Van de kiellegging tot de technische proeftocht 9 NIEUWS ogenblik. Natuurlijk hebben buitenlandse le veranciers hun steentje bijgedragen, om de eenvoudige reden, dat zij b.v. over patenten beschikken met betrekking tot bepaalde con structies en apparaten. In dit verband noe men wij slechts de anti-slingervinnen, gyro- kompassen, snelregelaars voor de spanning van de generatoren e.d. Maar de inrichting van de salons, die buitengewoon belangrijk is voor het cachet van het schip ten aanzien van de passagiers, van wie de scheepvaart maatschappij het uiteindelijk moet hebben, het comfort in de hutten en andere verblij ven, dit alles is puur van Nederlandse con ceptie, zowel wat ontwerp als wat uitvoering betreft. Misschien mogen wij onder de titel Nederlands Fabrikaat ook rekenen de hele opzet van dit nieuwe zeekasteel. Een speciale correspondent van de (internationale) Lloyds List and Ship ping Gazette, schrijft in zijn blad onder meer het volgende: „Een prachtig voor beeld van moderne scheepsbouw. Ultra-mo dern binnen het gebruikelijke kader schijnt wel de beste manier te zijn om de karak teristieke eigenschappen samen te vatten van de nieuwe „Statendam" van de Holland- Amerika Lijn. Het schip is ingericht voor 871 passagiers in de toeristenklasse en 84 in de eerste klasse. De eerste klasse passa giers, die voor hun extra luxe wat meer wil len betalen, hebben hun onderkomens boven in het schip. De rederij heeft ongeveer een eeuw ervaring in het vervoer van passa giers en het mag wel worden onderstreept, dat zij haar ervaringen op dit gebied heeft gecon denseerd in de nieuwe „Statendam". Het schip heeft een volkomen modern uiterlijk, zowel wat zijn boeg, zijn gestroomlijnde schoorsteen als zijn opbouw betreft. Het schip herinnert aan de met succes varende schepen van dezelfde rederij, nl. de „Rijndam" en de „Maasdam", die feitelijk van huis uit vracht schepen waren. Er zijn tal van belangrijke kenmerken, die de „Statendam" van andere schepen onder scheiden. Boven de zeespiegel glasdichte veranda's of hoe men die ruimten ook noe men wil, een gestroomlijnde mast, die boven de brug uitsteekt en dito schoorsteen. De ge bogen en beglaasde opbouw onder de brug bevat onder meer de kinderkamer. De Neder landse schepen", aldus de correspondent, „zijn bekend om de zorg, die aan de kinderkamers is besteed. Ik denk", zo vervolgt hij, „dat vrienden van de Holland-Amerika Lijn, wan neer zij dit schip zien, het met mij eens zullen zijn, dat het bovenste promenadedek en het promenadedek, resp. voor de eerste klasse en Het gaat voortreffelijk voor de toeristenklasse met glans vergeleken kunnen worden met die van elk transatlantisch passagiersschip dat mede bestemd is voor cruises". Dat schrijft een internationaal dagblad op het gebied van de scheepvaart en wij kunnen dit volledig onderschrijven. Technische varia. De kiellegging van een schip is als regel een min of meer officiële gebeurtenis. Omtrent dit evenement vinden wij in het Wilton-

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Wilton Fijenoord Nieuws | 1957 | | pagina 11