9 A*S) NIEUWS nemersorganisaties en de verkeersbonden zich geheel achter deze campagne hebben gesteld. Dat grote bedrijven als Unilever, Shell Pernis, Verkade en tientallen andere het positieve voorbeeld hebben gesteld, is een grote stimu lans. Tevreden kunnen wij echter als natie pas zijn, wanneer elke Nederlander heeft ingezien, dat hij ter oplossing van dit probleem een daad moet stellennamelijk het zich met en thousiasme gedurende korte tijd geven aan de bestudering van de oefenstof. Dan komen de gunstige resultaten vanzelf. En het probleem is het immers ten volle waard. En laten de werknemers in het alge meen gesproken de oplossing van het pro bleem niet uitsluitend als een taak van de werkgevers zien. Laatstgenoemden zullen zo mogelijk het voorbeeld moeten geven door de stof te verstrekken. Aan de werknemers ech ter de opdracht deze verstrekking met alle kracht te stimuleren en dat niet alleen, doch daarna de wil te tonen voor zichzelf de stof volledig te willen beheersen. Alle inlichtingen worden gaarne verstrekt door het Verbond voor Veilig Verkeer. Men wende zich tot de afdeling Schriftelijke Verkeerscursus, post bus 350, Rotterdam. ACTIE KNIPPERBOL LOOPT TEN EINDE In verband m!et het inwerkingtreden van de voetgangersregeling, die met 1 mei j.l. van kracht werd, heeft het Verbond voor Veilig Verkeer een grote landelijke actie ontketend. Zo werden er o.m. 660.000 exemplaren ver spreid van het blad „Wegwijs", 200.000 fol ders, 226 filmstroken, 76.000 kleurplaten, /- VERKEERSONVEILIGHEID STAATSVIJAND No. 1 Nu of nooit, grijpt uw kans. Op het gevaar af vervelend te worden, drukken wij dit bulletin af in onze Wilton-Fijenoord-krant. De verkeerson- gevallencijfers moeten we eerst een halt toeroepen en daarna moet het naar be neden. De kwestie is maar, wat heeft u hier voor over De daad is aan u lezer, een ieder die met het verkeer te maken heeft mo-et deze cursus volgen. Dus ook zelfs de voetganger „weit u det". 112.000 toverplaten, 75.000 „loop-passen", 170.000 Jeugdverkeerskranten, 25.000 Prijs vraagkranten, 5.000 Krvptokranten, 35.000 folders „De voetgangersregeling in vraag en antwoord" en ruim 500 series van 6 persbe richten met bijbehorende plastics in omloop gebracht. Er mag dus verondersteld worden, dat de Nederlandse bevolking in het alge meen op de hoogte is van de nieuwe bepa lingen. Uiteraard mag het bij deze eerste poging niet blijven. Er zullen in de naaste toekomst zeker nog meer knipperbollen worden geplaatst, wat betekent, dat voorlichting noodzakelijk blijft. De hoofdzaak is, dat er sprake is van een goed samenspel tussen alle weggebruikers, in het bizonder bij de door knipperbollen bescherm de zebra-oversteekplaatsen VERTROUWEN! Vertrouwen is een begrip met vele iacetten, ten goede en ten kwade. Soms wordt vertrou wen spontaan gegeven, maar komt de schen ker later tot de overtuiging te vlug te zijn geweest en hij leert aldoende met schade en schande. Is het vertrouwen ten kwade geschonken, dan is men een ervaring rijker, zij het er dan ook een met een bittere bijsmlaak. Is het tegen deel het geval, dan geeft dit een tikje moed en aansporing om op de ingeslagen weg door te gaan, hetgeen weer niet wil zeggen dat men de voorgenomen koers immer kan blijven volgen. Te allen tijde blijft het een zaak van zoeken, speuren en aftasten, met alle risico van dien. Hebben wij allen het niet eens, of - beter ge zegd - vele malen medegemaakt, dal ons ver trouwen in iemand werd geschokt en wij ons zelf hebben afgevraagd hoe het mogelijk was dat men toch zó kon handelen? Maar ook, hebben wij zelf in die geest nooit gezondigd? Is „vertrouwen geven en vertrouwen verwach ten" inderdaad een mooie opvatting en dé gulden middenweg, de realiteit leert echter dat die regel veelal niet opgaat en in het praktische leven onbruikbaar is. Mensen, die men sedert lang kent en van wie men in de loop der jaren toch wel een zekere indruk heeft gekregen, blijken achteraf toch anders te zijn dan mien oorspronkelijk dacht. Valt dat anders-zijn in hun voordeel uit, wel dan is dat - zeer menselijk - een prettige ge waarwording en nog dikwijls een reden tot zelfverwijt. Is echter het tegendeel het geval, dan geeft dat weer eens de nodige ontgoocheling, welke ten slotte automatisch tot een zeker wan trouwen leidt, óók in gevallen waar biervoor geen directe aanleiding behoeft te zijn. Vertrouwen, wantrouwen en al wat daarmede verband houdt, het is uiterst moeilijk, zo al niet onmogelijk, hiervoor algemene gedrags-

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Wilton Fijenoord Nieuws | 1957 | | pagina 11