JEUGDIGE MEDEWERKERS HOGE BELONING TELETYPIST(E) ADMINISTRATIEVE KRACHT (vrl.) CHEF DE PARTIE A ERVAREN VOORMAN Allround Timmerlieden INKOPER JONGEDAME BEDIENDE MARGARINE 45 g 72 J4 75 J5 105.21 M14 "Ars iliiliiliSi wie vooruit wil komt M n eens met ons praten over HOOGOVENS IJMUIDEN e\ voorllGhtinasavond Familieberichten aumat -8 Kruschen Salts L C. L. K. WEGMAN pijn, jicht, spit..? A. DE HOOP N.V. ROTTERDAM LEERUNG4AB0RANTE JONS MEISJE ADVERTEERT REBELMATIB f ONTBUTSPEK •=vj= (MELANGE EXt ISIEFJ, DESSERT PUDDING 3 SOEPBALLETJES SPECULAAS LUXE MELANGE CHOCOLADE- OQ PASTA pot 9UD Geen vage beloften, geen vage woorden HET VRIJE VOLK - VOENSDAO 10 FEBRUARI 1965 N.V.VEREENIGDE NEDERLANDSCHE SCHEEPVAARTMAATSCHAPPIJ ARIE STEHOUWER voor de fdeling Vrachtsaken en de afdeling Boekhouding. Opleiding minstens MULO. itANKPrmvvisr. Sollicitaties aan de afd. A.Z. van de V.N.S. Postbus 547, Rotterdam AFWEZIG of rypisi f nsoc f r i N.V. DE ARBEIDERSPERS Slaak 34 - Tel. 11 10 30 - Rotterdam vraagt voor spoedige indiensttreding ervaren voor standaard-perforator. Inlichtingen dagelijks, *s zaterdags tot 12 u. WASSERETTE KORTMAN SCHULTE N.V. Rottwdam-twld STOLK DE GRAAF I.C.1 Hl rsa*UZMUnO.BASX xehiehade lei Rotterdam EEN AANKOMEND ■tuks fr pek Mo gram nflfmttVf L KJDEKOOF MB SPAR prettig mi vest werk In een goed georganiseer* 1 goede sociale voorzieningen 1 eerlijke kansen om vooruit te komen 1 een zeker besteen voor uzelf en uw gezin..7 Op de voorlichtingsavond van Hoogovens hoort u alles over di mogelijkheden, die deze eteeds groeiende Industrie biedt een vaklieden en nlet- vakiieden, En uw eigen beroep of in ien geheel nieuwi funktie; over lonen en premiee, over huisvesting, enz. Besteeddieént avond een het belangrijke onder- werp van uwleven: uw toekomst Datum en plaats van vooHIchtlngi ien hiernaast In de advertentie. Voor gehuwden die tenminste 24 Jaar zijn komt apoadtg aan woning beschikbaar. I I I I I I I DONDERDAG 11 FEBRUAA1 a t. la ROTTERDAM C.: In da Baura van Koophandal. Maant 110, zaal 4, Kn ptditstukje uit m bewssrhei-omMnfat te vergeten. En if #n *lf mrtie krnnbigrTlng- Hetten ls tot mzt diep# droefheid, not onvemrachl. mcht m kalrr overleden, mün innig geliefde mi eme eargame vader, behuwd- en -oc 9 ir tandarts tn de ouderdom v an *4 jaar A Stehouwer-Wmk D C j siehouwer M H A Atehouwer-KuL'per* »i MvlOne Rotterdam. T februgrt 19*5 fttrrffittiti 82-» C verroek v i de overledene heeft de bestrafenS* in h« f miltegraf op de begraafplaat Otici-Kralir.eer.' In stilte plaatsgehad WESTPLEIN 2 ROTTERDAM TEL 1146 00 v ra act. een korutanfiia» nesse tot cm# .roti arrxpfhrict tan it» he sst*»*n miu. trouw, ooft Here eorg: ut BoeOer tchoonr er groot- en ottrarootitt ceder JOHAXX* UtXCSCXUOKST geboren Pwra in de ouderdom tan M jaar IJ R Langenaovet H taaaenhorat R Langer.! rat Sna'Ts 2 M K< i.riti.b'i-.- Lanaenhor»t M Drive Langen hor* t Jrt klein- er rhter- ktetjtkmderen Rotterdam. februari IMS Jan eertev..ihm« »m» Van Leo? ndonekeinmt si ouwbeaoek ><r tam- ar he Jan Meer* tens) ml i erdagaronl tan T J9 tot t.30 u-ir D» teraerdebeatelbne eal piaa rmder. vri;<t*ï n nul op o Ui luider, iwitroefpuu De Slutge te Ri it 'ser m-ZuM Vartrek tan het Jan SJeer- tenaAti' Van Langen dorrk- atraat si om i uur H ermede het }L m i ha-te- dank aart oe*i>t rreKni.tr-- raat voor de hu.p nu; geboden b.j ran on*"»l p tondag i'. lectmbtr A J de Boer i Jactraiaan l#e tand art t TOT 18 EBRI'ARI Mee droefheid -eten wii V kennia. dat ha n van on* ia heesg«fB»h onrt lieve aorgaaai tader. «rhd® groot- en overtnwttader. rager en oom. de beer KORXVXit' VAX «HM UtDES weduwnaar tan Rietveld Op de leeftijd tan At jaar Ctt ailer saam A an rij! rdrn Rotterdam februari j#«S RMeeiwtn 33a Corr -aam A. tan Wvjngaarde: Mrnenkam 3*. Rotterdam tm e:«-it:iN Oe ovrtledtne liet opsehaa m de rouwkamer aan ■etnraadaaintel 3T bt» de Wwe Sinnerte 'lotte, dam K-soek. tan Itst-il P uur. Di wjmt.a* tn het tamu af il plaatavindei vrijdag eb art a op de alge mene hegraarplaat! Crooe- wfjk elm i3 30 uur Ver r« va de rouwkamer om non uur wam. 'Sokterstei 13 OC i -*T" voor ,H«getie. die aar v kan geven, Ipidenife tot opsporing van een groot aa-v1 .on en w.' fjden ringen met brü'ar dmntark' m «ouden broche* .-hokers. srmbsnsen er Alles ot .reetr.d op 2 -bi tri uit ten Juwtiier*- -*»k ui de Hcrrr-s*ra» te Ry-ayk 2 -H Ini e iertl*e bur Poisk Schouie. Amstel 93. Amster dam. -iefocm 23 5" 66 IlJiU UK aiRK lm» UtUSCMCNl Zm actieve demen ten tn beroemde minerale brcmnen heipen u kracht dadig «Je pijn te verlichten. I IlISKOkBl'lT N.V. EEVDRACHTS PLEIN' 4 - ROTTERDAM-2 Import, emport rn trangito ran groenten en fruit. heeft plan's voor eer. goede rr.e' iT.r.n var. moderne talen errn'ueel ook Spuai-M bo-i.en.-* var. fe>x en telefoon en fa--.ureerwv.-i; Bnevrn met rollen «e references en vermelding vertkmrd Mian- aan bovenstaand adres* Wegen» omatandtghed-: 1 te koop aangeboden <13 wasmachine» en 4 dfoogantamaten) -/legen ia hei oostetiik stad. leel m «otterdam Te bevragen brieten ooiter or B 7T8? bur d. bUd. RtTECK'S PROMENADE RESTAVR-kXT Stadhnlsplete tt - otterdam Telefoon 137843 vraat* ior->r ra 'poed- r raocelij k 'Joarbetrehkiagl SniUataBten k-.r.ner r:th pertcoraLk of teiefomsch meiden bij de directie OEVRAAOD Fstkf(kante van teep-, was- en relnitlnfamMdetea iraac* *cor haar teer binnenkort tn gebruik te nemen fabnek .n Ch er*cMe 12 - ptoegeadietk*t i »oer het fe en var ir.dtr.s aar. -er nrod-iktie- er. eer. expedl'iv-afdel.ijt ï.e: r>\a:. voorraden en er.^ rrr-to^ligadninurfief sunk Levi:, d tot 41 ear Schr-.f'eïyke of mor.de! r.ge aolhffaties aan on» adres Arhlrrha.cn HRottrrdai -ttert. «•or B* wwerk Zeevaartschool. P. de Hooekweg 1X9. Rotterdam. Amuneiopn m ctrect**eet op oinrer.*err»m Te>fi«or. 23 Ï2 4J i |a*,d «tel 'iiretdir-t df *erk-vam- hei-r. op de sj'eü-e Inkoop va.. ,v-..*e IMI.IR') 11 ('HMM III: IVDlMSIt h* »v' plaat* «oor een ERVAJir*» VroekMen: t*I J^-ople.d.n» rooiRtmifte irsk«Aï*enawt voldoende retftta. dighetd «*n orde*» <<t> h< «einet; - er Jernv eri n-tnio- i tain te kunnen afhandelen enige kvnr.u *an een piaatvenrerken- de «dJ*trte leeftyd 3S ;aar RrhrtfteHjke aoUtcitatiet te richten aan de afdeling personeel*»*»», trUUngeutraat 3. YmMgtngeu te Arnhem. Haarlem. Heerlen. Botterdam. ItnuatM. TiDwf GIWttQD -e a.*J»il-c «ktlkfttiet AsoRkToRtt v r— a e** <c ikr.f 4 I Ion».Ml MtU HKUI 'Kru*'* «a pfpPh kis «OrrrROAM-ZLID Msdiie r-s«>: uttusctofd:. f sn 1 i-i e «'art roek*, toor m w; c Jer.e'trvd t een vóJirt» 1- - g *41. <le heekho'idroerhifie* r .e H 9**f i e AM - "«f!- 4 eva e i la'itri 1 !er- V»* Z f*" Wf b fftru ev aer**.-.:.s teer goed aaUnt en tie *.iv. r:.r tuorwaa.-deu 80lUr:*a!.ee s.e? ie: r<-..!.:ig au enant'4 opiftduig e il -•(* e.t der r o B TSC1 r d b Ut* het a*;"i»>' ia' de kat svp:**'*' mal af tril 1'LO-opieWmg *:rrkt tot aauuotoUng iiehrair;. *fö' een prettig# treigk.-utg en (urntige arueitiv. ouroaatde». teirfutttwhe aftptMk ''el 2*4110j «orden gaarne ii'gew«rM'. a*r tw*rt.*t«*nd aam Handelskantoor rraagt voor lichte kantoorwerk- saambcden. Bekend met typen Zaterdags vrij. F. L VOLLE»ANS ZONEN* N V. Gt'ssithand^ag^oanr CS TMefami 919-11 BS n, toestel >79. f KOEKJE VAN 0« WffK 1 dubbel sparen=20% korting tt G4ATS rsgftkardnf tx exatb «eteliinnbg ct MUTS AR» 11 Rl» t' NBenBfl ct GAATtS «Nt nf» fcoft i»f ct GAARS KgeSmHg ie"» 9V"B9 ytfiftvvrrdwrep 0# voo** efc! "8 «vo-ö* goHouden oe *M' ##t k #j?er'. wordoo *e*M*i Aewveoq 'e #ww»de he# e«ht O4 m**. leeftijd www m*r -wming k» gtnnvié op eet #1 leer.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Het Vrije volk | 1965 | | pagina 2