WW 7 (^J|) NIEUWS Het m.s. „Willem Ruys" van de Koninklijke Rotterdamsche Lloyd aan onze werf. Door het passeren van de bekende leeftijds grens gaat men in zekere zin een nieuw leven, een nieuwe toekomst tegemoet. Dit moge in vele oren vreemd klinken, maar als - voor zover aan de heer Weber bekend - de gemid delde leeftijd van de Nederlander 72 jaar is - dit als gevolg van allerlei verbeterde toe standen - dan heeft men nog jaren voor de boeg. Die komende jaren behoeven niet in ledigheid te worden doorgebracht, tenzij men nergens interesse voor heeft, maar dat is een kwestie van eigen instelling. Hoe mooi is de natuur niet en als men enig begrip heeft voor goede vrije-tijds-besteding, wel, dan is er inderdaad nog van een nieuwe toekomst sprake. Of men wandelt, vist, timmert, schildert of welke liefhebberij men er ook op nahoudt, men heeft zélf de beschikking over de tijdsinde ling en de dagen draaien snel. Ook op dit moment en bij deze gelegenheid is het goed te kunnen constateren dat ver schillende lagen der maatschappij voor di verse zaken meer begrip hebben, maar de kwestie reëel bekijkende, moet toch ook nog worden vastgesteld dat er nog vele wensen zijn. Verschillende facetten van het maatschappe lijk leven zijn beter dan voorheen en een menswaardig bestaan voor een ieder moet mogelijk zijn. Toch moet men niet alleen op sociaal gebied met de tijd trachten mede te gaan, ook op technisch terrein dient men „bij" te blijven. Een oudere generatie ver dwijnt weer uit onze gelederen en dat die groep een andere toekomst tegemoet gaat als voorheen, is prijzenswaardig maar toch valt er in dit geval een schaduw te zien. Want jongeren zullen hun plaats innemen en deze bezien het geheel met andere ogen dan wii, ouderen. Moest de oudere generatie vechten voor een bestaan en strijden voor rechten, in het alge meen had men ook oog voor de plichten. En dat vergeten vele jongeren maar al te zeer. Als in deze tijd van hoog-conjunctuur een aan merking wordt gemaakt, geeft men prompt Wij verzoeken onze lezers, bijzondere aandacht te willen schenken aan onze publicatie op pagina 21 met betrekking tot de verloting, ten bate van de Inrich ting voor chronische zieken „Het Zon nehuis" te Schiedam. Redactie

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Wilton Fijenoord Nieuws | 1957 | | pagina 9