VEILIGHEID NIEUWS VERKEERSONVEILIGHEID STAATSVIJAND No. 1 De campagne, die sedert enkele maanden door het Verbond voor Veilig Verkeer is ingezet om het Nederlandse Volk door middel van een populaire schriftelijke verkeerscursus een degelijke kennis van onze verkeersregels bij te brengen en bovenal om de ongeschreven regels van het verkeersfatsoen (verkeersmoraal) on der de aandacht te brengen, is een groot succes geworden. Het schijnt, dat ons volk langza merhand de tijd rijp acht dit nationale pro bleem, waaraan reeds zovele jaren gedokterd is, op grondige wijze, in dit geval door een korte studie, aan te pakken. De schriftelijke cursus van het Verbond geeft door zijn popu laire uniforme stof daartoe een bijzonder goede gelegenheid. Zowel de Overheid en in het bijzonder de particuliere sector, hebben verrassend gereageerd op deze actie van het Verbond, waarbij immers was verzocht een voorbeeld te geven door het beschikbaarstel len van de oefenstof aan het personeel van Departementen, diensten en bedrijven. De Koninklijke Landmacht, de Koninklijke Ma rine, overheids- en semi-overheidsinstanties en tal van grote en kleinere bedrijven kozen direct deze praktische schriftelijke cursus. Het gevolg van deze succesvolle opening van de campagne is, dat na één maand de oor spronkelijk geplande oplage geheel is uitver kocht. Het Verbond heeft thans een tweede, zeer grote oplage doen drukken, waardoor de oorspronkelijke prijs van 10,aanmer kelijk kon worden verlaagd, zodat thans de complete cursus kan worden verkregen voor 5,75, terwijl de examen- en diplomakosten zijn verlaagd van 2,50 tot 1,Bij collec tieve deelname van 20 of meer personen wordt op het cursusgeld bovendien nog een reduc tie van 1,gegeven. De opgave tot deelname is zeer vereenvou digd: men stort het cursusgeld op giro no. 1957 t.n.v. „Schriftelijke Verkeerscursus" te Rotterdam of men zendt bij collectieve deel name een briefkaart met het aantal aanmel dingen aan Postbus 350 te Rotterdam. HOE DENKT U HET BEDRIJF NOG VEILIGER TE MAKEN? Wij kunnen u wel een goede raad geven en dat is deze: Voer de bedrijfs-discipline op! Ach, ach, wat schieten we daar nog stukken in te kort, met deze bedrijfs-discipline! Wat zegt u: Is u het daar niet mee eens, nou schrijf dan maar direct een briefje aan onze Redactie of kom eens praten. Misschien is u te over tuigen en dan komen we vanzelf tot betere resultaten. We weten het, het valt niet mee om jezelf een innerlijke beschaving bij te brengen, dat verlangt zelfdiscipline; dat is een dienst aan jezelf. U zult eens zien als u het leven als dienst aanvaardt, hoe heel veel mooier uw leven wordt. In uw gezin moet uw dienst eigenlijk centrum zijn. Het bedrijf levert een dienst aan de maatschappij en als de mens werkt, verleent hij op zijn wijze een dienst aan de maatschappij. Om nu maar op ons onderwerp: de zelf discipline terug te komen: begin er vandaag nog mee, zo u daar nog niet voldoende aan deed. U zult eens zien welk een bevredigend gevoel dit voor uzelf geeft. U dient er uzelf mee en anderen, want alle beveiligingsmaat regelen zijn gedoemd te mislukken, wanneer zij niet gedragen worden door een goede be- drijfsdiscipline en dat wilt u toch zeker niet, beste lezer. Op naar een nog veiliger bedrijf maar.... allen samen! F. S. Victor vraagt u: MOET DAT ZO DOORGAAN? Ik wil er nu verder geen letter over op pa pier zetten, maar u moet bijgaand lijstje over verkeersongevallen maar eens bekijken, t Is om bij te huilen. Een volgende keer meer, over het verkeer, dacht uw Victor. 10

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Wilton Fijenoord Nieuws | 1957 | | pagina 12