J WILLY WILTON-FONDS (jj|) NIEUWS 26 P. J. v. d. Leer Afd. Scheepsbouw G. H. Pel 99 Scheepsbouw J. C. van Dongen 99 Lassers I. Neuteboom 99 Lassers IC. Kok 99 Lassers C. den Tuinder 99 Kokers K. Snoeij 99 Kokers L. van Buuren 99 Kokers A. den Tuinder 99 Scheepmakers W. Kooyman 99 Plaatwerkers A. N. Borsboom 99 Schilders F. Stam 99 Schilders B. v. d. Meer 99 Kopersl.-Fitters J. Hoogwerf 99 Buitensjouwers llevorderd lot baas per 1 januari 1957: C. Anker Afd. Scheepsbouw H. Bleeker 99 ICopersl.-Fitters J. den Breems 99 Scheepsbouw H. van Gameren 99 Lassers P. van Gelderen 99 Metselaars P. Ooms 99 Scheepsbouw A. v. d. Wagt 99 Scheepsbouw T. A. Visser 99 Lassers O In verband met het bereiken van de pensioen gerechtigde leeftijd is eervol ontslag verleend per 29 december 1956 aan: Pb. van Bentum - Bankwerker per 1 januari 1957 aan: G. v. d. Wel A. den Tuinder P. de Vogel W. van Gelderen L. Rosendaal per 12 januari 1957 L. van Vliet D. de Vrijer C. T. van Wingerden J. Ie Pair P. J. van Harlingen J. Koster J. J. Meijer E. van Strijen P. van Berkel C. Barnard H. A. v. d. Oever J. F. H. v. d. Boor A. Leeflang C. Dekker A. Giezen JDorsman E. C. Berkhout T. N. Otto J. H. Jongste A. Kagchelland J. C. de Vries - Baas Scheepsbouw - Onderbaas Klinkers - Baas Lassers - Baas Metselaars - Baas Bouwbedrijf aan: IJzerwerker-aftek. IJzerwerker IJzerwerker Scheepsbeschieter Scheep sbeschieter Scheepsbeschieter Scheepmaker Scheepmaker Schilder Schilder Stellingmaker-Bikker Revolverdraaier Bankwerker Bankwerker Bankwerker Bankwerker Bankwerker Bankwerker Bankwerker Bankwerker-sjouwer Stoker-poetser HEIDEBAD 1957 Evenals voorgaande jaren bestaat ook dit jaar weer de gelegenheid om uw vakantie in ons vakantiecentrum „Hei- debad" door te brengen. U kunt zich hiervoor schriftelijk opge ven aan de afdeling Sociale Zaken, on der vermelding van de navolgende ge gevens: a. Naam en werknummer van de werk nemer; b. Grootte van het gezin; c. Aantal personen, voor wie het buis je wordt aangevraagd; d. Of het huisje bewoond zal worden door 1, 2 of meer gezinnen; e. Aan welk tijdvak men de voorkeur geeft. Wij verzoeken u, deze gegevens volledig mede te delen, zodat een goed overzicht van de aanvragen kan worden verkregen. De werknemers, die geen schoolgaande kinderen hebben, raden wij aan om bun vakantie aan te vragen gedurende de perioden vóór 16 juli en na 31 augustus. Bovenbedoelde opgaven dienen uiterlijk 15 februari a.s. te zijn ingeleverd. L. Doorn P. Soeters P. Moraal T. J. van Wagensveld J. de Bliek A. F. Koelewijn G. J. W. Bams A. van Asperen K. L. v. d. Roest H. den Uijl A. A. Hageman J. D. Markesteyn E. Weber J. Suvaal B. M. C. 't Lam le Sjouwer le Sjouwer T erreins j ouwer Sjouwer Kernmaker Zanddroger Dokmachinist 2e Machinist Doktimmerman 2e Schipper Helper Houtloods Spoormonteur Beveili gingsbeambte Magazijnknecht Yin. Magazijn-knecht Ontvangen 50,van het Laboratorium. In de maand december werd aan 141 leden van ons personeel in totaal 3.529,40 uitge keerd. De kopie voor het februarinummer dient vóór 10 februari in het bezit van de Redactiecommissie te zijn.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Wilton Fijenoord Nieuws | 1957 | | pagina 28