Dank u welmeneer van Dam oftewel: Een klein beetje genoeglijkheid zonder moeite 11 VJJ) NIEUWS kan in de vakantie misschien wel eens worden omgedraaid: laat iedereen, behalve moeder, eens de maaltijden klaarmaken. Dat betekent natuurlijk niet dat de kinderen nu maar on gebonden en zonder leiding in de keuken moeten gaan worstelen met de moeilijkheden, die biefstuk, worst, gebakt, groente en aard appelen maar kunnen stellen, maar wel dat de verantwoording voor die samenstelling van bet middagmaal eens bij vader en de kinderen komt te liggen en dat zij maar eens geza menlijk moeten trachten iets eetbaars op ta fel te brengen. Er bestaat bovendien een beste kans dat op die manier de eerbied voor moe ders kookkunst een belangrijk duwtje op waarts krijgt Datzelfde geldt voor alle andere huishoude lijke bezigheden. De vakantie van vader is eigenlijk de vakantie voor bet gehele gezin. Wanneer iedereen een deel van de huishou delijke bezigheden, die gewoonlijk op moe ders schouders terecht komen, op zieli neemt, dan is dat al een gezellige afwijking van het gebruikelijke. De bedden zullen misschien niet zo model zijn opgemaakt als dat onder moe ders keurig bewind het geval pleegt te zijn, maar na een welbestede vakantiedag slaapt men in zo'n bed ook wel voortreffelijk. Weet u zeker dat u alle goedkope ontspan ningsmogelijkheden in uw eigen stad voldoen de kent? Probeer dit eens: stel u voor, dat u uit een andere stad komt 0111 met bijzonder weinig geld uw vakantie in uw eigen woon stad door te brengen. Dan zou u toch ook alle ontspanningsmogelijkheden van die stad gaan onderzoeken. U zou brochures gaan vragen bij de plaatselijke V.V.V. U zou bet plaatselijke blad naspeuren op zoek naar goedkoop amu sement en u zou die „vreemde" stad eens gaan doorwandelen op zoek naar markante pun ten. Nu, wees vakantieganger in uw eigen stad. Vraag, die brochures bij uw plaatselijke Vereniging voor Vreemdelingenverkeer, lees de ontspanningsagenda in uw plaatselijk blad eens door en ga eens met uw gezin aan de wandel door uw stad op zoek naar markante of merkwaardige punten (en verbind daar een gezinswedstrijd aan met prijsjes!). Ook wanneer u in uw eigen stad geboren en ge togen bent, dan zult u ontdekken, dat zelfs al die vertrouwde huizen, straten en pleinen zeer onverwachte bijzonderheden kunnen bie den, dat de historie van uw woonplaats onge meen boeiend kan zijn - en dat u, wanneer u uw eigen woonstad eens door de ogen van een vreemdeling wilt zien, u in uw vakantie eigen lijk tijd te kort komt. Er zijn altijd wel kleine musea, die een schat van interessante zaken herbergen - en heeft 11 wel eens ontdekt dat juist deze zaken voor kinderen zo interessant zijn? Zelfs de straten, waar u dagelijks doorheen wandelt, krijgen een ander aspect, wanneer u op uw gemak met uw gezin eens naar de topgevels van de huizen kijkt. Kent u de aan blik van uw stad van een hoge torenspits af? Dat is misschien wel aardiger dan bet uitzicht van de Eiffeltoren: in uw stad zult u alle punten kunnen herkennen - en dat is weer een aardige wedstrijd voor uw kinderen. In de grotere steden wordt tegenwoordig veel aandacht besteed aan het verschaffen van ont spanningsmogelijkheden tijdens de vakantie voor groot en klein. Zie de mogelijkheden, die deze vakantiefeesten bieden, niet over bet hoofd: ook de kinderfeesten en de sportmoge lijkheden voor kinderen kunnen voor het ge hele gezin een gezonde dag in de open lucht mogelijk maken. En de sensatie behoeft daar bij niet te ontbreken. Vaders: bereid ook zo'n vakantie grondig voor. Lees wat over de geschiedenis van uw eigen stad, zodat u op de stadwandelingen uw gezin vertrouwd kunt maken met de historische achtergrond van wat men ziet. Probeer tevoren die ontspan- ningsprogramma's te bemachtigen, verschaf u bijtijds een overzicht van alle musea, grote en kleine - en verzamel wat eenvoudige me nu's! Want vooral dat laatste is, wanneer 11 een stadsvakantie organiseert, van bet groot ste belang Op een fabriekskantoor in een stad in het Westen des lands gebeurde nog niet zo lang geleden het volgende: Een jongedame, laten we haar hier maar juf frouw De Wit noemen, had wat moeilijkhe den met haar schrijfmachine. Het ding ver tikte bet te tikken, de monteur werd opge beld en de machine werd terzijde geschoven. Juffrouw De Wit had echter nogal wat haast werk en zag dat vijf bureaus van haar van daan een jongeman, die we voor deze gelegen heid Van Dam dopen, zijn schrijfmachine niet gebruikte. Hij zat een stapel facturen te collationneren. Juffrouw De Wit liep naar meneer Van Dam toe.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Wilton Fijenoord Nieuws | 1957 | | pagina 13