. worden aar.grd'ems Deze rrhtrrert bepalen de inor.haoqle de taanku ah- nt en de lank kleur D" berpeler kan de klank naar terkseztng men gen n.et behulp tan de zogenaamde d'BU bar* Verder zijn er twee ma nualen met eU 44 toetien S'ef Meeder zag onmiddeliyk de mogelijkheden van d.t orgel van Ne derlands fabrikaat en leerde het Pa- ne-irst ruinen' kennen m al zpn on derdelen 'Dagen en nachten lang veneit hy thans, speelde lk er op De heer Par.e benaderde de jonge enertg.eive Scr.edammer en deze g.ng ten «lotte de fabriek san Parie aan de Jufferstraat te Rotterdam vertegenwoordigen en hu non twee aar nadat h j daarmee startte, njn loorzaal. vrywel de enige in liet gebied rondom V7«ardingen en Schiedam, openen 1 Het Parie-orHt! maakt nu ook fa- ore tr. he' b„ «r.iacd roora! bij i Din-se-s tn Engelsen is dit Ins'ru- ."e-,t zeer gewild maar ook in Ne- dtrla'id t-. de belanss'elUng --oor de- i re rt e..we Rotterdamse vinding zeer groo' He' is enorm aidus Stef Meedcr d-e cr echter in een adem aan toe voegt dat ook de Japanse orgels m opkomst zt,n Het aandeel van Jet Dubbeldam dn rich enkele luren geleden «Ls een veelbelovend organist* aankondigde, heeft ons ook dUiust»! tnt< luk te leurgesteld We vragtn ons af of (*>- dum.vrees «e»r e r«#t .u 1 t eten lieeft givm id F.ieriji's vett. j \aa*- or o.K.rger» «sn goed - igf «n een ruivere 'eel t j, voor i t1 r< owrd''i gegeven gLstreri t maar anderrmts wmn et 's plo sehtige nn/ekerhedr n m de teit- Van een onzer verslaggevers) De voormalige houten hulppost var de Rotterdams., GG en GD a.-n de Maashaven O/, is dinsdagavond door eer uitslaand? brané voor een groot deel in de as gelegd Hoewel het gebouwtje h bestemc voor de afbraak, deed de brandweer zijn best hel vuur in zo kort mogelijke tijd te doven tiiikie ui muidc dmi een hl!" 11c e_i znc*rs. <- ta? **r d< 'naar Uefs tt*n stru^r iaryr bïu^txKk+ d»*» bo%r«di^n msMc realisatie d-c al dan i. ct voo-- he' *.»'e-lu»rt>:: He' spu.'en dr e rs. i speld dor «anzeimg-n »t Iiaav- 1 K'-rcedsc?i..(»sw vgen en dne v»n heden de rust en de d j dm *.hr <d m een autospun I ite weergaven versonrrhn Tegenover momen en «aar de orsamsfe van een i Men vermoedt, dat de brand i* goed or'«ikkelde vingerfshmek ge- ontstaan, toen straatjongens in •uigde in de duidelijkheid vmi vir- •uoos ges'elde pax-age-, stond dat. «eer het rommel.ge en rafelige I slat sbeekl van snel pa.ssage«-erk die l op nn onbetrou«baarheir: van di techniMhe capacitett «ees Men mag I hopen dat Jet Dubbeldam een grote re mare van podnmiroutme kin ver- verven waarbij dere inzinkingen ver- 1 meden worden Ook m haar brtrrlei- dingen «as nog aitijd die rustige be heersing aar.wrvig l;e nodig n om een Hil.s' eert vodedig illustrerende ich'ergrtmd te veriei e» i Wilhelmit e Mg"! es besch ove' fraar s'emmiride.en waarva i ie 1 voordel g e alere b.dsbaar og air I groo's'e zorg uitmaak' I twee psal men van Husgens leed haai vcior- i dracht nog order een opdrn get vat i de slank, die rue' ri ove,-sterrin g 'e j brengen was tnet de teks'mhoud en i waarbij men de zangeres 1 el aas t o* wel eens moes' beschuld.gen van slor- •hg" ep ov»r> aar cUU' es I» r. Arioso en Aria uit Ha.T-s Ca-.ta'e t - 185 twee solocantate- van H F' Mi- chee'usen en m enke'e Lederen van Nederlandse componisten paarer een 'ekor' aan dvnarmsche 'ege-v-'el'm- ger. -ich dikwijb aar- de t-e-gi' e te veel Kla-« 'e ».iV:s geven waardoor de mordratl 'e vee' get ive..eerd werd en te wei-lig aan een eerbe grip werd aansp-pnx' RERNARD GFIEE 1 'Van een onzer verslaggevers» een hoop afval tegen een der mu ren de brand hadden aangesto ken. Waar haalt het vandaan om «nder gesloten spoorweg bomen door te kruipen Op felle toon rei dit vanmorgen ter tutting van het srhie- datme kantong» t de officier van Justitie mr f. t Abelen tegen dr M-iarige Maasslabe mevrouw J. dh.g va.» de oh.ls.sina Hu g.f die la- die op IT ugustus bij het station van vfaassluis 's ronds «m I kwart voor twaalf, terwijl, goals de 0..derbnndrt ees'e F H üren v.«n Oluseenhcid 5J3 d e .i.» e arr.v eertic had ui ie' begin de Ic - t ter over «r lewifdbrandniecster J ï'vertsc De vo.gorde van aankorr.-* «•c, 5i3 Cr A Hd 15 522 N S t 3. V 1 Ril cn I. 3 Tegen m.ddermicU' Ua.de 1 niir da' bet geixvuw eigenlijk allee, v i btn .en bad aange'as* nog eet k<-p» op Me' een neveLslraa! wc--l her tve-ia.iige-., Ook hier «as otide-- i.-.i:.n;tiiv i— D-ei th «eer de hevc.- voetd'r B'. iseer.he d 523 m G R ?<»••-- den mm- manschappen en m.vericc' kantnnrer hier bet uitdrukte „de bel len rinkelden cn de lichten knipper den" ondrr de spoorbomen door kroop. Ter zi'»f z deeci veroashte alsof he* a..cm»al rot vaar' met j.cp Afaar let pr<* e*- vei baal var» (ie spoorwegbeambte cue haar des" .'ds me' vee. moei e tiad kunnen a*n- noitder sprak at dere .aal Dc man een machinist hield de Maa -1 uv staar.de maar dnc verze te zi n zo nevgg oat hij er ren ckrctiwle omm van overhield 'Ze liep daar-a lard «eg maar kon 'och «t»roen bekeurd A.h hc «as een paskwil zo lie* verda-ti e s i> vanmorgen over een en ar.uer i Ik had emit d naar de trein gro-ach* r-> had haas' om raar h-ns te gaar. tk kroop on der de bctfiieri d-sir en «erd onver hoeds van achteren tn d- kraag van J V- 3 Van rei onzer verslaggever* Dinsdagmiddag irefl het pervo- neet san de NV inrvnnati te Hurdmtfn ongeveer JS» man sterk om half '-iter Het werk neer- gele** Ir» delegatie van het per sonen': wendde rwh tot de directie en legde bet vergoek ove» invoe ring van de 4 percent differentiatie i-.it. ma'i'e! gegrepe" d'e a'*« r.f'ir over te gaan de De knopen sprongen ook nog vn mijn »a.s De direvt.e heeft iaarop toette- zegd over oe.e u .-.et de erkende Dar kwam doordat *t zich vet vakbonden te zullen gaan prate*. ze«te aldus oe «ffuier Maar ik Da: overleg zal t *i c,.n.dera»« jilaats- reti twee getwgei. verdedigde V inden Het jzersoneel ts daaropde MaaMtlute.se zbh Die had u weer aan liet werk gegaan moe'en meebrengen tneend* de kantonrechter mr O W Sipk.es De .N'MB deelde ons mede da' j ook di- bedril f evetutis alle andere' j|g| noem ik gewoon mishande- metaaioedr jveu in 'et Nieuwe Wi- tlng.- nrt mr Abelen in zijn ngil- termeggeoiec was uT«etiod.gd overstate" .1 heb* .eslageti en Ie de wpao-s-n* tan die 4 peren' in marhinist heef:, rkh onder doktees- overleg te reder De ANMB hoopt behandeling moeten «tenen, tb- leod E nu «»t het komende overleg tot re- M laehend ge^rht van de ver- sultaat zal kunnen leiden, «aardoor darhve iel d< offtrler .1 «ijaat hier moeilijkheden kunren wor- tr Urhen. maar blij «ij*. I dat u niet voor de rechtbank «iaat. é'lh/l/41* tuimtc voor «tjire.ties va fitirlnv stenaars T)ie w.l ik hier c' i ven, Ucht hy ha Vwde Van I februari af rijdra er op de Nederlandse autowegen boffers en wanboffers. t tentoonstellen De boffers zijn al degenen, dte hun wegenbelastinzkaart nog net i S; f sr vergen cr laid voor cr voor i februari hebben moeten vernieuwen, omdat hun jaarkaart o n -S i"..r -ncr s*oppen is tr mn op of voor 31 januari verliep en se een aansluitende nieuwe kaart b.j heelt grote plannen voor de toe- moesten hebben. Zij betalen niet de ör( verhoging van de wegen- In z.'n tixuuaal heelt van orute ktin- een tens gc- jongeeapiol- tant van Galene Wlegman. Diet Wiegman, wil Stef Meeder jon» schilders en beeldhouwers petiodiek tn staat stellen hun werk in de toon aai 'e exposeren \a:i een O zer ve*s,Agce\e,-s Ter a'-luittrg van het -«•:/.«-» r>r- m üeer de Czn.ii x ic v - Bec.- det.de Kurster. sa-drigf j** de i.'mieree maanden nc* drie te* icn- eUmgen Oe eerste vat. dit d'te'a! wordt ïTfdag 19 februari a s ge opend GedUïenoc de daaropvolgen de «ee «eken zuilen op de gebrul- i verdere kelt'se opening*"tjdeti de V isbar.k der. voorkomen tekeningen en grafiek van ce Haag se kun-.ter.ares R.a Axel te zien z.'n De volgende evpoerir «ere- ge'i" i- tn ae jie.:»s.e va-. 19 rrav- u>" .v' 4 apn! a It a.e ti.d *v txeee-; Jan Si oeck grafi-c'- «e-k et. beelcen a:; 9 tot c. me- 25 apr.I er - slotte zal de «et.co V laard :.i« ama'eurfo-ceraaf de 1 eer J f B j gewonen van de Burg van Haa- erhey Pols 051 u. otiigtidt va d „nUan ^hiedam keken «Umulag «wnmissm rl'i Icos It: de V tsoauk umrgrn umstreeks half el tuen een sirene van de Sewrher- mlng Brvutking op bet flaigs'&wu* ar de Burg n Huimbu bark Burg fvnappertlaan pJutvriiag be gun te loeien f Aan er. cwjer verslaggevers- Ik sal u helpen wm in de tuekumwt Iets dergetijks te wkutneti." vwe«- j de de uffieW-r er aan lue H.» eLs'e een boe'e var 90 waarvar. 40 - voor*»*rdeiljk met eer oroef'itd van twee ja*r ..Ftebt u I e* begrepen vroeg (te kar'orresh'er .vtukotneti" was he*, koele antwoord Mr Sipkea vonutale hierna etav- form belasting De wanboffers zijn de mensen. di( toet een kaart zaten van 1 februari van het vorige jaar of later. Zaj mieku «Ie verlvwgiog wel betalen. V';»-; rti enze- s s.i.:^'-c: Aan de Baan in Botterdam is ren Jo-zeak van cr onaatigekcKidlgde 1 aiarrasw:.a «o* een «lefrvt tr de installatie Het duurde rutin een half Van een or/er verslaggeefster* "l "00- de tinge to- ig'ca i Rob Corne.drr 1 •dop „rl een Rotterdam e per... at he pechdag \auselfkt teruggekeerd -e.- een V-.aije. kreeg hir middags ren trie. •'tr,r,->e .jat er .1 Scktedatn eau de lange Haren een cszto .s het .ö'er at gereden Rob ul gron' negi,«prova op a brgmne't er atng *aa* S.H e- dam Keertg reed hit toc..s »-d ore- de Rol'erdamttedttS, toer hit b;> de erkree,:rh'.en ren he- Koemark'- pen pio**ft'ng een cger.' tan d' s-Aiedcms» pol-' e op zich at „co *•:>- w» .Mee een* af mrgrmhan roef die i>ra*nmrtr ren- i< if*o„ere»» -et <fe age" lot de ie-5;»fe'd' pert- tf-toraa dte popelde om :im ree? te c-to.'je-t Wco- her ;ten ca* s - --' •ec- dc; vnge.uk op de Lar.ee Ha;et e" eer eturct cn oer va-er ge-carn c (ivmeifeesde hst narshovg en jtde pe*>soc-* e* «»--cJt. n hater Het - a- t ergert e moet'e Paar f> ik -xir-% mee 'e muien „»i de r;ee' -s n t die t 'o«- 'e*i eon—*>.e- e" W oc-r .ei Rah He' h-r - e' Ver-i-l Roh neieel «.iifn-.e»- tfe de Offer.I.»e''«cr de b'< -t- "s cc' ntefi can -nankre-de 1U' de agent deed u- 'e-geec-e ~i w'e ct no een A art e- hf' teei, e »'le« aren duwde atdw h»cc de b-o-n *et* 'er\g e. - de ;.e--- 'g*ae> lce.e s .cm p'Cd'- ee e '„"en te lea' eer -i;> d" ca'' i. h eten rjo'r' Cr -cddirg 0" f "V i' O «pee d' t CC O' (fe-( rn de.e «roe* het te"«»ac v .«en De hogere wegenbelasting dient vow de financiering van het we genfonds. zoals men weet Het vtaat dus b«j elite personenauto, maar ook bti vrachtwagens, om oncertavonden u de Plan- pnige tientjes Voor de man met een klem" wagen zal de verho ging ongeveer 140 gaan be-dra- gen. voor de bezitters van een zware wagen ƒ60.—. '80— of meer Verder zo*i h.l als Pcluedummer de vTotwre tage .n ere ...cn herstellen Op de zoic-ravoi.oen zou hij d»n een van z n orz«ls «...en betpeun m de tuuziea- ten He' is jammer dat die vnjwel nooit meer wordt gebruikt" meent h"j Ik zou graast wat w.lïen doen or l.c» tn iz'kaje en culturele leven in pch.---dam *e <-ji -Teren Ja. voegt hij er v.her.d aan tor '«e rullen er hard voor ir «eten werken, da: wel* gever die procedure ook t.ie- heef* willen volgen omdat de belas* ing- verhoging voor 15 .«ar zou gelden Op hè« euid van die nt in dat laa"- ste jaar ic- ice-, dege" e- d.c nu een aar of ee- gedeere 'aarvat. goedkoop r. s.er ci.vi een da ir sar hebben De oofers van ru worden n dat vlf'ierde «aar de wa-.boffe-s De «t»-vs k»«m' «erhalve V. wel svp het eu.d vai. de n* aar Z|)i volle trekker Maa' of a«.e war- zulle* egioen r„' nieuw vCMjfvpand vermen, waarin uu* voordat liet apparaat kots wor ziek ie XI AMdrlmij Hartmnex deu uitgeschakeld beeft (rmllii. Vandaag is bet pand •ffirleel in gebruik genomen j De VI. ilartomex is ren bandel- maatsrbappir die ai '«-itressoim en watertalen importeert rn levert aan tk prantbandel Het hedrtjf startte in 1KI aan de bestreed ijl. en «as sinds IM? gevestigd aan de lAUIem Bars- taan. MHinilM öctrrr- tr.i" .e M d v P* - \a.cg Fried* J «1 V H F J II f Ir U t> y i sen en M M Donee's.,*- M A d v K C Brussaa.'rt en M H Koeeroan.» De 5?-:ange kantoorbediende O A Hoestei u.t de Jrr.cholaau la gis termorgen te Rot'erdan gewond ge- makt toen hu op dc kruising Jert- «-l.olaan - 2de enrhostraat op ztl'i fiets werd. aangereden door een per sonenauto De lieer Hoegee :srerd me» W.Ibel- letsel aan run benen naar bet St - O G XI Fratic-scvu» Gas*!-Rebra. ht en en F» De persenersai. kwata tJ' (le B Ever- - rei Mme va.« de Krahngie Piasia*:. boffers van 1985 t.i 198C tuc rt«den en da.i i «ar ht* legio iet«Mingverhoc.aiï mi.;,.: !de oofte^ zuher c-entaar. bruan tn E* «aren vele autobeii'- 5 ter. die toet gauw even on hun we- geubeia-stingkaart hebben gekeseti en hc tetteode op «ie datum van if- loop gedacht hebben Welaan dan ga ik nog gauw even v-or 1 febru ari irijE; kaan vernieuwen ofwhoor as later een ;,:e-.«e kaan moe' cbtie»i tk krrg dan het oude belas- 'i:,- a-drag te he*»,—-, en tk houd die •ler.t es var de gs percent verhoging in mini zak II» i nieuwe pand K ontaorpen dmw het «rrhltertcobwreau ir A! P CHertericn V A Ds-ije 33 -schutte rn ff ftrftaard uit Lelden Vr -e'aar 8t» - K K'igC't ,r .lerci.olaa*; naa- de oostelijke rij baan waarbu li.t geheel links- Sn O doorsteek reed en daar rijdende Itetser laat opn-rrk'r. Er volgde een frontale totsing ROTTERDAM ANP- De an;- 'ï.i-..a.''-J' v u I..C v i O"-,- Untt tfe fjdkd r pt(k 4. «t tes» 'ie« het Mtt-cam v«o* e- i» ge —anrir u' naan v»*; zi .1 -cue- fsi een coUett e Iriü.a e «"izaeï r-'*aT»' **"i a vu*"J**vu Dc '.i. pu"« de «ar» e- c» s.ta: a"e ia-.- "rome- 'ei ««-den t"| da: aar vin, e»»- <1e «cJoudc* \nor «ac i.i" R»>""-rriam ine a: J Jre.et.be-s Kl b hben mhgerekrtadL De ent vanger der Arcljnaen. die de wegen- i betasting inL beeft dezer dagen aan aj dte «rerVTwe-de eggg e-f-f geschreven. aarvn Aan wcwdt ge- «rgd. dal zij alsnog bfnnrn een week bet bedrag van de belaslingverbe- i vier ten betalen, «««tot »i| an- (f-cs strafbaar «wrden en hun nteu«e kaart tal worden ingrtiwkkee Op he' Di*tnets-t -nsultatw-Boreai «tadhoadrrs- laan 11? -schiedam. ka: set !»a"t mon.' een MlTLO-dipioma v e-e.- Sa.ans ioigen> rvoregel-tk ridaagse werkweek 6olliO"a":es "e nclTei aan de Genees» ee--D re* 'eur Hoogt tr*d? 2 - Schiedam - Taf. 26 88 «Ml aa;obr«ittm ctw datht*n lot èr üA»l!m tr kuTaïien brl.otm zuUen xlsiN («««ML Sot rir minbcflrr* 1 Hei lyk: eta «rinlp brvredtitmóe Miuaïie djt? rr >aar lurr v»tr- KKVteeu +*%e* tje.a ^'ir^br wrr orur rul en t^tket Hrrlt dr &e\*r et irrn rtkrnin* mee «rhoudri) hwr ï,e* «*tukr mo« lïiüeu «ri* kr kappru tut ie n; 'i e* Hr* Qrpuec'nt* 'f «i (f«* - *•- 5.*t,de* l i» (J< 1 a d' 1 i,* iff "r t u 4 hr* c m f rc» k?, »i f g-dv *<P ?fc ff tl sm,* hf* Af*i (L ftn Uk Gj 4»u f a»r* op m l kftt n i» 1 ion f f *»ti f d a?r» i*-ij c $*t** rs« <2 ejt ricfhitn tït t kn r» ai ï#sfr f brvné c ern nr\ I >ta<f? dix>* r<irn t ets"*'* t tf vk*s«- w. ktr» ty-,rr<- *7er<t 3*5 ff* VffflMn C»Tf ff# Sva. li rtkrrrrs htr f n tv i iö<ér he* dt+f o* - <h 90 f-emi*- n n#y 'fn»tHKi|j tfttet op hertf m*t ro* f ra f t t ff*~ *l"Mthaer tuf>nt* 2 tun 4e 4 e hr" p^bhtk ot*rnbii' f *t rfit't dtt*? e r> r f t «f f l %tu KUKffdr f tf x 'f, ff %t U kif' iff ftp d f $4tH "tel pett*l ts%* »«,f* c u \\»mt het <#r tutu ti'4 Ar-« Mi i 1 i f 00* dat p#'g*of 1 e - hrVwiffif hi* het uit krtftn oh hi,'f hentep N t* (lïlet 1 dt sXucar ca» v*-rr noennfï rw 5* Hettatt t a *d uk 91 e<«fau r H i ir f t r end e* t 1 de *1 u Het ef*t*i >e d df,i k tM» f* *0^ rr» ttn e*nets' v*nI f«*rrsit#(p Van rfe r de van de beU-sang- d.e;-«t decide men mj mede da*. da' ai-rcifspt-ekej.d wej een soutere be'ailijr had kur-.t e*i orvlen ges or- urti: van al degenen die na 1 ,'ebtu- ati tig op de oude gvwvskope wegen br'as uofkaart tu'u.ru i. oe*s Mr-- Me-- t.rcft ren -aa'kaaii die b:*- vicioeeid op I t (ivetuoer werd se- Alnvselaar. dr leading-tad* te»e j ,jeu*<i eti aaruji men du» t.egr- maanden soedkooy ten ülpvei cr; €-.:e vcslacgcvrr- Rene «leeswiiks Anbtlinhr Revue die in (ie «andelint «nip- en «nap- reine Mill beten i zeeft zaterdag In f user de Paltrrdams. prmwn i*n «imen uit" -smrn thuis' mei »K slerren «a. MUI» tAaldrn rn Plet !-.asm»ssen dr zangeres Mleke Tel- kamp re de entertainer mwt de „Ine lenks'i T«hs Ru ditmaal vergezeld san («onlief Jrrrv Rit »I8 jaar» a e Ne af't" "T" i -Ci c i -es'e f j»5» 'V' r V. f «II. *.ev'ei i ('n 2»w e- D>*. It-a k The lO. (tul r-rr- »r c'"( Tcg't it ïaa' c!e*r Cs «en— r 1 un mat rn ke ei 'te. c (1 Deïs .a'* e: "J e f -e-e l» at ede - y» m i ap z m i ti D «e ei Fred Wu dn*. «1 tie* vanaf froruart ll duurder gewoidrti belastingjaar Z«» .etiai.d i ad men viaa driekwart vai de ver'Mgitig ader kunne.i be- lave:. Daar heets men kennel: k van «f- »ci ei .,.-.n»i 1 Ier re: t e- 'e wttsc ivvee j.r.£| uo.r. „stra'trf imvoj rii.ïswmaan verUinoen was .Mr- alleral i j H»>v*es (lam IjbOOO v egr:.br.a»Ui4beta>r» til ri s *l»«t«ei DONÖEHDVO ei A UU* - IPUUVO VI r i 2v»M>VO V - t»f«-l>V( ISOkN.HDAO '-sr - CPs" s Ir- »l .e-s - -> a "U# 'i tr v .e i 4-c \rrn Vr e PI All RJTROII AAN t R«i va. l»cic<-: de NericrUt.dsn fai>r"kafri" oa f .Al Jaarsma - Davo - F.frl - Boe al Faker - Jan Jaarsma met /(1N0AOM At SNkl J r - V*bt f "S» kf - »OL\iUAwM(i (t n tJf Jk e 4P j k%«»t I *S# r Dl DOOt) %N f l\ H%\DI»T \ïïRV\a\M Hï\CK>««* rn t l\(l f IlllfT W"»* TlAfc" Sa «i# J,,ne «J#f *i ifirrtt* f DUIM» All l«J| tOdl HAA ANN A l* al Ol 2P - 7anu«vi - Sa ï*r1» fc. PT I t> t*ek f|.o« rif rr p t««- *tff> r «t a 'W Hf* f A *v i X -if f e»* if I HUifAf (iftplj» A K r* W i i i e* vu. if »f(p 'p» *r kon»'* om* r t ee" j m rijtrn j I rr' tf h' *i* it IV dirnur \*n hwl' i!«* AdrCLhv V»* hliJWi#!- hti«* t »*r C'ïp t t latr* trtfrorrs^m IfcLi»"- IA liüt£i^LitiUt.F «jpbruik XfU, *?#- TT Ja»** »1 VfOTQA K-sTH h«r»"t *u»n wi ï»iru*r f w r Mri) «M»| n ff st »«r g I jaar 4 V idf. U e\t Ito - 'tW lU' Qt *r e* 's«f* •I ***tr k* t 4 ***r t* IturtERDAM febr - Aan dr .se'siag alhier «erden van IJmti den en rider» 150 kla'rn verve >rev en 40 k«OeiL-» ü«U-'S.e' 'i- D* pril i walen wlwi ris Cd w> 33 tl rui ;j s, |;r»vis rnidd "»i k'el.l 75 34 lubrl m* gr 4* O li .dd 3. .4 vrt«v it V -5 ;-«r s -• aal fi apieraic 1 15—133 per kf. >t r MIK l.LINI l! •••«rv.si: i.t \<x t k.-er. s< al e ft .««se*wazen r-*<:».£- »'«t» V ...f '14 etslllllls lUt.i'k *.4i" uuaiu-' tv «aii Aaurv» It i!*< Mhedam tn «psesweVjil cr tesgeweli-t .tl 1 «ar kata' - -.tjwaaami' H«S"itii v*- 'rlO «(Sri- k»f neero of 11 irh p.»..- ili e u.'v* t.grri t>r T.va' .ril KV i! u - et p «*»'*- te» W* -s rlja. Grvwne.aa-i TV i idi. <6114. i

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Het Vrije volk | 1965 | | pagina 1