Strijk eld is hoofdmotief Leids huizenges jacher GELD ZONDER BORG B )MAFI TYIIS E m OVHVZ Open harti m 4h S-i?B L? mf$ gëfü Hf 31 1 *r it tee: i 'au il i kolossai 1.in uil-actie! BlZZZZ— KAIITOOII- BEDE INDE m m II DIENDE EEN HANDZEÏTER AUTi E „EKTRiCI EN VERFSVIENGERS V il IF Ml-El ES V NTEURS (kunnende lassen) ELEKTRISCH LASSI RS A UTOGEEN LASSERS HU PMONTEl RS (tot 20 jaar) TELEFONISTE Ook gemeente in bestrijdingscommissie? Moordafdeling Scotland Yard doet inval PTT-besteller verduistert brief met geld Herdenking oud-strijders afgelast na fel protest iEBivan E AANK. VOORMAN SC IR Het rijebik m mmmmmsm STENOgTYPIST E \f ELEKTRICIENS ierkstroom HOOFDLIJ 0STER OF LEIDSTER VI N GORP'S i rl sr MèWl ADVERTEER REGELMATIG N.V. BRONSWERK - AFD. INSTALLATIES EET VRIJE VOLK VRIJDAG 19 FEBRUARI 1935 Dertien mille kwijl 'Oitcle meestersen porselein gestolen NERGENS ZOVEEL KEUS - NERGENS 20 VOORDELIG TIJDELIJK WERK? TRAILER-CHAUFFEUR BUNGALOWTENTENvanaf 168,- mèt permanente zonneluifel DELTACHEMIE N.V. ¥0unn!Aii DELTACHEMIE N.V. J dverteren kost geld Niet adverteren is duurder GEMEENTE SLIEDRECHT In ons filiaal in het centrum van Rotterdam vragen wij een m?wm Goede sociale voorzieningen 5-daagse werkweek. Sollicitaties aan ons adres: WIJNSTRAAT 84 ROTTERDAM WTij zijn een niet zo héél groot bedrijf waar ge durende de werktijd iedereen probeert het leven voor iedereen zo aangenaam mogelijk te maken, i Dat er uiteraard aangepakt moet worden is ieder een duidelijk. Wij zien onze gelederen graag met de volgende vaklieden versterkt: Voor wie wij alle sociale voorzieningen, zoals pen- i sioen en gratis bedrijfskleding in petto hebben. Ook leerlingen zijn welkom. Wilt u eens weten wie wij zijn Kom eens langs en vraag naar de heer J. Tiddes. OFFERS VEDER-HEYME VIS ZOONEN SLUISJESDIJK 95 TELEFOON 27 78 95 EETIIOEIv u, comei'420„' WJLVDSÜ K ISAMvSX EL M WONINGINRICHTING Uw TV-toestel van 7 jaar of ouder Is tijdelijk f 100.--fl50.-waard als u nu bij ons een mo dern Philips TV-apparaat aanschaft Voortaan geniet u van alle voordelen van grandioze Philips TV-techniek: direct-vision beeldbuis, Philips gradatiefilter, rapidovision, automa tische horizontale en verticale synchronisatie en natuurlijk... het tweede net! En dat alle maal zoveel voordeliger dan normaaldaar om: nu doent Na verkiezing kan men geplaatst worden op werken dicht bij de stand- M iy plaats of op werken, waarbij van kosthuizen gebruik gemaakt zal worden; f-ff^ hetzij tewerkstelling in de werkplaats. ÉÊËÊÈM VEEM- EN EXPEDITIEBEDRIJF vraagt Leeftijd tot 25 jaar, Ulo- of gelijkwaardige opleiding. voor bediening telefoon en administra tieve werkzaamheden. Sollicitaties onder no. B 7934 aan het bureau van dit blad. gevraagd, liefst per 1 maart a.s. Rotterdam-Noord, Leeftijd ca. 17 jaar. Sollicitaties na telefonische afspraak no. 28.71.02. „Op de Leidse huizenveilingen opereren regelmatig circa acht personen onder wie twee politieagenten die zuiver uit speculatieve overwegingen sen hod doen. /ij azen op het 'strijkgeld'. Lukt het. dan koopt een ander het huis. maar strijken zij 1 percent van hun bod op. Dat is binnen een week verdiend. Lukt het niet. dan moeten zij of 7. ij willen of niet het huis, waarop tij een bod hebben gedaan, kopen." LONDKN (AP) De moordafde ling van Scotland Yard die jacht maakt op de Lor,dense lustmoorde naar. heeft vandaag een inval ge daan In een garage en bundels vrouwenkleding in beslag genomen. Kon daarop werd gemeld, dat de politie in Shepherd's Bush, het hart van westelijk Londen, waar het af gelopen jaar zes tippelaarsters ge worgd zijn gevonden, een nog niet geïdentificeerde man ondervraagt. Van de kleding van het jongste ■slachtoffer van de worger. Bridie Moore, die evenals zijn vorige slachtoffers door de moordenaar is ontkleed, is tot nu toe nog niets te ruggevonden. De Yard heeft gisteravond ook eet! inval gedaan in een huis in Weidelijk Londen en dit van zolder tot kelder doorzocht. Daarna werd de invaJ in de gara ge bij Brook Green gedaan. Er z«n monsters genomen van olievlekken er, stof op vloer en muren. Men zal deze onderzoeken om vast te stellen oi ze overeenkomen met de sporen ran olie en stof op het lijk van Bri- rie Moore. AMSTERDAM (ANP) De postale recherche te Amsterdam heef! de PI-jarige PTT-besteller J. v. d. B. uit Utrecht gearresteerd wegens ver duistering van een brief waarin en kele rundeltjes bankbiljetten ter waarde van DM 20.000 zaten. Deze brief was begin maart van Iter vorigs jaar door -en bankinstel ling in Rijnsburg iZ.-H.t met aange tekende waarde naar Utrecht gezon den. Het stuk was in Rijnsburg ech ter bij de gewone post terechtgeko men. Op het postkantoor In Utrecht kreeg J. v. d. B. tijdens sorteerwerk- samnheden de brief in handen. Daar hij vermoedde dat er wel eens geld in kon zitten nam hij het stuk mee naar huis. Bij opening rolden de prikjes bankpapier eruit, in de loop r.n het jaar maakte tit bestelier met hot geld goede sier en bij zijn arresta tie was er geen cent meer van over. Voorts is gebleken dat hij uit een PTT-kas. die hij in beheer had. 75 gulden had ontvreemd D< besteller is ter beschikking van de officier van Justitie te Utrecht gesteld. Deze lieden zitten vanzelfsprekend met. zo'n ongewild huis in hun maag en trachten het zo vlug mogelijk t e spuien. Dat dat niet "altijd op de prettigste manier gebeurt, laat zich begrijpen. Dat zij er dik aan probe ren te verdienen, is eveneens te be grijpen. Maar dat- dooi dergelijke praktijken onervaren woningzoeken den met een klein beetje spaargeld de dupe worden, is schandalig Wij zullen proberen dat zoveel mogelijk te voorkomen." Dir vertelde ons gistermiddag een van de leden van een binnenkort in Leiden op te richten commissie, die op alle mogelijke manieren gaat pre keren, liet Leidse publiek te waar schuwen tegen sjacheraars in huizen. In de commissie zullen voor zover nu bekend is. een rechtskundig advi seur. een advocaat, enkele make laars en waarschijnlijk de chef van het gemeentelijke bureau huisvesting ei de directeur van de sociale dienst zitting nemen In een vandaag te houden verga dering zal net college van B. en W. beslissen of de twee Gemeenteambte naren tot de commissie mogen toe treden. Hoewel de commissie officieel nog niet bestaat, zitten haar leden niet stil. Onlangs maakten zij bekend, «at een officier van Justitie in Den Haag een onderzoek instelt naar een vermeend geval van oplichting, waar van twee bejaarde dames het slacht offer zouden zijn geworden. Het be treft hier mej. Stuifzand en haar zuster in de Leidse Da Costastraat. Mej. Stuifzand zegt zelf over de kwestie: „Toen ik merkte hoezeer ik rnjj heb laten beetnemen, heb ik een z nuwinstorling gekregen. Dertien dui zend gulden heb ik in één klap ver loren bij de verkoop van mp oude huisje (Da Costastraat 8) en de aan koop van dit buis (Da Costastraat lis. Eer, makelaar-taxateur heeft mij verleid, dat mijn oude huis meer waard is dan het huis dat ik nu be woon." Mej Stuifzand hoorde in decem ber. dat een benedenwoning een paar huizen vederop verkocht zou worden. Zij kwam in contact met de eigenaar, die de woning wel wilde ruilen voor haar eigen huis. Da Costastraat 11 moest 32.500 opbrengen, voor Da Costastraat 8 wilde de man 30.000 geven. Toen bleek, dat in het huisje van mej. Stuifzand nog een gezin woonde, zak te de prijs tot 20.000. Mej, Stuifzand merkte echter op haar beurt, dat in de Da Costastraat 11 een paar studenten woonden. Zij wilde toen ook deze prijs omlaag hebben. „Nee," zei de man. ,dat hoeft niet. want die studenten schopt u er zo af." De studenten bleker echtei een woonvergunning ie bezitten en kon den du helemaal niet ;o mar op straat worden gezet. Mej. Stuifzand was echter al te ver gegaan en zat aan de koop vast. Bij deze „woning- ruil" moest zij dus circa 13.000 bij betalen. Daarbij komt nog dat ril om de Da Costastraat 11 bewoon baar te maken, zeker 5.000 heeft moeten uitgeven, in totaal >it deze argeloze vrouw dus voor f 18.000 in het schip. Tegen dergelijke gevallen nu wil de commissie in de toekomst, gaatx optreden. In afwachting van de offi ciële installatie speurt zij ijverig naar nieuwe zaken, idat het Leidse publiek gewaarschuwd is. WEST-BEKLIJN (Reuter) Een inmiddels verbode bijeenkomst an Duitse oiuistrïjders in IVest-Ber- lijn op 9 april, de dag waarop 25 jaar geleden de Duitse legers Denemarken en Noorwegen binnenvielen, was "be slist niet bedoeld om de Scandinaviërs voor het hoofd te stoten.' zo heeft de organisator van de bijeenkomst, HH- mar Potente, gisteren verklaard. Potente, die jaarlijks een bijeen komst belegt van oud-leden van de 163ste infanteriedivisie van de Wehr- macht. zal ook een besloten vergade ring. die zou worden gehouden in de plaats van de verboden openbare reünie, afgelasten 'om geen verdere opwinding te veroorzaken'. 'Wij zijn volkomen verkeerd begre pen .Vij wilden een samenkomst om die dag liet begin van een vreselijke oorlog en de vele dode makkers van onze divisie te herdenken.' aldus Po tente. Hij wees protesten van Westduit.se en Scandinavische kranten en parti culieren van de hand volgens welke de reünie in werkelijkheid was belegd om de Duitse invasie te herdenken. LOXDE (Keuter) Uit een huis in Londgn zyn woensdagavond, terwijl de bewoners weg waren, voor 379,000 gulden schilderijen, een go belin ec zeldzaam Chinees porselein gestolen. De diever, die het huis vermoe delijk dagenlang m de gaten heb ben gehouden, forceerden een zij deur en renden naar binnen, hoewel er onmiddellijk een alarmsein over ging. Terwijl het sein bleef beller sta- ien zij in allery wat dingen bij el kaar, waarmee zij een klaarstaande vrachtauto wisten te bereiken. Er waren vier schilderijen bi), ieder ter waarde van 30.000 gulden, van Adriaan van Ostade en Adriaan Beeidenaker, Nederlandse meesters uit: da «avantionria eeuw jH Gevraagd: EUV.YREN* voor ton eel vervoer en verhuizingen. \M JAN* SCHUT - 1NSUL1NDESTRAAT 260 - ROTTERDAM S TELEFOON' 24.60.21. I "DG TEN TEN SPECIALIST PflSCfiLWEG V lIS - TEL:010I970SZ - RDflM Z. Vanaf 1000.- t.e.m. 7000,-. GEEN WACHTTIJD. GEEN INFORMATIE BIJ WERKGEVER. Aflossing in 12, 24, 36 of 48 maanden. Vraagt geheel vrijblijvend en kosteloos folders aan KRU1SSTR. 65, HEERLEN TEL. 04440-5481 ^Internationaal bedrijf biedt een intelligente typiste: Interessant werk en snelle promotiekansen grotere zelfstandigheid dan in Nederland gebruikelijk gratis opleiding tot. secretaresse vrije zaterdag. 4 weken vakantie, prettige sfeer en alle andere voordelen die een internatio naal bedrijf de medewerksters kan bieden. Schrijft u ons of meldt u persoonlek; KEURKOOP N.V. - HILLED IJK 85 - ROTTERDAM Telefoon 17 98 90, toestel 2. VLAARDINGEN Wij zoeken in verband met uitbreiding van de Tech nische Dienst lIJtltBBL AU voor de meet- en regeltech niek, met kennis van elektro- nische apparatuur. Sollicitaties zo spoedig mo gelijk aan liet adres van de onderneming, afdeling Per- I soneelszaken. MAASSLU1SSEDHK 103 TELEFOON «844 POSTBUS 58 Op HANDELSKANTOOR gevraagd: (Nederlands-Engels) Op kleine afdeling, zelfstandig werkend. Telef. sollicitaties op kantooruren, tel. 25.47.40, toestel 3 VLAARDINGEN Wij zoeken m verband met uitbreiding van de Tech nische Dienst Sollicitaties zo spoedig mo gelijk aan het adres van de onderneming, afdeling Per soneelszaken WAASSLUISSEDIJK 103 TELEFOON 6844 POSTBUS 58 LC'.B. AANNEMINGSBEDRIJF vraagt voor nieuwbouw, burgerwerk en onderhoudswerken. Tel. 15.28.44 tot 17 uur Na 19 uur tel. 15.4132 S_ Voor spoedige indiensttreding gevraagd: voor de afdeling Handelsdrukkerij te Rotterdam. Naast C.A.O.-loon een hoog bomilo en goede sociale voorzieningen. N.V. DE ARBEIDERSPERS. ROTTERDAM SLAAK 34 TELEFOON 11.10.30 In verband met uitbreiding van het. kleuteronderwijs in deze gemeente worden sollicitanten opgeroepen voor de functies van Sollicitaties binnen 1 week na het verschijnen van dit blad in te zenden bij de burgemeester. KB het openbaar kleuteronderwijs. BRONSWERK t 1Ï OMOBIELBEDRMVEN Hoofdkantoor: Rotterdam Soerweg 21-25 tel. 176600 massief eiken originele Pullmankussens Vraag gratis meubelcatalogus j WESTBLAAK 19 (Bij Coolsingel) RoUerdam - Telefoon 122399 ND DOEN! PHILIPS PHILIPS superontvanger 59 cm direct-vision beeldbuis, Philips gradatiefilter, rapi dovision en tal van auto matische functies. 998.- Nu extra aantrekkelijk! Bij aankoop van dit toestel tijdelijk hoge inruil- waarde.'f 150,- ifflim ROTTERDAM: NOORD: Zaagmolendrift 35. Telefoon 2407 68 WEST: Mathe- nesserweg 3, Telefoon 23 04 57 ZUID: Beijerlandselaan 3-5, Telefoon 27 01 44. <vk GROEXENDAAL 23 ROTTERDAM TELEFOON 11.28.60 kan plaatsen: '•••'-r-w-r

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Het Vrije volk | 1965 | | pagina 2