VJa) nieuws 7 Men denke echter aan volmacht en loon zakje vorige betaling. Loonbetaling Tijd-inhalers In de regel is de kans gering dat van hen, die op donderdag en vrijdag tiid inhalen, het loon op woensdag 17.05 uur reeds voor uit betaling gereed is. Wanneer men echter des woensdags vóór 16.00 uur van het tijd inha len kennis geeft aan de betaalmeester be staat er niettemin een mogelijkheid, dat - op vertoon van de tijd-inhaal-bon - om 17.05 uur betaling kan geschieden. Mocht betaling op dat tijdstip niet mogelijk zijn, dan kan in zoverre medewerking wor den verleend, dat het loonzakje op vrijdag wordt doorgezonden naar de Westkousdijk resp. Piekstraat. Zij die op vrijdag tijd inhalen, kunnen - on voorziene omstandigheden voorbehouden - op donderdag 17.05 uur op vertoon van de tijd-inhaal-bon hun loon in ontvangst nemen, mits ook dit weer vóór 16.00 uur aan de be taalmeester is verzocht. Niet op bovenvermelde wijze in ontvangst genomen lonen van tijd-inhalers bevinden zich des vrijdags op de normale betaalkas. Later-werkers. Wanneer men op vrijdag later moet werken, behoeft men zich om 17.00 uur niet naar de betaalkas te begeven om loon in ontvangst te nemen. Geeft men van een en ander kennis aan de betaalmeester, dan zorgt deze dat het loonzakje vanaf 17.30 uur bij de Tijdcontröle ter betaling aanwezig is. Karwei-boten: Het is regel, dat zij, die op „karwei" zijn en om 17.00 uur niet naar de werf terugkeren, hun loon aan boord ontvangen, waaraan meestal door een baas of voorman medewer king wordt verleend. Laat men in dit geval contact zoeken - ook met collega's, van welke afdeling dan ook, die eveneens aan boord werken - opdat allen hun loon ontvangen en niemand vergeten wordt. Wordt voortgezet.) VERKEERSONVEILIGHEID STAATSVIJAND No. 1 Het Verbond voor Veilig Verkeer stelt op dit ogenblik aan ieder weldenkend Nederlander de volgende vragen: le. „Zijt Gij theoretisch voldoende toegerust met de nodige kennis der verkeersregels om op veilige wijze aan het steeds toenemende verkeer te kunnen deelnemen? 2e. Is uw verkeersmentaliteit dusdanig, dat Gij steeds van de gedachte uitgaat, dat ook uw medemensen verkeersdeelnemers zijn en een zeker onderling samenspel in het ver keer noodzakelijk is? Waarom waarde lezer (es) stelt het Verbond voor Veilig Verkeer deze vragen? Omdat de nood t.a.v. het aantal verkeerson gevallen zo hoog gestegen is, dat men reeds op dit ogenblik van een nationale ramp kan spreken. Elke dag klopt de dood geheel on verwachts aan de deur van tenminste 5 ge zinnen in Nederland, om maar niet te spreken van de veel grotere aantallen van diegenen, die zwaar lichamelijk letsel bekomen, nog daargelaten van de enorme bedragen, die door al deze ongevallen jaarlijks voor de gemeen schap verloren gaan. Het gaat zo beslist niet langer. Het is de hoogste tijd, dat een natio nale campagne het Nederlandse volk meer „verkeersminded" maakt en het een betere verkeersopvoeding geeft. Het Verbond heeft een onzer beste verkeers- deskundigen bereid gevonden een populaire verkeerscursus te schrijven, die bestemd is voor elke landgenoot-verkeersdeelnemer. Op prettige, doch tevens pittige wijze is de schrij ver er in geslaagd de bestaande problemen op een voor ieder begrijpelijke wijze uiteen te zetten. Het Verbond voor Veilig Verkeer zet deze campagne in onder het motto „Stel een voor beeld". Schaf deze cursus aan en bestudeer ze onder deskundige leiding en leg na afloop van uw studie een verkeerstest af. Loop niet langer zonder verkeersdiploma in uw zak! Voor velen zal de stof een openbaring zijn. De cursus bestaat uit 12 lessen, terwijl bij elke les een vragenlijst is gevoegd, die men na in vulling ter correctie kan opzenden. De kos ten van de gehele cursus zijn uitzonderlijk laag gesteld t.w. 10,alles inbegrepen. Aan de Minister van Verkeer en Waterstaat is verzocht het diploma officieel te erkennen ook als toekomstig diploma voor het berijden van bromfietsen. Stelt u thans ook een voorbeeldSchaf deze cursus p.o. aan en bestudeer de stof in uw eigen belang en voor uw medemens. In elk huisgezin behoort tenminste één verkeers cursus aanwezig te zijn. Geef u op als deelnemer. Op welke wijze? Stort 10,op postgiro no. 513996 t.n.v. het Verbond voor Veilig Verkeer te Rotterdam of stuur een briefkaart met uw aanmelding, naam en adres aan Postbox 350 te Rotterdam. Maar stel het niet uit, doe het onmiddellijk!

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Wilton Fijenoord Nieuws | 1957 | | pagina 9