I'll a PV fiif" De 2i/4 Willards tflf sS 3 s*l|Pi 'Jlfi sip jfiis Ii il.-i A -iSlr. g .".L- P|»8 s3P II u suss* VLAARDINGEN s *£*'3*8 I- i-3., Iji fs|o8 8|S Bl?S is gg S5310 a °§s SsSS^'a 1 g 8 J- S -g gjMasllll |B! 8S S|S -al sagg s?s 2^ j i 5ga tf Is a a Hi So Extra rantsoenen. (Offlclele). De extra rantooenen over de 4e periodle, welke loopt van 18 Maart t-m. 14 April 1945, voor Jouge moe- cters wter kind geboren Is na 9 Dec. 1944 en voor a.s. moeders wler kind verwacht wordt vaftr 22 Jull as ■uBen warden uitgerellkt als volgt Iiertters A—B op Maand. 5 Maart lettere CD op Dlnsdag 6 Maart letters EG op Woenadag 7 Maart letters HJ op Donderdag 8 Maart letters KL op Vrljdag 9 Maart lettere MN op Maandag 12 Maart letters OQ op Dlnsdag 13 Maart letters RS op Woensdag 14 Maart letters TV op Dondierd. 15 Maart letters WZ op Vrljdag 15 Maart. SCH EDAM <toen dr. G. D. Blrnie, Schled.weg 50, Tel. 2374; dr. A. L. ETkefens, Oosthavenkade 11, Tel. 2074. GeopendApotfieek Walrave, SChled.weg 1, Tel. 2093. Zondagsdienst. Van Zaterdag- avomd 7 uur tot Zondagavomd 11 u. zullen In bijaondiere gevaHen voor de geneesfcundlge Dwarshulfl, Ja- oobsen, De Konlng, Kousemaker, Llnzel, Stoop en W&enbrlnk d/tenst Geen prof +etirs naar de Central© Keuken De burgemeester van Vlaardlingien heelt een verordenlng ultgevaar- dlgd, volgens welke het verboden Is maaltljdien van die Oentrale Keu ken te betrekken: a lndUen men over een behoorfyfce kookgelegen- hedd en brandstcxHen beschlkt; b. lndlen men, naar het oordeel van den burgemeester, flnanoleel In staat wordt geacht zlch een behoor- HJke kookgelegenheld aan te schaf- fen en over brandstoffen beschlkt. Overtredlng wordt gestralt met een geldboete van ten hoogste 300. alsmede verbeurdverklarlmg van brandstoffen en levensmlddelen. Eervol ontslag. De burgemees ter van Vlaardlngen heeft op dlens veraoek J. van Noort, onderwljzer in vaste dlenst aan de openbare school voor gewoon lager ondlerwljs letter G besloten am hem met in- gang van 1 Maart 1945 eervod ont slag ult zljn betrekklng te vor- lenen. Interview met Aanvankeiijk was dlt een Inter view met Jack Wlllard alleen, aangezlen dlens dochter, Conny, voor wericzaambeden elders Is en het .kwart" van bet nummer het sleetjerljden prefereert boven de publlcltelt. Bit een ..vluchttas" baalt Jack albums met foto'a, krantenknlpsels, programma's afflcbes, medallles en andere herlnnerlngen ult een leven van relzen en trekken en dan ver- telt hi) van dat leven. dat begon, toen blj als dertlenjarlge voor bet eerst als beroepsartlst op de Btthne stond: „Etgeniyk beet lik Van den Berglb; myn artlstennaam kreeg ik by too- val. De Im presario Van Mteurs, die mlj ontdekte, toen Ilk sou speelde In een bloecoop aan de Hoog- straat In Rot terdam, braobt my eamen met een anderen aocordeonnlst en kreeg voor dlt nleuwe duo met veel Elgen foto moelte een engagement los In Psdborr. Dat lulkte alleen door- dat by verteld had, dat we Spaanse aocordeonnlsten van naam waren, maar hy kon one toen moeliyk „Duo Van den Bergh" noemen en redde zlcb ult de moeliykbeden door den dlrecteur de eerste de beste naam te noemen, die hem te blnnen schoot. Herlnnert U zlch ult die tyd een kampioen-bokser van bultemgewone popularltelt, Jeffry Willard? Enfln die naam noemde Van Meurs en zo startten wy In Pschorr als „Los dos Wil lards", twee vroiyke vagebonden. Later werkten we met one drtedn, als zeelul; Nloky Noble gaf toen aan ons optreden de komladhe noot. Een Jaar of wat geleden, na de moblllsatle, ben Ik gaan optreden met m'n docbter Conny en nog later kwam m'n Jongs te spruit, Desmond ert>y." De belde .sprulten" zyn lnmlid- dels blnnengekomen. Desmond toont vol trots scbrlften, waarult Papa hem vreeuide talen onderwyst en Oonny vertelt van ht-r tydeiyke partnenschap met Edoardo Raaplnl, wlens zueje zy enkele dogen beeft vervangen. Jack Wlllard, die zlcb ook als oomponlet van scblagers naam heeft gemaakt (,M;v)eleln"l), laat ons daarna enlge van z'n nleuwe composltles boren en vertelt ver- volgens; .,1k beb plannen om ook een van m'n eerste partners, Harry v. d. Velde, weer In onze .combi- natle" op ta nemen. wy wlllen ons nummer, mede door die ultbrel- dlng, op een nog hoger muzlkaal pell brengen." Een goed voornemen! Blnnertkort aal men dus vermoedeiyk van de 31i Willards boren. Of zou Des mond lnmlddels al een ..halve" geworden zyn? Als komledb ele ment In het nummer van zljn vader en zuster Is by zelfs nu al meer dan dat! Regional© Publicatie van het Plaatseiyk Verdtllngskan- toor van bet Bedryfschap voor Gi-oenten en Fruit, rayon Rotterdam Recbter Maasoever Dezer dagen worden alle kletn- handelaren aan de Recbter Maas oever bevoorraad met rode kool, op basis van de lngcleverde groentebon no. 327, voor elken consument kg alsmode met een geiyke hoeveelbeid rode of gele kool, zodat per consu ment In tofaal M kg. kool kan wor den verstrekt. Alleen voor Schiedam Voor Schiedam worden de kleln- bandelaren bevoorraad met rod,e gele of wltte kool, op basis van de ingeleverde groentebon no. 327, voor elken consument ',i kg. De prys van rode en gele kool la 20 ct„ die van wltte kool 16 ot. p. kg Rotterdam, 20 Febru&rl 1946. Z U MS 2S a m H as v a X a* ft vWO n# S§ d t* -p a a °11 o.S"S ft S^cils a) S> HifllJ be ri "rt d a> 3 Z >SS|ii f H H I/J S a bo pQfl - £5 M ft'-' e4 ||3 W a r* 5 a Q*T3Z7 a 33 a .U,VCC g|3lb0* 2ft S o>a m >^Qw 8 gjfeo "3 0 fl rl 0.8 3 63 d dft-o 4» 9 o ba-ddi w ft-u u 2 o 8 s H au Za a sSVS •0 X S3§_-o rt o £°S.S^ a5»S a"-" 2 5 0 ?«7S is i«o 2 te a a a 73 s sl8d(qfi g| "■sS.jjs aj g a S O Oj a* H N w ft i

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Voorwaarts | 1945 | | pagina 2