31 NIEUWS 6 ONZE ZEEMANSKANTINE lil ons januari-nunimer hebt u kennis kun nen nemen van een artikeltje over onze zee- manskantine. Hierin werd a.m. gewag ge maakt van de grote toename van het aantal bezoekers. Deze toename heeft het nodig ge maakt tot uitbreiding over te gaan. Aange zien wij aan een bepaalde ruimte gebonden zijn moest de uitbreiding gezocht worden in het verwijderen van enige binnenmuren. Het resultaat is een vergrote, geheel gemoderni seerde kantine. Van de aangebrachte verbete ringen noemen wijeen geluiddempend pla fond, een marmoleum tegelvloer en verlich ting door buislampen. De nieuwe experimen tele kleuren waarmede gewerkt werd, geven de kantine ondanks de grotere oppervlakte een intiem en apart cachet. Als bijzondere aanwinst kan een fraai televisietoestel worden vermeld. Op zaterdag, 11 mei jl. werd in tegenwoordig heid van vele belangstellenden, onder wie o.a. de British Consul General en Mevrouw K. Bunstead, de kantine door Mevrouw G. M. Wilton-Key met een toepasselijk woord offi cieel heropend. Het dochtertje van Mr. A. Jones, Layreader van The Missions to Sea men, bood Mevrouw Wilton een boeket rozen aan. Hierna bestond gelegenheid tot het ge ven en kopen van diverse artikelen aan de „Bring- and Buy Stall". De opbrengst hier van komt ten goede aan het zeemanswerk. B. Vervolg van pag. 2 omslag) D. Zij, die door ziekte of ongeval afwezig zijn, kunnen te kennen geven hun loon op vrijdag te willen ontvangen aan de West- kousdijk of aan de Piekstraat te Rotter dam. Dit dient echter bij de Tijdcontröle aan gevraagd te worden vóór donderdag 13.00 uur. Een dergelijk verzoek behoeft slechts éénmaal te geschieden. Tijdens de ver dere duur der afwezigheid zal het loon zakje automatisch op de aangevraagde plaats aanwezig zijn. E. Zij, die buiten het „rayon Rotterdam, Schiedam, Vlaardingen", dus op grote afstand, woonachtig zijn, kunnen - mits zulks tijdig aan de betaalmeester wordt verzocht - tijdens de duur der afwezig heid hun loon per postwissel toegezonden krijgen. F. Een collega kan eveneens het loon in ont vangst nemen, mits aangevraagd bij de Tijdcontröle vóór donderdag 13.00 uur. Ook dit verzoek behoeft slechts éénmaal gedaan te worden om voor de verdere duur der afwezigheid het loonzakje van de afwezige gevoegd te zien bij dat van de gemachtigde.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Wilton Fijenoord Nieuws | 1957 | | pagina 8