Tijd en Ontworpen door kijkers Sunlight FAMI LI EZEEP-DE MILDE, ZUIVERE ZEEP P.EJ. VAN GRONINGEN l8 enige bejaardenverzorgsters A Leeiiing-verpleegsters en leerling-verplegers HOOFD BEDRIJFSZELFBESCHERMING de Nederlanden van 1845 de Nederlanden van 1845 ACTUARIËLE FUNCTIE IN DE BUITENDIENST NI EU VOOR 50 CT - w SiinltgX Proviirciaa! Eiectriciteifsbedrijf van Groningen ÉHMM Eindelijk het bedieningspaneel,waarvoor u geen ingenieurs diploma nodig hebt! Bekijkt u deze nieuwe Erres maar eens. Een duidelijk bewijs dat een televisietoestel véél kan bieden en weinig vragen. De knoppen voor eerste en tweede net zijn groot en zitten meieen binnen handbereik. Valt er verder nog iets te regelen (en dat is bij deze Erres heel weinig) dan doet u dat met de knoppen daarboven. Twee snufjes val len bijzonder op: de „video-variomaticf'-schakeling, die uit zendingen met slechte beeldkwaliteit automatisch „corri geert" en het speciale beeldschermfilter, dat contrastverlies bij daglicht tegengaat. Ook deze Erres is een schitterend voorbeeld van „de nieuwe fijn" in vorm en techniek. DE N GEMEENTELIJKE VERZORGINGSHUIZEN VOOR OUDEN VAN DAGEN AMSTERDAM (EXTERN) Bij het Ned. Herv. psychiatrisch ziekenhuis 'Zon en Schild' en 'Hebron' te Amersfoort De nieuwe zeep voor het hele gezin. SUNLIGHT FAMILIEZEEP. Met nieuwe, heerlijk frisse geur. Met rijker zachter schuim. SUNLIGHT t, FAMILIEZEEP: de milde zuivere2eep, Om je goed en lekker mee te wassen! STUKKEN P.E.B.-weg 4, Groningen HET VRIJE VOLK VRIJDAG 12 FEBRUARI 19fi5 Bij onze LEVENSVERZEKERING MAATSCHAPPIJ bestaat thans de gelegenheid voor ENKELE JONGE MENSEN om geplaatst te worden in de opleiding voor een op onze WISKUNDE AFDELING. Deze opleidmg waar over wij gaarne alle inlichtingen 2ulien verstrekken, vindt ten Hoofdkantore plaats. oor hen, die geschikt bevonden worden aan deze op eidtng deel te nemen, biedt deze uitstekende toekomstmogelijkheden Leeftijd 18-25 jaar. Voor opleiding H B.S. of Gymnasium. in daarvoor in aanmerking komende gevallen wordt een pensiontoelage of een reiskostenvergoeding gegeven. Aanmelding, vergezeld van een pasfoto en een korte levensbeschrijving, gaarne te zenden aan de Directie van onze Levens verzekering Maatschappij, Groenhoven- straat 2, 's-Gravenhage. n.v. Levensverzekering Maatschappij van Bij onze LEVENSVERZEKERING MAATSCHAPPIJ bestaat thans de gelegenheid voor ENKELE JONGE MENSEN om geplaatst te worden in de opleiding voor een Organiserende Functie Deze opleiding, waarover wij gaarne ten Hoofdkantore alle inlichtingen zullen verstrekken, start op 1 apnl 1965. Voor hen, die geschikt bevonden worden aan deze opleiding deel te nemen, biedt deze uitstekende toekomstmogelijkheden. Leeftijd: 20 - 25 jaar. Voor opleiding: H.B S. of Gymnasium. in daarvoor in aanmerking komende gevallen wordt een pensiontoelage of een reiskostenvergoeding gegeven. Aanmelding, vergezeld van een pasfoto en een korte levensbeschrijving, gaarne te zenden aan de Directie van onze Levens verzekering Maatschappij, Groenhoven- straat 2, 's-Gravenhage. n.v. Levensverzekering Maatschappij van De Maatschappij van de stijgende welvaartspoiis. to,- par Jaar - McMvsM AuMMcdMB-e. OpafbaaftriWi veor Mnuigefte VN-r, -vi ItpSlil §Sf> V- r. ERRES TV S656 (59 co» superontvanger) f 898.- ERRES TV 4656 (48 cm superontvanger) f 338.— FS. STOKVIS PRODUKT5N VERVAARDIGD DOOR VAN DER HEEM JWH2C het moderne bejaardencentrum 'Slotermeer* kunnen direct geplaatst worden Gegadigden voor deze betrekking dienen m het bezit te njn van het diploma 'Bejaardenverzorgster' van éen der door de Nederlandse Federatie voor de be jaardenzorg erkende opleidingen of het diploma 'Ziekenverzorgster*. Zij die met de studie voor een dezer diploma's vergevorderd aiju worden even eens als gegadigden aanvaard Ervaring in een soortgelijke betrekking is vereist. Salarisgrenzen. ƒ5490.— tot ƒ7614,— per jaar salarisherziening in voorberei ding). Op het salaris wordt geen premie AOW-AWW ingehouden. Aanstelling boven het minimum-salaris, afhankelijk van leeftijd en ervaring, 1» niet uitgesloten. Sollicitanten dienen bereid te zijn zich aan een psychologisch onderzoek te on derwerpen. Sollicitaties worden tnaev acht cmder no H "112 bij de Directeur der Gem Perso neelsvoorzieningSarphatistraat 92 Amsterdam-C Persoonlijk bezoek alleen na oproeping. kunnen worden geplaatst vsti 17 jaar en ouder ter opleiding voor het diploma Ziekenverpleging B. De opleiding vangt aan met een theoretische en prakti sche vooropleiding gedurende acht weken ln een daarvoor bestemd opleidingscentrum. Het bruto salaris bedraagt boven vrije koet en ta woning en geneeskundige behandeling voor: le Jaars leerling-verplegenden ƒ250,83 per maand; 2e jaars leerling-verplegenden ƒ271,18 per maand; 3e jaars leerling-verplegenden ƒ311,87 per maand. Na het behalen van het diploma B. is het aanvangssalaris i»ven kost en inwoning 454,70, dat met 8 periodieks ver hogingen stijgt tot 683,84 per maand, vakantietoMiag i pet 0 S-daagte werkweek 0 23 werkdagen vakantie per jaar 0 eerste aanschaf dienstkleding gratis 0 tweemaal per maand vergoeding van reiskosten naar het cm- derhjk buis boven «en bedrag van f 2,50 ptr keer. Zij die nog geen 17 jaar 4in kunnen voor plaatsing als aspirant leerlingverplegend* in aanmerking komen. ftofficltatse* te richten aan de geneeehesr-direote'w. In verband met de organisatie an de bedrijfszelfbescherming hebben wij plaatsingsmogelukheid voor een Gedacht wordt aan b. een gewezen militair oi gsweteea politie functionaris, die een officiersrang heeft bekleed, ervaring heeft in net geven van instructies en over ruime organisatorischs kwaliteiten beschikt De aan te stellen functionaris zal worden belast met het uit voeren van de maatregelen tb.v. de bedrijfszelfbescherming en het opstellen van een veiligheidsplan, hij za! voor zijn werk zaamheden rechtstreeks verantwoording verschuldigd zijn aan de bedrUfslngenieur. Sollicitantes rullen eventueel ««den uitgenodigd deel te nemen aan een psyohologisch onderzoek. .Sollicitaties, cmder vermelding van leeftijd, opleiding en ervaring U richten aan de afdeling PERSONEELSZAKEN van het

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Het Vrije volk | 1965 | | pagina 2