r NIEUWS V 16 kansen op besmettingsgevaar op. Volgens be rekeningen zal de helium-gasturbine-combi- natie op snelvarende en betrekkelijk lange, ononderbroken trajecten afleggende, grote schepen (zoals dus oceaan-tankers) het uit een oogpunt van bedrijfskosten kunnen opnemen tegen de thans gebruikelijke machine-instal laties. SOCIALE RUBRIEK Vervolg van pagina 2 omslag) Loonzakje vergeten. Heeft men des vrijdags het loonzakje van de vorige betaling vergeten, dan kan men zich op zaterdag te 11.50 uur ter bekoming van het nieuwe loon vervoegen aan het loket van de betaalmeester. Loonzakje verloren: Heeft men zijn loonzakje verloren, dan dient dit zo spoedig mogelijk gerapporteerd te wor den aan de afdeling Beveiliging, die op haar beurt de betaalmeester waarschuwt. Bemerkt men de vermissing op het laatste moment, dan waarschuwe men direct de be taalmeester in de werkplaats resp. betaalkas. Het nieuwe loonzakje wordt dan geblokkeerd en is - met overlegging van een door de baas af te geven bon - eerst betaalbaar op zater dag 11.50 uur. Inlevering bescheiden bij ontslag: Wanneer de arbeidsovereenkomst wordt be ëindigd, moet betrokkene, ten einde het laat ste loon in ontvangst te kunnen nemen, inle veren 1. Het laatst ontvangen loonzakje. 2. Een bewijs, dat men geen gereedschap, overall, handschoenen, bril enz. de werf toebehorend, in zijn bezit beeft. 3. De in bruikleen ontvangen identiteitsbe wijzen (werfpas, marinepas enz.). 4. In bruikleen ontvangen autobuskaart, rij wielpenning enz. Met inachtneming van het bovenstaande be staat voor verafwonenden de mogelijkheid het laatste loon enz. toegezonden te krijgen per postwissel, resp. tot betaalbaarstelling aan de Westkousdijk, resp. Feijenoorddijk 46 te Rotterdam. Tarief ontslagenen: „Tarief ontslagenen" en dergelijke is vrijdag van 15.00 - 17.00 uur betaalbaar in het betaal- huisje aan de Vlaardingerdijk. Verafwonenden kunnen verzoeken afrekenin gen na ontslag per postwissel toe te zenden. Wil men voor iemand, die niet meer in dienst is, tarief en dergelijke in ontvangst nemen, dan moet - naast inlevering van een volmacht - het laatste ontslagbewijs van de betrokkene worden getoond. Dit tarief enz. is dan even- „GOED ZO" Van het Comité Rotterdam Actie „Goed Zo" ontving de Directie de volgende dankbetuiging: Langs deze weg willen wij u onze har telijke dank betuigen voor het prach tige bedrag dat u en het Personeel bij eenbracht ten bate van de actie „Goed- Zo". Wij zijn u zeer erkentelijk voor deze nobele geste en kunnen u mededelen dat wij mede hierdoor een mooi bedrag kunnen overhandigen ter leniging van de nood en het lijden van velen. eens op vrijdag, echter na 17.05 uur verkrijg baar in het betaalhuisje aan de Vlaardin gerdijk. Verdere aanwijzingen: W erktijd In „werktijd" kan niemand te woord worden gestaan. A dresveranderingen Voor een goede gang van zaken is het nood zakelijk, dat u verandering van adres monde ling of schriftelijk direct ter kennis brengt van de Tijdcontröle. Adreswijziging door u zelf op de prikkaart heeft geen zin. Reglementen: Raadpleeg van tijd tot tijd eens: A. Uw fabrieksreglement. B. Controle-voorschriften van de Ziekenkas. Rotterdam en Fijenoord: Zij, die werkzaam zijn in onze bedrijven te Rotterdam aan de Westkousdijk of aan de Feijenoorddijk 46, moeten zich - tenzij anders voorgeschreven - voor diverse zaken als hier boven vermeld, wenden tot instanties ter plaatse. Terugbetaling van spaargelden of wijzi ging van de inhouding moeten uiterlijk des maandags vóór de eerstvolgende betaling aan gevraagd worden bij de loonadministratie of de tijdcontröle. o Rectificatie In het vorige Wilton-Fijenoord-Nieuws, ru briek „Sociale Zaken", is in de aanwijzingen betreffende de loonbetaling het woord „I'iek- straat" enige malen genoemd. Dit geschiedde oudergewoonte, doch is in werkelijkheid on juist en behoort te zijn Feijenoorddijk 46". Aanvulling: Onder het hoofd „Loonbetaling, Algemene voorschriften" het cursief gedrukte „Voor hen die niet te werk zijn" te vervol gen met „d.w.z. zieken en ongevallenwetpa- tienten".

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Wilton Fijenoord Nieuws | 1957 | | pagina 18