J aren Personen J aren Personen 10 1 28 1 11 3 29 6 13 1 30 6 14 3 31 1 15 2 32 5 16 6 33 4 17 5 35 18 5 36 2 19 5 37 9 20 5 38 2 22 2 40 1 23 2 41 1 24 1 42 1 25 1 43 2 26 1 44 1 27 1 46 2 NIEUWS 6 AFSCHEID Er stonden 91 man genoteerd op de lijst van hen, die op donderdag 13 juni j.l. in de kof fiekamer van het hoofdkantoor afscheid kwa men nemen. Allen hadden de 65-jarige leef tijd reeds bereikt en dus was voor hen de tijd gekomen het bedrijf, waaraan zij korter of langer waren verbonden, te verlaten. Vanzelfsprekend is het, dat slechts een en keling géén ander bedrijf dan het onze heeft gekend en zo lopen de dienstjaren van deze groep „afzwaaiers" uiteen van 10 tot 50, ge specificeerd als volgt: O 50 1 Totaal 91 personen met 2437 jaren, hetgeen neerkomt op een gemiddelde van bijna 27, een aantal jaren dat voor zichzelf spreekt. Enkelen waren door ziekte enz. verhinderd het afscheid - dat immer een zeer eenvoudig karakter heeft - bij te wonen en door een za kelijk verblijf in het buitenland was dit even eens het geval met de heren Ir. J. E. Woltjer en Ir. B. Wilton. Enige chefs gaven blijk van belangstelling en ook de Ondernemingsraad was door zijn Kleine Commissie vertegenwoordigd, toen de heer van Daalen het woord nam, de aanwezi gen welkom heette en zijn collega's veront schuldigde. Onze oudste directeur haalde de bovenstaan de diensttijd-totalen aan en wees er op, dat alleen de heer Inpijn, met diens 50-jarig dienstverband, hem 2 jaar „vóór" was. Ieder maal als er een deel van de oude garde het bedrijf verlaat, is dat feitelijk een verlies post, want het overgroote deel behoort tot de geschoolde vaklieden en de opengevallen plaatsen worden slechts gedeeltelijk gevuld. Deze gang van zaken is in deze tijd vrij nor maal te noemen, maar brengt natuurlijk aller lei moeilijkheden met zich mede. Dat velen met gemengde gevoelens zijn ver vuld, is verklaarbaar. De vertrouwde gang naar het bedrijf, de omgang met oude kamera den, het uitgeschakeld zijn uit het arbeids proces, het zijn allemaal factoren die mede- spreken. Hier staat tegenover dat men met voldoening kan terugzien persoonlijk te hebben deelge nomen aan de opbouw van de maatschappij, zoals die thans is. Er zijn betere voorwaarden als in vroeger jaren en een redelijke oudedags voorziening kan tot vreugde stemmen. Als ieder van de vertrekkenden, hetzij lioofd- of handarbeider, op zijn plaats in ons be drijf gedaan heeft wat hij kon en metterdaad medegewerkt heeft aan de groei en bloei van onze mooie onderneming, laat hij een monu ment, in casu het bedrijf, achter. De heer van Daalen wenste de vertrekkenden nog vele jaren toe, mét hun dierbaren en in goede gezondheid. Mochten er in de toekomst moeilijkheden zijn, dan is Wilton-Fijenoord bereid naar vermogen te helpen of te steunen. Na de heer van Daalen kreeg de heer Blom- mers, lid van de Kleine Commissie van de Ondernemingsraad, het woord en hij ving aan met de mededeling dat dit afscheidswoord geen gemakkelijke taak was, immers veel vrienden bevonden zich onder de aanwezigen en die laten een ledige plaats achter. Hun is dank verschuldigd door de jongeren, die immers geprofiteerd hebben van het vak manschap, de ervaring der ouderen en die in de beginjaren met raad en daad zijn bijgestaan. Hij wees erop dat de thans-afscheid-ne mende collega's het zeker niet altijd gemakke lijk hebben gehad en doelde hierbij o.a. op de beide wereldoorlogen en de daartussen lig gende zware crisisjaren. Hoe dan ook, verheugd dat de financiële toe stand van de ouderen beter is dan voorheen, hoopte de heer Blommers dat men spoedig zal wennen aan de eigen, vrije tijd en hij wenste de vertrekkenden nog vele goede jaren toe. Voorafgegaan door de heer van Daalen, werd door de „blijvers" met een handdruk per soonlijk afscheid genomen. Daarna sprak als laatste, de heer Weber, secretaris van de Ondernemingsraad. Als men terugblikt op de afgelopen jaren en de rekening opmaakt zal men - naast de we tenschap dat veel wel en wee is gepasseerd - tot een conclusie komen. Als deze zó uitvalt, dat men, voor zover men daarvoor de capaci teiten en persoonlijke instelling bezat, zich gegeven heeft zoals men was, dan kan men met voldoening op de afgelopen jaren terug zien, dan is het zó goed.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Wilton Fijenoord Nieuws | 1957 | | pagina 8