DANKBETUIGINGEN NIEUWS 20 Mefle namens mijn vrouw betuig ik directie, chef, bazen en collega's mijn hartelijke dank voor de geschenken onder couvert en de mooie bloemen, welke ik ter gelegenheid van mijn 40-jarig jubileum mocht ontvangen. M. P. VAN NUGTEREN Mede namens mijn vrouw betuig ik mijn har telijke dank aan directie, chefs, hazen en collega's, alsmede aan vereniging „De Pijp", voor de belangstelling en de cadeaus, welke ik ter gelegenheid van mijn 25-jarig jubileum mocht ontvangen. L.BERKHOUT Hiermede betuig ik, ook namens mijn vrouw en kinderen, mijn hartelijke dank aan direc tie, chef en collega's van het Jubileum Fonds Delfshaven voor de cadeaus onder couvert en de blijken van belangstelling ondervonden bij mijn 25-jarig jubileum. A. VAN HERTOG Mede namens mijn vrouw betuig ik directie, chefs, bazen, voorlieden en collega's van de afdeling Klinkers, mijn hartelijke dank voor het geschenk onder couvert en de mooie bloemen en cadeaus, welke ik ter .gelegenheid van mijn 25-jarig jubileum mocht ontvangen. J. J. KEYSER Mede namens mijn vrouw en kinderen betuig ik directie, chefs en collega's van de afdeling Gieterij voor de belangstelling en cadeaus onder couvert, welke ik bij mijn 25-jarig jubileum mocht ontvangen, mijn hartelijke dank. C. DE MAN Ondergetekende betuigt, mede namens zijn vrouw en kinderen, zijn dank aan directie, bazen en collega's voor de cadeaus onder couvert, de bloemen en de blijken van be langstelling bij zijn 25-jarig jubileum. D. WALTHIE Mede namens mijn vrouw betuig ik directie, chefs, bazen, collega's en vereniging „De Pijp", mijn hartelijke dank voor het ge schenk onder couvert en de mooie bloemen en cadeaus, welke ik ter gelegenheid van mijn 25-jarig jubileum mocht ontvangen. D. H. W. VAN ZUUREN Hiermede betuig ik, ook namens mijn echt genote, mijn hartelijke dank aan directie, chefs, bazen, voorlieden en kameraden, voor de cadeaus onder couvert en de belangstelling bij mijn vertrek wegens het bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd. A. LEEFLANG Ondergetekende betuigt, mede namens zijn vrouw, zijn hartelijke dank aan bestuur en leden van de Jubileumclub van de afdeling Buiten Bankwerkers, afdeling Reparatie voor bet geschenk onder couvert, ontvangen bij het verlaten der fabriek, wegens bet bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd. J. H. v. d. VELDEN Ondergetekende betuigt hiermede zijn harte lijke dank voor de vele blijken van belang stelling ondervonden bij zijn afscheid van de fabriek. J. C. DE VRIES Ondergetekende betuigt, mede namens zijn echtgenote, zijn hartelijke dank aan chefs, beren tekenkamer, tariefbureau, werkvoorbe reiding, bazen en werklieden uitslagzolder, voor het mooie cadeau en de bloemen, die hij mocht ontvangen bij zijn afscheid wegens het bereiken van de pensioengerechtigde leef tijd. G. v. d. WEL Mede namens mijn echtgenote betuig ik mijn hartelijke dank aan directie, chefs, bazen, collega's en het Jubileumfonds „Jubal" voor de cadeaus, welke ik bij mijn vertrek in ver band met het bereiken van de pensioenge rechtigde leeftijd mocht ontvangen. B. M. C. 't LAM Begieten en bemesten van kamerplanten Met betrekking tot het begieten van kamer planten wordt meestal gevraagd: hoeveel wa ter moet ik die plant geven? De juiste boeveelheid kan ik niet aangeven, dit hangt geheel af van de omgeving waarin de plant staat; in een koud vertrek zal het vocht maar weinig verdampen. Om de juiste maat van begieten en bemesten te vinden is het nodig iets te weten over de levensverrichting van uw planten. Eerst iets over de voedselopname: Een plant bestaat van een aantal stoffen, zoals koolstof, waterstof, zuurstof, fosfor, kali enz. Een aantal van deze stoffen wordt uit de lucht opgenomen. De overige bevinden zich als zouten in de gronddeze worden in opge loste toestand opgenomen door de wortel- baren (de fijnste wortels). Deze wortelharen bestaan uit cellen, waarin zich vocht bevindt, daarin zijn stoffen opgelost. Dit vocht heeft een zekere concentratie, evenals het bodem- vocht. Bij normale omstandigheden zal het celvocht bet sterkst zijn en zal de plant de voedingszouten uit de bodem opnemen. Maakt u nu door teveel mest te geven de bodem- concentratie sterker, dan wordt het vocht uit de plant getrokken en krijgt de plant gebrek

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Wilton Fijenoord Nieuws | 1957 | | pagina 22