23 NIEUWS genoemd schip was, daar het zinkende was, op een zandplaat gezet, 's Middags kwam het gezonken schip in zicht en zetten wij koers daarheen. Tot dichtbij werd het benaderd. Langszij lagen een bergingsvaartuig en enkele zeesleepers. De Hollandse reddingsboot In- sulinde, Oostmahorn, die, wanneer een schip in nood is, er op uittrekt om hulp te verlenen, was eveneens aanwezig. Dat wij ze daar za gen, deed ons Hollandse hart goed. Door fluitsignalen werd de „Insulinde" gepraaid, welke spoedig langszij kwam. Een grote mand werd klaargemaakt, gevuld met enkele kistjes sigaren en wat spiritualiën, welke zeker welkom was. Over en weer werden wat woorden in het Duits gewisseld, totdat door ons in hel Hol lands de opmerking werd gemaakt om het met het opwarmertje kalm aan te doen. Nu kwamen de tongen los, want dit hadden ze niet verwacht, Hollanders op een Duits schip. Met enkele stoten op de fluit werd afscheid genomen en vervolgden wij onze tocht. De machine liep prima en het was een lieve lust het vrij scherpe schip door de golven te zien snijden. Nadat alle beproevingen waren verricht, werd weer koers gezet naar de thuis haven, Emden. Alle wadden-eilanden zoals ze daar liggen van Terschelling tot Rottum werden gepasseerd totdat voor Borkum Z.O. de Wester Eems werd opgevaren. Dat het hier oppassen geblazen is, bleek nu de vele wadden te zien waren, welke bij hoog-tij door water overspoeld worden. Spoedig waren de sluizen weer bereikt en al duurde het schut ten wat lang, toch waren allen blij, dat deze proeftocht nog net voor de Kerstdagen ge maakt was, niet het minst onze monteurs, die weer naar huis verlangden. Weer is een order afgeleverd en brengen 2 door ons gebouwde motoren, de machine nummers 1277 en 1278, schepen over de wereldzeeën. Deze Doxfordmotoren zijn van het grootste vermogen tot nog toe door ons gebouwd en wel 8610 E.P.K. bij 108 omwentelingen per minuut. Verder hebben deze motoren een in grijpende wijziging ondergaan. Het gehele brandstof-inspuitsysteem is totaal anders ge worden. De brandstofpompen, welke voorheen waren uitgevoerd met een zuigklepregeling zijn nu uitgevoerd met de z.g. draaibare „Bosch" plungers. Werden bij de oude uit voering de brandstofnaaldkleppen door mid del van een rolhefboom geopend, bij de nieu we uitvoering zijn de mechanisch geopende brandstofkleppen door normale veerbelaste brandstofkleppen vervangen. De door de brandstofpompen geleverde brandstof wordt, wat betreft tijd en hoeveelheid van inspuiting, geregeld door een brandstofregelklep. Door deze wijziging was het mogelijk één nokken- as en wel die aan de uitlaatzijde te laten ver vallen, terwijl de nu nog enige nokkenas niet meer behoeft te worden verschoven wanneer achteruit gedraaid moet worden. Bij het ge bruik van zware brandstoffen is het aan te bevelen de cilinder gescheiden te houden van de krukkast. Hiertoe is de onderzuiger uit gevoerd met een enkele zuigerstang, dus zon der zuigerhemd. De zuigerstang loopt door een pakkingbus, welke de cilinder scheidt van krukkast. Hierdoor wordt voorkomen, dat schadelijke bestanddelen in de krukkast komen. Dit zijn in het kort de wijzigingen welke zijn aangebracht en welke, gezien de resultaten, een verbetering mogen worden genoemd. P. v.d. B. VRIENDELIJK VERZOEK Inderdaad, als u moet gaan vanaf de hoofd ingang aan de Vlaardingerdijk in de richting Bedrijfsscliool of in omgekeerde richting en hierbij de sportterreinen oversteekt, dan is die route korter en kost iets minder tijd dan het volgen van de daartoe aangelegde weg. Ook is het voor jongeren wel verleidelijk in schafttijd een balletje te trappen als zij een sportveld, compleet met doelpalen, vlak naast de deur hebben. Maar ook sportterreinen hebben - om het zo te zeggen - rust nodig willen zij in goede con ditie blijven. Reden waarom dan ook op onze terreinen een bord geplaatst is, met de mede deling deze niet te betreden. Toch wordt hier maar al te vaak geen aan dacht aan besteed. Men is 's morgens „krap aan de tijd" of heeft 's avonds „heimwee" en het oversteken van het sportterrein biedt de kans een minuut te besparen. Eén minuut! En de voetbalminnende jongeren? Er is aan de garagezijde een terrein waar men in schaft tijd zijn hart kan ophalen zonder in over treding te zijn. Vergeet niet dat officiële sportterreinen, ook wat hun kwaliteit betreft - onder toezicht staan van „de bond" en u, door het niet be treden van deze velden, medewerking ver leent deze in zo goed mogelijke staat te houden. Vriendelijk verzoek dus aan het boven staande de nodige aandacht te besteden, dit ook met het oog op andere maatregelen, die - met enige begrip voor de situatie - achter wege kunnen blijven.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Wilton Fijenoord Nieuws | 1957 | | pagina 25