AFDELING ZWEMMEN NIEUWS 20 groeten. Een luid applaus was de reactie der aanwezigen op zijn hartelijke en gees tige openingsspeech. Namens onze Schaak club zeggen wij de heer Wilton ook op deze plaats dank voor zijn bereidwilligheid en be trekken hierbij tevens de heer Keyzer als voorzitter onzer Personeelsvereniging. Zo was het begin van de enerverende strijd om de titel voor persoonlijk schaakkampioen van de stad Schiedam. Wie dat zal worden? W.F. beschikt nog niet over een kansrijke candidaat voor deze titel. Met nadruk zeg ik: Nog niet! Zeer zeker zijn er bij onze firma ook schakers, die over kam pioenscapaciteiten beschikken, maar helaas, deze zijn nog geen lid. Waarom nog niet? Laten wij zorgen het volgend jaar beslist niet als deelnemer aan dit jaarlijkse toumooi te ontbreken. Zo is er dus momenteel, zowel in Rotterdam als in Schiedam bij W.F. een prachtig scliaak- festein aan de gang (in Schiedam op maan dag-, in Rotterdam op woensdagavond) U moogt gerust gratis van uw belangstelling doen blijken. Kom maar op! J.v. M. W edstrijdnieuws. Op zaterdag, 28 april hebben onze zwemsters en zwemmers aan de 5e en laatste competitie wedstrijd van de Z.R.O. deelgenomen. Er is gezwommen met wisselend succes, waarbij een serie persoonlijke records en één clubrecord het weer moesten ontgelden. Hieronder volgt de uitslag: 50 meter rugslag 12 tot 15 jaar nieuwelingen: W. Knol H. de Vuyst A. Verheyden M. de Held T. van Arnhem A. Kraayeveld M. Bijl 47.4 sec. 48 sec. 45.2 sec. 43 sec. pers. record 41.7 sec. pers. record 50 sec. pers. record 47.2 sec. pers. record 50 meter Vlinderslag nieuwelingen 16 tot 17 j.: L. Bouman 49,6 sec. pers. record H. de Boef 49,7 sec. M. Verheyden 50.2 sec. W. Spijklioven 46.8 sec. 4 x 50 meter Wisselslag senioren: W. Spijkhoven 3 m. 36,8 sec. clubrecord L. Bouman 3 m. 49,3 sec. H. Driesse 3 m. 21,2 sec. De totaal-uitslag van de 5 competitie-avonden is nog niet bekend. Deze is echter voor ons niet van zo'n belang, daar wij niet onder de eerste drie van de 14 verenigingen voorkomen. Belangrijk! Wijzigingen van enige wedstrijdbepalingen. Wij raden onze wedstrijdleden aan van onder staande wijzigingen goede nota te nemen om in de toekomst te voorkomen, dat men gedis- qualificeerd wordt. Toevoegingen en wijzigingen van art. 70 (be schrijving der zwemslagen op blz. 53) Bij „schoolslag" schrappen de zin: „indien de zwemmer aan de oppervlakte is" en ali nea a) te lezen: „Beide handen moeten aan of onder de oppervlakte van het water teza men naar voren worden gebracht en tezamen met een zijwaartse beweging gelijktijdig en symmetrisch teruggebracht". Aan alinea d) toevoegen achter het woord gelijktijdig: „en op dezelfde hoogte". Toevoegen sub f) ..Het is verboden onder de wateroppervlakte te zwemmen met uitzondering van één arm- en één beenbeweging na de start en na elk keer punt". Bij „vlinderslag" dezelfde wijzigingen aan brengen met dien verstande, dat alinea a) ge lezen moet worden: „Beide armen moeten tezamen over het water heen naar voren ge bracht worden en gelijktijdig en symmetrisch worden teruggebracht." Bij „rugslag" een nieuwe alinea toevoegen na de eerste: „Bij de start moeten de voeten met inbegrip van de tenen, onder water blijven. Staan in goten is verboden". Deze wijzigingen zijn aanvaard door het con gres van de F.I.N.A. in Melbourne en over eenkomstig het bepaalde in art. 89 van het sportreglement voor de K.N.Z.B. overgeno men. Zij zijn vanaf 1 mei 1957 van kracht. Het Kinderafzwemfeest. Voor de kinderen is er omstreeks eind sep tember wederom diplomazwemmen. Zij die de eisen, welke gesteld zijn voor diploma I en II, voldoende machtig zijn, worden door de chef-badmeester aangewezen om op het af- zwemfeest te trachten hun diploma te behalen. Ook voor oudere leden bestaat de gelegenheid om op het afzwemfeest een diploma te beha len. Willen degenen, die hiervoor belangstel ling hebben zich in verbinding stellen met de technische commissie, die hun de nodige in lichtingen hieromtrent kan geven? (Het is ons bekend dat er nog verschillende wed strijdleden zijn, die nog geen diploma's heb ben; grijp deze kans). Het is een traditie geworden om na het di ploma-zwemmen een gecostumeerde wedstrijd voor kinderen te houden. Bij voldoende deel name willen wij dit ook bij het komende af zwemfeest organiseren. Een nadere medede ling volgt later. Voor elk deelnemend kind is

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Wilton Fijenoord Nieuws | 1957 | | pagina 22