B. enW. van Schiedam spreken zich duidelijk uit: Ophalen van riol eringen: nog maar geld tot april..., Be aardentehuis komt in Nieuwe am l aan SFC-YCS is uitgesteld voor de viköe «tu; *3>.i onteurs ggriv'Tnf HET LURELEI CABARET RIJSCHOOL „KIELA" e Ga vissen uinen worden wel aangelegd Politie kan voortaan snel auto's tellen tekenaars constructeur ISCHIEDAMSi ZAAIERTJES E.V.A.G. Service Bedrijven N.V. Catastrofaal ADMINISTRATIEVE KRACHT (vr.) LIEFDE KENT GEEN TABOES LIEFDE KENT GEEN TABOES BESTELBIUET AUTO VERHUUR HET VRIJE VOLK - ZATERDAG 13 FEBRUARI 1965 vVan een onzer verslaggevers) v ;n, dat, niet alle begrip voor de bedoelingen van de regering, het niet ^meenten m een zo wurgende greep te vatten als thans wordt gedaan. en, waarin onverbloemd aan de dag treedt hoezeer ook in Schiedam de door de e gemeenten opgelegde bestedingsbeperking voelbaar is .schrijven burgemeester dam aan het slot van een nieuwe beschouwing over de begroting en bestedingsbeperking voor 1965. Groenoord Tekort Geen ruimte Opsomming (Van een onzer verslaggevers) Het bejaardencentrum van de Humanistische Stichting voor Huisvesting van Bejaarden te Schiedam zal definitief worden gebouwd op het terrein op de hock van de Nieuwe Damlaan en de Burgemeester Honnerlage Gretelaan. Het is gebleken, dat de daar aanwezige heipalen geen beletsel voor de bouw opleve ren en zelfs nog ten dele kunnen worden gebruikt. Doktersdiensten Burgerlijke Stand NIVON, afd. Schiedam WAAROM TWIJFELT U NOG GA TOCH INEENS NAAR B. K. LAAN 217 TEL. 268708 PASSAGE 13 TEL. 264477 GEMEENTE SCHIEDAM AAN bieden wij, naast een goede betaling en persoonlijke waardering: opname in een aanvullende pensioenregeling plus weduwe- en wezenuitkering. Neem eens contact met ons op. Sollicitaties worden strikt vertrouwelijk behandeld. OFFICIAL FORD-DEALER BOSLAAN 6—12 VLAARDINGEN Gebonden 10.90 Waard togen. HULP IN DE HUISHOUDING oé üwscti/a GaaTfe# mts. zzr >t'SS a.m *o*MAr oat star wf mos yaezysjé m- - '■'■f zey£f££6#B£700*? MiGefewxte AorrZMnrrzzi/s Ar* tof.'... Afv -AR6UT- „Regering wurgt gemeenten met lestedingsbeperking" 'Van een onzer verslaggevers) De bestedingsbeperking maakt zelfs het ophalen van bestratingen en rioleringen met bijkomende wer ken van de Technische Bedrijven praktisch onmogelijk. Dit blijkt ast een voorstel van burgemeester en werthouders aan de gemeenteraad, waarin een krediet van fl75.000,— wordt gevraagd voor deze werken. Jaarlijks, aldus lichten B. en W. van Schiedam dit voorstel toe, wc den grote bedragen uitgetrokken en ook voor 1965 zou men rekening moeten houden met kredietaanvra gen voor dit doel Onder normale omstandigheden, aldus het college, zouden wij thans kredietvoorstellen voor de uitvoe ring van deze werken in het zuiden en westen van de stad hebben ge daan. De bestedingsbeperking laat echter niet toe. dat er wordt be schikt over bedragen, die hiermee gemoeid zijn. Anderzijds staat het college voor de noodzaak ervoor te zorgen, dat bij de betrokken diensten geen leeg loop optreedt, zodat een beroep op de beperkte financieringsmogelijk- heid, die ei op dit moment nog rest, onvermijdelijk is. Met het beperkte werkrediet van 175.000,— kunnen de diensten hun werken tot eind arpil gaande houden Koe ernstig de gemeente Schie dam m de uitvoering van allerlei plannen wordt belemmeid blijkt uit een ander raadsvoorstel, dat het bouwriip maken van een gedeelte van de nieuwe wijk Groenoord be oogt Voor de verdere ontsluiting van Groenoord Is een bedrag van f 11 062 000.-- nodig, maar voorlopig is het slechts mogelijk om over 1 000 000,te beschikken. In dit gebied zal dit jaar moeten worden overgegaan tot de aanleg van werken voor de gas-, water- en elektriciteitsvoorziening. Ook zal men binnenkort moeten beginnen met de bouw van Elementumwnnin- gen, die in Groenoord-Noord zijn ge projecteerd. Ia het hiervoor uitgewerkte plan is rekening gehouden met de door trekking van de provinciale weg 15 van de Ylaardmgseweg in noordelu- ke richting met een tijdelijke aan sluiting op de Harreweg De kosten hiervan zullen volgens B en \V. met de provincie worden verrekend. Ook is in dit plan begrepen de sanies van de verbindingsweg met Vlaai-dingen, die in het Noorden van het bedoelde gebied wordt geprojec teerd. Tevens valt hieronder de doortrekking van de Zwaluw laan van ie Meeuwensingel in westelijke richting tot de provinciale weg 15. De kosten van desa werken worden begroot op 9.-300.000,weJk een bedrag in een periode van ongeveer zes jaar zal worden verwerkt. Verder zijn er nog de bijkomende werken voor de Technische Bedrij ven, die een bedrag van t 1 652 000 omvatten. In verband met de beste dingsbeperking zijn B. en W van Schiedam van plan naar behoefte van het totale krediet van l 11 062 000 gebruik te maken, waartoe dan tel kens d<; medewerking van de ge meenteraad tot het nemen van comptabüiteit5besluiten zal worden gevraagd. Was men op het tijdstip, dat de gemeente Rotterdam voor de eer ste maal te maken kreeg met het beruchte leningplafond, in Schie dam optimistisch gestemd en kon men de maatregelen van de re dering lestijds zelfs billijken, thans blijkt van dit alles niets meer. Reeds bij de behandeling van de begrotmg voor 1965 zei de PvdA-wet houder van Financien, mr. P.. van Bochove, dat de inkomsten uit het gemeentefonds te hoog waren ge raamd. Deze mededeling, aldus het college, is juist, want de minister .van Binnenlandse Zaken berichtte ons. dat het uitkeringspercentage kon worden verhoogd van 138 toi slechts 149, wat volstrekt ontoereikend is om tot het geraamde bedrag te komen. De nood van de Nedeilandse ge nieenten, we schreven het woens dag al op de voorpagina, wordt steeds groter De klem. waarin de beste- dmgsbepeikmgspolitiek van d lege ring hen heeft gebracht, wordt elke dag pijnlijker voelbaar. Schiedam maakt hierop geen uit zondering. Men vleide zich eerst nog met óz hoop, dat men het m Schiedam wel zou kunnen redden Die hoop Is nu vervlogen Evenals de andeie ge meenten zit Schiedam gevat n de wurgende greep'' van het liberale, /eer funeste regelingsbeleid Nogmaals de huidige regerings- politiek dreigt voor ons lanci cata strofale gevolgen te kiijgen Het holt de financiële politiek uit van de ge meenten en het brengt het voorzie ningspeil in gevaar en het ondermijnt de verantwoordelijkheid van de be stuurders. Een lichtpunt is. dat men dit in Schiedam wel degelijk inziet en dat het publiek m duidelijke taal op de hoogte wordt gebracht, van wat onder ministers als Toxopeus en Witteveen geschiedt. Maar laat men zich dit herinneren. Laat men zich deze uitzichtloze mi- sere voor de geest roepen, wanneer er straks weer verkiezingen zijn en laat men zich ook niet meer om de tuin laten leider, door allerlei uit vluchten, die dit beleid moeten goed praten en laat men zich ook inpren ten. dat dit toch onmogelijk kon ge schieden met medewerking 'ar, de Partij van de Aibeid Wanneer men dit straks mziet, is er ten minste nog hoop op betere tijden. Intussen hebben Gedeputeerde Sta ten de Schiedamse begroting goedge keurd, waarbij uitdrukkelijk «ordt geconstateerd, dat de nota een reeel tekort vertoond van f 257.000,en men verzoekt het Schiedamse ge meentebestuur te bevorderen, dat in de dekking van het aldus gerezen te kort zal worden voorzien. „Dit," zo lichten B. en W. een en ander toe, „is niet gemakkelijk". Met veel kunst en vliegweik zou men iets van het tekort kunnen dek ken, maar op een enkele post na zijn er geen uitgavenposten meer die ver laagd of inkomenposten, die verhoogd kunnen woiden, zodat de bearotmg dus zal moeten worden gewijzigd. Terugkomend op de bestedingsbe perking schrijven B en W. ie aan sluiting op hetgeen de wethouder van Financien reed: bij de begrotings behandeling heeft gezegd, dat thans elke- kapitaalbehsevende activiteit van Schiedam vvor.lt stilgelegd. Mr Van Bochove besloot destyds zyn betoog met de opmerking, dat het voor nieuwe kredieten beschik bare bedrag vijf tot zes miljoen gul den zou bedragen. Hierby ging men ervan uit. dat aan oude kredieten ongeveer 8 000 000, zou worden verwerkt, welk bedrag was gebaseerd op dat van de kapi taalsuitgave in 1984 De hoofden van d'enst hebban ech ter becijferd, dat zij ongeveer I'll 600 000,-- „jaden isjwUcii valwer ken. Hoewel bet college van burgemees ter en wethouders de juistheid van deze berekening erkent, is het ge noodzaakt genoemde hoofden van dienst de toestemming tot verwer king van dit bedrag te onthouden, omdat anders voor beslist nodige nieuwe werken en zelfs voor de scho lenbouw in Groenoord geen ruimte zou overblijven. Wij hebben." aldus 3 en W daarom de uitgaven int de zogenaam de „pijplynbeperkt tot ongeveer driekwart deel van het begeerde be drag Dit is 8 725 000, Het voor nieuwe werken beschik bare bedrag wil het college als volgt aanwenden 2.000 OOOvftor bouwrijp maken van wyk Groenoord; f 1 WK» OCO voor scholenbouw in wijk Groenoord. f 600 000 voor aankopen en ont eigeningen; COO 000 voor diverse werken; 73 260 omvatten de november- raachvergadermg verleende kre dieten Voor-ichtighoidshalve wül»n B. en W nog geen bestemming ge ven aan een eventueel restant van 726 740 Dan geeft het college vervolgens een opsomming van wat sou moeten gebeuren, maar wat niet kan worden uitgevoerd, omdat het benodigde ka pitaal voor de financiering met be schikbaar kan worden gesteld. Het ophalen en vernieuwen van kabels en leidingen door de Tech nische Bedrijven moet regelmatig voortgaan Verschillende straten moeten wor den opgehoogd en opnieuw van wegdek worden voorzien. Rioleringen zijn zo onbetrouwbaar, (Van een onzer verslaggevers) Bij het in aanbouw zijnde com plex van de 152 woningen aan de Nieuwe Damlaan en bij het reeds voltooide complex van 27 woningen voor bejaarden en alleenstaanden aan de Mgr. Nolenslaan zal binnenkort worden begonnen met de aanleg van de gemeenschappelijke tuinen, waar van de kosten worden geraamd op 39.200. Burgemeester en wethouders stellen de geDieenteraad voor tot de aanleg te besluiten en hiervoor een krediet van 39,200 ten laste van het wo ningbedrijf te verlenen en ditzelfde bedrag aan te vragen bi] 's rijks kas als voorschot. dat zij moeten worden opgegraven en opnieuw gelegd In de wijk Groenoord zouden kleu terscholen moeten worden gesticht, maar het benodigd kapitaal is er met. De. voorbereiding voor de levering van het aardgas zou met spoed moeten voortgaan, maar aldus het college, „het Is ons onbekend hoe dit zal moeten worden betaald Over de opheffing van de Polder vaart zullen B. en W. binnenkort een voorstel bfj de gemeenteraad indie nen, maar, zo schrijven zij, .zonder verruiming van de geldmiddelen zal aan dit plan geen uitvoering kunnen worden gegeven." Dit. zo besluiten B en W. hun ge heel in mineur gestelde beschouwing, zyn slechts enkele grote werken. Een opsomming van de kleinere laten wij maar achterwege Dit schrijven burgemeester en wethouders van Schiedam aan de gemeen teraad m een voorstel om de grond van bedoeld terrein m erfpacht uit te geven aan de Humanistische stichting Zoals bekend stelde de Schiedamse gemeenteraad op 28 november 1962 een krediet van 20.000,beschik baar voor een onderzoek naar de ge schiktheid van het terrein voor even tuele bouw van het bejaardencen trum. De voetbalwedstrijd SFCVCS is uitgesteld. Bij het ongeval in Hoog vliet waarby een Volkswagenbusje tegen een RET-bus botste, zijn de cerste-elftalspeler van SFC A Kosten en zijn vader A. L. Kosten omgeko men. Dit onderzoek heeft een voor de stichting gunstig resultaat opgeleverd, en binnen afzienbare tijd zal men met de bouw beginnen van het bejaar dentehuis, dat zal bestaan, uit laag bouw, bouw m twee lagen en hoog bouw in negen lagen, terwijl er ook nog een stuk open grond tot het ge heel gaat behoren. De grondprijs is vastgesteld over eenkomstig de prijzen, die in reke ning zijn gebracht voor de bejaar denflat van de Nederlandse Bejaar dentehuizen van de Hervormde Ge meenten Schiedam en Kethel. De hoogbouw omvat 680 m2 k f 140,—de bouw in twee lagen 335 m2 k 65,— verder is er 345 m2 laagbouw f 45,— en de open grond omvat 305 m2 ft 20,—. De totaalprijs bedraagt 148 600. Nog in onderzoek is de vraag in hoeverre de aanwezige heipalen voor de bouw van het tehuis kunnen wor den gebruikt en welke vergoeding hiervoor aan de gemeente zal moeten worden betaald. In het komende weekeinde zullen de volgende artsen dienst doen- I)r. W J Franke, Burg. Knappert- laan 30. tel. 2681S3: dr. L H Gerrdcs, Veenlantstraat 2, tel. 268357: dr. L B. E. van Hoogenhuyze, Nassaulaan 59, tel 268067. Apotheek 't Gouden Hert, St.-Ll- duinastraat 58, tel. 268364. De generaal van het Russische leger, Kostsjewoi, is aangesteld als bevelhebber van de Russische troe pen m Oost-Duitsland Hu volgt als zodanig generaal Iwan Jakoebowski op. SCHIEDAM Geboren Aloysius E z v P L de Paepe en E M de Raay Manon d v C Kramer Freher en A Koouman. Maria M A d v J J M de Groot en H B Bek, Cornelia H d v J Punt en C H Sleeuwenhoek, Ilse i A C d v G N M Aalsma en L Mi Rmgrok: Jolanda d v F Damen en I A Voogdt; Jolanda d v A S van Oor- schot en J H Haesakkers: Hendrikus J z v G Fons en A J Klos. Martmus H z v S Timmermans en J H Wolt huis: Maria d v A Stam en A Spring vloed (Van een onzer verslaggevers) De Rotterdamse politierechter mr. A. Hejnsius keek vrijdagmor gen boos naar een 59-jarige ijzer- werker ut Rozenburg, die voo. hem terechtstond omdat hij een girofor mulier valselijk had opgemaakt. En hij sprak: „Zeldzaam stom en zeldzaam schunnig ook. Je ging bij Verolme werken, je kreeg een woning en toen je huur moest betalen, betaal de je Lekker niks. En toen ze bij je aanklopten, liet je ze een vervalst girostrookje zien; „Kijk eens, ik heb eerlijk betaald. „Je stapelde de ene leugen op de andere en de post- recherche heeft er eer» hele hoop werk aan gehad. Schande, 'n geme ne streek." De ijzerwerker had daar eigenlijk g (Van een onzer verslaggever*) De Schiedamse politie zal ff waarschijnlijk binnen afzien- §f bare tijd bij verkeersonder&oe- g kingen kunnen afgaan op zelf- registrerende verkeerstellen. B en IV ian Schiedam stel- jg ff len de raad oor tu ee van der- s gelijke instrumenten tan het §j g§ merk 'Econohte voor de pms ra» 5S00 aan te schaffen, welk bedrag m lijf jaar moet gf worden afgeschreven. ff 'Er bestaat.' aldus licht het S college toe, 'als gevolg vaji de g snelle toeneming van het autoverkeer een dringende be- ff hoefte aan apparatuur voor g hel verkrijgen van gegevens g oi er de intensiteit er be we- g ging tan hef verkeer op de s hoofd- en uitvalswegen, aan g s de hand waarvan kan worden g s bepaald, welke maatregelen §g ten behoeve van de verkeers- g veiligheid moeten worden ge- g nomen. Deze gegevens kunnen g §f tevens dienen voor het maken van verkeersprognoses, die bij het ontwerpen van stedebomo- g kundige plannen en nieuwe we- s g gen onmisbaar zijn. g niet zo veel op te zeggen. Alle huurschuld was betaald verzekerde lnj ..Betaald" En als ik nu eens met Verolme ga bellen," vroeg de offi cier van Justitie „Bel gerust," zei verdachte. „Prachtig voorstel. De officier gaat met Verolme bellen. Ik schors de zaak," riep mr. Heynsius. „Alles is betaald op een paar gul den na," zei met aanmerkelijk minder overtuiging in zijn stem de ijzerwerker. Mr. Heynsius: „Zie je wel, je krabbelt al terug. Meneer de offi cier, wilt u even bellen" Ik ben be nieuwd hoeveel „die paar guldens" wel zijn." De officier kwam vijf minuten la ter met slechte berichten terug. De juffrouw van Verolme had hem ver teld, dat er nog ƒ146,60 huurschuld was Hij eiste een onvoorwaarde lijke stiaf van tien dagen. „Kan het met voorwaardelijk"" probeerde verdachte. „Voorwaardelijk" Ik denk er met aan. Zelfs op de zitting sta je nog te liegen Twintig dagenAldus mr. H-«nsius. Vader geslagen Op de groene tafel lag een wind buks De politierechter nam hem in zijn hand en zei tegen een 44-jarige fabrieksarbeider uit Barendrecht „En met dit ding heb jij nou je oude. zesenzeventigjange vader een klap op het hoofd gegeven. Een zoon slaat zijn bejaarde vader. Schanda lig!" Ik heb met geslagen," riep de zoon Moeten we dan je vader en je moeder en je broer helemaal van Barendrecht naar Rotterdam laten komen om tegen je te getuigen" Jij hebt wel geslagen Trouwens, je drinkt teveel en er is al eens meer wat net je aan de hand geweest." „Heb je op liet ogenblik al wat opvroeg de officier. „Alleen koffie, meneer." Zoon gaf ten slotte toe, dat hij vader met de kolf van de buks een klap op het hoofd had gegeven en dat vond de oificier bar en boos. ..Je nad die oude man wel kunnen doodslaan Jij hebt vader een klap op de kop gegeven en nu knjg je van mij een klap op de kop: Veer tien dagen, waarvan zeven dagen voorwaardelijk en twee jaai proef tijd." „Ik denk er niet aan," zei mr. Heynsius. „veel te laag. ik maak er vier weken var., waarvan twee we ken voorwaardelijk. Proeftijd twee jaar. Buks wordt verbeurd ver klaard." Op vrydag 26 februari m de grote zaai van het Volksgebouw, Tuinlaan 50, optreden van: Medewerkenden: Jasperine de Jong, Silvia de Leur, Eric- Herfst. Rudy v Veen (piano), Leen Jongewaard en Robert Bos. Entreekaarten voor niet-leden A 3,(incl. pro gramma) verkrijgbaar by: R. Luttik, Visserstraat 17; A. Ouweneel, v. Oldenbarneveldstraat 173; P. Spruit, Heemskerkstraat 26: F. Sjoerdsma. Gordonstraat 25b en het secretariaat Rotterdaonsedyk 24c. AANVANG 8 UUR. De schooi met de modernste leermiddelen Aanschouwelijke theorie met dia-beelden r Speciale onentatieritten Les met nieuwe Opels en Cortina's r Vakbekwame instructeurs ACÖEMENE, WERKTUIGAOUW SCMIEOAIV* vraagt voor spoedige indienst treding Voor de~e functie komen in aanmerki tekenaars - con structeur ~t diploma H.T. S, Werktuigbouw of gelijkwaar dige opleiding. Gegadigden,die ervaring heb ben op dén der volgende ter reinen, genieten de voorkeur: a. algemene machineconstruc ties b. constructiewerk c. pijpleidingen d. drukvaten en de berekening daarvan. Enige kennis van de moderne talen is zeer gewenst. Plaatsing in één der productie afdelingen van het bedrijf, in dien aanleg en ambitie daartoe zijn gebleken, behoort tot de reele mogelijkheden. Eigenhandig (niet met ballpoint) geschreven sollicitaties te richten tot Wilton-Fijenoord, postbus 22, Schiedam. m WILTON EMPLOYÉ vraagt boven- of benedenhuis, nieuwbouw tot 20,-. Aan geboden 3 -kamerwoning met douche in Overschie. Brieven onder no. 7846, bur.v.d.b'ad. WISSELBAND N.V Schie dam. Raam 26, telef. 268351 (dag, geopend van 1 uur 's middags tot "s avonds half acht: zaterdags van 9-5 uur). Nieuwe en gebruikte auto banden, alle merken. Mon teren, repareren, opsnijden, balanceren. Oude banden hoge inruilwaarde. Kapsalon Hélène de salon voor de betere permanent. STROOMLOOS, voor ieder haar geschikt ƒ7,50. Hélène tiede permanent, de meest ideale natuurlijke permanent f 10,Gratis halen en brengen per luxe auto voor permanent. Kapsalon Hélène, Rembrandtlaan 22, Telefoon 267170, Schiedam, 1,re ductie op deze advertentie. Zoekt 0 TROMPET, sax of klarinet? Van Krogten heeft het. Rofcterdamsedijk 148. Tel. 67026 Zoekt D een MONDORGEL, gitaar of slagwerk? v. Krog ten levert uw merk. Rotter- damsedyk 148. Tel. -57026. EEN KIJKJE IN ONS 7ECKNISCH INSTRUCTIE LOKAAL Cursisten welke zich voor 28 februari inschrijven, ontvangen „GRATIS" technisch onderricht. Het GEMEENTEZIEKENHUIS te SCHIEDAM vraagt een ter assistentie van de adjunct-directrice en behande ling van medische correspondentie. Mm -leeftijd 18 jaar. in het bezit van U L.O.- en tj pe-diploma Salans naar leeftijd en opleiding. Schriftelijke sollicitaties te richten aan de Genees- hee: -directeur Alles op gemakkelijke beta ling vanaf f 1,— per week. GOEDERENHANDEL Fa. A Schilperoord en Zrn, Tuinlaan 40, Schiedam. Voor uw PASFOTO'S na- cuurlijk naar fotohandel K. van Vuuren, Hoogstr. 106, Schiedam. In spoedgevallen desgewenst fa 1 uur (daar Een revolutionair boek vooi ervaren gehuwden, dat variatie brengt tn alles wat tot sleur dreigt te ver worden DOKTER JOHN E. EICHENLAUB Dokter Eichenlaub spreekt mei ongewone directheid, die niet terugschrikt voor de meest minutieuze schildenngeD der technieken. Want liefde it een kunst, die men moet beheersen om haar met profijt te kunnen toepassen. Daarom beschrijft dit boek tot in bijzoaderheden de. verschil lende manieren, waarop man en vrouw elkaar kun nen liefhebben (Ïotterfiajï,, sjuas 34 betaaibaar in 2 termijnen. DeB Prhuesrraebt 4e Zend my s.v p ex. JOHN SS. EICHENLAUB LIEFDE KENT GEEN TABOES f 18,90 Ik betaal: contant bij afl in 2 tand. term. per giro (no. 28.333) f per kwitantie. R. WARMERDAM Burg. v. Haarenlaan 1427 Telefoon 260734 Verhuur van: OPEL REKORD 1963 OPEL KADETT 1963 TAUNUS 17M 1965 VAUXHALL VIVA '65 Kevr\asd voor halve dageii. Zeir^t kunnende werken Persoonlijke kennismaking na tcief afspraak Mevrouw N van Hul ten-van Os, Fr Haver- schmidtlaan 31» Schiedam, Telefoon 26 27J24. Naam: Adras: Woonplaats: .•irtTivrriT. ••natnvrctm***. maar vergroot uw vang sten door gebruik te ma ken van de ervaring, dn A. van Onck voor u t« boek stolde: Ga daar eens vissen 10,90 Vissen envangen .ƒ10,95 Wij hengelaars ƒ11,90 Aan de A P.-Boekhandei W ff/fGtZfit/AStaWnr, Owyfsrfip„ jwaww. cmz, ééJjrs/j yexo'Cfrr- zorrré. lo/r/

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Het Vrije volk | 1965 | | pagina 1