11 (S|) NIEUWS Op de wijs van „La Pansé" Ja, Ja, Ja, Ja, dat is ons mooie schip, Waar een ieder trots op is, Statendam - Statendam, Gebouwd bij Wilton in Schiedam, Met je vele mooie zalen, En je vormen en je lijn, Dat je lang zal mogen varen, Voor de Holland-Amerika Lijn. W. Smit waarop de wegneembare caissondeur rust. Wij laten hier de verdere technische bijzon derheden buiten beschouwing maar wij wil len toch even releveren, dat het uitdokken lang geen eenvoudige aangelegenheid was. De wijdte van de uitvaartopening van het dok bedraagt 25 meter en de breedte van de „Statendam" is ruim 24 meter, zodat bij het passeren der dokopening slechts ongeveer 45 cm ruimte overblijft tussen scheepswand en betonnen wanden der opening. Met behulp van sleepboten zou het niet mogelijk zijn het hoog op het water liggende schip nauwkeurig in het midden van het dok en vrij van de betonnen wanden van de opening te houden. Besloten werd het schip gedurende het uit varen in het midden te houden met behulp van vier stuks zware sectie-transportwagens, elk voortbewogen door een tractor en wel twee stuks aan iedere zijde van het schip, rij dend over de weg, welke in lengterichting langs het dok loopt. Deze wagens, elk heiast met een gewicht van 35 ton, waren met het schip verbonden door middel van staaldra den. Gedurende het uitvaren van het schip reden deze wagens met dezelfde snelheid me de, waarna zij op een bepaald ogenblik twee aan twee weer werden losgemaakt. Het uitvaren zelf moest met een bepaalde, slechts geringe, doch regelmatige snelheid ge schieden, om het water gelegenheid te geven door de vrij geringe ruimte tussen schip en wand van de uitvaartopening binnen te stro men. Het bedienend personeel van een drij vende bok, welke met behulp van staaldra den het schip verder naar buiten trok en welke op enige afstand van het dok recht tegenover de uitgang was gemeerd, stond door middel van radio-telefonie in contact met de leiding, die het uitdokken regelde. Anti-slingervinnen. Evenals de „Rijndam", „Maasdam" en „Nieuw En er was plezier ook Amsterdam" is ook de „Statendam" voorzien van een z.g. Denny-Brown stabilizer-installa- tie, geleverd door Brown Bros. Co. Ltd. Edinburgh. Een uitgebreide beschrijving van deze installatie hebben wij aangetroffen in het nummer van juni 1955 van het W.F. Nieuws, welke beschrijving betrekking had op de vinnen van het s.s. „Maasdam". De vin nen van de „Statendam" hebben elk een oppervlakte van 70 vierkante voet, een maxi mum verdraaiingshoek van 20°. De maximum druk op 1 vin bij een verdraaiingshoek van 20° en een snelheid van 21 knopen bedraagt 54 ton. Het totaal benodigde motorvermogen is 90 pk; het totaal gewicht is 113 ton. Gelijk bekend is, wordt beoogd met deze vinnen het rollen van het schip tegen te gaan. Veiligheid. Met betrekking tot de veiligheid van de op varenden bij enig ongeval zijn verschillende maatregelen en voorzieningen getroffen. Zo zijn 24 elektrisch bewogen waterdichte deu ren aangebracht. thans vergroot tot 28.50 m (noot Red.) Vermahelijh

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Wilton Fijenoord Nieuws | 1957 | | pagina 13