8» NIEUWS 32 zelfstandig aan gaan meedoen, zonder steun van de leermeesters. Dat geeft ook teleurstel lingen. Overwin die ook door de herinnerin gen aan je opleiding. Wordt oudere jongens en ook „ouwe jongens", maar behoudt de veerkracht van de jeugd; blijft in een goede zin ouder wordend toch ook jeugdig". Na enkele woorden van dank aan de leer meesters, reikte de heer Wilton de jongens met een persoonlijk woord voor ieder de di ploma's uit. Daarna maakte de pauze wat gezellig onder ling contact mogelijk. Na de pauze sprak de heer Weber tot de aan wezigen en in het bijzonder tot de jongens. „Jullie denken misschien: daar ben ik geluk kig weer af en een enkele van jullie heeft zich misschien afgevraagd: Wat zal de toe komst brengen? Het is een voorrecht, dat je niet bepaald 0111 een baas zit te springen en wij kunnen zéker geen hoera roepen over vroeger tijden, waarin dat wel het geval was. En het is waar, dat moeilijke omstandigheden de mensen tot elkaar brengen. Wij weten, dat van vroeger toen wij met ploegen mensen van verschillende vakken op karwei gingen. Dan „schoot je op elkaar in". Door de mo derne perfectionnering is dat tot op zekere hoogte uitgesloten. De hoogconjunctuur houdt daarbij een groot gevaar in. Door het gebrek aan arbeidskrachten ontstaan de gekste situa ties, waarbij de jongeren gevaren lopen. Niet alleen voor jezelf, bv. in bedrijven waar meer loon betaald wordt, maar waar de sociale om standigheden ongunstig zijn, maar ook doordat we - nationaal gezien - verplicht zijn in het algemeen belang onze plaats op de wereld markt te behouden door produkten af te leveren van zeer goede kwaliteit. Daarom is goed vakmanschap nodig en dat wordt niet bereikt door zo snel en gemakkelijk mogelijk veel te willen verdienen. Daarvoor is meer nodig. De beste vaklieden komen altijd het eerst aan bod, wat ook bleek na de crisistijd vóór 1940. De werkgevers moeten daarbij be denken, dat Nederland op het gebied van de loonvorming bedreigd wordt door een gang van zaken die op een chaos dreigt uit te lopen, wanneer het door blijft gaan, dat bui ten de C.A.O. om, in bedrijven in onze omge ving de gekste dingen plaats vinden. Wanneer men tracht lonen en prijzen in de hand te houden en daarbij alleen let op de C.A.O. en niet op wat daarbuiten gebeurt, komt er van de maatregelen niets terecht". „Jongens, jullie leven in een gevaarlijke tijd. Je jonge jaren vormen de beste leertijd; ver gooi die niet door alleen te kijken naar wat je nu in handen krijgt, maar houdt het doel van een goed vakmanschap voor ogen. Je eer ste leerjaren zijn nu voorbij; toont in ver band met je eigen toekomst en die van ons allen, dat je de lessen ter harte genomen hebt". Nadat enkele leerlingen in het bijzonder nog hun leermeesters bedankt hadden, sloot de heer Van der Jagt de bijeenkomst, die geken merkt werd door een spontane sfeer van vreugde om het slagen van de jongens. De traditie van het grote feest van de diplo ma-uitreiking werd dit jaar wel verbroken. Misschien kan vanuit de vorm, die nu geko zen werd, een nieuwe traditie ontstaan, waar bij de hoofdzaak is, datgene waar het om gaat: de diploma-uitreiking aan een ploeg jongens, die met steun van ouders en leer meesters hun opleiding bekroond zagen en die nu verder moeten op de weg naar volwas sen-zijn, waarbij een goed vakmanschap kan helpen. De Bedrijfsscliool mag er een eer in stellen weer een aantal knapen te hebben af geleverd, die op een goede grondslag kunnen voortbouwen. De gediplomeerden zijn: BANKWERKERS: H. v. d. Akker C. Boer A. H. C. Cornelisse A. van Donge D. P. Franken J. P. van Heest F. S. Hersbacli A. B. Kruining DRAAIERS: J. den Breems A. F. Bruin J. J. van Dorp C. J.P. Heij PLAATWERKERS: J. Brökling D. G. Bijl A. Crielaars A. W. M. Elsacker KOPERSLAGERS: H. J.Etten J. van Genderen W. J. v. d. Hoek SCHILDERS: A. Groenendaal J. Noord ijk SCHEEPSBESCHIET ERS G. Bangma W. Veenendaal W. Munnink MODELMAKERS: W. C. Janson A. M. Slobbe J. Landsbergen J. Leeuwenstein C. Mulder H. Plaisier J. D. van Rij J. Smaal E. A. Wöhler M. van Uden A. F. van Leeuwarden B. Verwaal W. F. Kooyman J. C. van Priëlle E. A. Frey C. B. Holleman P. Ruys E. Schoneveld M. van Oossanen C. Torenvliet O. E.Jung A. v. d. Slot

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Wilton Fijenoord Nieuws | 1957 | | pagina 34