Kwestie .Vlaardingerdijk zit huiseigenaren t oog Dat er fouten zijn gemaakt staat vast maar door wie?? Huizm bkawj Groot mees ter lijk partijtje schaak met scholieren BRAB.AW oïïIsSPORT RAPPORT ledereen kan overweg met Chr. van Dijk Portret van een sportman Veilig werken op koog (16 m) niveau W.-F. betaalt uit in Musis Sacrum Meisje (13) dooi vier jongens aangerand I DIT IS IETS BIJZONDERS Schuldvraag Geen antwoord Verward Architect .Touwtrekken' hanze baan HET VRIJE VOLK VRIJDAG 19 FEBRUARI 1965 PAGINA 1 Hoofdriool werd ,mirakel waarover niemand iets wilde zeggen../ (Van een onzer verslaggevers) „Het hoofdriool van de Vlaardingerdijk, dat vroeger niet en nu wel bestond, werd hoe langer hoe meer een soort mirakel waarover niemand iets wilde vertellen-.." In een brief aan het Schiedamse gemeentebestuur schrijft een commissie van huiseigenaren dit in antwoord op de in Het Vrije Volk van 14 januari gepubliceerde uiteenzettingen van burgemeester en wethouders over de onhoudbare situatie van de ondeugdelijke rioleringen aan de Vlaardingerdijk waarover de gemeenteraadsleden drs. J. H. Simons (p.v.d.a.), G. P. Ver- hulsdonk (v-v.d.) en B. E. Collé (c.p.n,), vragen hadden gesteld, nadat in Het Vrije Volk de misère met de rioleringen in deze straat was beschreven. EEN SMALFILM PROJECTOR 325.- Dwarsriool schuld mede aanvaarden en de kos ten voor hun rsitsning nsmsn. foto Cï l rr. Dit is voor uw vakantie 1 CANON CAMERA 8 mm automatisch met zoomlens en tas 423.- 1 NIKKON CAMERA 8 mm automatisch met zoomlens 425.- 1 KODAK RETINA 1 B.S. kleinbeeldcamera met ge koppelde belichtingsmeter 225.- TUINLAAN 98 Tel. 267464 Filaal: MGR. NOLENSLAAN 688 Tel. 262076 - Schiedam II SS De laatste Een 'markante persoon lijkheid' in de sport. Deze term past precies bij de per soon van Chris van Dijk, de zeventigjarige Schiedammer KNVB-consul en een voet balkenner bij uitstek. Vijftig jaar is Chris van Dijk nu al lid van de bondsverga dering van de KNVB. het gro te 'lichaam' van Neerlands grootste sportorganisatie. KNVB-toto Adviseur Reservoir Henk en Dick Conïacf Serviee Leut bij Hermes De lering van het college ia, dat zü in deze zaak machteloos staat, om dat de huiseigenaren hun medewer king zouden weigeren. Besprekingen in 1958 hebben volgens b. en w. niet tot resultaat geleid door gebrek aan Advertentie I_M. met automatische filminieg TLINLAAN 98 - TEL. 2S7464 Filiaal: MGR. NOLENSLAAN 688 TEL. 262076 - SCHIEDAM (Van een onzer verslaggevers) Binnenkort zuilen de Tech- nische Bedrijven van de ge- meente Schiedam de beschik- king krijgen over een gloed- J nieuwe „hoogwerker" waarmee zy op een hoogte van zestien meter reparaties kunnen ver- richten aan lichtmasten en anden objecten. Het apparaat, dat de werk- lieden alle veiligheid garan- deert, staat thans nog op het terrein van de gemeentelijke reinigingsdienst aan de Bui- tenhavenweg; het dient ter vervanging van de ladder- wagen, waarmee vroeger het werk „op hoog niveau" werd opgeknapt. Op het platform van de hoogwerker kunnen twee werklieden tegelijkertijd bezig zijn. medewerking van enkele eigenaren en de gemeente zou deze steun niet kunnen afdwingen. Thans schrijft de commissie van huiseigenaren, be staande uit de heren J. Vijfwinkel, L. Ligthart en J. J. Legen, dat dit niet juist is. De brief begint met een beschrij ving van de moeilijkheden, die vol gens de huiseigenaren van lang voor 1958 dateren. (Dit klopt. red. HVV). Jaren voor dit tijdstip waren de eigenaren van de bewuste panden bijeengeroepen voore en vergadering met de hoofdopzichter van de Bouw en Woningtoezicht, waar werd voor gesteld om met een bijdrage van het toen nog werkende Teriingenfonds naast het oude een nieuw en groter riool aan te leggen, maar de bespre king liep op niets uit. Het bleek, dat het nieuwe riool evenmin ais het oude voldoende afschot zou kunnen krijgen, omdat het hoofdriool Fabri- straat op een te hoog niveau lag. Enkele jaren lang werd het riool met kunst en vliegwerk lopend gehouden, maar opnieuw dreigde er overlast. De eigenaren werden weer byeen- geroepen. Er werd vergaderd met de directeur van gemeentewerken, waar bij werd voorgesteld een nieuw riool te leggen in een te maken pad ach ter in de tuinen: kosten tvoor re kening van de huiseigenaren) 17.000. Het bleek dat deze kosten te laag waren geraamd en dat het dubbele van dit bedrag ermee gemoeid zou zijn. Na een zeer verwarde discussie (er was kritiek op het plan en de schuldvraag kwam ook ter sprake) werd de zaak opnieuw aangehouden. Opnieuw zouden B. en W. op de hoogte worden gesteld. De bijeen komst was op 29 juli 1958. op 16 december 1958 was er «en nieuwe vergadering, waarbij de voor zitter. ir. S. Moesker. stelde, dat luit standpunt van B. en W. ongewijzigd was. Men zag het riool als een par ticuliere aangelegenheid, waarin men geen beldeiyke tegemoetkoming kon geven. Wel was men bereid een voor schot van f 17.000 te geven voor de aanleg van een nieuw riool, dat ech ter In tien jaar moest worden terug betaald. Het plan bleef ongewijzigd. In die vergadering kwam de schuldvraag ter sprake. Duidelijk is, dat by de bouw van de 37 panden een ondeugdelijk gebleken riool werd gelegd. Het was veel te klein. 200 meter lang en miste en noodzakelij ke afschot, omdat het hoofdriool Fabristraat geen behoorlijke afschot toestond, omdat het hoger ligt. „Wie draagt hiervan de schuld." zo vroegen de eigenaren zich af. De aannemers of de gemeente? Volgens de commissie kan niet worden ge zegd. dat de aannemers het riool hebben gemaakt en dus aansprake lijk zijn, want de gemeente kan men ook een verwijs maken, omdat men op grond van de bouwverordening voor elk pand een directe aansluiting op het gemeenteriool kan eisen, wat in dit geval niet is gebeurd. Er zou namelijk geen openbaar riool gelegd ziin. De vraag rijst: Heeft de overheid wel de toestem ming voor de bouw van dit lange huizenblok geeeven en oo deze vroe gere open dilk bestrating aange bracht. maar er geen openbaar riool gelegd?" Deze belangrij.ee vraag, die, indien hij bevestigend kan worden beant woord alle verantwoordelijkheid op de schouders van de gemeente legt. heeft bij de besprekingen steeds een grote rol gespeeld. Een duidelijk an. wo>--d is nooit gegeven, aldus de commissie. Verklaarbaar is, dat er bij het ont breken van een hoofdriool, afvoer buizen achter de tuinen zijn gelegd, maar. zo stelt de commissie, de schuld kan dan niet op de aanne mers of op de tegenwoordige eigena ren worden afgewenteld. Ook verwijten de huiseigenaren de gemeente, dat het gelegde riool met. deugdelijk is. „Alleen de gemeente kan de plaats hebben vastgesteld, waar het desbetreffende riool in het openbare riool zou moeten inkomen aldus hun standpunt. Dat er fouten zijn gemaakt staat vast. maar door wie? vraagt de com missie. die vervolgens stelt, dat er ondanks alle moeilijkheden toch een andere oplossing mogelijk is geweest. Men had een groot dwarsriool kun nen maken over gemeentelijk terrein (nog onbebouwd) naar het lager ge legen openbaar riool Gordonstraat. Zo lang niet is aangetoond, dat de osnnemers hier zelf grote fouten '>ebben gemakt, betoogt de comm'r- '*i -'e ssm-ente vrij uit <*aa' 'V r rnpeT"1"''' Dit alles, wat thans weer actueel is, werd op 16 december 1958 bespro ken. Destijds werd de suggestie ge daan om in elk huis tegen de onder kant van de woon verdieping (in het souterrain) een Ijzeren riool van voor- tot achtergevel aan te brengen met aansluiting voor directe lozing van faecaliën, gootsteen- en regen water en dit riool op de normale wij ze via de voorgevel aan te sluiten op een hoofdriool in de Vlaardingerdijk. Bij deze oplossing zou het hoofd riool in de Vlaardingerdijk dat al was gelegd geschikt moeten worden gemaakt voor aansluiting; het plan zou goedkoop kunnen worden uitge voerd maar er was geen plaats voor de afvoer van tie wasbakken in het sousterrain. Voor dit doel zou het oude riooltje moeten blijven bestaan. Na deze suggestie volgde een ver warde bespreking, die slechts tot re sultaat had, uat er een commissie werd benoemd, die de onderhande lingen in kieine kring zou voortzet ten. Meermalen werd er vergaderd, maar steeds sluike men op de schuldvraag en zoals gezegd, liet hootdriooi van de Jiaaruuigerciyk werd een nuraKel, waa»over niemand meer iets wilae verteilen. Moeizaam zette ae commissie, die thans ook de brief aan B. en W. heeft geschreven, het werk voort. Men vond ten slotte een tekening, waarop het rlooi stond aangegeven, met een aansluiting naar ae voor zijde. Ook trad men in contact met een bejaarde aannemer in Rotterdam (Schiebroek), die zich kon herinne ren, oat er geen hoofdrlool in de Vlaardingerdijk lag en dat daarom het riooi aan de achterzijde werd voorgeschreven. Verder werd een bezoek gebracht aan ue architect, die beloofde de Het is onbegrijpelijk. Zelden is er tussen allerlei instanties zo'n jaren lange .touwtrekkerij" geweest als in de kwestie met de rioleringen aan de Vlaardingerdijk, tussen huiseige naren, aannemers en de gemeente lijke overheid. Volgens de bewoners dateert de overlast al van 1946. Bijna twintig jaar lang kampt men in deze straat met de misère van niet goed functionerende riolen en al die tijd slaagt niemand erin een afdoende oplossing te vinden, omdat men niet wil opdraaien voor de kosten van het herstel. In 1958 was de laatste bespreking; wanneer de toestand al te erg werd maakte met de riolen schoon, maar het bleek steeds opnieuw een „doek je voor het bloeden Nu is er, we hebben het zelf geconstateerd, sprake van een onhoudbare toe stand: zelfs dreigt de volksgezond heid in het gedrang te komen. Niemand grijpt echter in. In plaats van de zaak drastisch aan te pakken en daarna uit te zoeken wie moet betalen, praat men nog steeds over de „schuldvraag". Het is het goed recht van de huiseigenaren om aan te tonen, dat vermoedelijk de aan nemers of de gemeente de schuldigen zijn, maar waar blijf»- nu het com promisvoorstel? Nu byna met geen mogelijkheid meer kan worden vastgesteld wie destijds een fout maakte, wordt het eindelijk tijd. dat zowel overheid, aannemers als huiseigenaren ge zamenlijk de kosten voor een af doende oplossing betalen. Maar, we schreven het al eerder, voorlopig zal er nog wel worden ge praat en zal een compromis wel weer een „vrome wens" blijken te zijn, ook al kunnen de bewoners van de Vlaardingerdijk door de stank 's nachts niet slapen. riool-tekeningen te zullen opzoeken en aan de hand van gevoerde brief wisselingen verslag uit te brengen. Een bespreking met de toenmali ge wethouder van Gemeentewerken, de heer Van de Berg had tot gevolg! dat de schuld afwentelde op de huiseigenaren en hen adviseerde het verslag van de architect af tewach- tcn. Vast staat dat noch de wethouder noch de directeur van Gemeente werken destijds wisten o fdit hoofd riool er was of niet. Ook weet men bij Gemeentewerken niet, wanneer het nu bestaande hoofclriool was ge legd en op de vraag of dit riooi wel licht voor aansluiting geschikt was, antwoordde men ontwykend. Teleurgesteld vroeg de commissie inzage van de bouw- en riooltekenin gen, maar gegevens met betrekking tot de riolen waren onvindbaar. „Toen wij." zo schryft de commis sie, „daarover onze verwondering uitspraken, werd om. medegedeeld", dat deze stukken wellicht vroeger waren gelicht om de ricclkwestie te bestuderen." O Ook de architect, bij wie men her haaldelijk aandrong op hat nakomen van zijn belofte (verslag) liet in verband met drukke werkzaamhe den en personeelsgebrek verstek gaan en zo is de hele zaak op de lange baan geschoven. „Maar." zo stelt dc commissie ten slótte, „ok de wethouder en de di recteur van Gemeentewerken (in middels zijn deze opgevolgd red. HVV) hebben nooit meer contact met ons gezocht. Ook werd er niet aangedrongen op een oplossing Thans Is er echter nog steeds spra ke van een bepaal-; ongezonde toe stand aan de Vlaardingerdyk. waar van de bewoners de dupe zijn ge worden. In de meeste tuinen staat veel water en de onwelriekende in houd van de riolen drijft erin. „Er moet," zo zeggen de bewo ners. die veel last hebben van de verschrikkelijke stank, „nu eindelijk eens een oplossing worden gevon den. (Van een onzer verslaggevers» „Ze hebben stevig tegcngesparteld." Dit verklaarde de 33- jarige Bulgaarse grootmeester Milko BabotSOHdonderdagmid dag na ziin schaak-simultaan tenen 30 middelbare scholieren In de aula van het Vlaardingse ycmeentclyccum. De seance duurde rond drie uur. Van de dertig deelnemers had John van Baarle van het gemccntc- lymim met het meeste succes tegengespartcid. Hij won zijn partij icgen dc grootmeester uit Sofia! Voor remise zorgden verder R. Lans bergen van de Schiedamse rijks-HBS en G. Ferwerda van het Vlaar dingse Groen van Prinslererlvceum. De overige 27 jeugdige schakers, in leeftijd variërend van 15 tot 19 jaar, moesten hel onderspit delven. „liet was een leuk- wedstrijd en ik ben best tevreden," vertelde lïobotsow zijn gastheer, de conrector van het gcmcentelyeeum, drs. P. Vrceken, echtgenoot van Nederlands schaakkampioene mevrouw M. C. Vreeke.i-B'Hnvnuiii. De heer Vrecken kan zich in het Russisch verstaanbaar maken en dc heer Bobolsow in hel dagelijks leven sportleraar aan de universiteit van Sofia spreekt een beetje Frans. Zo. beurtelings Russisch cn Frans sprekend, konden gast en gastheer uitstekend met elkaar overweg. Bobntsaw kwam 10 januari jl. in Nederland, waar hy deelnam aan het Hoottuven-schaak toernooi. waarin hij derde werd. Daarna kwam hij uit in een te Zwolle gehouden toernooi en zaterdag a.s. neemt hy doel aan het Nooteboomtocrnooi in Noordwilk. Op het. ogenblik lo geert tie Bulgaars» schaakmeester bij de familie Vreeken. Hij speelde al een tientri simultaan-séances in diverse plaatsen van ons land en zo was hij dan donderdagmiddag op ..initiatief van drs. Vreeken in Vlaardingen. Voor de middelbare schelleren was het een boeiend evenement waar echter uitsluitend jongens belangstelling voor toenden Advertentie i.M Dat gedeelte van de sporthal dat wel altyd onzichtbaar zal biyven, is klaar. Wy doelen op de palen, die alle in de grond zitten. De laatste ging er donderdag in en comple teerde met zyn komst onder de grond het totaal van 581 palen, dat nodig is om de sporthal te dragen. We meenden hieraan even aandacht, te moeten besteden, omdat hiermee de eerste fase van de bouw achter de rug is. In afwachting van de vergunning, die in juli van dit jaar afkomt, krygt de directeur van de sporthal, tie neer Boimers welbekend, tyd om de actie, die nog steeds gaande is onder ue Sclueuamse bedryven, af te sluiten. Hij denkt wel dat de ac tie nog ongeveer anderhalve maand zai doorgaan. Van ongeveer dertig ochieuamse bedryven zyn positieve reacties binnengekomen. Enkele stuuraen geld en weer andere heb ben medewerking in een andere vorm toegezegd. Cor Boimers zegt er zelf van dat het als een sneeuwbal werken moet, die acue onder de bedryven. Er zyn geiukkig maar enkele negatieve reacties binnengekomen. Dat wa ren meesuu dc principiële wei geraars. Er zyn. in afwachting van ue vergunning, neg wei enkele kar weitjes te doen, vindt Boimers. Zo krijgt nu de staalconstructie alle aannacin. Het, staalstralen en ver ven van cieze constructie kan nu worden aangevangen. Ais de vergunning er eenmaal is, gaat het, pas goed beginnen. De fir ma Kuijpers, die binnenkort het 40- jarig bestaan van de firma gaat vie ren,- zal dan de gelegenheid krygen om aan de onderbouw te beginnen. Als dat kiaar is en de staalconstruc tie gaat omhoog, krygen al die be dryven, die medewerking hebben toegezegt in „natura.", de kans hun. aandeel te leveren. Boimers heeft van de firma Si mons. de firma die ook de palen in de grond heeft geslagen, een oude takelwagen gekregen om de. staal constructie, als dat nodig is, te ver plaatsen. en er cok andere hijswerk zaamheden mee uitvoeren. Het is een wegen met een handhysbedie- miiE. het zogenaamde „ellebogen- stoom" maar hij kan van veel nut zyn. Boimers is er tenminste biy mee. ziet: hoewel de sporthal niet meer zo dikwyls in het nieuws is, wordt er nog steeds flink aan gewerkt. De leus „de sporthal moet er komen" is nog steeds van kracht. ROTTERDAM. 18 februari -- Aan de visafsiag alhier werden van IJ- muiden en elders 225 kisten verse zeevis en 30 kg spiering aangevoerd. De prijzen waicn: Schol gr 32-39, inidd 36-40. k! 32-39 schelvis mind 45-52. kabeljauw gr 48- 51 midd 42-44. kl 30-39, makreel 15- 20. wijting 85-36, haring verse 33-35 alles per dist.. Kuil 40-50. spiering 1.20-1.25 per kg. (Van een onzer verslaggevers) In de bondsvergadering is Van Dijk geen 'zwijgend lid'; iedereen kent hem en wanneer het nodig is voert hy het woord en behar tigt met veel geestdrift het alge meen belang van de sportwereld. Amateur in hart en nieren als hij is komt Chris van Dijk nog wel eens in conflict met personen en instanties, die iets andera den ken dan hij. Voorbeeld is het hierboven aangehaalde voorval met de door hem afgekeurde voetbalwedstrijd, die toch ge speeld werd. Later kreeg Van Dijk een schrijven, dat hy te amateu ristisch dacht Chris van Dijk. drager van het bondsonderseheidingstëken, de gouden speld en de zilveren ver sierselen van de Orde van Oranje Nassau, is van mening, dat er slechts enkele clubs in Nederland zijn. die in staat zyn in de sector betaald voetbal te speien. Niet gezien het vertoonde spel, wat de relde'»'* middelen (Van ecu onzer verslaggevers) Het gebeurde enkele jaren geleden op can totaal verregende voetbalzondag, in Schiedam zou de voetbalwedstrijd SVV-Hel- mondia worden gespeeld. Het veld is niet tc bespelen" bcslisie de KNVB-consut. Vanachter het bondsburcauin Den Haag oordeelde men anders: „De wedstrijd moet doorgaan!" Verontwaardigd wilde de consul bijna zijn. junctie beschik baar stellen, maar de Schiedamse methouder van Sportzaken mr. P. van Bochove, "bracht hem gelukkig tot andere gedachten, icant de consul was Chris van Dijk, de man, aan wie de Schie damse sportwereld veel te danken heeft en met wie iedereen goed kan opschieten imiMMKKMmmiWM komt steeds meer tot ontplooiing en deze tendens vindt men terug Ui alie geledingen van tie maat schappij en ook bij de KNVB." Nog steeds is Chris van Dyk consul. „Ket werk is niet. meer zo moeilijk ais vroeger." Wel is het nog altijd zo, dat hij 's zondags vroeg opstaat om te kijken hoe het gesteld is met de Schiedamse voetbalvelden. „Die zien er prima uit" aldus Van Dijk. die er in één adem aan )oe voegt, „dat dc vroegere tuinarchitect, de heer Schipper hieraan veel heeft bij gedragen. „Wat deze man, die zelf by na nooit op een sportveld kwam heeft gedaan voor de Schiedamse veldsport is enorm", zo huldigt de KNVB-consul de heer Schipper. is de gezonde zakelijke mening van een man, die alles over heeft voor de sport en de jeugd, die sport beoefent. Daarom is Chris van Dijk uiterst tevreden met de KNVB-toto, waaruit de vereni gingen geid kunnen putten. „Die toto is een zegen voor de ama teurs," zegt hij, „want die gelden maken de bouw van goede club lokalen mogelyk. Het verenigings leven is ermee gebaat en de jeugd krijgt een goed onderkomen. Zoals gezegd. Chris van Dyk bouwt, op dc jeugd. „Ik zie tie jongelui iedere zaterdag op de sportvelden" peinst hy. „heus ze zijn zo slecht niet. Over het amateurvoetbal zegt Chris van Dyk: „Het is achter uitgegaan. er zijn natuurlyk en kele uitzonderingen, maar het vertoonde spel wordt slechter Chris van Dijk zou Chris van Dijk niet zijn, wanneer hij nipt meteen do oorzaak kon .aanwijzen. „Het is niet zo vreemd. De be taalde clubs gebruiken de ama- teurvcreniging als een „reservoir" voor spelers. Al het goede araa- teurtalent gaat op een of andere dag toch over naar de betaalde sector Zeer tevreden toont Van Dijk zich over de KNVB-organisatie „Vroeger was het misschien ver! intiemer, maar nu gaat het be- 1 «II IglU'. l ntcv^n HU ft Cl <1 .aangaat, te zyn standpunt. Het .er" meent hy. „Het in tellet Behalve consul is de heer Van Dijk ook nog schridsrechters- adviseur en deze taak vervult hij voortref rely k. Precies zet hy het „hoe en waarom" van een scheidsrechterlijke beslissing tij dens liet hoogtepunt van een voetbalwedstrijd op deskundige wijze yitcen. Want Van Dyk kent de „fijne voetbalkneepjes" cn daarom ko men er ook vaak clubbestuurders bij hem voor advies. Zij kloppen nimmer tevergeefs bij hem aan, want Chris van Dijk is in dc Schiedamse sportwereld al vijftig jaar lang een figuur, waarmee iedereen goed kan opschieten In gebouw Musis Sacrum aan de Lange Haven in Schiedam werd van middag het weekioon uitbetaaid aan het fabriekspersonecl van N.V. Dok en Werfmij. Wilton Fijenoord, dat donderdag het werk neerlegde. Reeds om kwart over twaalf ston den de stakers in de rij. Namens de kleine commissie van de onderne mingsraad van het bedrijf werd het personeel een circulaire overhandigd waarin de ondernemingsraad mede deling doet van het bereikte akkoord en liet personeel adviseert maandag morgen het werk normaal te hervat ten. Onder het personeel heerste om streeks half een nog steeds een ge prikkelde stemming. Een Rotterdam se persfotograaf die probeerde een foto te maken van de groep wach tenden kreeg het aan de stok met 'n van de IVF- werknemers. Zeifs dreig de er een vechtpartij tc ontstaan, maar het bleef bij een woordenwis seling waarbij de WF-werknemer de fotograaf adviseerde weg te gaan want „anders gooien we je even in de Lange Haven". Vier jongens hebben dinsdagavond in de omgeving van de Spaansepol- der in Rotterdam een dertienjarig Rotterdams meisje van haar fiets getrokken en aangerand. De politie heeft de vier jeugdige daders, alien wonend in Rotterdam en in de leeftijd van veertien en vijf tien jaar, woensdag aangehouden. Ze ziin in bewaring gesteld by de zeden- en kinderpolitie. O Doordat hij met zijn fiets de trapper van een naast item op het rijwielpad van dc Kralingse Piaslaan fietsende jongen rankte." is de vijf tienjarige Robert van der Vcken van de Berkelselaan gistermiddag geval len en gewond. Met een vermoedelyk gebroken schouder ging hy naar het ziekenhuis Dykzigt. De 48-jarige voorman A. van der Sluis uit de Borseiaarstraat liep donderdagmiddag een hersenschud ding op toen hy op het tussendek van de Engelse m.s, Afric. liggende tel de Waalhaven bij Wambersie, een balkje uit een hijs stuwhout op zijn hoofd kreee. Hij werd naar het Ha venziekenhuis gebracht. De honkballers van Schiedam gaan zich weer helemaal instellen op het nieuwe seizoen. Men had by Schie dam graag een gerenommeerde trainer gehad maar toen men de voelhorens eens uitstak en het be drag hoorde dat zo'n trainer wenst te ontvangen keek men van schrik zeven kanten tegelijk uit. Dat kon bruintje niet trekken en naarstig heeft men toen gezocht naar een op lossing. Die werd snel gevonden en wel dicht by huis. Men heeft by Schie dam Henk Kempen en oud-honkbal- voorzitter Dick Molenaar zo ver ge kregen dat zy de training van de Schiedam-honkbaüers op zich willen nemen. Kempen en Molenaar hebben hun partytje in het Schiedamse honkbal en ook daar buiten goed mee gebla zen en weten er wel iets van. Daar om vinden wy dat de training by hen in zeer goede handen is geko men. Als de werklust van Henk en Dick kan worden overgebracht op de spelers van Schiedam, dan is succes verzekerd. De weekbrief van de handbal vereniging DWS gaat weer een club blad worden. Hei, deze week ver schenen „Contact" heeft al een an der formaat maar het wordt nog anders en beter, schryft de heer Sig- mond, voorzitter van DWS. Prettig om te horen dat een weekbrief weer clubblad gaat worden, Wy schreven het al eerder dat dye weekbrieven soms niet te verteren zyn. Ook SFC heeft weer een clubblad hei licht doen zien en ook stemt ons verheugd. Jo Bosman gaat de redactie voeren en dat is by Jo in goede handen. Zelf hebben wy het nieuwe blad nog niet gezien, maad wedstrijdsecretaris Huygen heeft ons beloofd er een te sturen. Zondag worden in de Koopmans beurs tafeltenniswrdsrijden gehou den voor junioren. De sterkste junio ren uit Amsterdam. Den Haag en Rotterdam komen dan naar Schie dam om onderling hun krachten te meten. Er worden by eikaar 45 wedstrij den gespeeld en de aanvang is be paald op 12.30 uur. De speelsterkte van deze junioren is bijzonder hoog het zal daarom voor de toeschouwers aan goede wedstrijden niet ontbre ken. Het is de eerste maal dat er zo'n dag voor junioren wordt gehou den. Tot de kanshebbeds behoort zeker de jeugdige Hagenaar Cees Vesseui' terwijl C. Clausen uit Am sterdam ook tot de favorieten gaat behoren. De Schiedammers Rene Schewe en Nico van Slobbe moeten de eer van hun vereniging Service hoog houden. Op zaterdag 27 februari zal de leut bezit nemen van het clubge bouw van Hermes-DVS. Het wordt traditie, dat er ieder jaar door de leden, uitbundig carnaval wordt ge vierd en goed ook. Dit keer wordt de muziek verzorgd door Lou Wiese- bron en zijn mannen terwyl de leut- muziek wordt verzorgd door de boe ren kapel van OBK. Er is geen Prins Carnaval maar dat hoeft niet by Hermes omdat me daar zelf wel voor de vrolykheid kan zorgen. De contactcommissie on der leiding van Lout Stouthandel heeft nog meer pyien op zyn boog. In april wordt de tafeltennlscompe- titie weer verspeeld en ook de puz- zelrit, die vorig jaar zo'n succes is geweest, staat ook weer op het pro gramma. Activiteit genoeg dus bii Hermec, B. VAN B.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Het Vrije volk | 1965 | | pagina 1