NIEUWS En lie zo juist genoemde betaalmeester is niet de enige in ons bedrijf die van tijd tot tijd aan een controle wordt onderworpen. Dit alle maal voor een juiste gang van zaken. In elk verband - hetzij vrijwillig, ambtshalve of gedwongen, van welke aard dan ook - heeft men zich nu eenmaal te houden aan zekere normen, voorschriften, reglementen. Doet men dat niet, dan zal ieder normaal denkend mens dienen toe te geven dat men in overtre ding is, althans niet handelt zoals men be hoort te doen en juist door de toegepaste noodzakelijke controle zelf moeilijkheden schept. Moeilijkheden die niet altijd van grote omvang behoeven te zijn, maar die men toch aan zich zelf te wijten heeft. Begaat men - om het zo maar te noemen - bewust een overtreding, dan behoeft in dit verband bier verder geen commentaar te wor den gegeven. Is het onbewust gedaan - door nonchalance, onnauwkeurigheid of hoe u het verder kunt noemen - dan blijft de oorzaak in eigen boezem te vinden. Heel dikwijls is men niet geneigd de gemaakte fout te her stellen, waarbij gemakzucht een grote rol speelt en men, geheel misplaatst, aan eigen waarde denkt in te boeten. Ook gebeurt het nog veel dat men eigen fouten niet wil erken nen en deze - geheel ten onrechte - tracht over te hevelen naar derden. Hoe dikwijls komt dan ook de kwestie van „vertrouwen" niet ter sprake, tracht men er een persoonlijke zaak van te maken en op iemands gemoed te werken, is men gegriefd door het persoonlijke wantrouwen, terwijl vol gens de richtlijnen dit allemaal geheel buiten de kwestie staat. De controlerende instantie doet niet anders dan volgens ontvangen op dracht werken en als zodanig persoonlijke opvattingen geheel ter zijde laten. Ook dat is een kwestie van vertrouwen. Wanneer men maar enig begrip voor organi satie heeft en aan beide zijden het spel vol gens de regels speelt, dan blijft de kwestie „vertrouwen" en „wantrouwen" geheel bui ten beschouwing, werkt men mede aan een goede gang van zaken, dit alles ten bate van het gestelde doel. kan een neutron opnemen en valt dan in twee brokken van vergelijkbare grootte uiteen, be nevens twee a drie nieuwe neutronen. De brokstukken zijn samen een béétje lich ter dan de uitgangskern: weinig massa (ge wicht) is verdwenen: veel energie komt vrij: E mc2. Doordat bij de uraansplijting nieuwe neutro nen vrij komen is er de mogelijkheid van een zichzelf onderhoudende reactie, de zg. ket tingreactie, waarvan door moderatoren en regelstaven een beheerst proces gemaakt wordt. Opsporing, winning - op de tentoon stelling is een complete uraanmijn nage bouwd - en verwerking van grondstoffen voert tot de onderdelen, die samengevoegd de reac tor vormen en de reactor levert stoom voor een „gewone" electrische centrale. Hoe men zich zo'n reactor ongeveer moet voorstellen, ervaart de bezoeker wanneer hij een blik werpt in de werkende bassin-reactor, die in het hart van de tentoonstellingshal staat opgesteld. Het is gebleken dat op de aarde aanwezige Uraan-voorraden voldoende zijn om de wereld energiebehoefte voor vele eeuwen te dekken en naarmate de technische problemen één voor één opgelost worden, wijkt het spook van de energiehonger. Onze lampen zullen blijven stralen, onze motoren zullen blijven draaien, onze huizen zullen verwarmd blijven. Reeds nu leveren onderzoekingsreactoren een belangrijk bijproduktde radio-actieve isoto pen, die uitgebreide toepassing vinden in wetenschappelijk onderzoek ten dienste van medicijnen, landbouw en industrie, waarover de tentoonstelling duidelijk „vertelt". Het pu bliek wordt een compleet ingericht zieken huisje getoond en kan zien, dat een „slijtage proces" langs radio-actieve weg wordt geme ten, terwijl ook de toepassing van radio-actieve isotopen in de landbouw wordt gedemon streerd. In het Domein der Electronica leren wij, dat het electron de reikwijdte van onze zintuigen vergroot, zoals de kernenergie ons arbeidsver mogen vergroot. Wij zien vérder, wij zien door obstakels heen, wij zien kleinere dingen, wij spreken met elk punt van de aarde, wij reke nen de ingewikkeldste problemen zonder moeite uit! Verder zouden wij nog willen wijzen op de Keuken van de Toekomst, waar ons wordt getoond over welke technische snufjes de toekomstige huisvrouw misschien zal beschik ken. En denkt u dat dit alles verre toekomst muziek is? Zie dan eens in de afdeling „Een mensenleeftijd luchtvaarthistorie" wat de luchtvaart in nauwelijks een halve eeuw be reikt heeft. Of wandelt u eens rond in de af deling „Jules Verne's visioenen", waarvan zo vele in onze tijd reeds werkelijkheid gewor den zijn. De tentoonstelling is van 28 juni t/m 15 sep tember dagelijks van 10 tot 22 uur (zondag's 12 tot 22 uur) geopend. De toegangsprijs bedraagt 50 cent, toegang tot de luchthaven inbegrepen. 11

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Wilton Fijenoord Nieuws | 1957 | | pagina 13