NEATH Schiedam neemt deel aan Europ. jeugduitwisseling Spaarbustegoed boven de vijftig miljoen en voor Gepeperde bewoners Pr. Alexanderpolder yDe Zwarte Hand9 tegen de lamp s Verblind: met auto tegen paal Polifie maakf muziek in Musis ÜK Vienne rr~ Ir. Van Goor (GEB):Mensen moeten cle kraan ivat knijpen Geen uitnodiging HET VRIJE VOLK WOENSDAG 17 FEBRUARI 1965 Essiingen Norrköping "H'l 3ntraua,\pv (Van een onzer verslaggevers) fyrinulier Prachtige reis palïssartder eetkamers vindt U i bij broersvest 64-66 - Schiedam S3 W aarom dan? Wel ingelicht illÉii IWllS Zwervende OPENBARE KENNISGEVING Jonge Schiedammers in de leeftijd van 16 tot 21 jaar zullen ook dil jaar weer deelnemen aan een massale Europese uitwisseling waarvoor ook de jeugd zal worden afgevaardigd uit vier andere steden in Europa, zoals Udine in Italië, Vienne in Frankrijk, Norr- koping in Zweden, Neathe in Engeland (Wales) en Essiingen in Duitsland, waar zoals bekend vorig jaar tien Schiedamse jongens cv. meisjes op bezoek waren. Nieuw voor Schiedam is het feit, dat dit jaar onder auspiciën van de sectie Internationale Jeugduitwisseling van de Schiedamse Ge- meenscnap zo •wel tiaar Essiingen. als de Engelse stad Neathe zullen worden uitgezonden. Verrassend is ook, dat men ook Zweden heeft ingeschakeld. Dc 40-jarige Haagse mevrouw L. B. volkomen onbekend met de Delftse verkecrsgebruiken reed gistermid dag met haar auto onder de Oost poort door en vervolgens de ophaal brug op, twee dingen die helemaal niet mogen, men mag zelfs niet fiet sen bjj de Oostpoort. Toen zij van de brug afkwam scheen, volgens haar verklaring, plotseling de zon in haar gezicht, waardoor zij verblind werd en tegen een hard stenen paaltje aanreed. De auto werd zwaar beschadigd. De me vrouw kreeg een proces-verbaal. (Van een onzer verslaggevers) Op alle bijkantoren en het hoofdkantoor van de Spaarbank Anno 1820 te Schiedam, wapperde vanmorgen de nationale driekleur ten teken dat de totale spaarbustegoed gisteren de 50 miljoen gulden had overschreden. Stralend maakte de directeur van de bank de heer J. D. Holtkamp dit vanmorgen op het hoofdkantoor op de Lange Haven bekend. In de perio de van 1945 tot 1963 liep het tegoed van 10 miljoen op tot 40 miljoen. Na dit record steeg het bedrag ieder jaar totdat in februari de vijftig miljoen naderde. In de laatste maanden ging het te goed met grote sprongen omhoog en inea kon ongeveer berekenen, wan neer de vijftig miljoen zou worden bereikt. En daarom schreef de spaarbank voor de inleggers een prijsvraag uit waarbij ze moesten bepalen óp welke dag het huidige record zou worden geboekt. Er kwamen 1502 prijsvraagformu lieren binnen en in tegenwoordig heid van een notaris bleek vanmor gen. dat 20 Schiedammers de juiste datum 16 februari hadden ingevuld. Voor de winnaars waren prijzen uitgeloot van 500 gulden, 200 gulden, 100 gulden en 20 troostprijzen van 10 gulden. Daarom moest er worden geloot, wat geschiedde onder toe zicht van de afdeling controle van de Nederlandse Spaarbank. Als- eerste prijswinnaar kwam uit de bus de heer H. Snoep die 500 gulden op zijn spaarbankboekje krijgt. De heer J. Apon kreeg de tweede prijs en mevrouw C. T. Leentvaar-Im merzeel krijgt de derde prijs van 1G0,-. Het Schiedams Politie Muziekge zelschap heeft dinsdagavond in Mu sis Sacrum haar langzamerhand tot traditie geworden, jaarlijkse concert gegeven. Na een kort welkomstwoord van de voorzitter van het SPM, hoofd inspecteur C. v. d. Haagen, opende het orkest o.l.v. de heer M. Brilie- man met de mars „Them Basses" van G. H. Huffine en vervolgens speelde men de rustige „Suite Keroique" van Hendrik Altink. Hier na speelde het orkest achtereenvol gens het sfeervolle „Serzus Wien" van Dostal-Mellema. „A Chain of British Songs" van G. H. Boedl.in en ae jazz-ouverture „Up to date" van J. A. Daigneux, Met medewerking van de mars tamboers ol.v. de heer W. H. van Wijk speelde het orkest een slectie uit de musical „My Fair Lady" en het optreden werd besloten met de ..Defiieermars, van de le divisie 7 december, voor orkest en tamboers" van J. P. Laro. Na de pauze voerde de Schiedam se toneelvereniging AlberdinckThijm onder regie van Jac. van Haasteren, voor de zoveelste maal het blijspel in drie bedrijven „Hoogheid Uw ka meel staat voor," van Max Andrea op. De avond van het Schiedams Po litie Muziekgezelschap werd besloten met een groot bal, waarop men de dienaren van Hermandad in uni form. lustig over de dansvloer kon zien zwieren. Op 16 augustus gaat deze groep weer naar huis; de Engelse groep krijgt dan weer tien jeugdige Schie dammers als reisgezelschap, die van 17 tot en met 29 augustus kunnen kennismaken met de Engelse leefge woonten. De heer H. F. Rooderijs. die zich vorig jaar een prima reisleider toon de tijdens het bezoek aan Toslingen zal zeer waarschijnlijk ook dit jaar de jongeren vergezellen; vermoede lijk zal hij als leider fungeren van de groep die naar Neath vertrekt. Jongelui, die voor deze uitwisse ling, waarbij het accent op de Euro pese gedachte wordt gelegd, belang stelling hebben, kunnen zich opgeven bij het kantoor van dc Schiedamse Gemeenschap aan de Plantage, waar zü een formulier kunnen invullen. Zoveel mogelijk zal worden ge tracht jeugd te selecteren uit alle la gen van de bevolking; als eis wordt gesteld, dat de deelnemers hun stad op de juiste wijze kunnen vertegen woordigen. De deelnemers zullen slechts de reiskosten en een kleine bijdrage voor hun verblijf moeten betalen; voor Essiingen wordt een bedrag van 125 gevraagd; voor het prach tig gelegen Nea'.h bedraagt de deel- nemersprijs 175. Zeer waarschijnlijk zal de grootste belangstelling uitgaan naar de uit wisseling met deze Engelse stad. Het is een typisch plaatsje te mid den van een prachtig landschap; na dat men met een boot vanuit Hoek van Holland in Harwich is aangeko men volgt een treinreis naar Lon den, waar men tegen negen uur 's avonds arriveert. Zeer waarschijnlijk wordt dan in de Engelse hoofdstad overnacht, waarna de reis de volgende dag per trein wordt voortgezet. Het duurt vanuit Londen ongeveer vijf uur voordat men in Neath aankomt; aan heefl men een haive aag ge reisd door een van de meest impo nerende landschappen van Engeland. De eigenlijke plaats van bestem ming ligt in de nabijheid van de ha venplaats Swansea in Glamorgan shire, die zeker het doel zal zijn van een excursie. Al met al een veertiendaagse va kantie, waaraan de deelnemers, een maal weer terug in Schiedam, met veel genoegen zuhen terugdenken, temeer ómdat volgens de organisato ren de baevolking van Neath uiterei vriendelijk is tegenover toeristen en zeer zeker alles zal doen om het juist de deelnemers van de Europe se uitwisseling naar de zin te maken. Dit is een luchtfoto van Swansea, dc haven van Wales. Het is een fraaie stad van bijna 165.000 inwoners. Op de voorgrond ontdekt men het voetbalstadion en op de achtergrond de haven met de schepen, waar jaarlijks duizenden tonnen ■steenkool- worden .geëxporteerd. Dit alles is vorige weeft" besproken op een werkbijeenkomst van de or ganisatoren in Neath, waar voor Schiedam de directeur van de Schie damse Gemeenschap, de heer P. van den Boom vertegenwoordigd was. In Neaht, waar het stadhuis en kele dagen lang in het teken stond van de Europese gedachte, werd te vens bepaald, dat tien jonge Schie dammers vergezeld van een reislei der van 18 tot en met 31 juli op bezoek gaan bij pleegouders in Ess iingen. Wanneer de Schiedamse jongelui op 1 augustus naar huis terugkeren worden zij vergezeld door tien Ess- lingers, die op hun beurt bij Schie damse pleegouders zullen worden ondergebracht; tevens arriveren op die dag tien jongeiuit uit Seath in Schiedam, zodat van 1 augustus tot en met 15 augustus tien Duitse en tien Engelse jongens en meisjes in Nederland op bezoek zijn. De Schiedamse Spaarbank anno 1820 is gerekend naar het inleg gerstegoed van de Algemene Spaar banken in Nederland de 21ste; wan neer men het aantal inleggers als maatstaf neemt, dan staat de spaar bank als 13e genoteerd op de rang lijst. Het is niet zo verwonderlijk, dat juist deze week de 50 miljoen werd overschreden, omdat gisteren de uitkeringen van 't pensioenfonds op de boekjes werden bijgeschreven. De ontvangst op Zestienhoven was er één, of een pioene begroet werd. De belde meisjes werden over laden met moe* men. Stlen Kaiser, links, en Carry Geyarsn rechts staan er wat be duusd van te kijken. Zoiets hadden zij niet verwacht. Tratoer-coaeh 'Ome' Plet Zwanenburg, staat wat achteraf, maar deelt toch vol ledig in de feestvreugde. In Hoek van Holland is de plaat opgenomen, die op maandag 20 fe bruari zal worden aangeboden aan de scheidende burgemeester van Rotterdam, mr. G. E. van Walsum. Aan de ene zijde van de plaat zin gen de gezam -nlijke Hoekse koren het Ay-Ay lied, dat vorig jaar werd ge ïntroduceerd bij de tentoonstelling van die naam. De harmonievereni ging Rotterdam aan Zee speelt aan de andere zijde van de plaat de mars „In rechte baan". (Van een onzer verslaggevers) Stien Kaiser, die in Finland eert derde -plaats bij de wereld kampioenschappen hardrijden op de schaats voor dames behaalde, is weer terug in haar ivoonplaats. Gisteravond heeft Delft haar in gehaald. In een open landauer gezeten maakte zij een rondrit door de stad. Burgemeester De Loor ver welkomde haar namens het ge meentebestuur. Hij bood haar een gebeeldhouwd sportfiguur aanDe heer Haanappel sprak namens de KNSB. Vele sprekers volgden met even zovele ge schenken. 's Middags teas zij op het vlieg veld Zestienhoven reeds inge haald. Samen met Carry Geysten. die in Finland zevende werd, en trainer-coach Piet Zwanenburg arriveerde zij met een lijntoestH ■uit Oslo. Familieleden en kennis sen waren aanwezig, evenals jhr. W. H. D. Queries van Ufjord, die bloemen schonk namens de schaatsbond n (Van ecu onzer verslaggevers) De bewoners van ruim zeventig eengezinswoningen in de nieuwe Rotterdamse stadswijk Prins Alexanderpolder is ver leden week de schrik om het hart geslagen, toen zij van het Gemeente Energiebedrijf gas- en elektriciteitsrekeningen (voor verbruik in november en december 1964) kregen gepresenteerd, die varieerden van 130 tot 356. Een ge weldig gasverbruik is van deze schrikwekkende rekeningen in hoofdzaak de oorzaak. Aldus een bericht in Het Rotter dams Parool. De betrokken woningen maken deel uit van een complex van 481?, krachtens een besluit van de Rotterdamse raad van mei 1964, aard gasverwarming krijgt. Patrimoniums Woningstichting ie Delfshaven heeft in de ruim zeventig woningen (met vijf of zes kamers, totaal- huur 166,60) verwarmingsinstallaties laten plaatsen a ƒ3100 per stuk. De bewoners betalen voor deze installatie 4,40 per week, waar bij tevens verrekend is de vergoeding voor een gashaard, 'die wérd geleverd door Niermeijer Ringverwarming N.V. te Leeuwarden. Deze gashaard, aldus Het Rotter-, dams Parool, is afgesteld op .het ge bruik vanaardgas. En daar nu zit precies het knelpunt. Er is hele maal nog geen aardgas. Tot zolang moeten de bewoners het met scads- gas doen en de afgelopen maanden is gebleken, dat. uil men het huis redelijk verwannen, deze haard stads- gas slurpt. Bewoners, schrijft HRP verder, hebben in de gauwigheid berekend, dat een maandelijks verbruik van duizend kubieke meter gewoon is. Duizend 'kub' a 14,1 cent. Als dit zo doorgaat betekent dat, dat er per jaar (bij zeven maanden stoken) een kleine duizend gulden de schoorsteen uitfloept. Het feit. dat in de woningen in stallaties aanwezig zijn. die reeds be rekend zijn op de toekomstige ver warming door middel van aardgas, speelt volgens ir. E. J. van Goor, di recteur van het GEB, geen enkele rol. Immers, zo zei hij ons, de hier gebruikte haarden zijn normgashaar- den en dus volledig geschikt voor het gebruik van stadsgas. De Prins Alexanderpolder wordt in de tweede helft van dit jaar (precies volgens schema, de investeringsbeperking heeft geen invloed) overgeschakeld op aardgas. Dan pas zullen de haar den worden afgesteld op de nieuwe energiebron. Met Patrimoniums Woningstichting en de Rotterdamse Dienst van Volks huisvesting is volgens ir. Van Goor in de jaren 1963 en 1964 uitvoerig contact geweest over aardgasverwar ming in de Prins Alexanderpolder. Er werd een proef genomen in twee woningen en het GEB deelde mee, dat de overschakeling eerst In 1965- 1966 kon worden verwacht. Stich ting en Dienst hebben dit geaccep teerd en wisten, waar zij aan toe waren, aldus de heer Van Goor, „Men kan zich afvragen," zo zei hjj verder, „of Patrimonium de bewo ners van tevoren wei voldoende heeft ingelicht. Mogelijk heeft er Iets aan het contact ontbroken." In hun voorstel aan de raad om te besluiten tot aardgasverwarming in de 488 woningen schreven B. en W. verleden jaar dat bij een geschat verbruik van 1.500 m3 gas per jaar de variabele verwarmingskosten ge middeld ongeveer 4 per week zouden bedragen. Dit geschatte ver bruik nu is, aldus ir. Van Goor te laag. Het gaat zeker om 2.500 ku bieke' meter. Uitgaande van een vastrecht van ƒ108 per jaar en een Prijs, van 9 cent per m3 komen de verwarmingskosten dan op 333 per jaar. Bjj het thans nog gebruikte stads gas- (geschat verbruik 4350 m3> be dragen de jaarlijkse kosten ƒ648. Met het oog op de verschillen heeft de Dienst Volkshuisvesting verleden jaar het GEB gevraagd een reductie te géien.-Het energiebedrijf is hier op echter niet ingegaan, omdat het een reductie onbillijk acht tegenover de veie andere klanten met gasver- warmihg. „Maar men wist, waar men aan toe was," herhaalt ir. Van .Gqor nog' eens. Waarom de zeventig rekeningen dan toch zo hoog zijn? Ir. Van Goor veronderstelt, dat in bepaalde gevallen al een vooruitbe taling is verdisconteerd. Voorts acht hij het verre van onaannemelijk, dat er onoordeelkundig is gestookt. ..Als je maar 'raak stookt, vliegt het verbruik inderdaadomhoog. Dat Te,erf ook de praktijk uit andere de len van de stad. In de ene woning met gasverwArming bedraagt het ver bruik 2500 m3, in de andere, precies dezelfde woning is het verbruik 7500 m3. Het ligt aan de manier waarop je stookt. Ik moet de mensen in de Alexan derpolder dus in ieder geval het ad vies geven, nauwlettend toe te zien op de wtjze van stoken en desnoods de kraan wat te knijpen. Als je wilt kun je je inderdaad arm stoken. En het stadsgas is nu eenmaal twee keer zo duur." Volgens ir. Van Goor zal het GEB aan de toch hoogst onaange name affaire in de Prins Alexan derpolder weinig kunnen doen. Wel is het bedrijf bereid A la minute voorlichting te verstrekken. De betrokken bewoners willen, op Initiatief van de heer H. M. van Eersten uit de Brinkmanstraat 1. over de prijzenkwestie een brief stu ren aan het college van B. en W. „Wanneer dat gebeurt en het colle ge vraagt ons om advies," zo zei de heer Van Goor, „zullen wij er zeken: op wijzen, dat men In afwachting van het aardgas by het stoken voor zichtigheid moet betrachten. Veel anders zit er niet op, dacht ik. Of Patrimonium zou de mensen tege moet moeten komen." Volgens de heer P. van Gemeren jr., administrateur van Patrimo nium, is er terdege contact geweest met de bewoners over de verwar- mingskwestie. Zij wisten dat xQ ge durende enige tjjd prfjsen moesten betalen, die hoger liggen dan de aardgasprijs. Wel werd hun in het.vooruitzicht gesteld dat de stichting zou probe- ret. een verrekeningsregeling tot stand te brengen. Patrimonium heeft inmiddels via de Dienst van Volks huisvesting een reductieaanbod ge kregen, maar dit is niet geaccep teerd, omdat men hét te laag vond. Patrimonium is om verschillende redenen van mening, dat reductie voor de overgangsperiode gerecht vaardigd is. Het gaat hier om wo- ningwetbouw, het GEB Is geïn teresseerd in een groot gasverbruik (verwarming stimuleert dit) en in 't algemeen betrokken bh de ontwikke lingsplannen. Advertentie I.M. Officiële publikatie Uitbreidingsplan in onderdelen „Groenoord-noord" Het Hoofd van het Gemeentebestuur van Schiedam maakt bekend, dat ter voldoening aan het bepaalde in art. 37 van de Woningwet, vanaf 18 februari 1965 gedurende vier weken ter Gemeente-Secretarie (Afd. Alg. Zaken, Stad huis) voor een ieder ter inzage liggen: L het ontwerp van het uitbreidingsplan „Groenoord-noord". regelende de bestemming in onderdelen van gronden, gelegen in het gebied, dat westelijk begrensd wordt door de geprojecteerde Rijksweg no. 19 (Bene- luxweg, zuidelijk door het uitbreidingsplan „Groeuoord imiaden.i, ooste lijk door de geprojecteerde Provinciale weg no. 15 en noordelijk door de geprojecteerde rondweg achter het kerkgebouw van de Herv. Gemeente te Kethel met de daarbij behorende Bebouwingsvoorschriften. 2. het ontwerp van een wijziging van art. 17 van de Bebouwingsvoorschrif ten, behorende bi) het uitbreidingsplan in onderdelen „Groenoord (mid den), vastgesteld bij raadsbesluit van 24 februari 1964- goedgekeurd door Gedeputeerde Staten der provincie Zuid-Holland by hun besluit van 18 november 1964 G.S. no. 826. Gedurende bovengenoemde termijn kunnen belanghebbenden schriftelijk, hun bezwaren tegen de ontwerpen bij de Gemeentel aad indienen. Schiedam, 15 februari 1965. Het Hoofd van het Gemeentebestuur voornoemd. H. SABEL, w3. (Van een onzer verslaggevers) Met "de aanhouding van de 19-jarige J„ de 24-jarige P. S de 33- jarige E. D en de 34-jarige E. S., allen van Indonesische afkomst, is ook de zondag 24 januari m de Magnesietfabriek te Viaardingen ée- pleegde inbraak opgelost. De daders werden vorige week te Rotter dam aangehouden bij een poging tot diefstal. In de Magnesietfabriek werd zeer ruw te- werk gegaan. Met een brand- apparatuur-dat de daders in de fa briek vonden, probeerden zij een brandkast in een kantoor open te branden. Dit gebeurde zo amateuris tisch. dat de politie de indruk kreeg, niet met beroepsinbrekers te maken te hebben. In alle kantoorlokalen werd veel rommel gemaakt en de buit was ten slotte een bedrag van 95 gulden, ontvreemd uit de kantine en een bedrag van.rond 400 gulden, weggenomen uit een 'geldkistje. De met zoveel moeite opengebran- de brandkast bevatte aüeen papieren. In de keuken, van het kantoor had den de.daders, de:muur beklad en als tekst aangebracht:. '.The Black Hand' (De zwarte Hand). De verdachten zijn voor de officier van Justitie geleid. Zij hebben zich ook in andere plaatsen aan misdrijf schuldig gemaakt. Op 30 januari Werd een inbraak gepleegd bij de firma Houdijk aan de le van Leydcn Gaelstraat. waarbij een bedrag van ƒ160 werd ont vreemd. Uit het onderzoek van de Vlaardingse recherche kwam vast te staan, dat de 25-jarige A. K. aan deze inbraak schuldig was. De man was echter zwervende en kon eerst dezer dagen door de Rotterdamse po litie worden aangehouden. Het vermoeden bestaat, dat K. die nog verhoord moet worden in Viaardingen nog meer inbraken heeft gepleegd. De wethouder van Kunstzaken te Gorkum. de heer C. J. de Ronde, deelt ons mede, dat hij geen uitno diging heeft ontvangen voor de opening van de expositie van de Gorkumse kunstschilder Wil Ferwer- da, die thans in Schiedam wordt ge houden. De mededeling dat de heer De Ronde wel was uitgenodigd, is dus niet waar. Advertentie LM. Officiële publikatie GEMEENTE SCHIEDAM Burgemeester en wethouders van Schiedam brengen ter openbare kennis dat ter voldoening aan het bepaalde in art. 14 van de Bebouwingsvoor- sehnften, behorende bij het uitbreidingsplan Nieuwland (1961) vanaf heden tot en met 24 februari a.s. ter Gemeente-secretarie (stadhuis afd. Algemene Zaken) ter mzage is nedergelegd het verzoek van de Humanistische Stich ting voor Huisvesting van Bejaarden te Schiedam om vergunning voor de bouw van een bejaardencentrum op een terrein, gelegen op de hoek van de Burgemeester Honnerlage Grethelaan en de Nieuwe Damlaan in afwijking van de genoemde Bebouwingsvoorschriften. Gedurende deze termijn kunnen door belanghebbenden bezwaren tegen bedoelde bouw btj hun college worden ingediend. Scliiedam, 17 februari 1965. Burgemeester en wethouders Yocraosmd De Secretaris, M. J. BLOK. De Burgemeester, H. SABEL wH.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Het Vrije volk | 1965 | | pagina 1