Het zijn er al drie! Contactmiddagen voor oud-werknemers Van de Bedrijfsschool NIEUWS Op 21, 23 en 28 mei werden in het Schiedamse „Musis Sacrum" wederom contact-middagen voor onze oud-werknemers gehouden. De eerste bijeenkomst werd geopend door de heer C. Keyzer en de twee volgende door de heer ir. B. Wilton. Beide sprekers drukten hun vreugde uit over het feit, dat een 3e mid dag nodig was om het grote aantal liefhebbers aan hun trek te laten komen. Zeker wel het feit, dat de Czardasfürstin op het programma stond, was niet vreemd aan deze grote op komst. Per middag waren er pijn. 400 aanwe zigen. De hiervoren genoemde heren deelden tenslotte nog een en ander mede over de boot bustocht op 10 en 11 juli a.s. Voor deze toch ten werden reeds zeer veel boekingen gedaan bij het Reisbureau „Sociale Zaken" De heer J. v. d. Broek dankte aan het einde van de middag namens alle aanwezigen het gezelschap „De Haagse Operette Zangers,, voor de zeer goede vertolking van de „Czardas fürstin". Daar deze bekende operette ook voor de af deling O. en A. is gegeven, menen wij te mo gen volstaan te verwiizen naar de verslagen in verschillende dagbladen. Unaniem was men daarin van mening, dat het een zeer goede opvoering is geweest. De rolverdeling: Sylva Varescu - Ans van Baaien Edwin - Reuze Gorter Stasi Peggy de Kanter Boni - Bart Ravensteyn Feri - Cor Wijgers Vorst - Lex Goudsmit Vorstin - Suze Beumer von Rohnsdorff - Tonny \erwey Begeleiding op Hammondorgel: Jos Carpav. Voor hen, die zich nog eens in de oud-W eense romantiek willen verdiepen, volgt hieronder de korte inhoud: Eerste bedrijf: Sylva Varescu, een gevierde Hongaarse zan geres, heeft zich door haar reputatie de bij naam van „Czardasvorstin" verworven. De jonge vorst Edwin houdt erg veel van haar en wil niet, dat zij een contract voor Amerika aanvaardt. Wanneer hij door zijn vader ge dwongen wordt zich met zijn nicht Stasi te verloven, maakt hij bij notariële acte zijn verloving bekend met Sylva, met wie hij bin nen acht weken wil trouwen. Sylva is erg ge lukkig en besluit niet naar Amerika te gaan. Nadat Edwin naar Wenen is vertrokken, toont Graaf Boni aan Sylva een verlovingsaankon diging van Edwin met Stasi, welke de oude vorst heeft laten drukken. Sylva gelooft nu niet meer in haar verloving met Edwin en gaat met Boni toch naar Amerika. Edwin, die niets van de indiscretie van zijn vriend afweet, gelooft dat de door hem beminde Sylva on trouw is en heeft nu niets meer tegen een ver loving met Comtesse Stasi. Tweede bedrijf: Acht weken later komt Sylva terug. Ze heeft een vurig verlangen naar Edwin en dwingt Boni om haar bij de oude vorst als zijn vrouw te introduceren, daar zij graag met Stasi ken nis wil maken. Als gravin wordt Sylva ge vierd. Edwin wil Boni overhalen zich van Sylva te laten scheiden, daar zijn vader geen bezwaar zal hebben tegen een huwelijk met een gescheiden gravin. Sylva onthult nu dat zij geen gravin is, maar de cabaret-zangeres „De Czardasvorstin". Zij verscheurt de notariële acte, waarin zij had verklaard met Edwin te zullen trouwen, aangezien ze niet door bedrog gelukkig wil worden. Intussen hebben Boni en Stasi elkaar gevonden. Derde bedrijf: Edwin is erg opgewonden en heeft zich in een hotel teruggetrokken. Zijn vader vindt hem daar tenslotte evenals zijn vriend Boni. Deze laatste brengt Sylva en Edwin tot elkaar. Alleen de toestemming van de oude vorst ont breekt nog, maar wanneer deze hoort, dat zijn eigen vrouw, die hij als gescheiden gravin heeft leren kennen, eveneens een cabaretzan geres is geweest, maakt hij geep bezwaar meer tegen het huwelijk van Sylva en Edwin. Opgroeiende jongens moeten ook voor hun lichamelijke ontwikkeling zorgen. In elke moderne school kan dat door lessen in licha melijke opvoeding. In een land als het onze, met zoveel water, is het geen wonder, dat daarbij het zwemonderwijs een plaats krijgt; ook in onze Bedrijfsschool. Op woensdag, 12 juni j.l. werden onder toe zicht van de directie en het personeel van het Sportfondsenbad te Schiedam de proeven afgenomen voor de zwemdiploma s, waar voor de eisen zijn vastgesteld door de Ko ninklijke Nederlandse Zweinbond. Het diploma werd door de volgende leerlin gen van onze school behaald: 14

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Wilton Fijenoord Nieuws | 1957 | | pagina 16