VERENIGING W.F. AFDELING HARMONIE AFDELING HENGELSPORT 17 (Jp) NIEUWS wij er op los. Nu konden wij de olifant nog net op tijd inhalen. Hij liep nog steeds hard en de jongens brulden nog aldoor en hielden zich krampachtig aan de staart en de flaporen vast. Opeens verliet de olifant de grote weg en ging een klein paadje in, dat in 't bos verdween. Ik stapte gauw uit en holde achter hem aan, want ik wilde beslist weten, waar hij met die twee ondeugende apen naar toe ging. 'tPad was niet breed en slingerde erg. Opeens kwa men wij aan een open plek in 't bos. Daar stond een piepklein huisje. De olifant trok er 't dak zo maar af en graaide met zijn slurf er binnen in. Toen strooide hij plotseling een heleboel pepermuntjes over de grond en dat deed hij wel tien keer. De jongens lieten zich van zijn rug glijden en grabbelden zoveel zij konden. Zij vulden hun zakken ermee, tot ze overliepen en stopten hun mond vol met pepermuntjes. Ze waren in minder dan geen tijd al net zo kleverig als de andere kinderen en al hun angst was verdwenen. Maar 't gekke was, dat toen de jongens en ik omkeken, ook de olifant verdwenen was: alleen 't huisje stond er nog. Wij trokken en rukten aan 't dak, maar konden 't er niet meer afkrijgen. Daarom gingen wij maar naar huis. De ge scheurde zak lag op de grond en die nam ik stiekiun mee. HARTELIJK DANK! Op 8 mei j.l. werd de opbrengst van de door ons gehouden loterij overhandigd aan de ge neesheer-directeur van het Sophia-Kinder- ziekenhuis te Rotterdam. Dat de enveloppe, welke de gehele opbrengst van de loterij be vatte (7450 loten a 0,25 1862,50), gaarne werd aanvaard, blijkt wel uit een daarna van de voorzitter en de geneesheer-directeur ont vangen brief. Zij schrijven onder meer: „Een hartelijke geste spreekt ons uit de ont vangen gift, de bijzonder omvangrijke op brengst van de door de personeelsvereni ging gehouden verloting." „Wij willen niet nalaten U met onze bijzon- „der hartelijke dank ook de dank van het „personeel van het ziekenhuis over te bren- „gen. Het zou ons een groot genoegen doen, „wanneer op enigerlei wijze aan de leden „van de personeelsvereniging kon worden „overgebracht hoe iedereen in het Kinder ziekenhuis de vrijgevigheid en hulpvaardig heid van Wilton-Fijenoord heeft op prijs „gesteld." Wij nemen het de beide heren natuurlijk helemaal niet kwalijk dat zij een klein abuis maken, maar willen voor de goede orde toch nog even rechtzetten, dat niet slechts de le den van onze vereniging hun bijdrage hebben geleverd. Ook zeer vele andere leden van ons personeel hebben medegewerkt dit resultaat te bereiken. Op het op zaterdag 20 april jl. gehouden regio naal solistenconcours, uitgeschreven door de Federatie van Vlaardingse muziekgezelschap pen, behaalden de jeugdige leden P. Yervoort en M. J. M. Dries (beiden 14 jaar) met het clarinet-duo „Kleine Portita" van J. de Klerk met 68 punten een 2e prijs in de derde af deling. Het kwartet J. Bakker (bariton), M. Scholten (piston), J. Oostlander (piston) en de 1). Pas toor (bariton-sax) behaalde met „Rigoletto" (arr. Joh. F. Pala) in de eerste afdeling met 67 punten een 2e prijs. De heer A. H. de Kaper (hoorn) behaalde met „Nocturne" van Mendelssohn met 56 pun ten een 3e prijs in de eerste afdeling. Het duo M. Boer (clarinet) en L. M. van Os (alt-sax) behaalde in de afdeling uitmuntendheid met „Prélude scènes Bohémiennes" van Bizet (arr. Joh. F. Pala) met 63 punten een 2e prijs. De heer M. Scholten (piston) behaalde in de ere-afdeling met „Les Zephyrs" van W. Rim- mer met 65 punten een 2e prijs. De heer M. Boer (clarinet) kreeg in de ere- afdeling met het Adagio uit het clarinet-con cert van Mozart met 74 punten een le prijs. De heer L. M. van Os behaalde tenslotte in de superieure afdeling met Fantaisie voor alt sax van H. Escudie Op. 46 met 82 punten een le prijs, met lof der jury. Het is een goed idee om in de zgn. gesloten tijd het contact tussen de leden eens op een andere wijze te verstevigen dan het geval is in de maanden van de sportbeoefening. Daarom heiegde de afdeling Hengelsport op 27 april een contactavond voor de leden in het ver enigingsgebouw. Wie zou menen, dat op zo'n avond de vissers en „visseressen" elkaar met een zeurig of wee moedig gelaat zouden aanstaren is beslist abuis.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Wilton Fijenoord Nieuws | 1957 | | pagina 19