VEILIGHEID fljj» NIEUWS 8 niek". Het wordt ter plaatsing aangeboden door het Nederlands Instituut voor Efficiency speciaal voor personeelsbladen. AAN ALLX LXZXRS. Ofschoon dxzx tijpmachinx al xnigx jarxn oud is, wxrkt hij mxt uitzondxring van xxn dxr toxtsxn - nog goxd. Hox graag zou ik wil- lxn, dat hij hxt hxlxmaal pxrfxct dxxd. Wxl- iswaar zijn xr zxvxnxnvxxrtig toxtsxn, waar ik txvrxdxn ovxr bxn, maar hxt rxsultaat van dix xnx vxrknoeit vxxl. Ik dxnk wxlxxns, onzx vxilighxidsactix lijkt xigxnlijk wxl xxn bxxtjx op dxzx schrijf- machinx. Nixt al onzx wxrkxrs trxkkxn zich ons strxvxn naar bxtxrx bxdrijfsvxilighxid aan. Misschixn bxkxnt u uzxlf„wxl, ik houd mij indxrdaad nixt zo xrg aan dx rxgxls" xn voxgt u xr vxrontschuldigxnd aan tox: „maar ik allxxn zal hxt vxilighxidsprogramjma hxus nixt makxn of brxkxn". Dit is xxn gxdachtx- fout. Want wil xxn vxilighxidsactix wxrkx- lijk xffxct sortxrxn, dan zal xlkx xmployxx hixraan aktixf moxtxn dxxlnxmxn. Xn als u mijn woordxn nixt gxlooft, dxnkt u dan xxns aan dxzx schrijfmachinx. U zult dan moxtxn xrkxnnxn: „In ons vxilighxids- programma bxzxt ik xxn slxutxlpositix!" Lezers doet uw voordeel hiermee, dacht uw Victor! Isie mooi of niet? Onderstaand verhaal las uw Victor in het blad „Bedrijf en Tech- WELKE RESULTATEN ZIJN TE BEREI KEN MET DE SCHRIFTELIJKE VER- KEERSCURSUS VAN HET VERBOND VOOR VEILIG VERKEER Welke resultaten zijn te bereiken met de Schriftelijke Verkeerscursus van het Verbond voor Veilig Verkeer? Dat leert ons Amerika, waar met een uniforme oefenstof aanmerke lijke successen zijn geboekt. De onlangs ge publiceerde resultaten maken melding van een drastische verlaging van de verkeerson gevallen in die staten waar de uniforme stof door de Overheid ter beschikking was ge steld. Dit ter beschikking stellen van de stof aan de bevolking vergde miljoenen dollars, doch de verkregen resultaten wettigen deze uitgaven volkomen. In Arizona bijv. daalde het aantal verkeersongevallen van 23 per honderd tot 2. In Delaware maakten automo bilisten, die de stof niet hadden bestudeerd, vijf maal zoveel aanrijdingen als degenen, die de lessen wel hadden gevolgd. Een groep geschoolde volwassenen in Wash ington veroorzaakte één ongeval, terwijl een gelijke groep ongeschoolden 11 ongevallen op haar geweten had. Vele andere voorbeel den tonen aan, dat in de ongevallensector een drastische beperking mogelijk is in dien men bereid is gedurende een korte periode een uniforme oefenstof te bestuderen. Ook in Nederland is deze uniforme stof thans beschikbaar. Zij is naar Amerikaans voorbeeld samengesteld door een van onze erkende ver- keersdeskundigen, die in de gelegenheid is gesteld het verkeersprobleem in Amerika te bestuderen. Deze uniforme stof is aangepast aan de Nederlandse normen, waarbij speciaal is gestreefd naar een gelijkgerichte menta liteit. Met deze uniforme oefenstof heeft het Verbond voor Veilig Verkeer een grote natio nale veiligverkeerscampagne ingezet met de wetenschap, dat een volledig slagen alleen mo gelijk is met medewerking van geheel ons volk. En de praktijk heeft tot nu toe bewezen, dat het kan, dat ons volk wèl, al beweert men soms het tegendeel, interesse opbrengt voor de oplossing van dit nationale probleem. De noodzaak wordt aangetoond door feiten, die duidelijke taal spreken: 1600 doden, tiendui zenden gewonden en een schade voor de ge meenschap van rond 260.000.000 gulden zijn de huidige resultaten. Het is hoopvol te kunnen vermelden, dat de overheid, de kerken, de werkgevers- en werk-

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Wilton Fijenoord Nieuws | 1957 | | pagina 10