Nog steeds zware gevechten aan het Westelijk front in het Oosten heroverden die Diri+sers Lauban en yerlloren zij Gmndlera De nieuwe bonnen VOORWAARTS I5e JAARGANG, NUMMER 7619 VJKIJDAG 9 MAART 1945 Cite. N.V lie Arbciderspers Bureau's voor red. en adm.: Schoutenstr. 145, Rotterdam-O Ifc. 23080 Postgiro 28333. AbonnementsprUs 25 cent per week of 13.25 per kw artaal. Losse nummcrs 5 cent (Duits legerbericbt) HOOFDKWARTIER VAN DEN FuHRER, 8 Maart (DNB) Het opperbevel der weenmaont deeit node: In Midden-Slowaklje leveren gre nadiers en jagers sedert tlen dagen verbittende bos- en berggevechten teigen den vljand, die blj altsohl ult zuideiij-ke en oostelUse rich ting bet Giramdal aanvalt. Aan weers- zuden van Sahemnitz behaalden de Bowjets gerlnge terrelnwinst, waar- bij all aanjuenlljke verllezen leden. Aan weerszUden van Lauban fcobben troepen van het leger en de Waffen-SS an aldeltngen van da Volksstuim, op voorbeeioige wU- se door de liichtmacht gesteund, storks delen van hat derde garde- pantserleger der Sowjets, verslagen en zware verlleaen toegebradht. De atad la bevrljd; 162 vijandedUke tanks, 159 etukken gesohut, 74 granaatwerpers en 106 auto's war den vernleld of bultgemaakt. BU KUstrln eloegen onze troepen ook glsteren door alagvhegtulgen en krachtlg artlllerlevuur gesteun- de bolsjeiwlstlsohe aanvallen ult- •en. In het brandjmnt van de afweer- ■lag om Pommeren werden de dooTbraakaanvallen van sterke Sowjatstrljdkraahten In de rlch- tlng van Stettin blnnen onze ver- sperringsgordel tussen Grelfenha- gen en Gollnow opgevangen. Zul- delljk van Camimln en voor Kol- berg etaan elgen troepen In gucces- volle afweer tegen een sterken vljand. Marine-eeniheden vernlelden hter, grotendeela met wapens voor de korte afstand, In twee dagen 40 Sowjettanks. In West-Prulsen werden de sterke bolsjewistlsehe tankformatlee, die met het zwaartepunt In de rich- ting van Stolp en aan weerszUden van Preussisch Stargard opclroneen, na verbltterde geveohten In een kernsteUlng opgevangen. Het garnizoen van de vesting Graudenz, onder zijn commandant generaal-majoor Prlcke, Is, na ge- durende bljna drle woken de be- langrljke Welchselovergang te heb- ben afgesloten, lb heldhaltige strljd voor de overmadhtlge vljan- delljke stormloop bezweken. In het geveohtsgebled van Oost- Prulson werden ten westen van ZUnten onsamenhangende Sowjet- aanvallen atgeslagen. De afweerelag In Koerland bleef beperkt tot het gehled ten oosten van Prauenburg, waar onze beproefde troepen ook glsteren de doorbraak, waarnaar de vljand met vereterkte strijdkrach- ten en veel materlaal streefde, ver- ljdeldcr Aan de Neder-Rljn handhaafden onze troepen het bnmsenhoofd Wezel tegen nleuwe vijandelljke aanvallen, wtoipien den tljdelljk op- gedrongen vljand met zware ver llezen voor den aanvaller terug en vernlelden talrljke tanks. In de eector DUsseldorf-Keulen werd one front In zware gevechten de oostelljke oever van de r Rljn teruggedrukt. Op de westelijke oever wordt nog gevochten In de pulnhopen van Keulen. De vljand onderneemt hevige aanvallen CP het bruggenhoofd Bonn. Aan de Ahr ontwlkkelden rich levendlge gevechten met vUande- HJke tankstrljdirachten. welker voorhoeden tot Remagen aoordron- gen. Ook door de Eiffel konden Amerlkaanse tankvoorhoeden door- drlngen In de drlehoek tussen Rljn en Moezel. Door onze aanvallen op zljn diepe flanken leed de vUand zware verllezen. Plaatselljke vUandelJjke ear.fal len aan de benedenloop van de Kyll bleven In one hoofdgevecfets- veld steken. BU het Osburger Hochwald ten zulden van Trier mlslukten de Amerlkaanse pogvn- gen, een door onze troepen afge- sneden geveohtsgroep te ontaetten. In de Beneden-Vogezen stortten talrljke vUandelUke aanvallen In one vuur lneen. De gevechtspauze In Midder.-rtaUB duurt voort. Verkenningsaanvellen der Ameclkanen In de bergen ten ooaten van Momtese hedden geen reeultaat. Blj aanvallen van Aimerikaanse tcxreurbommerwerpers op Weat- Dults gebled werden woonwljken vtur. verschetdene steden deels zwaar getroffen. De Engeleen ondeirna- men In de afgelopen nacht een terreuraanval op Dessau en lietcn bomoien valien op andere steden In West-, Noordweat- en MMaen- Dultsland. Vooral In Oroot-Ham- burg en Leipzig werd schade aan- gewoht. LuchtverdedlglngsstrUd- krachten achoten 30 Angio-Ameirl- kaanse vliesrtulgen, bljna ultalul- tend vler-motorlge bammenwerpers neer." Lt.-generaal Spaatz in Zwitserland. Ulit Bern meldt het DiNB: Een offlcleel commuinlqu* deelt mede, dat de chef van het Zwlteeree ml- 1 irte Ire departement, bondaraad Ko- belt, In tegenwoordlgheld van den chef van het Zwltaerse polltleke departement, 'bondaraad Petttpierre, den commandant van de Amerl kaanse strategleche luchtatrUd- krachten ta Europa, It.-eeneraal Spaatz, In Bern heeft cntvangen. Lt.-generael Spaatg heeft ultdruk- klng gegeven aan «U» .APUt" over de eehendlng ven Zwttsere eouve- reln gebled door nergeworpen Ame rlkaanse bommen en ,Alle maat- regelen toegezegd om voortaan der- gelijke lnoldenten te vermUden." («NB) Spanje en Frankrijk Omtrent de betrekklngen tussen Bpanje en Frankrijk schrUft het Beiroeloinese blad ,Da Prensa", dait Spanje ten aanzien van de avervellen van rode ibenden to de Pyreneeen verleden Jaar grate toegevendheld heeft ge- toond, aangezlen de Pranse staat toen nog nlet tot rust was geko- men. Thans edtoter zUn de dtagen bekungrljk veranderd. De regertng van De Gaulle heeft tljd gehad om zorg te dragen voor orde ta Prwnk- rUk. Daarom kan Bpanje nlet on- vereohllltg toezlen, wemneer ta de naburtge siteat, waarmee Spanje vrede wenet, 6ystematlech antl- Bpaanse actles worden voorbereld.. (DNB) De toes+ancf in Griekenland GENEVE, 9 Maart (D.N.B.) De Brilse b - htendienst meldt ult Athene, vertegenwoordigers dcr Earn ei rs der communlstlscha partU i -en een bezoek hebben gebrach^ .an dan regent, Damaskl. nos, en een ultbreldtag der regerlng door opnemlng van twee vertegen woordigers der Earn hebben geelst. De delegatle verklaarde, dat gezlen de grote problemenwaarvoor de regertag etaat en die het gehele Griekse volk betreffen, ook het be. langrijke deel des volks, dat door de Earn wordt vertegenwoordlgd, zUn aandeel moet dragen ta de ver- antwoordelijkheld voor de leldlng der openbare aangelegenheden. Eden heeft ta het Engelse La- gerhuls medegedeeld, dat de Brltse autorltelten In Afrlka nog eltijd 12.000 Griekse gevangenen vasthou. den, onder wle 8000 aanhangers van de Elas, die gedurende de gevechten near Afrlka waren gebracht. Be Amerlkaanse „vethi-of-werk- wet" Near Renter meiidit, heeft de Eenaat bU een piroe:stemming over de slnds gerulme tijd beepro- ken ,,vecht-of-werk-wet", vau de hand gewezen, de najtlonale dlenst- plicht algemeen ta -te voeren, Na een koortsachitlg debat hebben de senatoren met SO tegen 23 stem- men een aaavullende matte ver- worpen, welke ten doei had, elken Amerikaan tot werkzaamheden ta het belang van de ooclogvoerlng te verpllchtea. (DINB) Japanse Rijksdag komt blj een. Relde hulzen iu de Japanse RU'ksdag zullen. op 11 Maart het huidige reces onderbreken en ec:: dag bijeenkomen, aivorene medio Maart de gewone zltting te herope. nen, zo meldt het D.NB. Men ver- wacnt, dat de premier Kolso en an. dtre ministers die dag verklarlngen over de toestand zullen afleggen. Staking in Yaticaanstad. Uit Milaan meldt het D.N.B.: Nad&t en- kele weken geleden een dreigende staking ta Vatlcaanstad door het toegeven van den werkgever kon worden bezworen, Is thans toch, naar de ..Corrlera delta Sera" mee- deelt, een rechtetreekae staking in de atad van het Vsktcaan ultgehro- ken. De werklleden van een der be- drijven hebben twee uur het werk neergelegd en het pas hervat, nadat hun loonelsen, die gemotlveerd wer. den door de stUgtag der kosten van levensonderhoud, waren aa.nvaa.rd. De Duitse Jeugd aan de fronten, De Brelljnse ochtendbladen ma- ken ultvoerlg en groot opgemaakt melding van het voortreffelUk op- treden der Duitse Jeugd aan alia fronten, aldus het D NB, Onder het opschrlft „zo gedragen zloh Je.ugdlge atxljders" schrUft de Mor- genpost: .Binds het ogenbllk, dat de vUand Dults grondgebled be- trad, heeft de Duitse Jeugd haar medewerking ook ultgebreld tot het rechtetreekae frontgebied. Een lange reeks lichtende voorbeelden Is be. kend geworden, dat Jeugdlge strU- dere de dragers waren en zljn van tegenstand en aanval. Aan alle fronten bewljzen deze Jeugdtge sol. daten de oude leer, dat moed en aanvalsgeest nlet alleen de over- macht verschaft op den vljand, doch ook bloed spaart." Nieuwe Roemeense regering onder Groza lilS&ABON, 9 Maart. (DNB) In RoemenlC, zo wordt uit Boekarest vernomcn. Is onder Peter Groza een nieuw kablnert gevcrmd. Groza le premier, Tataresou vice-premier en minister van Bultenlandee Zaken, Genaraal Rascanu beheert het de- partemenit van Oorlog, Mien zleit ta de aamenstelling van het nieuw ka blnert een teken voor de venscher- ptag ener radio ale politick. In dlplomatieke krangen te Wash ington, so meldt Associated Press, hebben de onlusten in Roemenle en ItallB grote bezorgdbeld ver- wekt. Men wljst er op dat In beide landen sterke communistlsche kraoh-ten ear aan wertken, zlch een domtaeiende lnivloed ta de oppo- altle tegen de regertng te verschaf. fen. Dlt aou dan met name gelden voor ds regertaig-Bonami, aange zlen to Roemenle door het optre- den van het kablnet-Groza reeds een radlcaler rlchittag :s tageslagen In de Roemeenae ant* ikkeJing elet men gevaren, dat bedangrtjke Buro- pese aangelegenheden met ta de geest van vrtendsohap zullen kun- nen worden geregeld, waarop men gehoopt had. De Sowjet-Russlsche beirichten. dlenst meldt ult Boekarest, dat de vioegere premier Radescu glsteren Is verdwenen. HU houdt zlch ver- borgen ta de gebouwen van de En. gelse diplomatieke vertegenwoordl. glng, waar hu een toevlucht heeft gezocht. De te Boekarest versohlj- nende dagbladen geven ultdrua- klng aan hun verwonderiag over het felt, dat de Engelse legatle Radescu de mogelUkheld geeft, Boh verborgen te houden. Frame torpedohoot verloren. D» Pranse minister van Marine heeft meegedeeld, dat de torpedohoot ..Oombattante" verloren Is gegaan. Een deel van de staf en van de be. manning kwam om bet leven. (D.NB.), Nieuwe ambassadeuri in Wash. ington. De nieuwe ambassadeur der regering van Bonoml, Tarohlanl en de nieuwe Belgleche ambassa deur, Silvercruys, hebben glsteren president Rdosevelt hun geloofs- brleven overhandlgd, zo wordt ult Washington gemeld. (D.N.B.). Staking in Chill. 45.000 nitrnat. arbeiders zljn glsteren In Chill In staking gegaan, zo meldt de Brltse berlchtendienzt ult Satlago de Chill. De arbeiders elsan een loonsverho- glng met 40 Het speclale arbt- tragebureau verklaart echter, dat de produetlekoaten dlt nlet zouden veroorloven. (D.N.B.), Bezorgdheld over Finland. De Stockholmse correspondent van het Zvitsevs* blad „Bund" schrUft, dat het lot van Finland onder de ge- stedig toenemende druk van Mos- kou In Zweedae polltleke krtagen met ernstige bezorgdheld wordt be- oordeeld, zo meldt het D-N.B. In dene krlngen Is men algemeen van opvatttng, dat het overdragen van (Je rinse staatszaken aan Paaslklvl, hebgeen gemotlveerd wordt met een zlekte van den bejsarden pres dent maarschalk Mannerhelm, te wUten is aan polltleke oonaaken, die ver- bend houden met de huldtge Ftnse orlala. Roosevelt nodigt sjah van Iran uit. Ult New York wordt ge- meHdt: De Sah van Iran heeft ta een interview met een correspon dent van de New York Times rae- degpdeeld, dat hlj een uttnodlgtag heeft ontvangen van Roosevelt om een bezoek te brengen aain de Ver. Staten. De Sah zeide, dat hU bU de eeretvolgende gelegenheld gevolg zou geven aan deze uitnodlgtag. (DNB) De ztrUd In Manilla. Het zwaartepunt van de gevechten ta Manilla llgt vol gens de Jongste frontberlchten In bet Oosten en Noorden der etad, aldus het D-N-B. Plaatselljke aanvallen op de Japan- se stelllngen bU Montalhan ten zuidoosten van Manilla, die de vUand met steun van artUlerle on- dernam werden voor de Japanse 11- ntes met aware verllezen afgeal&gen. Dimitroff. Radio Londen meldt, dat George Dimitroff Is gekoeeu tot voorzitter van het centraal oo- mi te der communistlsche partU BulgzrUe. Indlsche delegatie naar San Fran- eisco. Radio Delhi meldt, dat ta het Indlsche parlement Is medege deeld, dat ook een Indlsche dele- CUe zloh naar de oonferentie van n Francisco aal beg even Engelse vlootbases. TUdens de Lagerhulsdebatten over de begro- tlng van het departement van Ma rine heeft de afgevaardlgde majoor Cundlff venklaard: ,,Het is dulde- lijk bewezen, dat Alexandra* als vlootbasis voor Engeland nlet meer toerelkend is, Engeland moet der- halve nieuwe vloten en luohtsteuin- punten ta de Middellandse Zee krU- gen. Het beste zou zUn wanneer Engeland nieuwe steunipunten zou verkrljgen In het gebled van Trlpo- 11s of In de streek van Benghasl". Boatta's vlucht verwekt poliUeke storm. Naar United Press ult Rome meldt, heeft de vlucht van generaal Roatta In I tali* een bln- nenlandse polltleke storm doen op- laaien, die tot de vol van de rege- ring-Bonoml kan Ielden, aldus het D.N.B. Er zUn twee nieuwe bom- aanslagen gopleegd. De volks- menlgte heeft een aanval gedaan op de gevangenls van Reglna Coell, waarln Roatta was opgesloten. Een oommunlst Is gedood door 'n hand- granaat, die hU Woensdag naar het Qutrlnaal probeerde te werpen. HlerbU zUn twee personen omge- komen en zeven gewond. In de nacht van Dlnsdag op Woensdag zUn In de buurt van de gevangenls ongeregeldheden ontstaan, die slechts moelzaah onderdrukt kon den worden. Mackenzie naar Roosevelt De Canadese premier, Mackenzie King, la gizteren ult Ottawa vertrokken, tenetade een bezoek te hrengen aan Roosevelt ta Washington, De reis word onderaomen op grond van een ultnodlglng van den pre sident. Franse staatsflnanclen. Yol- gens een berioht van het A.N.P. ult Lausanne komt de Franse be- grotlng voor het Jaar 1945 wat de ultgaven betreft ult op een totaal bedrag van 316.5 milliard frs, ter- wUl de ontvangBten worden ge- raamd op ISO milliard fro. De volmaehten van de Amerl kaanse sensat. Volgens een be- rlcht van Router ult Washington Is glsteren een voorstel lngedlend ter afsohafflng van de huidige volmaeh ten van de federals senaat, welke Inhouden, dat alle ult naam van de Ver. Staten gesloten verdragen moe- ten worden geratlfloeerd met een meerderheld van twee derden. De eommlsaie voor wetgevlng van het Hula van Afgevaardlgden heeft goedkeurlng geheeht aan een ajnen- dement op de begrotlng, waarln wordt voorgesteld, dat verdragen door het Huls van Afgevaardlgden worden behandeld en dan nog slechts een eenvoudlge meerderheld van stemmen In belde hulzen van hot congres nodlg hebben, Dlt amendement zal In debatten, die twee dagen zullen duren, In het plenum van het congres worden be handeld. Voor de period# van 11 tot en met 17 Maart aljn voor alle dlstrl- buttekrlngen In de provtacle Zutd- Holland de volgende nieuwe bon nen aangewezen: A 372, B 372 voor l'/« rantsoen vlees, geldig tot 17 Maart, (x) 341 voor 1 kg aardappelen, geldig tot 24 Maart; (x) B Jdl voor 250 gram kuiuenixcel, voediugssulker, verml- oelii of 210 gram bioem, geldig tot 24 Maart. De voor brood aa-i te wljzen bonnen zullen nader worden be- keuu gemaakt. Voor Woensdag 14 Maart dlent men ue .„cnue voortaloverings- bonne.i metarule ten In te leve- ren: a d 373 1 kg aardappe len; A B 374 2 weken groen- teu; A B 375 100 gram kaas; B 362 grain ktadermeel, voe- dtagssuiker of 210 gram hloem; B 363 250 gram sulker. De aflevering der goedereu op deze voorlnleveringsbonnen mag eerst met ingang van Maandag 19 Maart a a. plaata vlnden. Reeds eerder werden aangewezen: (X) 327 2 weken groenten; (x) 331 1 kg aardappelen; (x) 332 100 gram kaas; (x) 333 125 gram Jam of stroop; (x) 337 3 kg sulkerbleten; (x) B 358 250 gram ktadermeel, voedingssulker, vermicelli of 210 gram hloem; (x) B 360 300 gram klnderdrankpoeder; (x) E 05 (ln- legvel) 250 gram sulker; E 06 (ta- legvel) 10',i liter melk; D 04 (ln- legved) 400 gram taptemelkpoedzr of 4 liter taptemelk, welke bon nen alle tot 17 Maart geldig zUn en 45 (tabak) voor 45 gram soheer- zeep, die tot 12 Mel geldig Is. De geldlgheldsduur van de vol gende bonnen Is verlengd tot 17 Maart: 335, 340 llg rantsoen vleez; (x) 300, 305, 308, 315, 322, 330 1 k« aardappelen; (x) 320 3 kg sulker bleten; (x) 326 1 ranteoen vervan- gtngzmlddelen; (x) R 04 125 gram boter; 278, R 02 360 grain of 4 dl spUsolle; R 07 en C 412 (Inlegvel) 1 rantsoen en 250 2 rantsoenen eenheldszeep, waepoeder of zeep- vervangende waemlddelen. De met (x) gemerkte bonnen zUn reeds voor een daarvoor bepaalde en bekend gamaakte datum bU de wlnkellers lngeleverd. Bonnen voor brood, vlees. spUs olle en zeepartlkelen mogen eerst bU afleverlng der goederen aan de wlnkellers worden afgegeven; on- gcoorloofde voorlnleverlng kan tot mlsbrulk ten nadele van het publlek aanleldlng geven. Blj deelnemlng aan warme maal- tUden ult de central# keukene moPten dasr steeds de bonnen voor aardappelen en groenten worden lngeleverd: de datum van lnleve- rlng wordt door de central# keu kene bekend gemaakt. Het kopen op nieuw aangewezen bonnen te alleen voor brood geoorloofd van Vrljdag 9 Maart 1945 'a mlddags 12 uur af: voor de overlge artlkelen Is het kopen eerst met Ingang van Maandag 12 Maart 1945 toegestaan. Lagere Argentijnse maisoogst. Volgens een ramtng van particu- Here zUde zal de Argentijnse mais oogst van dlt Jaar 3 A 3>i mlllloen ton bedragen tegen vorlg Jaar bljna 9 mlllloen ton, aldus meldt het A.N.P. ult Madrid. Zaterdag: zon op 7.07 uur, onder 18.35 uur; masn op 5.28 uur, onder 13.38 uur. Z o n d a f zon op 7.05 uur, onder 18.36 uur; maan op 6.10 uur, onder 14.51 uur. Maandag: zon op 7.03 uur, onder 18.38 uur; maan op 6.46 uur, onder 16.15 uur.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Voorwaarts | 1945 | | pagina 1