Het verhaal van de tentoonstelling NIEUWS 10 lijnen te volgen. Is het in de praktijk niet zo, dat bijna alles gecontroleerd moet worden? Moeder thuis begint al de reinheid van haar kinderen te controleren, het onderwijzend personeel op school heeft mede tot taak te voorkomen dat wordt afgekeken of voorgezegd en het ge maakte werk te corrigeren. In de bedrijven moeten de afgewerkte werkstukken worden gecontroleerd, vrij algemeen in tarief worden gewerkt om de nodige activiteit te verkrijgen en om lijntrekken te voorkomen. Over de taak van het politie-apparaat zwijgen we maar liever en, om met de tijd mede te gaan, ook over die van een mogelijke kernreactie-con- tró le-comm issie. Wij hebben lang geleden een huismoeder ge kend, die middels haar zuiver afgestelde keu kenweegschaal diverse boodschappen nawoog. Toch was zij niet wantrouwend van karakter, maar - door ervaring wijzer geworden - was zij deze controle gaan uitoefenen. Nuchter geredeneerd zijn wij wel allen de mening toegedaan dat vrijwel alles in dit ondermaanse controle behoeft, thuis, op school, op het werk, het verkeer, ja waar al niet en vooral wanneer het geldzaken be treft is controle niet misplaatst. Geldt niet ook in ons bedrijf de opvatting direct na de loonbetaling de inhoud van het loonzakje te controleren? Toch sluit deze raad niet in dat b.v. de betaal meesters zich schuldig maken aan handelin gen die niet door de beugel kunnen, maar ligt hierin de bedoeling van een eenvoudige controle, een maatregel waardoor niemand zich gekrenkt behoeft te voelen. En om even bij dezelfde groep te blijven, de betaalmeester zélf vindt het een juiste maatregel als hij op ongeregelde tijden ook nog wordt gecontro leerd door de accountant, welke functionaris niet bij Wilton-Fijenoord in dienst is en dus geheel losstaat van het bedrijf. Houdt men zich aan de voorschriften dan is er immers geen wolkje aan de lucht! Maakt men onbe wust een fout, wel, dat is de risico van het werk maar draagt men daarvoor wel de ver antwoording. Voortzetting op pag. 11) STICHTING INTERNATIONALE TENTOONSTELLING „HET ATOOM" AMSTERDAM Eeuwenlang beschikte de mens slechts over spierkracht om arbeid te verrichten, totdat zijn vernuft hem hielp werktuigen te beden ken, zoals tredrad, kaapstander en hijsblok, die hem in staat stelden met minder spier kracht méér te doen. Later komen water en wind hem helpen, zoals gedemonstreerd wordt door waterrad en windmolen, terwijl kolen en olie een steeds sterkere groei mogelijk maken. Nü werken dag en nacht „mechani sche slaven" voor ons, maar hun voedsel - de in miljoenen jaren gevormde fossiele brandstoffen - wordt in snel tempo verbruikt. Wij zijn aan het potverteren! Wat nu? Gebruik maken van de energie van zonnestraling, van eb en vloed? Misschien is dit mogelijk, maar met zekerheid is thans daaromtrent niets te zeggen. Anders ligt het met de atoom- of kernenergie, waarvan nu reeds vaststaat, dat zij onze steeds toenemende energiebehoefte voor lange tijd zal kunnen bevredigen. Wat is een atoom? De tentoonstelling stelt die vraag en beantwoordt haar. Om dat te be grijpen dalen wij af in de wereld van het heel erg kleine, waar alles in beweging is. De stof in al zijn verscheidenheid blijkt uit een paar eenvoudige bouwstenen te zijn opgebouwd, die op verschillende wijzen bijeengevoegd kunnen worden: de 92 atoomsoorten en hun „isotopen". Van oudsher hebben onderzoekers zich met het ontraadselen van deze feiten bezig ge houden. De Grieken filosofeerden over het ondeelbare atoom; de alchemisten wilden de atoomsoor- ten in elkaar doen overgaan en de physici en chemici omstreeks de laatste eeuwwisseling, voor ons gepersonifieerd door Pierre en Marie Curie, leverden ons de sleutel tot een nieuwe wetenschap, de kernphysica, waarin de oude droom van de alchemisten verwezenlijkt zou worden. Eerst ontdekte men de radio-activiteit. Wat dit is wordt de leek ook duidelijk gemaakt. Sommdge zwaardere atoomkernen kunnen plotseling een brokstukje verliezen dat met grote snelheid wegvliegt. Die fragmenten kun nen wij waarnemen, tellen en wij kunnen er andere kernen mede bekogelen; bij de bot singen treden kernreacties op. Met grote machines kunnen wij zelf atoom fragmenten versnellen om meer over de kern reacties te weten te komen. Otto Halm ontdekte een nieuw soort kernreac tie: de kern van een Uranium-isotoop (235)

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Wilton Fijenoord Nieuws | 1957 | | pagina 12