NIEUWS 8 iflillii VICTOR ZEI ,,'t 1Vas me het maandje ivel! Of teas het, het maandje niet? Om maar met de woor den van Wim Kan te spreken." Bij de ongevallenbestrijding komt steeds weer liet gezegde in je gedachten: een ezel stoot zich geen twee maal aan dezelfde steen. Want wat is het geval? Het volgende dagrapport kregen we weer hinnen: „Met het werken in een pompkamer, staande op een strip, welke aan een spant was gelast, brak de las van de strip, getroffene kwam op z'n zitvlak terecht" en dan volgt een opsomming van de blessuren. Nou moet u weten lezer, dat wij reeds en kele ernstige, soortgelijke ongevallen hebben gehad. Vandaar de gedachte van die ezel en die steen. Wat denkt u, zijn er dan toch viervoetige langoren in ons bedrijf? Laat de zorg voor een goede stelling aan de vakman over! Volgend dagrapport: „Bij het werken in een ruim, kreeg getroffene een korflamp welke op een stelling boven het slachtoffer leg, op z'n hoofd. Ook daar volgt dan de verwon ding: „Vleeswond schedel". Uw eerste reactie zal, tenminste als u het goed meent met de ongevallenbestrijding, zijn: „Waarom zetten zulke „tobbers" toch geen helm op." Ja, daar kunnen we nog wel een poosje over „kakelen". Men zegt wel eens dat de Hollanders de Chineesjes van Europa zijn, maar daar willen wij nu niet op in gaan. Wel denken we weer aan die ezel en die steen, want herhaalde malen komt het voor, dat zo'n „ding" naar beneden „keilt". Deze lampkorven zijn rond (kunt u ze niet vierkant maken Elektrotechnische Dienst? Dan krijgt u èn betere waar èn minder gebro ken lampen en bovendien minder ongeval len) en dus als men op zo'n stelling werkt, ligt zo'n lampkorf in tijd van een mum beneden. Leg of zet of hang (lie lamp zo, dat 'ie niet naar heneden „keilt"!! Moet ik ook nu aan u vragen, of er soms toch viervoetige langoren op ons bedrijf zijn? Als u dergelijke, steeds weer voorkomende onge vallen voorkomt, hoeft u bovengenoemde vraag niet te beantwoorden dacht Uw Victor. WAAROM GOEDE ARBEIDSBESCHERMING? Waarom willen we zo erg de veiligheid be trachten? Nou moe! roept u misschien wel uit, nog al wiedes, wie loopt er nu nog met de gedachte in z'n achterhoofd rond, om dit niet te doen? Ja sterker, zouden er nu nog zijn die dit tegen willen houden, denkende: wat een afwij king van ziekelijke filantropie is deze gehele zogenaamde arbeidsbescherming? En toch lezer, onze ervaring is, dat zulke men sen er inderdaad nog zijn; niet veel, maar toch nog te veel. Zielig, zult u zeggen en wat een tobbers. Zij remmen de zaak zo toch af, zij belemmeren o.a. de goede menselijke verhou dingen en bovendien houden zij op deze ma nier een goede economie tegen. Ja, inder- daar, zo is het. Gelukkig is nu de grote meerderheid van onze arbeidsgemeenschap er wel van doordrongen dat: A. Om te produceren allereerst goede ar beidskrachten nodig zijn. Deze hebben verzorging nodig, geen afwijkingen van ziekelijke filantropie, maar gewoon zoals alles zijn goede verzorging verlangt. B. Technisch: machines, werktuigen en ge reedschappen nodig zijn. C. Organisatie nodig is, bijvoorbeeld het voorkomen van wachttijden door plan ning, door verbetering van transport, enz. Een belangrijke bron van stagnatie is het on geval. Als er bij zo'n ongeval ook nog letsel optreedt, is de medewerker bovendien bui ten dienst gesteld en naarmate het letsel erger is zal deze verzuimtijd toenemen. In een ideale werksituatie zou het ongeval uitgesloten zijn, maar zover zullen we nooit komen. Tocli kunnen wij de ongevallen nog belangrijk inperken. Dat doen we allereerst uit eerbied en respect voor onze medemens. Omdat wij die naastenliefde zo buitenge woon belangrijk vinden, zijn wij voor een goede arbeidsbescherming. F. S.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Wilton Fijenoord Nieuws | 1957 | | pagina 10