DANKBETUIGINGEN NIEUWS WILLY WILTON-FONDS 8 daarop het verlangen te kennen ontslagen te willen worden en gaat men direct bij een ande re baas werken. Inderdaad, er is werk in over vloed, maar toch komen we er zo niet. Ons land is mineraal-arm en geheel ingesteld op export- en kwaliteitswerk door goed vak manschap. Het is zeker zaak hen, die dit niet inzien, hierop te wijzen en ook op het feit dat de mentaliteit, die thans veelal opgeld doet, funest is. Nog altijd is het bekende „rechten en plichten" van kracht en deze maatstaf op de juiste wijze toegepast, door de oudere én de jongere generatie, geeft een kans dat we onze plaats in de wereld hand haven, hetgeen een eigenbelang van de eerste orde is. Met het uitdragen en naleven van dit begrip ligt hier voor ieder een taak. „Rechten en plichten". Wat de laatste btereft en zonder verder in bijzonderheden te treden, schcnke men eens aandacht aan de voor de produktie verloren gaande aan- en aflooptij den in ons eigen bedrijf. Niemand zal de heer Weber kunnen verwijten dat hij met de „strooppot" loopt, maar - in welbegrepen en algemeen belang - is he't soms zaak de hand in eigen boezem te steken. Ten slotte wenste de heer Weber aan allen een goede toekomst. Van de, bij het afscheid vervaardigde, joto vinden onze lezers een reproductie op de pag. 12 en 13. Mede namens mijn kinderen betuig ik mijn hartelijke dank voor de vele blijken van be langstelling, welke wij hebben ondervonden bij het overlijden van onze man en vader. Mevr. T. BOGAARDS-VAN WALSUM Mede namens mijn kinderen betuig ik mijn hartelijke dank aan directie, bazen en perso neel van de plaatwerkerij voor de blijken van medeleven bij het overlijden van mijn echt genote. G. H. PLOOY. Mede namens mijn vrouw en kinderen betuig ik mijn hartelijke dank aan directie, bazen en collega's voor het geschenk onder couvert en de mooie cadeaus, welke ik ter gelegenheid van miin 25-jarig jubileum mocht ontvangen. J. ELDERS. Gaarne wil ik, mede namens mijn echtgenote, aan directie, chefs, bazen, collega's en de leden van „de Pijp" mijn hartelijke dank be tuigen voor de waardering en belangstelling bij mijn 25-jarig dienstverhand. M. HEYBOER. Ondergetekende betuigt mede namens zijn vrouw en kinderen, zijn hartelijke dank aan directie, chef, bazen en personeel van het gereedschapmagazijn, voor de vele blijken van belangstelling en de cadeaus, ontvangen ter gelegenheid van zijn 25-jarig jubileum. P. J. KAPOEN. Mede namens mijn vrouw en kinderen betuig ik mijn hartelijke dank aan directie, chefs, bazen en collega's voor het geschenk onder couvert en de mooie bloemen bij mijn 25-jarig jubileum. H. DEN OTTER. Aan directie, chefs, bedrijfsleiding, bazen- vereniging, collega's, voorlieden en personeel afd. Schilders en allen die medewerkten om mijn jubileumdag tot een onvergetelijke te maken, zeg ik langs deze weg, mede namens mijn echtgenote, hartelijk dank. A. J. RADEMAKERS Ondergetekende betuigt, mede namens vrouw en kinderen, zijn hartelijke dank aan directie, chefs en bazen voor het cadeau onder couvert en de bloemen welke hij ter gelegenheid van zijn 25-jarig jubileum mocht ontvangen. C. SAS. Ondergetekende betuigt, mede namens zijn echtgenote, zijn oprechte dank, aan chef, ba zen, collega's van Mag. 26 en Fitterij, voor de cadeaus, die hij mocht ontvangen bij zijn afscheid, in verband met het bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd. H. v. d. KWAAK. PERSONALIA In verband met het bereiken van de pensioen gerechtigde leeftijd is eervol ontslag verleend aan: J. de Vrijer - ijzerwerker - per 8-6-1957. J. P. Steyger - ijzerwerker-aftekenaar - per 29-6-1957.' F. Bezemer - draaier - per 29-6-1957. Ontvangen: f 1083,van Centraal Magazijn, Schiedam. 21,25 van Gieterij Fijenoord opbrengst verkoop klein materiaal.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Wilton Fijenoord Nieuws | 1957 | | pagina 10