Het zal druk worden op parkhoek Thurlede vervvci i jen f stef i m er n.v* ,Dit is n hoogtepunt van mijn loopbaan' ledereen moet t kunnen zien en beoordelen../ Brand op Iers schip Overleg in onderneming SS PORT RAPPORT Passage... Ballonvaarders gaan vertellen Nieuws uit Schiedam in het kort Diet Wiegman exposeert ivevk van F en ver cla in Schiedam HET VRIJE VOLK -~ VRIJDAG 12 FEBRUARI 1965 Complete SLAAPKAMERS Woninginrichting - Tel. 267581 Het Vrije Volk v Amateurs rv\ Afdeling Zaterdagvoetbal chiedammers onderelkaaf Ciiurcliill laat ruim 3.000.000 na uitnodigen voor demonstratie M. J. Geerartz benoemd in Naaldwijk „Kerkenbouwer ROTTERDAMS WATER (Van een onzer verslaggevers) Qe schilderijen van de 23-jarige kunst schilder Wil Ferwerda uit Gorkum trekken veel belangstelling in Schiedam, waar ze bij de van de straat af zichtbare Galerie Wiegman in de Passage worden geëxposeerd. Sinds de 21-jarige exploitant van deze galerie, de monumentale kunstenaar Diet Wiegman, het werk van de begaaf de Ferwerda voor de eerste maal (woens dag) tentoonstelde hebben al tientallen mensen de door Gorkums burgemeester mr. L. R- J. ridder van Rappard als „humbug" gekwalificeerde creaties be wonderd. m Wel in Schiedam Vier galerieën Metaal-c.a.oDordt Deens vrachtschip staat in brand Koos Gouka Schaakkamp Sportiviteit Gewond bij botsing onder Lekkerkerk De mworp Hei wordt tijd dat Hermes en r weer eens winnen! 'Van onze sportredactie) Na de teleurstellende resultaten van de afgelopen zondag in het betaalde voetbal van Schiedam, wordt het zondag tijd, dat zowel Hennes als SVV tot winst komen. Beide krijgen daartoe de kans Hermes-UVS krijgt op Harga bezoek van het Tilburgse NOAD en kan tegen deze club alle registers open trekken. Steeds moeten we horen en ook lezen, dat de Schiedammers in uitwedstrijden het beste van het spel hadden, maar niet tot winst konden komen. Zondag tegen NOAD, krijgen de blauwwitten de kans het Schie damse voetbalpubliek te tonen, dat zij beter kunnen. NOAD is daar voor wellicht niet de beste tegenstander, maar met een beetje goede wil van alle elf spelers zal het best gaan. De toeschouwer heeft er recht op. Advertentie I.M. reeds vanaf ƒ209.- Bioscopen PASSAGE, tei. 269563: Donderdag t.em. woensdag: 2e week, Muiterij op de Bounty (14 jaar,'. Dagelijks 2 en 3 uur, (Ook zaterdag en zondag). MONOPOLE, tel. 268808: De vuur proef van Ursus (14). Vrij. en zat. 2-7- 9.15 uur. zondag 7-9.15 uur, dinsdag 2 en 8 uur, woensdag 8 uur. Dood van een bandiet (14 jaar). Zondag mati nee 2 - 4.15 uur, woensdag matinee 2 uur. Blande meisjes van Havanna (18 jaar). Zaterdagnacht 12 uur Diversen VRIJDAG MUSIS SACRUM: -Schied. Gemeen schap, sektie toneel: Toneelwedstrijd: Ver. „Tot steun in den Strijd". Aan vang 20.00 uur. WIJKCENTRUM: Evangelisatie: Bij eenkomst ,Aanv. 20.00 uur. ZATERDAG C.J.V. GEbuUW: Soc, Rasse Par ten»..: tioosavonu. ivauv. »9.3i) uur. /vit&Caj-'c,dra: reestavonü. naiiv. 2U.UU uur. Toneeiver. Eutre Nous: 'luneeidvunü. nauv. „O.Uu uur. i.A-visi'ix,; ceic a. ooc. öuosavond. AauvalIJ^ 20.UO Uur. \yi«x.viuiüvu.,*. Hucxey ver. As- VM,uuuu.Uitiiin.uuag, stwv. »4.üv u. iviuciio .wreis. ver. ScimjvcU Lai Ha v atsuV Oilu. »xaliV Uiig ze.uu uur. orU-VU/ilVJ t, ^,jv vuxudUUW: Soc. PASSrs Pao tou,: XUtcresst^tueperi. AUilv. l9.aU U. rrrvv-AAru.: ver. wue iieuroe ütoiiCs: OaUSAVünu. rruiiV. ZO.UU UUI'. WiJrS.C.jSiV rrvUSJL. rvrr illSlUii Üauïdvuuu. nuirvan 20.uv uui. Ten toonstellingen GALERns ccc. weracit van Hans vau juraauen. STEDELIJK MUSEUM: Werken van i-riu» zuein, mi .f.n.if. v.xeGMAN; Vterken vau v»ui rerweiua. i ~{k .r.it.n-. xiwr>vjc.rt: Weraen van aai v eiuiioen. Openbare leesbibliotheek (-«SIIJDU-N GEMEENTEBIBLIOTHEEK Cen trale Lange Haven: di 9.30-4.30, 7- 8.ou; wu a.oü-*t.3U, do 9.3u-i2.oO, vr y.«>u-4.«>u, 'j-ö.oU en jJuvuJiiiüijiijitirsr. centrale Wesunuiensiraat 2b: cï d.3ü-o; wo 5; vr aEU-o, i-8; za 1-4. R.-K. OPENB. BIBLIOTHEEK Ceiuraie Dam 8: ma (-9; "i iU-12, 2-0, wu lu-12, 2-5, 1-9, QO 10-12; /r 2-o, 7-9; 2a iü-i.2. 2-5. JEUGDBIBLIOTHEEK, Centrale Dam 8. ai 2-4; wo 2-0, za 1-4. JEUGDLEESZAAL cemraie Dam 8: ma. 4-6; dl. 4 5, wu 2-3; vr 4-6. T?n.iAt.KN van de Gemeeruelyke en Kit, openbare Bimiotneken: Vol wassen aiaeiuig: Lorentzlaan 6: ma. l.„o-4.6ü; ai 1..JU-4.3U. wo 7-9; vr 1- 4.jU, 7-9 uur. Jeugdafdeling Koiinstammsch. Fah- renneitstraat 4: ma 3.30-d; vr. jeugaatueling st.-Rosaschool in gang Arclumeaesstr. Volwassenen Parkweg 71: di. 2-5; wo 7-9; vr 2-4, 7-9; 'za 10-12. Jeugdafdeling Pantweg 71: wo 2-4; vr 4-b. Volwassenen Dl', Wibautpiein 120: ma 7-9; di 1-4.30; wo 7-9; qo 9.30-12; Vi 7-9. Jeugdafdeling Dr. Wibautpiein 120 dl. 1-4.30; wo, 2-4; vr. 7-8. Volwassenen Leliestraat 10: ma 6.3U-8.3U; WO 1-5, ü.sü-8.30; za 10-3.30 Jeugdafdeling; XJsselmondesestraat 29: di. 4-6; wo 1-5; vr 6.30-8.30, Volwassenen Schieaamseweg 26, Keihei: ai. 2-5, 6.30-8.30; vr 2-5. Jeugdatdeiing Sclnedamséwcg 26. Ketnei: ai 2-0; vr 2-5. Kantoor, Redactie, tnspeetie en Advertentie-afdeling: Passage 20 Schtedaim tel OrO-6.87 98 Klachten over bezorging (tot 19.31» uur): Slaak 34 Rotterdam UITSLUITEND tel 010-1110.31 11.10.32 Abonnementsprijs: 78 cent pel week of f 10.15 per kwartaal Stortinc op eirono 28333 ten name van N.V De Arbeiderspers, Slaak 34. Rotterdam, Is mogelijk. SVV gaal naar De Baronie en moet zorgen de nare smaak van de wedstrijd tegen Xerxes weg te spoe len. Bijzonder veel pech hadden zij en die strafschop kort voor de rust deed de zaak ook al geen goed. Zon dag tegen de Baronie moet het be ter. Van de reserve-elftallen komt al leen het tweede van Hermes in het veld. Het team krijgt bezoek van De Graafschap 2. wat een aardig duel kan worden. De jeugd van SVV. die zaterdag tegen de jeugd van Fortuna '54 niet zo'n beste wedstrijd speel de. krjjgt het opnieuw zwaar te verduren. Men gaai namelijk naar de PSV-jeugd en de ploeg zal met een gelijkspel meer dan" tevreden kunnen zijn. Maar dar) moet de af werking van de aanvallen beter zijn dan verleden week zaterdag. Bij de amateurs van de KNVB waren er twee opmerkelijke feiten in het afgelopen weekeind. Het goe de sprl van DIÏS en de overwinning van Excelsior. By de Thurlede-be- wnners gingen er geruchten dat de elftalcommissie zou aftreden. Na een vergadering met het bestuur is dat gelukkig niet gebeurd. Het be kende „zand cr over en niet meer over praten" was het besluit van deze vergadering met als verder re sultaat nog. een overwinning van het eerste team. Of Excelsior dat zondag tegen Hil- legersberg uit kan herhalen is de grote vraag. Lukt dat dan kunnen de mannen van voorzitter Mierlo weer wat ruimer adem halen. Bij DHS heeft men de zaken ook rigoureus aangepakt. Resultaat: een team dat alles gaf wat er te geven was en een overwinning op de kans hebber ADS. Zondag tegen Fiakkee op de eilan den moet het elftal dezelfde menta liteit tonen en de zege meer naar huis brengen. SF'C krijgt het niet gemakkelijk tegen VCS thuis. Misschien dat het vobr een verrassing gaat zorgen, maar dan moet er voor de volle honderd procent worden gestreden. Demos gaat naar ESDO en dat be tekent de bovenste tegen de onder ste. De situatie ziet er voor de Schiedammers allesbehalve rooskleu rig uit. Als we de ranglijst zouden omkeren dan stonden zij onbedreigd bovenaan, maar helaas Is dat niet :y%8} zo. B(j verlies vrezen wij het ergste voor Demos. Martinlt, dat naar IFC gaat, kan de punten ook nog best gebruiken. Trainer Arie van Diggelen zal zijn mannen nog eens flink onder han den moeten nemen. Bij een zege op IFC ziet de toekomst er weer heel wat beter uit. De bekende Nederlandse ballon vaarders. dc heer en mevrouw Boes man, zullen op 19 maart tijdens een bijeenkomst van de Dienst Bescher ming Bevolking A-kring Zuid-Hol land C in het gebouw Irene, aan de Nieuwe Haren 155 te Schiedam, waar aan een aantal vrijwillige noodwach- ters de Vrijwilligersmedaille (tcegens tienjarig dienstverband) zal ivorden uitgereikt, vertellen over hun span nende avonturen in de lucht. Het eehpaar Boesman zal de voor dracht toelichten met films over de ballonvaart, de aanwezigen kunnen de heer Boesman vragen stellen en na afloop zuien de origineelste vra gen worden beloond met een ballon lepeltje of balionboek. Kaarten voor deze avond kunnen worden aangevraagd bij de Bescher ming Bevolking te Schiedam, Hoog straat 176. Telef. 266190. De bijeen komst begint om kwart voor acht, Binnen afzienbare tijd zal een be gin worden gemaakt met de uitbrei ding van de garage en de bouw van een kinderwagenafdak ten behoeve van de Gemeentelijke Geneeskundige Gezondheidsdienst aan de Tulnlaan 80 te Schiedam. De uitvoering van dit Werk i,v voor 29.500 gegund SAïl N.V. Th. J. Heijnsbroek en Zoon te Schiedam. Het klapstuk van de week in het RVB-voetbai wordt de wedstrijd tus sen Schiedam en WCR. Beide clubs hebben kans op de titel. Het was daarom jammer dat Schiedam zon dag een punt liet vallen door tegen Bloemhof geljjk te spelen. DRZ gaat naar Bolnes en zal alle zeilen moe ten byzetten om te winnen. Ursus, dat naar SVDP gaat, moet winnen om zijn kansen niet te ver spelen. De achterstand is na de ne derlaag van zondag iets groter ge worden. In de tweede klas gaat Schiedamse Boys naar Activitas om er zonder meer de winst te grijpen. Wilton rekende zondag af met con current Metro en zal door de winst op DOZ de positie kunnen verstevi gen. HBSS behaalde zaterdag een nipte overwinning op MFB en zal het ook zaterdag niet cadeau krijgen. Groote Llndt is nog altijd een goede tegen stander, die zal proberen de winst mee te nemen uit Schiedam. Voor PPSC komt het er zaterdag op aan. De Lier komt naar Schiedam en als de Schiedammers winnen zitten zij op rozen. Het zal wel druk worden op „Parkhoek Thurlede". GTB komt zaterdag ook weer eens in het veld en wel ln Rotterdam te gen DOS '32. Winnen Is noodzaak voor GTB om mee te blijven doen. GSS kan by winst op Egelantier Boys een goede middenmoter wor den. Bent ti al wezen kijken bij Galerie Wiegman in dc Passagewaar de schilderijen hangen, die door de bur gemeester van Gorkum uit de Stads gehoorzaal van deze vestingstad wer den verwijderd Dat was u één van de velen, die gisteren na de publikatics in dt dag bladen, opeens doelbewust de Schie damse winkelgalerij binnenstapten en (gezien vanaf het Broersvest) meteen links het hoekje omliepen. Daar hingen ze dan de „vaginale complexenvan Ferwerda, maar hebt u iets kunnen ontdekken, waar door de magistraat zich genoodzaakt voelde om de Gorkumse burgerij voor het „ergste" te behoeden O, nou ja, toij evenmin. Wel toer den roe getro/Jen door de bewogen heid lüaarmee de schilder zijn crea ties moet hebben gemaakt; maar niets van het alles, wat de regenten van de statige Stadsgehoorzaal de den vermoeden. We troffen er gisteren een man, die met intense aandacht de schilderijen in zich opnam. „Ik snap niet waar die burgemeester zich druk over maakt", zei hij, „er is niets te zien.Gek hc", vervolgde hij, „wat zo'n man nu allemaal niet kan ver oorzaken. Maarre", meesmuilde hij, „die burgemeester krijgt er last mee voor de rechtbank LONDEN fAFP) De nalaten schap van Sir Winston Churchill be draagt bruto 304.044 pond sterling 'ruim drie miljoen gulden). Na aftrek van successierecht ten bedrage van 109.093 pond en enkele legaten waaronder een van 10.000 pond aan zijn secretaris Anthony Montague Brown krijgt lady Churchill een derde gedeelte en de kinderen gezamenlijk twee derden. Advertentie I.M. In samenwerking met Philips-specia- iisten. zullen wij op donderdag 18 februari a.s. om 8 uur 's avonds een uitgebreide demon stratie organiseren. Graag zullen wij plaatsen voor XI vrijhouden als X? ons onderstaande bon ingevuld vóór 16 febr. toestuurt. Naam Adres: twee personen de SCHIEDAM S-GEa V ELAN D S E WEG (Van een onzer verslaggevers) „Het is fantastisch, ik zie het als het hoogtepunt van mijn politic loopbaan Aldus de 46-jarige inspecteur bij de Schiedamse politie, de heer M. J. Geerartz, die per 1 april is benoemd tot inspecteur-korpschef bij de Naaldwijkse gemeentepolitie, waar hij de heer G. Aldeshof opvolgt. Zoals w(j gisteren reeds schreven is de heer Geerartz zeventien jaar ver bonden geweest aan het politiekorps van Schiedam, waar hy op 29-jarige leeftijd als gewoon agent in dienst trad. Zittend achter het. bureau in zijn kamer op het politiebureau aan de Lange Nieuwstraat vertelt de heer Geerartz hoe hij na hard studeren (in twee en een half jaar deed hij de zesjarige avond-HBS) via alle rangen opklom tot inspecteur. Dat werd deze „politieman in hart en nieren" op 1 mei 1960 en werd be last met de algemene dienst en de surveillancedienst. Veel veranderd Terugkijkend op zijn Schiedamse carrière meent de heer Geerartz, dat er veel veranderd is. „Er zijn enorm veel verschillen tussen het toen en nu. Neem de surveillance dienst, Die werd vrijwel geheel ge motoriseerd: de voet- en rywielsur- veillance werd beperkt, want per auto doen we het tien keer zo snel als vroeger", aldus de inspecteur, die overigens laat blijken, dat in be paalde gevallen een fiets de voor keur verdient boven een auto. „Ik heb van alles meegemaakt", vervolgt hij. Peinzend: „Het zwaarst had ik het eigenlijk b(j mijn studie voor het hbs-diploma. Eén saillant geval uit zijn Schie damse tijd herinnert de heer Geer artz zich nog alsof "iet gisteren ge beurd is. „In 1955 was er die ge ruchtmakende affaire met die zoge naamde „kerkenbouwer". Een eer steklas-oplichter. die de mensen geld uit hun zak klopte met het verhaal tje, dat er van het geld kerken zou den worden gebouwd". Wat zijn aandeel is ln het recher chewerk bij sommige zaken laat deze bescheiden inspecteur in het midden. Op de vraag wat hem ln het pollt' vak boeit zegt hij: „Het dienen v de gemeenschap. We staan ten dien ste van het publiek. Ook wanneer we iemand bekeuren, omdat hy te snel rydt gebeurt dat in dienst van de samenleving De heer Geerartz heeft als inspec teur ook wel eens te maken met de „verkeersdienst" waar door de toe name van het aantal auto's, fietsen, bromfietsen en motoren in zeventien jaar onnoemelijk veel veranderde. „Jonge mensen", betoogt de in specteur. „passen zich in het ver keer vlot aan de zich wijzigende om standigheden, maar bij ouderen lukt dat niet goed meer De heer Geerartz geeft ten slotte nog een raad. „De weggebruikers zfjn zich vaak niet bewust, dat ze aan, het verkeer deelnemen. Men denkt te veel aan andere zaken, zo als het bedrijf, verjaardag enfin noem maar op, terwijl men .een auto bestuurd. Laat men zich toch eens bewust worden van het feit, dat men deelneemt aan het verkeer, laat men toch eens goed. opletten VRIJDAG 12 februari: Gemiddeld keu- kenzoutgelmlte 202 milligram per liter; gemiddeld geleldingsvermogen 745 mi- croSlemens, gemiddelde bardheid 14,5 graden Duitse hardheid. Verwachting voor zaterdag 23 fe bruari: Gemiddeld keukenzoutgehalte 205 milligram per liter, gemiddeld gr#- leidingsvermogen 750 microSiemens, ge middelde hardheid 14,5 graden Duitae hardheid. DIET WIEGMAN oordeel zelf „De mensen willen het zien. juist nu moet dit werk worden geëxposeerd. Iedereen moet het kunnen zien, iedereen moet in staat zijn zonder vee! moeite deze een tot galerie omgebouwde ga rage, die hij ,,Honge~" doopte, niet zo zeer om het feu, dat hij als galerie-exploitant niet aan de kost zou kunnen komen, maar wel schilderijen te bezichtigen" aldus omdat er volgens hem „Honger" Diet Wiegman, die zijn galerie in naar kunst bestaat, november 1963 opende. Zijn galerie kwam al meteen in het nieuws omdat hij erin siaag- De expositieruimte, die vroeger de de veelbesproken Amsterdam een kunsthandel was en waar se kunstenaar Aat Veldhoen te iedere maand een tentoonstelling „arrangeren". De bekende rota- De reden waarom Diet Wiegman startte met zijn „open" gale rie zet h(j kort en zakelijk uiteen. „Er bestaat bij de besloten gale rieën en musea een „drempel vrees"; men ziet daar altijd maar een groepje kunstenaars en geïn teresseerden. Nooit ontmoet je er andere mensenRecensies over de exposities stelt Diet Wiegman op pr(js. maar het meest appre cieert hjj algemene beschouwin gen over het werk zonder kritiek. „De mensen" meent hij, .moe ten voor zichzelf kunnen uitmaken of ze het mooi vinden ofniet." Daarom ontzegt hij Gorkums bur gemeester ook niet het recht om het werk van Ferwerda lelijk te vinden, maar wel tekent hij pro test aan tegen het feit, dat mr. Van Rappard de schilderijen als regent van de Nieuwe Doelen aan het oog liet onttrekken van an deren. Daarom ook wil Diet Wiegman, die b(j het exploiteren van de ga lerie in de eerste weken veel steun ondervond van zijn leraar op de Rotterdamse academie, de Haag se kunstschilder Gfjsberfc J. Vos- DEN HAAG (AND De beman ning van het S20 ton metende en uit Dublin afkomstige Ierse motor schip City of Waterford maakt aan stalten om het vaartuig, wegens een brand in de machinekamer te verla ten. De City of Waterford bevindt zich ter hoogte van Great Yarmouth, in Zuidoost-Engeland, Dc reddingsboot van Great Yar mouth is naar het schip onderweg. Nader wordt gemeld dat het Britse, 2145 ton grote Britse schip Superio rity de City of Waterford op sleep touw hoeft genomen. lcUCI C Il'cMl tu CX.1L tATii. Lt> L 11 i f-, ,,ai 1 ftilgCl CD ave". f j CJ/vK wordt gehouden, trekt de laatste prenten van Veldhoen, die bijna bewijzen, dat nep in Schie- tijd wel de aandacht, die het vroeger miste. Dit Ls verklaarbaar, omdat Schiedam thans vier galerieën telt, waarvan de eigenaren elkaar fel beconcurreren; ze zijn alle min of meer in het centrum van het historische stadje gevestigd. Zeer bekend is ook Galerie CCC lan de Mgr. Nolenslaan. waar on- ings de Gorkumse beeldhouwer 'an van Munster met, veel succes en expositie hield. Enkele weken geleden startte een jeugdige Schiedammer, Cees waar iedere dag duizenden rnen- Bouw aan de Idenburgstraat met sen passeren. alle de coïtus voorstelen, veroor zaakten in de nieuwe wijk enige consternatie onder de omwonen den, toen Cees Bouw één van de prenten op de deur van zijn ga lerie hing. De prent moest worden verwijderd en de exploitant werd verzocht een bepaalde schets, die een naakte oude man voorstelde niet meer op te hangen. Verder is er op de Buitenhaven weg te Schiedam een galerie, Punt 4. gevestigd in wat vroeger een onbewoonbaar verklaarde woning was. V..a de vier galerieën Ls Galerie Wiegman het meest bekend, om dat ze gevestigd is op een punt, dam wel kan. „Wat in Gorkum niet mogelijk is, accepteert men in iedere andere willekeurige ge meente van Zuid-Holland we! voegt hij eraan toe. Doelend op de „kunstdictatuur" van Gorkums burgemeester, die met zijn befaamde „kunstnota" destijds ook al blyk gaf totaal geen verstand van kunst t© heb ben, zegt Diet Wiegman ten slotte: „Het is mogelijk, dat een bepaald werk stuitend of niet mooi is. Maar dan moet het door een grote groep mensen worden afgewezen en niet door één man Men moet de mensen een kans geven om zelf te zien en te oor delen (Van een onzer verslaggevers) In Dordrecht heeft donderdag een gesprek plaatsgevonden tussen ver tegenwoordigers van de drie vakbon den en van de Metaalbond afdeling Dordrecht naar aanleiding van de arbeidsonrust die er in vele bedrij ven in Dordrecht en omgeving voor korte of langere tijd is geweest. Oor zaak van de arbeidsonrust is de toe passing van de nieuwe collectieve ar beidsovereenkomst In de metaal. Dit overleg heeft tot resultaat ge had, dat de ondernemingen op korte termijn intern met hun overlegorga nen als ondernemingsraden en der gelijke overleg zullen plegen om te onderzoeken in hoeverre per onderne ming gebruik kan worden gemaakt van de mogelijkheid die het landelijk loonakkoord noemt om de maxi mum-gemiddelde uurlonen met 21 cent te verhogen voor die bedrijven die vorig jaar de ondernemingsge wijze differentiatie niet hebben toe gepast. In de afzonderlijke bedrijven zal ernstig worden gestreefd om tot over. eenstemming te komen. Wanneer dit niet lukt, zullen de bestuurders van de vakorganisaties worden ingescha keld. Deze overeenstemming betekent in feite, dat mogelijkheden die de c.a.o. biedt van ondernemingsgewijze diffe rentiatie gewoon worden toegepast. Zeer nadrukkelijk heeft de vakbewe ging zich op het standpunt gesteld, dat het overleg per onderneming dient piaats te vinden en dat geen collectieve regelingen op dit stuk mo gelijk ziin, In vrijwel alle bedrijven ln Dor drecht en verre omgeving is de ;ir- beidsrust inmiddels weergekeerd ii: afwachting van het nadere overleg, dat dus nu op korte termijn gaat plaatsvinden. HONOLOELOE (Reuter, DPA» Aan boord van een, 4967 ton metend Deens vrachtschip, dat zich ongeveer 1000 zeemijlen ten zuidwesten van Honoloeloe in de Stille Oceaan be vindt, is brand uitgebroken. De ge zagvoerder heeft in een noodsein meegedeeld dat de bemanning het schip heeft verlaten en in de red dingsboten is gegaan. Vanuit Honoloeloe is een vliegtuig vertrokken om hulp te bieden en een toestel van de Amerikaanse lucht macht dat op weg was van het eiland Wake naar Hawaii is ook naar de plaats van het ongeluk gezonden. De cricketafdeling van Excelsior kreeg lieze week een brief waar men bijzonder blij mee was. In die brief werd de mededeling gedaan dat de jeugdige eerste elftalspeler Koos Gouka is uitgenodigd om met een Nederlands jeugdteam een trip door Engeland te maken. Een hele eer voor Koos die al een lange tijd een zeer goede kracht is van het eerste team. Van 18 tot 25 april zal de trip worden gehouden. Er wordt door de jongens geoefend en de training wordt afgewisseld met het spelen van enkele wedstrijden. Hopelijk steekt Koos er veel van op tot meer eer van zijn vereniging. Ook dit jaar zal het schaakkam pioenschap van Schiedam worden ■verspeeld. We kregen van de secre taris van de schaakvereniging Schie dam, de heer H. Danken, het be richt dat men zich weer kan melden voor de grote strijd. Het toernooi om het persoonlijk kampioenschap zal dit jaar op maandag 26 april van start gaan. Als organiserende vereniging stelt Schiedam enige voorwaarden waar aan moet worden voldaan. Het per soonlijk schaakkampioenschap van Schiedam staat open voor hen die in Schiedam woonachtig zijn en voorts lid zijn van een Schiedamse club. Of, zegt de brief een van beide. Voorts zal het reglement enkele zeer stren ge bepalingen gaan bevatten, die stagnaties zoals zich bij vorige ge legenheden hebben voorgedaan, tot een minimum zullen beperken. Nog ontbrekende gegevens zullen na afronding van de nog aan de gan zijnde besprekingen, zo spoedig mo gelijk: 'worden gedaan. Tot zover de brief van de schaakvereniging Schie dam. Wij zijn verheugd, dat er bepalin gen komen die stagnaties zullen voorkomen. Wij denken hierbij aan vorig jaar toen pas vele maanden na het toernooi bekend werd wie er nu eigenlijk kampioen was geworden. Zelfs op de dag van de prijsuitrei king wist men nog niet wie er twee de was geworden. Vandaar dat de organiserende vereniging daarin gaat voorzien door de reglementen zo te maken dat. wat vorig jaar gebeurd is. niet meer voor kan komen, want het zou de animo tot deelname kun nen afremmen. (Van een onzer verslaggevers) Op de provinciale weg onder Lek kerkerk is donderdagavond een be stuurder van een personenauto bij een botsing gewond. De man, de 24- jarige scheepsbouwkundig tekenaar F. J. Buis uit Krimpen aan den ÏJs- sel, is met hoofdwonden en vermoe delijk een hersenschudding overge bracht naar zijn woning. De heer Buis ontdekte te laat, dat een personenauto voor hem stopte om voor te sorteren voor de richting Ouderkerk. Met vrij grote snelheid hotste hij er bovenop. Beitls wegens werden zwaar beschadigd. In de Martinitter, clubblad van de voetbalvereniging Martinlt, schrijft voorzitter Hofman het volgende: Hef is altijd belangrijk icanneer iemand van zijn hart geen moordkuil maakt. Op deze manier komt men er achter, dat bij sommige spelers het tooord sportiviteit voor tweeërlei uit leg vatbaar is. Wat voor de een ge makkelijk aanvaardbaar is, zal voor de ander iels moeilijker te verwer ken zijn. Maar ik mag toch v:el aan nemen, dat ieder weldenkend Marti nitter de overtuiging bezit onze grondgedachte wat betreft sportivi teit, uit te voeren op een wijze zoals wij die graag zien.. Dat de resultaten van de laatstgespeelde tvedstrijden niet zo best icaren, is hoofdzakelijk het gevolg van het feit, dat op ztvare velden een gebrek aan conditie is le bemerken. Dat onze tegenstanders ons dan de baas zijn moet iedereen ie denken geven en dat er dan een rood lampje gaat branden zal een vïngerurtjzing 'zijn om onze tekortkomingen nuch ter te bezien. Sommige spelers hebben een ze kere felheid nodig om- zich volledig in een wedstrijd, te kunnen uitleven, dat is natuurlijk een normaal en gezond verschijnsel, daar kunnen Kif het allen over eens zijn, maar dat een speler kan zeggen: ik speel on der een druk van opgedragen sporti viteit, is beslist onjuist. Een forse, maar eerflijke wedstrijd daar staan icij volkomen achter, maar laat fors heid niet overgaan in ruwheid, die grens moeten wij goed weten te on derscheiden. Verder beschouwen wij als een onsportieve daad, het opzet telijk. letsel toebrengen var. uw te genstander, ongepaste tooorden, etc. Ik weet heus wel, dat er op de vel den heel wat jongens ronddazen, die er niet thuishoren door hun gedra gingen. Ook dat er leiders van ver enigingen zt;n, die hier volkomen achter staan., maar zulks mag en zal ons niet kunnen beïnvloeden. Tijdens een wedstrijd icordt ons visitekaartje gepresenteerd, zowel van. de vereniging als van. ons zelf. en als zulks gebeurt op een behoor lijke manier, kan dat alleen maar vruchten afwerpen. Op deze wijze zijn reeds vele prettige contacten 'tot stand gekomen en icorden nog re gelmatig uitgebreid. Tegen spelers, die meenden onder een druk van opgedragen sportiviteit te moeten spelen, kan ik alleen maar zeggen: Zorg dat uw conditie wordt opge voerd, een zekere forsheid is beslist geen onsportieve daad, maar blijf u wel onder alle omstandigheden ge dragen als een waardig vertegen woordiger van uw club. Gaarne willen wij ons b(i de woor den van voorzitter Hofman aanslui ten. De redactie van het Ursus-orgaan doet alles om liet blad zo lezens waardig mogelijk te maken. Men heeft nu een nieuwe rubriek inge voerd waarin de een de ander op draagt om een stukje te schrijven over een of ander onderwerp. De heer S. van Veen moet het spits af bijten met een bijdrage. Nu verzoekt de redactie van het blad aan allen dre het lezen, een welluidende naam te bedenken voor deze rubriek. Ook wij hebben onze gedachten Hierover laten gaan. Wat denkt de redactie van 'De inworp'? Iedereen die in deze rubriek gaat schrijven werpt Iets op de redactietafel en om nu ln voetbaltermen te blyven, wordt da( een inworp. 't Was maar een idee van ons. B.VANB.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Het Vrije volk | 1965 | | pagina 1