EURO V/, I 11:4 ONTIRS ;i int i li i i ui et? f 298- GELD NODIG HUISHOUDSTER TE HUI mei lewerkers met interesse vo< r technisc werk MEDEWERKER PU ATWERKERS- LASSERS MiDDENSTANDSWONiNGEN ACCURATE TYPISTE 2 BEKWAME CHAUFFEURS een BIJRIJDER MONSTERNEMER HISPANO SUIZA (NEDERLAND) N.V. BREDA Eengezinswoningen S.S.M. HEYPLAAT N.V. VROUWELIJKE KRACHT controleur-propagandist S.S.M. HEYPLAAT N.V. ADMINISTRATIEVE A VGl MEDEWERKSTERS STENO-TYPISTE CO-OP NEDERLAND GEHUWDE DAMES TIJDELIJKE BEDIENDE (vrl.) JONGSTE BEDIENDE V. JONGE MEDEWERKERS STENO-TYPISTES BEKWAME HULPKRACHTEN VERKOOPSTER of AANK. VERKOOPSTER 2 NETTE MEISJES Servicestation VAN DE MERWE HET VRIJE VOLK ZATERDAG 13 FEBRUARI 1965 070-607806 LAAN COPES VAN CATTENBURCH 76 Algemene Meisjesschool voor N.O. ..DE IEMENHOF" Beumershoek 3 Rotterdam-23 GEVRAAGD: EEN Sollicitaties Linnen een week te richten aan de directrice, mej. F. O. J. SLIEP. met vrije vestiging huurprijs v.a. 130,per maand (evt. met garage). Inlichtingen MAKELAAR BRAMER HOOFDSTRAAT 52 - HOOGEVEEN S.S.M. HEYPLAAT N.V. Voor het verrichten van gevarieerd typewerk in het kantoor van onsj nieuwe stuwadoorsbedrijf aan de Waalhaven-Heyplaat zoeken wij contact met een Schriftelijke sollicitaties worden gaarne ingewacht door de afdeling Personeelszaken, Heyplaatweg 4. Rotterdam-Zuid. HEYPLAAT CONTANT GELD NODIG? Wij verstrekken persoonlijke leningen van 1.000—10.000 GULDEN Geen wachttijd. Geen informatie bij werkgever. Vraagt folder aan ALBEIVSA POSTBUS 249, HEERLEN N.V. GEKRO DE NIEUWSTE MODELLEN STA- HANG- EN WANDLAMPEN breid zich snel uit in alle sectoren van het bedrijf In de CONSTRUCTIE-AFDELING worden gevraagd voor de samenbouw van zeer gecompliceerde automatische puntlasmachines in enkelfabricage: Het werk houdt in: Het zelfstandig volgens tekening gereedmaken van onderdelen, het monteren van frame, het monteren van units aan hoofdframe, het uit richten en uitlijnen van onderdelen, het pasmaken en monteren van tand wielen- en bedrijfsoverbrenginger. en het geheel afstellen en proefdraaien van de machine. VOOR DE GOEDE VAKMAN WORDT EEN WONING IN HET VOORUITZICHT GESTELD INLICHTINGEN zullen wij U gaarne verstrekken op MAANDAG 15 februari a.s. 's avonds van 7 tot 8 uur in Café-Restaurant „RUSTBURCHT", Strevels- weg 746 (Verzamelgebouw-Zuid), ROTTERDAM-ZUID. Wij kunnen dan tevens een afspraak met U maken voor een bezoek aan ons bedrijf, waarbij vanzelfsprekend Uw reis- en eventuele verletkosten volledig vergoed worden. SCHRIFTELIJKE sollicitaties te richten aan de afdeling Personeelszaken, Terheydenseweg 169, Breda. TELEFOON: 01600-24 041toestel 241. HEYPLAAT 4 Ons nieuwe stukgoed stuwadoorsbe drijf aan de Waalhaven-Heyplaat groeit snel. Om alle werkzaamheden goed te laten verlopen zoeken wij voor onze afdeling Personeelszaken contact met een In eerste instantie zal hij de Chef Personeelszaken in de dagelijkse gang van zaken terzijde moeten staan. Ervaring in een soortgelijke functie strekt zeker tot aanbeveling. Schriftelijke sollicitaties worden gaarne ingewacht door de Chef Per- soneelszaken, Heyplaatweg 4, Rot- I terdam-22. verkopers verkoopsters demonstratrice naaimachines administratieve medewerkster ■■■■iiiii8iiiiiiiifiiiiiiiiiniiiiiiiiiinllllliaa< PRODUKTIEBANKWERKERS MEUBELMAKERS HOUTBEWERKERS LAKSPUITERS -\ LEO VAN IERLAND JONGEDAME Voor bet kantoor van ons geheel j nieuwe bedrijf aan de Waalhaven, Heyplaat, zoeken wij contact met DEUTZ MOTOREN N.V. TE ROTTERDAM DEUTZ MOTOREN N.V. DM INI STRATI EVE AV N DAR BEID HEYPLAAT OOP J De A.P.-Boekwinkel, Slaak 34, Rotterdam, zoekt een in bezit ULO-diploma. Sollicitatiebrieven te richten aan de directie van de N.V. De Arbeiderspers, postbus 1162, Rotterdam. oor diverse afdelingen. Schriftelijke sollicitaties worden gaarne ingewacht door de afdeling j Personeelszaken, Heyplaatweg 4, Rotterdam. WüJ H. MULLER CO. N.V. ERIKA is 's werelds t beste ko ff erschrij fmachln e, j dè machine voor univer seel gebruik. ERIKr is een in een sta len :hassls opgebouwde mach ne, waaraa z(j haar stabiliteit en duurzaam heid dankt, nü met „ther- moplast" bekleding welke j, onbreekbaar is, in Itali aanse vormgeving en kleu- ren uitgevoerd. ERi^i wordt reeds ge - briceerd van 1910 af. Zij was de eerste bruikbare portable. j BESTELBON GEVRAAGD: voor inpak- of stikwerk. Hoog loon. Aanmelden: KABOR Banierstraat 60, Rotterdam Telefoon 24 76 09. Pocket boeken voor kinderen. Een bli vende beloning voor zeven kwartjes. Bij uw boekhandel of kiosk. "PRTNSENSTRr-36-56--TEfcr41009L1KKERVEK "föpHeetL lai f HJks geopend van 7 uur tot 20 uur U J- TELEFOON DEN HAAG ITTERDAM: CLAES DE VRIESEIAAN 47a, TEL. 010-250264 i I CE ROTTERDAM-NOORD vraagt voor spoedige indiensttreding voor haar cadaver- en afval- ophaaldienst: in bezit van iet rijbewijs B.. C., D. en E. Leeftijd ca. 30 jaar. Leeftijd van 1820 jaar. Het bezit van één of meer rijbewijzen strekt tot aanbeveling. Voor haar laboratorium Leeftijd 16—19 jaar. Sollicitaties worden gaarne ingewacht bij de afdeling personeelszaken, Bovendfjk 132, Rotterdam. VOOR MODERNE HUISKAMERVERLfCHTING ScMedamseweg »87 Telefoon 238405 Lu verschillende produktie-afdelingen van een modern bedrijf in een centrum-plaats in Friesland bestaan plaatsingsmogelijkheden voor enige flinke die gewend zijn aan het werken in ploegendiensten. Maximum-leeftijd 35 jaar. Kandidaten dienen bereid te zijn zich te onderwerpen aan een test, waarbij meer gelet zal worden op prak- tisch-iechnische vaardigheid, dan op een theoretische 'laaeréi technische schoolopleiding. Zij! die 6 klassen lagere school met goed gevolg hebben doorlopen en voor het overige menen aan de gestelde eisen te voldoen, kunnen zich dan ook voor de vacatures aanmelden. Voor gehuwden zijn royale beschikbaar, terwijl een tegemoetkoming in de ver huiskosten wordt verstrekt. Sollicitaties met volledige inlichtingen vóór 20 febr. a.s. te richten aan het bureau van dit blad onder nr. B 7786. Gevraagd op kantoor centrum Rotterdam leeftijd 3040 jaar. Voor steno-typewerk Nederlands en admini stratieve werkzaamheden. Reflectanten met ruime kantoorervaring genieten de voorkeur. Met vakantie-afspra ken wordt rekening gehouden. Alleeen schriftelijke sollicitaties aan: HODBEMA N.V,. Aelbrechtskade 168, Rotterdam. heeft op korte termijn in haar wareiihuisfiliaa! te Rotterdam nog diverse plaatsingsmogelijkheden, nl.: en voor diverse afdelingen. Leeftijd ongeveer 18 jaar, liefst in het bezit van Mulo-diploma. Wij bieden een goede salariëring en secundaire arbeidsvoorwaarden en korting bij aankoop van onze warenhuisartikelen. Persoonlijke aanmeldingen bij de filiaaldirectie, Hoogstraat 177 te Rotterdam. METAALWARENFABRIEK D. VAN DER BIJ vraagt: voor de fabricage van kieimneu helen. Voor goede krachten goede lonen. Sollicitaties dagelijks Gorzen pad 9-15 fblj SUiisjesdijkJ, Telefoon 27 21 40. LIJNBAAN 50 TELEFOON 13 31 64 vraagt leeftijd ca. 16 jaar, MULO-diploma, die in recordtijd wenst te worden op geleid tot verkoopster in juweliers branche. Geen poetswerk 5-daagse werkweek. Sollicitaties schriftelijk of mondeling na tel. afspraak. Lr N.V DE ARBEIDERSPERS (Dagblad Het Vrije Volki. Slaak 34, Rotterdam, vraagt voor de afdeling Propaganda en Inspectie een met als standplaats Rotterdam. Leeftijd 25 tot 40 jaar, Sollicitatiebrieven te richten aan de Directie, Post bus 1162, Rotterdam onder letters Insp. vraagt voor haar afd. TECHNISCHE DIENST een voor Nederlands, waarbij tevens de kennis van steno-Duits op prijs wordt gesteld. Het is de bedoeling voor halve lage' waarbij in onderling overleg de werktijden zuilen wor den vastgesteld. Gaarne uw sollicitatie te richten aan: Sjuisjesdijk - Rotterdam - Telefoon 176540 gevraagd voor de ombouw van gasappa ruien. Brieven onder nr. 1808 aa Adv.bureau P. Keuzen- :a«p Jr.. Rochussenstraat 269. Rotterdam- Voor de verdere uitbouw van de werk zaamheden. die thans reeds b? ons in dt avonduren worden verricht, zoeken door het produkiief maken van vrrje uren, het gezinsinkomen willen verhogen. In het bijzonder willen wy degenen, die op de hoogte znn met bet typen van fakturen, dan wel met de bediening van ponskaartenmachines (zoals sorteer- en tabeileermachines) HHOocbgen kontakt op te nemen met onze aftkMng Alge mene Personeelszaken. Dit krnit doen Telefonisch: onder nr. 235180, toestel 86. Schriftelijk onder nr. 4.65 aan voornoemde afdebng. Postbus 6008, Hoeterdam. s. De N.VDE ARBEIDERSPERS (Dagblad Het Vrije Volk), Slaak 34, Rotterdam, vraagt voor de admini stratie van de afdeling Propaganda een Goed kunnende typen en enige administratieve ervaring wordt verlangd. Leeftijd van 18 tot 25 jaar. Gehuwd geen bezwaar. Sollicitatiebrieven te richten aan de Directie. Post bus 1162. Rotterdam onder letters PR. WESTERLAAN 1 - ROTTERDAM vraagt voor spoedige indienst treding: (mni, en vrl.) Goede schoolopleiding vereist. in de moderne talen. Ook gehuwde dames, die bereid zijn een gedeelte van de dag te werken, komen in aanmerking. Sollicitaties worden gaarne ngewaehf door de afdeling Personeelszaken, Postbus 110, Rotterdam. De aannemerscombinatie ALBOUW-KONDOR bij het maken van voorgespannen betonbalken voor liet metroviaduct in Rotterdan.-Zuid. Bouwervaring niet vereist. Goede werkomstandigheden, geen. verlet. Tijdsduur ;a. 2 jaar. Werkkleding wordt gratis ter beschikking gesteld. Aanmelden Balkenfabriek Metro, ALBOUW-KONDOR Ooltgensplaatweg-Zuiderparkweg Rotterdam - Telefoon 01027.65.00 Zij is portable" gebleven, met alle hoedanigheden i I functies yan de standaarö- j machine Bijzondere voordcelen van ERIKA rijn: t grote roidiameter. ruin opening van de pa- piergeietderollen, speciaal van lelang om iet ver schuiven van doorslagen t.o.v. elkaar te voorkomen. S stalen stuitrand, die er wisselbaar is; resultaat een gaaf lettert :ldeen mui ast toetsenbord; ge il freesd wagenframe en rails, met microstelling. wat een wagenloop ga ramleert, die volkomes i zonder spelling blijft. Alle functies n ERIKA zijn rsnakkeiijk voor de hand liggend te bedienen. Laat ERIKA Uw ïoffer- fchryfmachine zijn. Haai wereldfaam >lus d» reputatie van de A.1 Kan- toormachinehandel zijn een iele waarborg voor kwa liteit en service. Prijs compleet in solide koffer of 18 maandelijkse termijnen van 17.75. Aar de A.P.-Kantoorboek- handel. Hekelveld 15. Amsterdam-C. Zend mij s.v.p, op uw beker de leveringsvoorwaarden een FTRIKA- portable nmpleet in koffer ijs ƒ298.- desge wenst te betalen in 18 maan delijkse termijnen van 17.75. Betaling vindt plaat per kwitantie per giro «s.v.p. doorhalen wat niet bedoeld wordt). Naam: Adres: Woonplaats-» Datum: Handtekening: FRANS BEUDEKER - HERENMODES vraagt per 1 april voor filiaal Stadhuisplein: bekend met het vak. Soli. Nw. Binnenweg 283, telefoon 23.10.51 «na tele fonische afspraak ook 's avonds). Ook's zaterdags Benzine - OH« - Joorsnu ren Bandenservic

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Het Vrije volk | 1965 | | pagina 2