AFDELING MANNENZANG AFDELING SCHAKEN 19 NIEUWS vrienden nog ontzaglijk veel kunnen leren. Zeer leerzaam was o.a. te vernemen hoe de vis, naast zijn gezichtsvermogen, over ons tot deze avond onbekende mogelijkheden be schikt om zich in troebele wateren en zelfs gedurende de nacht te oriënteren. Hier speelt de trillingstheorie een belangrijke rol en deze is in principe te vergelijken met ra dar, of nog beter met echolood of asdic, wat met zeer duidelijke tekeningen en het ge sproken woord werd aangetoond; evenals het vermogen van de vis om waar te nemen wat zich op de oever of boven water afspeelt. Naast uitvoerige techniek- en materiaalbehan- deling moest, althans naar de smaak van onze hengelaars, spreker helaas zijn causerie te vroeg afbreken. Wanneer deze hengelaar een maal op zijn praatstoel zit, komt hij normaal de eerste uren niet uitgepraat. Een dankbaar applaus had hij na beëindiging van de aan wezigen in ontvangst te nemen. Hopelijk kun nen wij deze spreker t.z.t. nogmaals in ons midden begroeten, want hij beheerst deze materie dusdanig, dat wij nog vele avonden van hem kunnen leren. Zonder Latijn te spreken, al kruidt hij zijn causerie met humor, is hij nog lange na niet aan het einde van zijn „Latijn". Na de causerie volgde de vertoning van de bio logische film „Rovers onder Water", welke ons op unieke wijze, geheel onder water op genomen, het voortplantingsproces toonde van de snoek. Naast het paaien en kuitschieten, kon men de gehele ontwikkeling van het le ven van de snoek volgen. Van eitje tot jong snoekje, de groei en zijn ontwikkeling, het bemachtigen van zijn prooi en zijn groei tot twintig-ponder. Daar bovendien deze film door de heer Van Rutten van een heldere en duidelijke toelichting werd voorzien, leerde men in dit half uur meer van het leven der snoeken, dan men in 50 jaar met de hengel langs de waterkant kan leren. Alle lof voor de vervaardigers van deze unieke film, zo ook voor de heer Van Rutten voor zijn toelichting! Als slot volgde nog een bijzonder aardig vis- filmpje. Onze voorzitter, de heer C. Aben, vertolkte de waardering der aanwezigen voor deze zeer geslaagde avond en bracht dank aan de directie, die deze avond mogelijk maakte, hetgeen door de aanwezigen met een warm applaus werd onderstreept. Het was beslist een avond, welke hartstochtelijk doet verlan gen naar 1 juni. In het W.F. Nieuws van april hebt u een ver slag kunnen lezen, geschreven door de heer L. Giphart, van het concert, hetwelk op 12 april werd gegeven in de Grote Kerk te Schiedam. Dit concert was een groot succes, hetgeen u ook in alle grote dagbladen hebt kunnen lezen. De beschrijvingen van de levensloop van de he ren Lucas, van Gooi en Boelee zullen u onge twijfeld geïnteresseerd hebben. Wij hebben met dit zeer muzikale drietal al vele succes volle concerten gegeven en we zullen dit in de toekomst meer doen. Als u dus één dezer concerten bezoekt zullen u genotvolle uren worden geschonken. Dat onze dirigent Jan Lucas tevreden was, moge blijken uit de volgende passage uit een brief, welke wij van hem hebben ontvangen. Aldus de heer Lucas: „Het moet u allen een grote voldoening ge weest zijn, dat uw ijverig repeteren voor het concert in de Grote Kerk te Schiedam met zulk een succes bekroond werd. Vanzelf wa ren er tekortkomingen en bij onze verdere stu die zullen wij daar terdege rekening mee hou den - maar: een ideaal peil kan niet ineens bereikt worden. Er zijn deze avond inderdaad vele momenten geweest, waarop hel koor stra lend jubelde. Zeker, toen zal uw hart zich ver heven hebben boven de alledaagse zorgen en boven het leed, dat anderen ons kunnen aan doen. Zo gezongen te hebben, zal uw verlangen toch doen uitgaan naar meer van deze schone uren. Vanzelf zijn deze bereikbaar, maar: „het bijna onbereikbare peil" ligt toch echt in uw hand! Het mannenkoor heeft in het najaar nog 3 concerten en medewerkingen, terwijl het 't volgend jaar zijn 20-jarig bestaan op luisterrijke wijze hoopt te vieren (Opera concert). Dus wat mannen erbij zal het ju bilerende koor geen kwaad doen." Tot zover gedeeltelijk de brief van onze di rigent. Er zijn vele zangers bij Wilton-Fijenoord. Tot deze zangers zeg ik: Denk eens aan ons W.F.-koor. Maak een avond vrij en sluit u bij ons aan. Onze kern bestaat uit goed mate riaal maar deze kern moet en kan nog sterker worden en de heer Lucas zorgt voor een opleiding. J. C. L. S. Schiedamse schakers slaan hun slag. Op 29 april was het puik van het Schiedamse schakerscorps aanwezig voor de wedstrijd om het persoonlijk kampioenschap van Schie dam. Onze directeur, de heer Ir. B. Wilton, had zich voor een poosje van zijn zakelijke zorgen vrijgemaakt en was als gastheer aan wezig om de Schiedamse schakers te be-

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Wilton Fijenoord Nieuws | 1957 | | pagina 21