NA DE VOLTOOIING VAN HET KUSTMIJNENVEGERPROGRAMMA WILTON-F IJ ENOORD-SCHIEDAM ORGAAN VAN EN VOOR HET PERSONEEL VAN 1 NIEUWS Zoals in ons vorig nummer reeds in het kort werd medegedeeld, vonden op 24 april j.l. op onze werf aan de Westkousdijk te Rotterdam de overdrachtsplechtigheid en de indienst- stelling plaats van de kustmijnenveger „Woer den", gebouwd door de Haarlemsche Scheeps bouw Mij. te Haarlem. Deze indienststelling vormde de afsluiting van de bouw van de serie van 32 kustmijnen- vegers, waarvoor, zoals bekend mag worden verondersteld, Wilton-Fijenoord als hoofd aannemer is opgetreden. Zij vormde tezamen met 13 Nederlandse wer ven een team, dat in ca. 4M jaar deze belang rijke opdracht uitvoerde. Bovendien werden door Wilton-Fijenoord voor 18 dezer schepen de hoofd- en veegmo- toren vervaardigd en geleverd. De beslissing om tezamen met de Marine onder één dak een afdeling op te richten voor het centraal uitwerken der plannen, de cen trale aanschaffing der benodigde materialen, de planning etc. heeft tot een vorm van or ganisatie geleid, zoals deze, voorzover ons bekend, nog nergens werd toegepast en waar van de werking naar ieders oordeel geslaagd mag worden genoemd. Daar de indienststelling van de drie door Wilton-Fijenoord gebouwde schepen, t.w. Hr. Ms. „Dokkum" (dd. 26-7-'5S), Hr. Ms. „Roermond" (dd. 29-12-'55) en Hr. Ms. „Naar- den" (dd. 18-5-'56) eveneens aan de werf Rot terdam heeft plaatsgevonden, zullen uiteraard van diegenen die op de werf met de bouw te maken hebben gehad, weinigen deze ge beurtenis hebben kunnen aanschouwen en achten wij het juist, nog enige foto's van de plaatsgevonden plechtigheid op te nemen. Voor niet-ingewijden deed de opeenvolging van toespraken, waarbij het schip in feite telkens van eigenaar verwisselde, vrij inge wikkeld aan en zeker deze laatste keer toen door de aanwezigheid van Z.E. de Minister van Marine en de plaatsvervangend Ambassa deur van de U.S.A. het protocol volledig was. Allereerst nl. werd door een der directeuren van de bouwwerf, Ir. P. A. van Hecking Co lenbrander, het schip aan de Vlagofficier Materieel, Schout bij Nacht W. J. Kruys aan geboden, die het op zijn beurt presenteerde aan de U.S. Navy Shipbuilding Liaison Offi cer, Capt. H. P. Webster. Nadat door deze het schip werd geaccepteerd, waarbij de Ameri kaanse vlag op het achterschip werd gehesen, droeg de plaatsvervangend Ambassadeur van de Verenigde Staten in Nederland, Mr. A. G.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Wilton Fijenoord Nieuws | 1957 | | pagina 3