F. J. PRINS PUI! ÏJES dd: RECEPT "ENORM' I ZUÖRKI OL SP !K 75 r w WIN PER BRIEFKAART f 15.000.-AAN PRIJ1 I f p m i oütèi H CITROEN SEBR. ZUIDGEEST i k droomde dat er een was d e er uil zag als een PUKKELTJES HUIDUITSLAG HOORDEEL KLEESOEHflKT h TTi gepensioneerde Gitroën-agent voor Vlaardingen en Omstreken Ir. R. MAATHUIS Onmiddellijke verlichting van SPIERPIJN EN STIJFHEID i AlgesaI I 500 GRAM MARGARINE SAMEN 149 S- t-r HOLLAND-AMERIKA LIJN a. adm. krachten (mni.) b. steno-typistes c. typistes d. een facturiste GERRIT JAN VELTKAMP GERRIT J. VELTKAMP G. J. VELTKAMP G. J. VELTKAMP PRAKTIJK HERVAT. Fam. MOERKERKEN. RUIL UW OUDE MEUBELEN IN, minderen direct komen niet terug -wèg met die straf IN ALLEEN WOENSDAG MAGEN 1 pakje fijnste MAGER U kent toch onze adressen CRêf CE la nachtcrème Zo. mac Dr d. Höoc sj Crème Speciale stig noemen Eén unieke nachtcrème met voedend©.',en vocht inbrengende eigenschappen Bovendièh frêfe licht en verbazend snel intrekkend^ Slechts 3 95 per gróte pot. -re Ruil uw oude irieubelert in „DE POOL" DOE MEE AAN DE VAN HOUTEN JUBILEUM WEDSTRIJD MET LIEFST Dit moet U doen: KETHELWEG 54 VLAARDINGEN TELEFOON 01898-4268 nederlands en engels nederlands en engels ;-^\{r-:*?$imaêïi2i2të2g3££ Het Is geen droom. Hoogstens een dróóm van een auto: een 2ev met de motor van een am!6. Deze nieuwe azamS rijdt 105 km per uur, accelereert als een wlkle eend, suist soepel door scherpe bochten met zijn amis-krulskoppellngen, heeft am!6-banken (de voorste lens het rijden verstelbaar), vier veilig naar achteren opengaande portieren en drie ruiten per zijkant. Maar hij blijft een 2cv wat betreft zijn roldak en heel zijn onnavolgbare cenderigheid. Of u een aml6-!n.werkpak wilt of een flitsende eend: voor f 4690.- krijgt u die droom P.S. voor twijfelaars: komt u maar kijken op de RAil 1- j65 Na «en kortstondige ziekte nam God tot zich mUn geliefde man, onze lieve vader, broer, zwager oom op d» leeftijd van ruim 51 jaar. .lesinebroek: J R. Veltkatnp-Sossinga Joke U*i Robbie Yvonne Bennebroek, 14 februari 1965 Narcissenlasn 19 De rerledene is opgebaard in d rouwkamer Park- laan 36. Haarlem Bezoek van 1718 uur er van 20.30—21 uur, donderdag van 1130 tot 12 uur De teraardebestelling zal plaats hebben donderdag, 18 februari as., om 13 uur op de Hervormde Be graafplaats te Bennebroek. Vertrek van Narcissen- laan 19. Liever geen bezoek aan huis De Directie van de N.V. Drukkerij- en Uitgevers- vanHMVHl De Arbeiderspers ei 1e d ie Volk geven met groot ïedwezen ken nis van het overlyaen var de beer op de leeftijd van 51 jaar. Hy was gedurende tm als chef van de handelsdrukkerij wy verliezen in hem een medewerker wiens vakbe kwaamheid en belangstelling voor mens e bedryf tot voorbeeld van ons allen zal blijven. Hy ruste in vrede. Amsterdam, 15 februari 1965. De Ondernemingsraad van de N.V. Drukkerij- en Uitgeversmaatschappij De Arbeiderspers te Amster dam geeft namens het gehele personeel met grote droefheid kennis van het overlijden van de heer chef van dft Handelsdrukkerij, wy verhezen in hem een chef die door zy'n vriend- scnappellï optreden en zon grow- toewyding in onze herinnering zal blijven. Hy ruste in vrede. Amsterdam, 15 februari 1965. De personeelsleden van de handelsdrukkery van de N.V. De Arbeiderspers, hebben met ontsteltenis ke *- ms genomen van het plotselinge overlijden van hun chef, de heer Wij zullen hem als mens en als medewerker altyd blyven gedenken. u Amsterdam, 15 februari 1965. DANKBETUIGING Lan at mijn familie, zowel ten als ïlnnen de stad. vrienden, bekenden en vooral al nljn vele buren betuig 1 vo d belangstelling bij het over- tljden van raljn man rnijn har- tel'.lke nk voor a de m- patble die ik heb ondervonden. M-de namens mijn zoon en zijn echtgenote en kleinkinderen. Mevr. STEDEHOUDER- ER ANDENBURG Rotterdam, Boezemstraat 75. DANKBETUIGING. Hiermede betuigen wy onzr. hartelijke dan! aar. buren n kennissen rooi de belangstel ling. getoond bij het overlijden van onze lieve vrouw en moe- der. mevrouw M. IV. M. BELJAARS-BERGEREN C. H. BELJAARS en kinderen. Ebenha«zeratrsat 114 o, Rotterdam. GEVESTIGD: huidarts Straatweg 23 - Rotterdam Tel. 010—22.67.83. SPREEKUREN DAG. 8.30— 10.30 uur. part.: 13.3015.30 uur. beide tevens volgens afspraak. VÖN&SPREEKUUR maand, er: dorid. 18.30—19.30 u., zat. alleen volgens afspr By dezen danken wy ai onze cliënten voor' de ons jarenlang bewezen vriend schap en senheic die altyd in café Oostdijk heeft geheerst. Wy introduceren hierby de FAMILIE T.AK m hopen dat zy hetzelfde vertrouwen ontvangen, dat V ons altyd heeft ge schonken. HEROPENING CAFE OOSTDIJK as. donderdag 18 februari om 15 uur. Beleefd aanbevelend, Fam. TAK. tij aankoop van nieuws. Vraag vrijblijvend taxatie. COR-ROS N.V oosizeedijk 344-364 r.dam hoek ooslpleïn tel. 133744 Helder vloeibaar, heeilijk zuiverend DDD tecept .doodt de bacteriën en maakt nw huid weer glad en gaaf, van binnenuit, door-en-door gezond, Vanaf 11.30 per flacon. Rheamsiiiscbe pijnen, spit, zenu /pijnen, verstuikingen, stijve nek en ledematen Niets werkt sneller, niets werkt aangenamer ter verlichting van pijn dan AJ- gesal-balsem. Onmiddellijk in de huic doordringend, werkt AlgesaI diep op de weefsels in .ot aai de haard va de pijn (zonder opper vlakkige warmtescnsatie of irritatie van de huid te ver oorzaken), en doorstraalt" verlichtend weefsels enspieren tot in de gewrichten. Rheu- matische pijnen en stijfheid I maken spoedig plaats voor een durend gevoel van ver- lichting en welbehagen, j Wacht niet tot de pijn uitbreektZorg dat U thuis iltijc een tube AlgesaI bij de hand hebt otn zodra het nodig is de pijn te verlichten. I zonder knEurs of been. 250 gram i' 'lijs. -l-.-'K-ir":-:'4 Lii jtj LM!!::? -&!ii-'fa:-L..t—f---k k*H\'i: bi) aankoop van nieuwe. Vraag vrljbl. taxatie. Financiering mogelijk. N.V. GOEDEREXH. MIJ. Goudsesingel 32-38 Telefoon 13.S8.91, Complete Woninginrichting Plak op een briefkaart van 10 cent 5 vH-merkjes van de Van Houten 20-cts repen. Schrijf onderstaand rijmpje ovei en bedenk een originele 4e regel. Noem kwaliteit steeds bij de naam: Van Houten moet vragen. Chocola van wereldfaam, Verzend de kaart vóór 15 maart a.s, aan: /an Houten iubileumwedstrlfd, Postbus 400, Breda. ROTTERDAM zoekt voor het verrichten van eenvoudige kantoor- werkzaamheden voor halve dagen: in de leeftijd van 55 - 65 jaar. Keurig bandschrift ver st Brieven met volledige inlichtingen te zenden aan afdeling Personeelsdienst van de N.v De Rotterdamsche Melkinrichting Persoons.it m 18, Rotterdam-Z. V 'AM Hoofdagent Vo®# Citroèft Ponk.rJ u tom R O t J f d m «A óaitrtJiA Op diverse afdelingen van ons hoofd kantoor kunnen worden geplaatst: in de leeftijd van 18-26 jaar met Mulo diploma er. in het bezit van diploma Boekhouden en M.B.A. of S.P.D. of hiervoor studerende. Geboden wordt: een aantrekkelijke werkkring in een internationaal georienteerd bedrijf. goede salariëring ruime sociale voorzieningen 5-daagse werkweek 3 weken vakantie per jaar Sollicitaties naar bovengenoemde functies te richten aan de afdeling Algemene Zaken der Holland-Amerika Lijn, Wilhelminakade 86 te Rotterdam. ami ücv... •r. -■ V - v .ty .*4_a -^"*JT Citroën

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Het Vrije volk | 1965 | | pagina 2