I chiedamse 'eugd traint iedere week «ri voor de itierechier Dr. L. .Staak Meinsma: het roken' ,lk s a je op je bek', zei brom ietser onder invloed van sterke drank timd&Ufeei, Gebr. Coster op Hoogstraat Jk vind 7 to hoog - je mag gerust mijn mening weten Kleine schade na brand by Niemvburg Lijk gevonden 'van onbekende Auto slaat om op kruising Politie grijpt zeer jeugdig inbrekerstrio I Mail bekent inliraken in pompstations Auto maakte „rare 40.- Itoete I Vruchten Spelregels Punten Ledenwerfactie K. U Funds ran shut In-jKTh'iir Gecrartz naar Naaldw ijk Tenloonstellingen in Schiedams Stedelijk HET VRIJE VOLK DONDERDAG 11 FEBRUARI 1965 PAGINA t (Van een onzer verslaggevers) jjt ,u iatte saïrtt gestoken jongens, die op de crickette» krijten, w»t worti' af- foto to vastberaden een bat' hanteren, zijn jeugdige cricketers, SSEf^dJSff Zy i(/n pt ran üe Schiedamse sportverenigingen Hermes- - Enge rit tri DVS en Excelsior, waar men naast het voetbal ook de 'Kins of <De testmatch met Aaustnütf! sports' be oefent, zoals men in Engeland, de bakermat ran het cricket, dit mooie spel noemt. vindt U bij hcüen kleding ill; U' 5CHEDAM «CUiltiDERb broersvest 64-6S schicdam f i %.a 4 ricket is in opmars trl*mr heef) dr voorzitter vsn de af- delink cricket een aantal mensen om i ïtrji neen gegroepeerd. d:r iedrrc «eek «roepen jougelui trainen. De («■fenmwster* 7i;n hier de heren Th Jar.t». M. Friedertech en J Schenk We moeten soms saaie handeUngrn ito op het eerste gericht saaie» soor doen. maar de pupillen gaan er hele maal m op en proberen met teel ver ve de nodige slappen rn grepen van he- bat onder de knie te krysen.' al- d'de trainen l'ittaal zijn er zestig jonseav die Het trmtssstiefeJejEsii sas Van «n onzer \ei HU df h*ndrlMmtferaemfnt in .1 n L O.A. «- «- 'ti £W,sIl£5353kcte*s3A^.'ti)£$3^e ÏSi&rc lx-11 r" j£-~ Ver moeten vee ln de geschiede nis teruggaan om de eerste spo ren van het cricketspel ün Enge land te ontdekken Vast staat, dat het reeds vóór 1700 ln het 'wild' in Engeland werd gespeeld cricket meer gesp* en dat de eerste spelregels" van rrtjding kwam het cricket, dat met teams van elf man wordt beoefend, van 174 da teren i*«« 1914-1918 toen Engelse ■tygsgevangenea tn de eerste klasse-competitie uitkwamen. Dit werpt rijn vruchten af. want nu reeds beschikt men bi) Excelsior »am maar zeker het herstel, maar :_e.t overal in Ne derland floreert de king of tporu' zoaii vroeger In ons lam zonden Utrechtse studenten in I8S6 begonnen zijn roet cricket; eker is, dat het spel omstreeks 1670 zfjn opmars begon in Nederland en dat op 30 sep tember 1883 in Utrecht de Neder landse Cricket Bond rerd opge- icht Het Nederlands? cricket beleefde zijn grootste triomf in de advertentie LM, ■j DIJ Ook in Schiedam waar Hermes» DVS tot ten van de topclub* be hoorde. kwam langzaam maar zeker 't vervalde topapelers ten daarmee hei publiek) bleven weg; dit geldt ook voor Excelsior, staar men ook betere tijden heeft gekend Kaar de besturen van beide ver enigingen doen er alles aan om het verloren terrein weer terug te wui- nen en «mar ka», men beter starten dan by de jeugd? In. de beginselen: van bet dat raai*., wordt beoefend «tmtmkeielhehledin* en Isolatiemate riaal E Meuwburg rit Zoon V.V. aan de Itagesiraal te Schiedam brak vanmorgen am half elf door kort sluiting bran# uit op rit vliering waar ruim drieduizend mi (laswal fa* opgeslagen. Eer van t'e wè?k: -.se--, van he* bedrijf bespeurde cm 'reeks dat tsjd- •ftp wwv^v*v£wUfk#!ir-ï£ «ehuwdc wsmid.lelh'k c!c brandweer die spoed4; ter pln»'«e «as De brand liet rich ln eerste instantie reer ern stig aanzien «odat onmiddemjk groot alarm werd gegeven Brandweercommandant I> de Ja ger ««der wier leiding de blussing geschiedde zette een ladderwagen een nevelspuit en een tnotonpuu m en bestreed het vuur da- rich tot de vliering en het dak beperkte met drie ncvelstralen en dne lage dr uit stralen Met bcnulp van j-rdu- Irmasker* slaagden tie brandvs remeden erin j rich binnen zeer korte een weg aar de vuurliaard te La. en en droe- 1 gen omstreeks half twailf grote stukken vilt naar h'X'c: waar he* j vuur sretig «cedsel in had cevondeti - 5V eU,*t)l l.eer*. mede het vuur By Hermes wil men ln he» komend h^;prn omdat dr mscrtsal de seizoen cp toemec door Nederland i>rar(j ,ersiikte De s< hade was van met een elftal, dat uitsluitend uit monrt.;l nog met bekrt J maar rou jongeren la opgebouwd en waarvan i ,olerr.s d*'directie va-, het bedrijf men denkt, dat re tn de toekomst n t n:r trtx)t 2y. redelijke kans maker, om in het eer- ete team van Hennes ui*, te komen TTIC t LV I t Iedere zaterdag zou men dan op be-1 IcA. 3L \Ia zoek gaan by andere verenigingen rn DIL,ri ROTTERDAM 10 feu- Aar de Vu.'vla* aUner wendei. val IJmu:- den en elders lr*1 k;s;,l ve-se zeevis en 230 I'S vpier..:t aa.igevoerd De prezen warer. Schol nndd 36 .73 Schol klein *3 48 Ss hefrsa rardd. 50—S5 Schelvis kiem 3b—34. Kabel i i?uw klein 35—4S. Ma»-r»i 3134; '5, W. -jr.g 38—-33 alle* per kis* Kuit 0 500 60 Lerer OPS— over geroutineerde spelers, die prec.es zo rijn begonner en dit eeldt ook in zekere Zin voor Herrr.es-DVS dat vo- N* 1MJ echter werd er vrijwel geen *°*n verjonging heeft on- t nas na d» ba. dengaan Dv Hermcs-juiiioren hebben ook nog de besch.kking over de Koren beurs. waar men een oefenkoot voor het testen van de 'droge ocfen.ngen heeft geplaatst fVsn een utizer verslaggever*» In hei haventje van de gemeente- tljkc Irinkwatetleldlag In Rotterdam ter t(jde van de N'tewne Mate aan het nnd vrat* de llonlnrrrdltk. Is waensdagmorgen bet stoffelijk over- sebet gevonden van een nog niet ge ïdentificeerde man die ongeveer 3# Jaar oud Is geworden He* Uj» dat in verregaa..üe van on;oi.*idii.g vekce*: iv tnerg"- otasï.v i aar itet Icarniiv,!* e van de Algemene Begraafplaats Crowswyg De man vermoedelijk rnnjif a.. de jaar* tsaeling verdronken Er is gSrii er.ke* öai ei- mau door een misdrijf cm he* leven zou zyn gekomen Datzelfde he* geval met een mui 'virus l,i ws»tv-dag middag eveneen» in Rotterdam werd geven- den in het wafer van de DeiC.sf.a- ver.se Schie Het is de heer F van Wyfc 71uit de AHard Piersonztraa' die sedert 3 januari werd vermLst oOk zijn sioffrltjk oserschot is najar de begraafplaat* Crooswyk os-erge- brach* •Van een 01./er v»r>.age»--en andere plaatsen en ook denkt men aan een vedstryd tegen een Engelse ploeg Het cricket in Schiedam is weer in opmars. Het mankeert de cnckrt- jeugd ruet aan een goede opleiding en wellicht komt zowel by Hennes 1 Iedere zeek krijgt de pupillen lea edele spelEweisk» de gtorietyd van weleer Koolv.s 23 op twee weer terug Vaat staat dat beide ver saagt elkaar gelegen, voetbal- of ho- enlglngen door deze aanpak op de i ',"0 ke rlnmbta n.I. k-. psv ckeyvelden inet Sn het midden van goede weg rijn. dit "dubbele veld' en cocoemat ter lengte van 3» meter en twee meter breed. «van een onzer verslaggever*» Hel Rotterdamse kleding' uvgaiQW X V. 4>ebr. Caster, s.» In 4e Maas stad tn %-crachetdetw wijken f thai en heeft ul rh Manen -e tijd gaan vestigen te de RwriMwte t*a de St. Jz de Haperket aan ét H «gstraat Ie Schiedam, Dit I* ge gelijk f-rw«arden na de stieavre rmart- kathwlirke kerk st. Jean De Peper aan de Mgr. XMenataan. die de eade kerk aan de Lange Haven gaat ver vangen. vrijwel veltanid is. Het Rotterdamse kJedingunag yt da: te maart zyn uegende Ihzal cpet.: ui AnJiem gaat dit jaar. zo- c-a de reeds maanden geleden ge vraagde ryksgoedkeurtni afkomt, be ginnen aan «e bouw van zyn tiende .-sp.ging Dg pnstone moet overt- gen-s grondig worden herbouwd. 3* ral tn feite helemaal moeten worden grsloopt en op de plaats, van d« vele ruimten ec lokalen van het porochie- fcctwuw zal Céa grote ruimte wosdec gr .naakt Hrt etaiagefront word: 34 meter breed De grond ondtr état mot muts zorgvuldig worden geif/end en gttgk- gehifmder Korden. Op ongeveer ze- meter elstand tan rlknar jfesan op de mat twee: maal dne paalt jet met rarer dwarshout;'.' er boren. Dit zt;n de zogenaamde 'wiekeu', die do» de ear pert-,} stoc- •rn rrordtn verdedigd en door de b«- dert omrer getrorptn moet ..orde" i Pee de rerir&tgni partij telf -mar. homeit slevhtt free mos «t het r*!d o'ie op de maf stoan en itjg tttige- 1 rast met het tal' om son icicief te vrrded-.gm De aamsUrnde partij nuf een ten heer spelers oan als bottler, die moe» trachten het nc*ef re» de rerde- digers 'de batsman) ft -eten Heeit hit :es batler. geworpen den ir«;vf z;;n izroerde» een twêedi bottler sen. die ren tegenovergestelde lent goat werpen tlmctem. Dit serpen moet met een gestrekte arm gesthieden Is een 'van de bafswn 'ai* dan komt nummer dne hem terrangen en dit pon door tot ofle spelen rast de terdeéigende parti) aan bod rits ffetreesf en éaa.nm «orden de roden qmgewtonelé. Een personenauto beMuup door J. v D ram woensdag om 1315 uur cp de kruurng Nieuwe Dsmlaaii- B ,rf iioiuirilage Drrihelaao te srhiedam ln botizng met een perwo- r «nauto bestuur Stoor H. v D. vraar- deze omsloeg De bestuurder kreeg ••»'!.vil geen letsel, maar de bestuur der van de andere personenauto, die di* aanrijding veroorzaakte, liep «en !.erv~; en een saywa»4 op. rndat de OOD hein naar de Dr Ne- .rfri-chtii^ moest brengen Es moeien zoretl macth'k pnn'r-r t.-orden gevcoorif et» det doet men doos' de bat rote** xep te slcat. d< ét beide verdedigers banmer., 1*1 stee: tv» van. kei ene tnei-e: sco- ftef andere te lopen. Sten har ati' eafsar.'izit ooi- i« een ros' doen, slaat men üe bal Kif hef re.'cf, Ce- word* deze prestatie beloond me" nr» ai zes rans maar owe de bal de j lucht ik. dan ;el de aanvallende j fi* proberen de bei fe ranpejs roonfo* hij op de grond valt Luit dit êan de 'bof«man' ook kif 1 Dit is ln het kort 'nog lang nv volledig) 4e gang van zaken by he' cricket, dat door zyn vele facetten terecht Ttonizi* van de »j»;word* 1 genoemd en dat men wlechts stoor eirsdeSoot trainen en wel enthousias me onder de knie kn;g: •Vin e»r onzer verslaggevers» Drie Jeugdige knapen van dertien.) e" en negen Jaar. zijn wp bet tMwfd- bureau van pwlltie te Schiedam in- jnteifo negen» Inbraken in settelen en bouwketen. Het drietal heeft on der «eer *p S3 en 31 Januari een bezoek gebracht aan het Sint Lidai- nal-Uvreom. up t» Januari aan de Van Maalenhrueluwheel en op 13 december van het trwrige Jaar aan de gereformeerde kleuterschool. Ds emaai braken de jongens in tn oer. txRiwkeet aan de Sptrrtngshoek -» december en op 11 en ij jan j en op 23 Januari krws; de achaltkeet van de firma Qwstervryk becork ran het jonge tobrekerstm». De knapen, die een ftrsrr dagen} rijn aangehouden tn de keidersaiery aar, de Mgr Noier-sfaan. Swijken sp»- c±aa2 ze t3,schap te hebben gestolen. Ze bei••.'iikten over sleuteLs. waardoor-! ze ongemerkt de kekJentaleryen bin- 1 nen konden drtrwen. 1 De poll he van Schiedam ïck d ba tie jongens de volgende voorwerpen eer waterpas, ren doosje boren een tanner, een siui; machine drie be«-, tels e»r. pasr schaatsen en een cv- namo De -eei/ir.atige e-ger.aa:s k„. re<5 har eigecdomme», zaterdag ,<*- 9 en li uur aan tie* ofdb .res var. politie Large Nteuwauaa* af- de„.-ac r-eherche. at komen halen Een ll-jarige vrouw, sportief gekleed, stank en niet onknap, bekende woensdagmorgen ftuiste- rend bij «fe Rotterdamse politie- rechter, dat rij 12 december een man. die /ij ro ren cafe had ont moet. een pnrtemonnalr met 17.."0 afhandig had gemaakt. Zij was toen af twee dagen en twee nachten vrijwel onafgebro ken aan de zvrter geweest V r.uetr.* »»-«.- er maa- wfker. i» er r,:e* br Plezier meter wei u doe*, rur ;ri tn* ,*o'>s reu: E:; L ben* al 'wee keet *re- geus herovtrs er-e rr.e»'.it ,n I960 'o terraaroe:. wsars»-* dr.e vstr- w*air*e'i"» er .'1 IWl *0* regei. maande*. V\as moe* er ro uc te. reei-.'.korr.er. De \r-ci»,;.'e l.e* -t.e moe.tjk'* vraag onbeantwoord Wwee' or Ka, er „en vi „aar ral ir-e-hi- komen*' De rPcJiuaermg whe- ;u dit gev»; tank r.ie* mee* Vau wezithi wervi geen tveil verwacht here vrouw was .gehee. («.beïnvloedbaar la het rvgahdteir *aa de «fflcler van Juxtitkr klonk taeh wet entg m*- Mljden dowr. Hij vertelde dat ver dachte vra* apgegroeid in een ges in. dat haar heel wetwig kaasets had gr sten L l.e* fe:* bnvendie: te ernstigver volgde de reehter, U nrygs ieder ze» dagen gessi-genis. Dif. stiaf sur* u 1 -we» weekeir.de-, mtri'tet., dan heb* u ook geen loot.verle: Itlnwcopen Mtssrhien strenze straf Haar Sureagen. l>e eis vu gevangemi* met aftrek ventieee heehtenh. alleen '-et» lat Inkeer ies maanden vaa de »»re- fV raa£t<rtian 1 oen 7. 'e ret. e ststei i,1 v e iti ce- k'«>.<! r;'i»:i «-r erg rvrare "raf w- teges.' I".' ÏCH1' et». 'i:e' i*a.* t vt 1 4 ce 4 «i-Uk gekreff «ia. e* i.UK we! ir esi* aa- •- ,0. Jutsl ontds» deze un.v 70 barz »t*«r tie it isrjtrt'.i zou e r ceceet- 'e:i. k t(ir>rwza-d| "*a* haar m'«- s lt*>r".,i v.",' .1 1 e J^td kV.-.—, S*' ,i e 1 1 H" Joke en /ei toet. e-" .1»' e :..r": :*-■ 7, U 1 dacht er ever. over i-a "o* verdart'*e .Ik ra! u ka-s tne* res li'atn- *»t e- 40/e s ,«-* -. «.rvurt»', k me ürie ia- f. Kans eitje i>plkiid(>(»en Twee ';mir.eit:ede ;-:u- wndiens". belden gehuwd en vader de eet. var. drie. zyn maat vzu» twee kinderen), hebben onlang» voor eigen rvkeiun* een karweit-e aangenomen, dat re bun vrije ti;d ton cc*» opknippen Het beloofde een aarvttge fci verdienste te vrortfeR maar e«- 1, re'enyisS ctlj- (ataan De swee vrienden kwamen namrfyk op he: ilttU'e Idee. lies r.t - *.V we-d sS'eniagsvoiid r.a aan-Hhte bout van «er. b.yrwrt«rve;r. weg W -ft#L Kg* 'tki"- Tj» Ssgp»» - ï-a-fsfcs i' Van ee-i «k/er ver* tag gevers,» Danderdaguniddag is in RaUerdaan ïswr de '.iffirtet vaa Justitie geteld de veertig jarige knftervfaune rhaaf- fear t, ,1, die heeft bekend -stee lahrakew ln brnzineslatiwiv» te fceb- J Èe« gepleegdL P AIMS AGE te; 2695m Donderdag :r *oet»dM 2e week. Muren», op <*e Bour v H aar Dageiyka 2 en 8 trui C>)« ra'erosg er. zondag MONOPOf-E e fSghW D- uir- pn*: van t>»i» .aar' Dut vei - dag 2 *a 8 uur vrijdag en ra' 2-7- r» iur zondag 7-» S3 uur d-nadag 2 m 3 uur womtsdag 8 uur Dood var r—- band *4 Zondag .-nat - rr 2 - t va» woensdag rr.auoee 2 r B. •- t'r me.» es va.-: Haraeiut ÏS aar Za'erdagnach: 12 uur Dl vrrw o VRIJDAG MUSIS SACRUM -Schued Geneer. -f»p *o-ie»! Tcmeeiwedstrpd Ve- Tv steun tn den Stryd Aan vang 20 do uur WIJKCENTRUM Evangelaai.e By- eentotnst Janv. 2000 usk- ZATERDAG CJ.V GEBOUW Sri- Pusse Par- tosr Soowavorid Aanr jfj) u«* ARCADE CFA Peewavmnd Aar.v. 20 00 uur IRENE Toneel ver Entre Nou»; Toneel Hond Aanv. »00 uur IPFNF. Geref .Voc Sensarond. A:.- a'.x X' <W uur A IJK CENTRUM Hwkevver Aa- v 2 v- «e-stnabtag Aanv 1400 u VU»:'»' Ai'Rt'M Per» \e-, - ie- Cvrt sis.-a-.te d Aanvang .•>00 uur ZOAD4G CJV GEBOUW So* PASSF Pa-- I- resseg*neper Aanv. I9JB u A-t AI>£ \r- The Tretr.be «Crv» b*".av.-«v. As ei no 'AIJKCÏDTRUM KK Inaeuif Da-ssavord Aanvat. -*">*" J»r T ewtaani tetttogea G A IER IE CCC Werker, var. Har» VI'. D-zaie; STEDELIJK museum Warton van Fr.'.a K.» GALXSUE WIEGMAN Werken var. W.a Ferwerela GALERIJ' HONt.FP Werker, vwa Aat Ve.divoer Openhave teesbi Wen heek OPENINGSTUDEX i GEMEEN TF.BI BLIOTH EEK Ga te uige-, gearrrvteerd t d oor L rn-1 '.vr.-:: eppmpj*a*Jon aan de tïrurr.e Kro.cr.ec De pchue Trof hem aan b een vernielde rui; Voer eet» rn- «filets die h.j op zak had kon! i' geen bevredigende verklaring trwie lange Haver, d: 930-AW. 1- 330. wo #39-4» do #30-12..». VT )-'*v SO -*» es» ra 9 3Ó-4 30 te liSfati Ze «.esien l n 5 i.aen'j per JEDGDzuRLIOTHKEK Cgutzal* auto en he; kwam uit. Wesunclenstraa: 26 d: 330-5. sw» t- 5, rr 2.3C-3. T-3. zx 1-4. ges»r De ror-jre 1 twee •wi.ru CiZS'. r;. ,n t '.zand drong W binnen e<:a* ons aan de Brie,- j sa-, de '2e Roae- Daaram 'ntint de jeugd van Her- mes ea Excelsior iedere week cm *0 snel mogeiyk de plaau van de gro- j an»- tn te rveroen By Hermes gebeurt t dat onder leiding van een Jeugdbe- j stuur twstaazkdv- utt de heren O. SeUer. G M. Kk-mjan. J. e snde n Wijk en B. Hoek en by Ex- t t rz- 'n de Harmonie te A laardtngrn werd dinsdagavond het startschot L minCrS Ririt van een grootscheepse tedenaerfartte voor de plaatselijke af deling van het Koningin tViihelmina Fonds. Daarvoor Nebben zich vele dame» beschikbaar gesteld van de Federatie voor Vrouwelijke Vrijwillige Haipverlenirg. ♦'ras' ln de Bneïvelaari had hij eert keer ceprobeerd de kh.Lv 'e forceren me* eer. .-»:•<*-nhrr'er Eer»; had h.' er" brar.flerd s".k papier een f vu rfe k'. gegooid om z.ch vsr de aarwexur'.eid var. geld 'e ne-'-g»: De vlsmnieii verteerden v pap err-ki I", eer. ander s's'iof aan de Bne!- •».«ir trail'» - H*> butt in het '/•lor- san de 2e Rose*"raat bedroeg G" bu:: S.> -Ze soageo nog blij tilt- Ut de ao- j to niet verbeur: I» vethtamni*". zet iie -ffSclrr var Jastitlr. «tie wegens de .lisf» «trsfreglsler» voor drt- .««aal nog een boete ran 1M of 1 min tig 4age» en en voorwaardelij ke («srangenéMtraf «ra» re» met drie jaar proeft qd oiMe gro. X** eer-S ee-„ g ï.acf. u aeif '..e' op ee s» v jorwasrce-i ke gesaute- i-UBUrsf ge-eker.ti vr.wg r-r Joi- -s «Uchtes vetwweh we. De a: net ee •der bad Je:, boe e reu 'er* vrouw en ktederer. kouter t*—r ser een boe'e k«g e SS' en ik vt*A AdvRtesig TM Deze dames x .Ze:, ros ee! mogeL k l.'.is aa: de bedoeUpg om dt dxarcvroSgende «lag ren gu: ontvangen •c •*c - bett.irs.r- rre' woord te moger. Dr L Meutsma. «Lrcctew van hrt.vorr rr,',we;. cc \r. wJLge HZpver- bureau voorlichting en eer.*ra> kar -teni:-s. cse zuLen 'racJ.icii sen 17 000 ■Van een onzer verslaggever*» Per t april a Cr Inspecteur vaa ,*»s.'.c de heer M J Oe«ra:a »44 jaat -d twiairind to* iiuipee'eur-korpa- «i'.ef van de sei.teente Naaldwpk. tn wetkc funrt.e hy de heer O Aides- „of opvoigt De neer Ueerarig ts zewmtsen Jaar *tn tiet politiekorps te ilchMhu» vertsoBdtn geweest 1b m*t tM werd hij benoemd tot msper'eur tn alge- «rt.ne dienst Ho u om voorzitter van «Je aportveier.iging van de fiehie «Samse politie De beer Oeerart* heef'; r ch «tot M'titudie, var. gswocn 1oggut ojgewerkt tot zyn huldig» lunette. ■Var: onze kunstredactie» ln hrt .wtedGrk Museum van Schie» finm w»rdt v*n 20 februari tot hl i» »an een teneoonatelüng g*ho«*il»n v»n «thudcrytn cl gouache* sa lm» i» Nags Op vrijdag If febateri tt.snt; de trntaonsteEng de* avonds s* prr.d «jrdurer.de dezelfde periode wordt bet «BiHCL» WK ««ste^^tehlsss S'tKAiden van tekeiungen en grkftek »»tt Msritner Oo* deze wordt vty» dagavond 19 februari geopend iVan een enier verslaggever»' 'V hebt met aa a«pe» ee*» aUerrrteméiie tchaiver ge maakt Als een ombes-tuvrbeer p-o;eclie! 11 ua auto over de 1. eg get logen en dat lost v 40 gn.den boete. Te- utting van he; .7, hie- dame kantongerecht zet dit «oen tdegmorgen de ottscie- ras Justitie, nr G O Abelen, tttgn de i-'-jenge Schiedam se o«d»-7. rjieres. met. 4f. J r. A die op li september -am het v%y>oe ;e.ar N* het kmt* pwnt Van Hoitptein-Boe'ha- tetaan op het door regen pets-orders wegdek was gaan slippen net haar auto. die te gen een bettelauto *.a> ge» botst. Het bleek, dat de «eioasobt- liste haar snelheid piotMÈhsg had vermeerderd, «sftgrdw I» de maeht over hel gfaar had verloren. Sent a Hgenlgk «el hef reten fa de rvkWMf" wi de d# koatonrevAI*) weten, hoe iamg bent m ia het ben: te* ax ri/betctst' Het bleek, dot de 0wdem-j* tere» haar rtibearj» ee» jaar geleden had behcald it rijd tmtwel legere dagtlehfe ie toe Ooi. ie kantonrechte' «o»d het ten »*ertar«g'dig ge tal l' 6e»f op ter i 'temde mg. mtr ét/O' ie bocht gegaan, meende htj Co»'om ie e i toerA de storsiiU'/i 1 eoooi» ;oi door een botte ito kerregtstratte te Aroste»dar.; hieéd een «edteche causerie waarin hïj ren tweoep deed op alle aanwggmcn. se» aauue-.'.zys tse ♦««-«r vernx om kanker tegen te gaan Dr Meuixma r.ocroöe karteer een prate* dat zkh rtar.ifev.rert in een toeneming van een aartal !;ehsam*- deïea da- veranderen in kankercel len Kanker u een verzame'naaiR var. een »ar:a; aek*e*i ds» Scanner, utygaan op Iedere plaats var. het li chaam i Airf nlhjti ilinirlijf. De art» «ei «Lal bet taak i» rr bil kxnkrr -a vreeg mugetijk Mi te «lp. Kanker be toeft tang niet «IUd tedelkjb te tnn G«*gvsr*'r 3 3 van êe - atanrn. die kankee tobben, worden geneien. •i.etuuLe:: ui Vlaa.*e..grn te bereiken kregen he: adv.f» san dr Meinsma om overwl da 1 aad 00 te «c eet:en 1 overeen nart roar- TL) was Cat. frit van roering, da* ee:. ornALvt.r ver andering op he* cebsrd var. roker, een gebiedende ei» l« «uaovrnoews icmnuu. Taetrmm rit-X* Wt AAbOrtogjt. CMC -«*. «.-isaite R-K OPENB BmiJOTKWK Ceotrw-e Dtun s ma 7 I di 19-13. 2-5. wo 20-22 2-5 7-# do 19-12. «T 2-5. 7-9. za 14-12 2-a JEUGDBIBLIOTHEEK. Centrale Da..: dl 2-4 «o 2-3 rx 1-4 JEUGDLEESZAAL Centrale Dam l! ma 4-3 d. 4-5 Wis 2-3 vr 4-S FILIALEN van oe GemeeB'.eJyke T. R K Oper.ns: B a-:otheken VS. wsasrn af «Jet-u Loeentxiaan S ma. 30-430. dl 130-430 w3 7-9. ey 1- 4 30 l-<» *.:ur tegfalMu KoL-'-varomv;i F»h« »«i.he.Mtaai 4 M 3 30-3 v- 330-4 JesgdafdeUng .Rtmancïsool Ia- 1 gang Archtx.ece» Valwa—enea Parkweg 71 d„ ?-5. 'wo 1-9 vr 2-4 7-T ze 10-12 lengdafdehng Parkweg 71 wv> 2-4. vr 4-4 Valwaaseoen Dr Wibautpleu. 130; •T.s ■-#. d: 1-4.30. WO T do 930-12; levucdafdettag Dr Wibautpteta 139 dl 1-430 wo 2-4. vr 7-4. Vwhrasaenen le. rvaat 10 ma «30-830. wo 1-5, 6 30-839. ra HK339 rtoktafdellng timttd «Mn» T2 t-4 LLG- elw smetten Ke*.-e: 2-5 JeagdafdeUng Ke*>se; <Ji 2-5 fb-fttedasssMrweg 31. «30-830. sr 2-5 SchMdaHMMwetl 3d. s - 2 A V* fe'. Dere fiek'e vraarsan tn Nedertaad tv. nog Soe sari. k» 27 i«K) R'.er.w: fverti'drR vraar.; »j: ici.crr veel var* de tardive he wetenschap Ut tru-gtr 1 en bestraling leider, tot genezing van I kanker tM'» dr Mcmuni fb>* tel tiif vriw:distend en uitennef word* errvei-,'. r,2»r gTnrew.iddr; da* de kankerel drod* m»ar n du<- «err* heeft tie: ik* •-iets gevwjde: dat aan de gea'ekle voncaswrdro vol- doet Niet'ettua cyn er roer bcmt*- zirjj *e/ei.v i-r vertoetwlou: )u rfvrrwte rwirfiwc tare«:kt 'ji.'-gel;ig v e-t. aa> iilska /e» ver<»ggeve»«- _lk %la je ep je tok"" Here ander Invlaed vaa drank gebrrigde w«varden ret «Ie 43-tarige VIimJjib- te kelelmakrr J t« J vaa de ep saterdag 23 mei m het krwri- vsnt van de Letotraat-Niewwe Maa«- vlraat tegen «le to»t«*rd"er van ee» b«t»)r. waar hl) na een merkwaardi ge atutvarwtrv met rijn brwatfiet» tegel»»» gereden w av. daarna *".-e'. d«wrger«Seri «*- de «e: r- «vftKicr *a;, Jv-sU'ie. ra: G Aüe- dact 'e 'ege ïer tt'i' zng: 4*" k.oc k fce' wee- He: bleek, a' terdsch'e Ge»', d» M' had w;:;e:i deem;der. *e* e T I .'4 Tri li'.::. kaldnr-geteri.' va. e*. tol Van CXeadm reuC'gcea ta:«3: Hoktn Dr. Meinsma «et aan tot «tja belaag, dat htj bet begin «wette* *4- v» ai.' **a» v a.ykrn, da: he: sew re»; raai*' to O w de d'jear. lvrhie«ia:nte de S i!.e sa ge- hrorofset» «ie vela* twv» ide-. 1 erg een r„n rtfste- :n* ■sm. reed de u» ar.ei u.' t I 4 ilril'l Dal aak al erg éam van a «e» ar »l|tee» felle Ima pen w tobt tevnand nt g een klap ge geven eek Dat I» Biet erg •Mm de kaataneevhler WriKe'. Ja ede Da v 4» vfeXViJ*' i »*e e* - m - 'f tc% 4# «tJI \f 'i' frit 1 jrwken" ale» «aa latec vilten, maar r «et-malei» «nerkte bij la tip rause aa. tot rwkee nmtotlt «wat to ge. ditetd is ea tot «elf- tot tot is- itoa l*«gkanker aplevr rt. .Je had enkele tagnav te» he '«Sdu» de UsMirn h»e« -Ik tob Utah di ank intimlss.* braamde j verdachte, „maar dat was aa «Ie batalng. Hn klerk aspbl. Mr Wel var klaarde h - «e rhver Mte^n'tor ^invtoed witzelnlftng nauwelyk» ot t.iet vsü *7* „il„ V T •jsvjoed i» p he* kri'geu var. !or»g*tor »*t «atosig. d«« hem lelv ten kanker Dsasrnsegen «»v 1 --•* ^*n "riegd <!a* de rh'vert» „Hel tv een ttorfcwaaidig* «aak geneert." »u> karaklervteerde to af- fktrr vaa iastttte de baadetsaijse van an ie -Ja laai n»e even wltvpreken." aei bij. tarn vetdarhte let» meeiwje te «iMMPtea »|»«»erken ftteRifs luj A U*t Ml* tl \acfjLl»Jurö« fcut tim lacht A k-ï rs*«* \*r% IM *#r r -*'<• »s, Da 200 datom vaa de Fedaraü» bsa Jk ommak ««kcuneu. «te handetmne e hij e.» 5 vü* it* rJAti *n* T»f' V I* kn*« iet .4 ir aa ia la iteei .te li <1 Hr te „Ihnttl.en De ««Igende veevta«hle dte >«m bet bekje vertetoe* na» een rob!e. tomte »|eejtbtntika glleir. de beet I 2s jaar nmt tie «nrij jaar krn- .:*,»5ljb te diep tn bet «taavje had ge- krkrti waai teen Si*J tot toner- vrtd Dj» kw14 mWIe «iarien hadden nitvvlarvdet» ge*rgd Neen nee ilte tot n« swt e - <7 e ij/sp 4»- f 'e- -e* «r. ,7 ...ie k> ,*e tpw ijnVt v -•eater.-" vreten - i ce iruf-'e .<£Je to* »fs* •»-rce r.!h i.I-etr. de Ve» fj 'f.» fe; boe'e Vaï) f ht t rt ntttu narifrli/l. Dat na» eet» nnveranlwnnedflljhe ntanver »an zijde» t» togtwegla •üe kantanreeb'.ee <ie ünlgeisé!? vev- darbtr. «e rtt-Jartf* togtetoe H 8 bh l.'e Lier. dte >p lï teptemtor met «tja tenteta*** tel «te weg sm* ven Maanoiun en Haavtand mm Det- net had ingenaaid, terwijl et gem ruimte w a« vm te psweren. 1» el*, tot verd geraak: «p j*! re g> «■•vide i.kersjm c»pgeto- *J te'er rves, kuiinot» »ui ft f* r topges Ho* la O' roet I* had haast.** 4« e verüach'e n Juwhter. He r.aar de wieUijtter ge- •f'i» Ja ,c sa» er ',*g t" r r *,;e l\, rI to' .'.sa?*'» rok "tl 4«r y Xwtt xrvrtikX e t i a ate k*-*-3 -4»* t A, l rêr<ü hf' r H»4' i t* hi*.* te *f - m** Kfftoi m i 4 «M W f\ x *J-ê ai B**fc *4* i4f l^éi D*t Du «nnd ge elfkter vaa Jataiuie I»*-U «even, maar vara reeweef hij -»».!».bie. dal des* erg unvaar» «trbtlg had geHanc-iid en etst») aam hmlea van '13... De kanuareehtee vuaalste imfwa

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Het Vrije volk | 1965 | | pagina 1