s.o.s. H. V. L. 15 10 2 3 22 Actief 16 8 0 8 16 D.W.S. 15 8 2 5 16 15 5 3 7 13 G.O.N.A. 14 4 1 9 9 Rotterdam 15 2 1 12 5 C.W.P. 15 1 2 12 4 AFDELING HARMONIE AFDELING ZWEMMEN NIEUWS 22 Ook het jongste team van onze vereniging behaalde zowel in de zaalhandbalcompetitie als in de veldhandbalcompetitie het kampioen schap. Dit team kan echter niel promoveren, doch het volgend seizoen zullen er verschil lende speelstertjes overgaan naar de junioren terwijl deze groep weer opschuift naar de se nioren. Onze vereniging kan zich gelukkig prijzen met zo'n jeugdafdeling. Ook de ove rige teams behaalden, zowel in de zaal als op het veld, redelijke plaatsen. Voor het 2e damesteam moeten wij echter een uitzonde ring maken, daar dit als laatste geëindigd is in de afdelings-le klasse. Dit team zal het volgend seizoen in de afdelings-2e klasse uit komen. Buiten de prima verrichtingen van onze teams mogen wij niet nalaten deze prestaties ook voor een groot deel toe te schrijven aan het werk van onze trainer, de heer H. O. van Zelm. Onder vaak moeilijke omstandigheden heeft hij op voortreffelijke wijze de trainingen ver zorgd. Ook de bestuurs- en commissieleden hebben in deze prestaties een klein aandeel. Immers, zonder deze harde werkers kan de vereniging niet blijven draaien. Tot slot ook het hoofdbestuur hartelijk dank voor de ge toonde belangstelling en medewerking. Ook een woord van lof aan het adres van onze eminente terreinknecht, de heer Ossenforth. A. J. Boer, secretaris. Zaterdag 25 mei j.l. bracht onze Harmonie een bezoek aan de Gemeente Papendrecht. Na eerst een muzikale wandeling door deze plaats gemaakt te hebben, werd het gezelschap door de Burgemeester van Papendrecht welkom geheten in het zgn. „Dorpshuis". Deze memo reerde in zijn toespraak de groei van zijn ge meente en schetste Papendrecht als een bloeiende gemeenschap, ook wat het vereni gingsleven betreft. Spreker dankte in zijn rede namens de burgerij voor het bezoek van de Harmonie. 's Avonds 8 uur werd een concert gegeven in de muziektent aan de Eilandstraat. Onder de zeer vele bezoekers merkten we op onze Ere voorzitter, de heer ir. B. Wilton, die nog even tijd gevonden had dit concert te komen be luisteren, hetgeen door de leden van de Har monie zeer op prijs werd gesteld. o Zaterdag 6 juli a.s. zullen het Dameskoor, het Mannenkoor en de Harmonie gezamenlijk een concert geven op het landgoed „De Mil- denburg" te Oostvoorne. Het programma van dit concert zal bestaan uit werken van Léliar, Wagner, Mozart, P. Lincke en vele anderen. Aanvang 20 uur. Beide zangkoren en de Harmonie zullen bij dit concert afzonderlijk en gezamenlijk op treden. De toegang voor dit concert is voor iedereen gratis en wordt gegeven op verzoek van de Federatie van Kampeerverenigingen „Krui- ninger Gors." Te ca. 18.00 uur zal de Harmonie eerst een korte mars maken door Oostvoorne. Buitenbad „Groenoord" te Kethel. Clubuur voor Vereniging „Wilton- Fijenoord" op de woensdagavonden aanvang 19.30 uur. Voor alle leden gratis toegang op ver toon van lidmaatschapskaart. Het Bestuur. De clubkampioenschappen. De clubkampioenschappen voor 1957 zijn ach ter de rug en wij kunnen de kampioenen be kend maken. Wij kunnen over de gehele linie tevreden zijn, want in het algemeen zijn de ge maakte tijden beter dan die van de vorige jaren. Vooral bij de kinderleden zijn de ver schillen goed merkbaar. In het algemeen klassement zijn degenen opgenomen, die aan alle drie zwemslagen hebben deelgenomen. Vanaf deze plaats feliciteren wij onze club kampioenen met de behaalde successen en wensen hen op zwemgebied nog vele succes sen toe. De uitreiking van de diploma's voor de club kampioenschappen en de vaantjes voor de eersten uit het algemeen-klassement, zal ge schieden op het eerstvolgende afzwemfeest van onze vereniging. Hieronder volgt de uitslag; de tussen haakjes geplaatste tijden zijn van het vorige jaar. Dames met startvergunning: 100 meter schoolslag 1. M. de Held 1 m. 37,4 sec. (1.39,0) 100 meter rugslag 1. W. Spijkhoven 1 m. 34,1 sec. (1.38,6)

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Wilton Fijenoord Nieuws | 1957 | | pagina 24