7 nieuws structieve topprestatie, doch ook een voor een nieuwe, nog niet op groot werk ingestelde onderneming, organisatorische krachtmeting moest leveren. Het pleit naar ons gevoelen voor de durf en de ondernemingsgeest van de toenmalige directie om deze afbouw te accepteren. Immers, de werf Wilton was tot dusver niet anders geweest dan een zuiver reparatiebedrijf. De nieuwbouw had in die tijd bestaan uit vrachtschepen of andere klei ne vaartuigen. De afbouw van deze derde „Statendam" was derhalve een topprestatie, maar tevens een gelukkig keerpunt. Immers, voorgangers waren gebouwd bij Harland Wolff, dus in het buitenland. Onze nieuwe „Statendam", dus de vierde, is helemaal op een Nederlandse werf gebouwd. Voor de aardigheid memoreren wij even het verschil in inzicht met betrekking tot een modern passagiersschip tussen een kwart eeuw geleden en thans. Wij citeren uit een onzer bronnen: Bekijkt men de interieurfoto's van het schip, dan valt uiteraard speciaal in de eerste klasse de luxueuze uitvoering op. Met recht kan daar bij worden gesproken van een drijvend paleis. Vergeleken met de inrichting van de modern ste passagiersschepen valt wel op, dat, terwijl men tegenwoordig streeft naar strakke lijnen en harmoniërende kleuren, men zo'n 25 jaar geleden streefde naar luxueuze imitatie van oude stijlen. Opvallend is o.a. ook het zwem bad, dat door de Porceleyne Fles in Delft ge heel in geglazuurd aardewerk werd uitge voerd. Ook dit doet voor moderne ogen wel enigszins overdreven aan. Vermeldenswaard is nog, dat er niet minder dan vier klassen waren, namelijk le, 2e, 3e toeristen- en 3e klasse. De laatste afdeling was speciaal bestemd voor emigranten. De nieuwe „Statendam" daarentegen heeft maar twee klassen, nl. eerste en toeristenklasse. Deze verandering demonstreert duidelijk de gewijzigde verhoudingen in het trans-atlan- tische verkeer, mede onder de invloed van het steeds toenemend luchtverkeer. Aan deze veranderingen weet de H.A.L. zich uitstekend aan te passen door aan de toeristenklasse een zo belangrijke plaats toe te kennen. De eerste klasse is hiermede tot een afdeling geworden voor de reiziger, die meer kan en wil betalen voor iets meer luxe. De toeristenklasse is fei telijk in de plaats gekomen voor de drie vol gende klassen en biedt alle comfort, dat een moderne reiziger behoeft. Nederlands fabrikaat. Na de bevrijding hebben wij in alle toonaar- De gezagvoerder den in de pers kunnen vernemen, dat indus trialisatie van ons land een conditio sine qua non is. Wij moeten zoveel mogelijk produk- ten zelf gaan vervaardigen, die voorheen door import werden betrokken en aan de andere kant moet getracht worden, de Nederlandse export zoveel mogelijk te verhogen. De Ne derlandse scheepsbouwindustrie mag zich naar ons gevoelen veilig op de borst slaan en tegen het buitenland zeggen, om in een term van een Rotterdamse jongen te spreken: Kom maar opIn dit verband herinneren wij even aan de Groningse scheepsbouwers, die bij wij ze van spreken hun kustvaartuigen aan de lopende band vervaardigen, dit wat betreft het kleine goed en aan de „grote jongens", zoals

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Wilton Fijenoord Nieuws | 1957 | | pagina 9