DANKBETUIGINGEN NIEUWS 30 bedenkt, dat de kantine niet aan de open bare weg ligt en bezoekers dus uitsluitend af komstig zijn van aan de werf liggende sche pen, dan mogen we dit gerust een pracht resultaat noemen. Voor geestelijke verzorging is een klein kerk je in het gebouw aanwezig, terwijl ook een rustig gesprek met de dominee of zijn assistent („layreader") voor velen een grote hulp is. Het grote aantal bezoekers geeft vertrouwen om op de ingeslagen weg voort te gaan. B. Hierdoor betuig ik, mede namens mijn kin deren, mijn oprechte dank aan directie, chefs, bazen, voorlieden en collega's voor de blijken van belangstelling en medeleven tijdens de ziekte en het overlijden van onze man en vader. Mevr. G. M. BLOM - DEN OUTER en kinderen. Hiermede betuig ik, ook namens mijn vrouw, mijn hartelijke dank aan directie, chefs, ba zen, collega's en de vrijwillige brandweer voor de fraaie bloemen en geschenken onder couvert, welke ik bij mijn 25-jarig jubileum heb mogen ontvangen. D. VAN GENDEREN. Mede namens mijn vrouw en kinderen betuig ik mijn hartelijke dank aan directie, bazen, voorlieden, collega's en personeel van het Stellingpark, voor de bloemen en de cadeaus onder couvert, aangeboden bij mijn 25-jarig jubileum. J. NOORDZIJ. Ondergetekende betuigt, mede namens zijn echtgenote, zijn dank aan directie, bazen en collega's voor de cadeaus onder couvert, de mooie bloemen en de blijken van belangstel ling bij zijn 25-jarig jubileum. J. v. d. POEL. Mede namens mijn vrouw, hartelijk dank aan bestuur en leden van de „Tolerans" voor het geschenk onder couvert, ontvangen bij het verlaten van de fabriek wegens het bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd. Th. N. OTTO. Mede namens mijn vrouw zeg ik dank aan bazen en collega's afd. Klinkers voor hun be langstelling en waardering, mij bewezen bij het verlaten der fabriek wegens het bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd. P. RIETVELD. Mede namens mijn vrouw betuig ik chefs, bazen, kantoorpersoneel Magazijn Oost en collega's Houtloods mijn dank voor het mooie cadeau bij mijn vertrek wegens bet bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd. J. SUVAAL.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Wilton Fijenoord Nieuws | 1957 | | pagina 32