Plm. 13.000 passagiersaan boord De „Statendam" houdt ontvangdagen Op 24 januari meerde de „Statendam" aan A*>) NIEUWS 4 Op de brug de Kon. Marine bezit, waarbij hij voor 26 ja ren diende. De heer Luns kwam weer meer in de sfeer van minister van buitenlandse za ken, toen hij de „Statendam" een „nieuwe trotse ambassadeur van Nederland" noemde. Hij deelde mede, dat H.M. de Koningin het voornemen heeft de heer De Monchy te gen 24 maart a.s., de geboortedag van admi raal Michiel de Ruyter, te begiftigen met de De Ruyter medaille in goud, een hoge en zeer zelden verleende onderscheiding. Na het diner - het schip voer toen 30 km bui ten de Noord-Hollandse kust - vond een door een cabaret-voorstelling opgeluisterd prettig samenzijn plaats. de Wilhelminakade. Om ca. 10 uur verliet de Prinses bet schip, nadat Zij nog eerst met Koningin Juliana, verblijvend in Arosa, had getelefoneerd en Haar kwaliteiten als roer- gangster had getoond. Daarna ging een ieder zijns weegs. Met het eind der proeftocht was tevens het einde aan een der meest bijzondere en aan genaamste proeftochten gekomen, waaraan de herinnering nog lang zal voortduren. „Op 26 en 27 januari kan de „Statendam" door ons personeel bezichtigd worden!" Dit was ongeveer de inhoud van de mede deling, die de chef van de afdeling Sociale Zaken van de directie ontving met het ver zoek om een en ander voor te bereiden. En zo kwam het dan, dat duizenden op zater dagmiddag en zondag, het prachtige schip bezochten. In groepen ingedeeld, verliep dit bezoek „ge ruisloos". Zelfs de veerdienst van Rotterdam (het heen- en weerbootje) verleende op soe pele en prettige wijze haar medewerking. Op vertoon nl. van de toegangskaart tot de „Sta tendam" kon men gratis overvaren. (Natuur lijk betekent dit niet, dat dit vervoer ook inderdaad kosteloos geschiedde, doch dat is een andere en niet terzake dienende kwestie). De rondleiding was keurig geregeld en nieu we snufjes werden vaak op humoristische wij ze gedemonstreerd. (Het blazen op een lamp om liftdeuren te openen, was o.m. een zeer gewilde mop, waar talloze bezoekers inliepen). Vooral ook de jeugd was goed vertegenwoor digd en gelukkig was zij enthousiast over alles wat ze zag en vaak niet begreep. Opgetogen schoolmeisjes kwebbelden er lustig op los over de vele „wonderen" en de kunstschatten, die te zien waren. Maar ook de groten waren kennelijk onder de indruk. De vrouwelijke genodigden uitten haar bewondering op enthousiaste, hoewel soms op ontechnische wijze. Onze werknemers (van hoog tot laag) mo gen gerust een beetje trots zijn, dat zó velen belangstelling toonden voor dit produkt van de W.F.-werf, dat in samenwerking met vele andere Nederlanders (technici en kun stenaars] tot stand kwam en nu op weg is, om - naar wij hopen - in de vreemde te tonen, dat de bewoners van het kleine lage landje aan de zee nog altijd durf en bekwaamheid bezitten.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Wilton Fijenoord Nieuws | 1957 | | pagina 6