AFDELING HARMONIE HET JAARLIJKS CONCERT VAN DE NIEUWS 22 de wedstrijd tegen dit elftal met 3-1. Van Ac tief 2 werd met 5-2 gewonnen. Heren 2 boekte overwinningen op Dynamo 3 met 8-3 en op D.W.S. 2 met 10-8; beide wed strijden tegen Snelwiek 2 werden verloren met resp. 10-7 en 14-3. Heren 3, dat is ingedeeld in de 7e klasse, won van Snelwiek 3 met 7-5, verloor van R.O.D.A. 2 met 4-3 en van Hermandad 1 met 3-8. Dames junioren speelde 5 wedstrijden, waar van het er vier in overwinningen wist om te zetten. Het verloor van Snelwiek met 2-3, doch won van Dynamo met 5-1 en 9-4, van Snelwiek met 6-1 en van Schutters met 9-3. Heren junioren verloor van Dynamo met 6-2 en 3-5, doch boekte tegen R.O.D.A. overwin ningen met 10-4 en 12-11. Meisjes adspiranten, bestaande uit de klein sten uit onze afdeling, wist uit 3 wedstrijden 5 punten te behalen. Het won van Schutters met 9-1 en van Vires et Celeritas met 2-1. Het speelde gelijk tegen Snelwiek (4-4). In deze wedstrijd verspeelde het voor het eerst na 14 maanden 1 punt; zowel in de zaal als op het veld of op tournooien werd tot nu toe steeds een overwinning behaald. In liet volgende Wilton-Fijenoord Nieuws ho pen wij u de volledige eindstanden van de zaalhandbalcompetitie te kunnen geven. Op 28 januari hield onze afdeling haar jaar lijkse algemene ledenvergadering. Na de opening door de voorzitter, de heer Van Zelm, werden de notulen en de diverse jaarverslagen van bestuur en commissies vlot afgewerkt. De agenda bestond uit 21 punten, dus een vlotte afwerking was wel gewenst, wilde men geen vervolgvergadering moeten vaststellen. De heer Van Zelm werd met alge mene stemmen herkozen als voorzitter. Het bestuur werd weer van 5 op 7 leden gebracht en ziet er thans als volgt uit: voorzitter, H. O. van Zelm - secretaris, A. J. Boer - penningmeester, H. Overheul - voorz. Verg. Techn. Comm., L. J. Boer - voorz. Jeugd- comm, J. Soudijn - voorz. Contactcomm., R. v. 't Wout - materiaalcommissaris, C. Termijn. Ook de verkiezing van de diverse commissies had een vlot verloop, daar men vóór de ver gadering de geschiktste personen hiervoor had aangezocht en bereid gevonden. De volgende resultaten kwamen uit de bus: Verg. Techn. Comm. L. J. Boer voorzitter, P. M. Janssen, N. Vons, D. Varewijck-Haring, B. v. d. Bout. Jeugdcommissie. J. Soudijn voorzitter, N. Bos-v. Houwelingen, W. Ezerman, G. de Raay en C. Zonneveld. Contactcommissie. R. v. 't Wout voorzitter, J. v. Houwelingen en J. Soudijn. Kascontrole-Commissie. M. v. Gent-Stada, T. Fortman en J. Bijloo. Redactie clubblad. M. v. Gent-Stada, C. Zonneveld, A. J. Boer en J. Soudijn. Terreinconsul. A. J. Boer. Bij het punt „Voorstellen" kwam duidelijk naar voren, dat onze afdeling actief is en vele voorstellen werden dan ook ingediend, o.m. de uitwisseling met een buitenlandse ploeg. In de rondvraag werden vele problemen op gelost. Een ieder ging tevreden huiswaarts en onze afdeling kan terugzien op een vergade ring, welke in alle opzichten is geslaagd, het geen de handbalsport in het algemeen en onze afdeling Handbal in het bijzonder ten goede komt. A. J. Boer, secretaris. HARMONIE WILTON-FIJENOORD Passage-theater in Schiedam vol W.F.'ers Dat voor de beoordeling van dit concert de mening van een vakman anders zou kunnen luiden dan ons leken-supporters-oordeel, daar zal niemand aan twijfelen. Dat via de pittige openingsmars en de mooie „Zampa" ouverture (F. Hêrold) - het echte Harmoniestuk- onze ogen en oren reeds min of meer belangstellend op de toekomst ge richt waren is eveneens duidelijk. Zelfs tijdens de openingstoespraak van de heer C. Keyzer (bij afwezigheid van de Ere voorzitter, de heer Ir. B. Wilton), hebben wij nog even gedacht: en nu maar vlug naar nummer drie van het programma. De heer Keyzer liet ons niet lang wachten. Hij heette alle genodigden hartelijk welkom en in het bijzonder mevrouw Van Daalen, mevrouw B. Wilton en de heer en mevrouw Woltjer en gaf spoedig het woord en de daad aan de Harmoniedirigent, de heer Joh. F. Pala en zijn medewerkers. Zoals reeds gezegd was nummer 3 hèt stuk waarop min of meer gewacht werd. Het ar rangement van de heer Pala van „Pliantasie über Ungarische Volksmelodieën" werd ge bracht door piano en Harmonie. De piano solist, de heer Adri Slootmaker, had de moei lijke taak om mèt en zonder begeleiding liet Hongaarse karakter van deze Liszt-fantasie duidelijk te maken. Of het hèm en de Har monie inderdaad volkomen is gelukt de fijne gedeelten zó te brengen, dat het voor ieder hoorbaar was, is moeilijk te zeggen. Enkele pianissimo-gedeelten in de solopartij waren

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Wilton Fijenoord Nieuws | 1957 | | pagina 24